Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2021 z dne 15. 6. 2021

Kazalo

2055. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H), stran 5970.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. junija 2021.
Št. 003-02-3/2021-109
Ljubljana, dne 12. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1H) 
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) se v 170. členu dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»(1) Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta spolno občuje ali s tem izenačeno spolno ravna, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Privolitev iz prejšnjega odstavka tega člena je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »osebo drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugo osebo«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »osebo drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugo osebo«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »so bila dejanja iz prvega, tretjega ali petega odstavka«.
2. člen 
V 171. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»(1) Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Privolitev iz prejšnjega odstavka je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno dejanje iz prejšnjega odstavka in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »osebi drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugi osebi«, besedilo », ki ni zajeto v prejšnjem členu« pa se nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »osebo drugega ali istega spola« nadomesti z besedilom »drugo osebo«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »so bila dejanja iz prvega, tretjega ali petega odstavka«.
3. člen 
172. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Spolna zloraba slabotne osebe 
172. člen 
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z drugo osebo brez njene privolitve, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo ali hujšo duševno manjrazvitost, zaradi katere ta ni sposobna podati privolitve, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Privolitev iz prejšnjega odstavka je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno občevanje ali kakšno drugo spolno dejanje in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.
(3) Kdor v okoliščinah iz prvega odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/21-7/18
Ljubljana, dne 4. junija 2021
EPA 1701-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti