Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2027. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice, stran 5885.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727 – 13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 18. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se podrobneje določajo izvajalci posameznih programov in področij letnega programa športa, pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
(2) Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice (v nadaljevanju: LPŠ) vsebujejo:
– kriterije za vrednotenje programov in področij, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti,
– kriterije za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
– kriterije za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost in
– kriterije za razvrstitev športnih panog v razrede.
2. člen 
(javni interes v športu) 
(1) Javni interes v športu v lokalni skupnosti se določi z občinskim letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ), ki mora biti v skladu z nacionalnim programom športa (v nadaljevanju: NPŠ).
(2) Programi in področja po tem odloku, ki so v javnem interesu Občine Jesenice, so:
1. Športni programi:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki vključuje splošne in pripravljalne programe
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
1.6. Kakovostni šport
1.7. Vrhunski šport
1.8. Šport invalidov
1.9. Športna rekreacija
1.10. Šport starejših
2. Razvojne dejavnosti v športu:
2.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Založništvo v športu
2.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
3. Organiziranost v športu:
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa
I. IZVAJALCI POSAMEZNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
3. člen 
(izvajalci posameznih športnih programov LPŠ) 
Na javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje športnih programov, se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje splošne in pripravljalne programe (šifra NPŠ 6.1.2.):
– športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in zasebniki (pod zasebnike sodijo različne pravne oblike, od različnih oblik gospodarskih družb, zasebnih zavodov do samostojnih podjetnikov), ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.):
– osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, socialno varstveni zavodi, športna društva, druga društva, ki se ukvarjajo s športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami, občinska športna zveza ter športni ali drugi zavodi;
3. Obštudijske športne dejavnosti (šifra NPŠ 6.1.4.):
– študentska športna društva in njihove zveze, študentske organizacije, lokalni študentski klubi, druga športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.):
– športna društva in občinska športna zveza;
5. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport) (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.):
– športna društva;
6. Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.):
– športna društva;
7. Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.):
– športna društva;
8. Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.):
– športna društva, invalidska društva ter dobrodelna društva;
9. Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.):
– športna društva, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
10. Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.):
– športna društva, društva upokojencev, občinska športna zveza, športni ali drugi zavodi, zdravstveni zavodi in zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje teh programov.
II. POGOJI ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
4. člen
(splošni pogoji za status izvajalca LPŠ) 
(1) Pravico do pridobitve statusa izvajalca LPŠ ter dodelitve sredstev imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da imajo sedež oziroma podružnico v Občini Jesenice,
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, kar izkazujejo z dokazilom o registraciji, v kolikor prvič kandidirajo za sredstva za to področje oziroma imajo v svojih ustanovitvenih aktih opredeljeno, da izvajajo športno dejavnost,
– da so na dan objave javnega razpisa registrirani v skladu s predhodno alineo in delujejo najmanj dve leti na področju športne dejavnosti ali pa, da ima vlagatelj tudi športnike (športnik je posameznik, ki je registriran v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa; v nadaljevanju: športnik) s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu ali evidenco o udeležencih, ki sodelujejo pri posameznih programih,
– da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije,
– da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programa ter dokazila o plačilu nastalih stroškov programa za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen,
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da športne programe, ki so predmet javnega razpisa, izvajajo vsaj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 60 ur. Določilo ne velja za šolska športna tekmovanja in
– da svojo vadbo in tekme pretežno izvajajo na območju Občine Jesenice, kar vlagatelj jamči z izjavo v vlogi.
(2) Enajsta alinea prejšnjega odstavka tega člena ne velja za smučarsko in plavalno panogo.
5. člen 
(dodatni pogoji) 
Dodatni pogoji za prijavo na javni razpis, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma vlagatelji iz 3. člena tega odloka, če se prijavljajo na sledeče športne programe:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
Za uvrstitev v ta program morajo biti vadeči registrirani pri Nacionalni panožni športni zvezi, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ).
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za uvrstitev v ta program morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil športnik v preteklem koledarskem letu udeležen vsaj na treh tekmovanjih).
3. Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
Za uvrstitev v ta program morajo društva, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, izpolnjevati naslednje pogoje:
– se ukvarjati z olimpijskimi športi,
– imeti v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah,
– športniki morajo sodelovati tudi na tekmovanjih za državno prvenstvo,
– predložiti razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program,
– predložiti letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov, pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge,
– podpisati izjavo v prijavi, s katero društvo izjavlja, da za predlaganega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev (pri tem se ne upoštevajo sredstva, ki jih izvajalec dobi na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jesenice) in
– imeti sklenjeno ustrezno veljavno pogodbo o sodelovanju s strokovnim delavcem (trenerjem).
Kot ustrezna pogodba o sodelovanju iz prejšnjega odstavka se šteje pogodba sklenjena s strokovnim delavcem (trenerjem), ki ima ustrezno izobrazbo ali usposobljenost v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
3.1 Višina sofinanciranja
V Letnem programu športa Občine Jesenice se letno opredeli:
– višino sredstev, ki se nameni za sofinanciranje dela plačila hokejskih trenerjev in sofinanciranje dela plačila trenerjev v ostalih športnih panogah in
– število trenerjev v ostalih športnih panogah, ki jih posamezno društvo lahko prijavi na javni razpis (to določilo velja v primeru, če znotraj društev deluje več različnih klubov ali sekcij oziroma odsekov).
V kolikor dobi več društev enako število točk, se sredstva razdelijo po enakih deležih.
Sofinancira se največ do 90 % zneska, navedenega v pogodbi o sodelovanju med društvom in trenerjem, ta višina pa ne sme presegati zneska sofinanciranja, ki se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa Občine Jesenice.
4. Kakovostni šport
Za uvrstitev v ta program:
– morajo športniki nastopati na tekmovanjih Nacionalne panožne športne zveze ali na tekmovanjih višjega ranga (upošteva se, da je bil športnik v preteklem koledarskem letu udeležen vsaj na treh tekmovanjih) in
– mora vlagatelj imeti organizirani najmanj dve starostni kategoriji otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport ali pa mora imeti športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu.
5. Vrhunski šport:
Za uvrstitev v ta program morajo športniki imeti status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda po seznamu kategoriziranih športnikov OKS – ZŠZ.
6. člen 
(izvajalci ostalih področij LPŠ) 
(1) Na javni razpis za razvojne dejavnosti v športu se lahko prijavijo:
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.):
– vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih v 3. členu tega odloka;
2. Založništvo v športu (šifra NPŠ 6.3.3.):
– vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih v 3. členu tega odloka;
3. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa (šifra NPŠ 6.3.5.):
– občinska športna zveza in druge športne organizacije, ki izvajajo tovrstno dejavnost.
(2) Na javni razpis za organiziranost v športu se lahko prijavijo:
Delovanje športnih organizacij (šifra NPŠ 6.4.1.):
– športna društva in občinska športna zveza.
(3) Na javni razpis športne prireditve in promocija športa se lahko prijavijo:
Športne prireditve (šifra NPŠ6.5.1.):
– vsi izvajalci, ki so navedeni pri posameznih športnih programih v 3. členu tega odloka.
7. člen 
(pogoji) 
Splošni pogoji za prijavo na javni razpis za izvajalce ostalih področij LPŠ so:
1. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
1.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj:
– imeti v tekočem koledarskem letu status izvajalca LPŠ,
– predložiti dokazilo, da strokovni delavec pri njih opravlja dela najmanj eno leto, kar izkazuje z izjavo v prijavnem obrazcu in
– predložiti fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja ali potrdilo izvajalca, da bo izobraževanje organizirano.
1.2 Sofinancira se:
– izvajanje s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjenih programov usposabljanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom in
– programe usposabljanja strokovnih delavcev v športu na prvi in drugi stopnji.
Formalno izobraževanje (izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
Pri vrednotenju se upoštevajo samo stroški šolnine (ne upoštevajo se prevozni stroški, stroški prenočitve in ostali stroški, ki nastanejo zaradi izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja). Upravičeni stroški šolnine se nanašajo na obdobje od oktobra preteklega leta do oktobra tekočega leta.
1.3 Založništvo v športu:
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje iz 4. člena tega odloka.
Sofinancira se strokovna in znanstvena založniška dejavnost na področju športa z ustreznim recenzijskim postopkom, ki ga določi Strokovni svet RS za šport. Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. Sofinancira se materialni strošek publikacije.
1.4 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje iz 4. člena tega odloka.
Sofinancirajo se programi IKT, ki omogočajo centralno podporo zbiranju in predstavitvi informacij na področju športa na lokalni ravni. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov. Sofinancira se materialni strošek projekta.
2. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih organizacij
Za uvrstitev na to področje mora vlagatelj izpolnjevati splošne pogoje iz 4. člena tega odloka.
Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, tj. športnih društev in njihovih zvez, se iz LPŠ zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov (za delovanje športne organizacije in ne za izvajanje športnih programov te organizacije) in dohodkov zaposlenih.
3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
3.1 Športne prireditve
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske pogoje in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, ki jih prijavljajo na javni razpis, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– solventnost in neblokiranost transakcijskega računa vlagatelja na dan oddaje vloge, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da zoper vlagatelja ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje vlagateljevega poslovanja, kar vlagatelj jamči s podpisano izjavo v vlogi na javni razpis,
– da so v pogodbeno določenem roku oddali vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji prireditve oziroma projekta ter dokazila o plačilu nastalih stroškov prireditve oziroma projekta za preteklo koledarsko leto, v kolikor so na podlagi javnega razpisa prejeli sredstva za ta namen in
– da je vloga izdelana na predpisanih prijavnih obrazcih in vsebuje vsa zahtevana dokazila iz razpisne dokumentacije.
– V kolikor se vlagatelji prijavljajo na mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni, morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj, da so tekme vpisane v letni koledar športnih prireditev pri mednarodni športni zvezi in nacionalni panožni športni zvezi, kar dokazujejo s potrdilom nacionalne panožne športne zveze.
3.2 Sofinancira se:
– organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva,
– povezovanje športnih in turističnih (nacionalnih in lokalnih) organizacij s ciljem povečanja uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev v Sloveniji,
– lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu (npr. razglasitev športnika leta v občini) in
– mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni. Upravičeni so materialni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo mednarodnih tekem v evropskih klubskih tekmovanjih na najvišji ravni (npr: prevozni stroški na tekme, stroški sodnikov, stroški varovanja in zagotavljanja zdravstvene oskrbe ter ostali materialni stroški, povezani z izvedbo in udeležbo na tekmovanjih). Stroški plač, investicij in nakupa investicijske opreme niso upravičeni stroški.
V to rubriko ne spadajo šolska športna tekmovanja.
Število sofinanciranih prireditev se vsako leto posebej določi v Letnem programu športa. Pri prvi, drugi in tretji alinei se sofinancira največ do 70 % materialnih stroškov športne prireditve. Upravičeni materialni stroški so stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo prireditve (npr. stroški uporabe prostora, stroški medalj in pokalov, stroški elektrike, komunale, stroški pogodbenega in študentskega dela, stroški pogostitve ipd.). Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
8. člen 
(pridobitev statusa izvajalca LPŠ) 
(1) Status izvajalca LPŠ po tem odloku pridobijo vlagatelji, ki so upravičeni do sofinanciranja programov iz 3. člena tega odloka, in sicer na podlagi odločbe, izdane v postopku izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ v Občini Jesenice. S statusom LPŠ izvajalec pridobi pravico do subvencionirane cene najema v športnih objektih, ki so v lasti Občine Jesenice.
(2) Izvajalcem, ki izvajajo športno rekreacijo v objektih, kjer je predvidena subvencionirana cena najema, se sredstva za objekt ne dodelijo.
9. člen 
(merila za dodeljevanje sredstev) 
(1) Sredstva za posamezne športne programe in področja LPŠ se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril. V merilih so podrobneje opisani nameni in predmet sofinanciranja posameznih programov in področij.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka so določena v VII. poglavju tega odloka – Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice.
III. NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
10. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice za posamezno koledarsko leto.
(2) Izvajanje LPŠ na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi občinski svet, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja.
(3) Z LPŠ se določijo programi in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu ter obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer se upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu.
(4) Občinski svet sprejme LPŠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja občinske športne zveze, če ga le-ta ne poda v roku enega meseca.
(5) Izbor in sofinanciranje programov in področij, določenih v LPŠ, se izvede na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in s tem odlokom.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJANJA LPŠ 
11. člen 
(začetek postopka javnega razpisa) 
Izvajalec javnega razpisa sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, s katerim določi:
– predmet sofinanciranja,
– predviden obseg javnih sredstev,
– cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom in
– besedilo javnega razpisa.
12. člen 
(komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija za vodenje postopka javnega razpisa na področju športa (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje izvajalec javnega razpisa. Komisija:
– preveri pravočasnost in popolnost vlog,
– opravi pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu,
– izvajalcu razpisa poda predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo objektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če so predsednik ali člani komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezana, se izločijo iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
13. člen 
(besedilo javnega razpisa) 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca javnega razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(2) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na predmet javnega razpisa.
14. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Izvajalec javnega razpisa objavi razpisno dokumentacijo na svojih spletnih straneh oziroma mora zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na zahtevo predati.
15. člen 
(razpisni rok) 
Rok za prijavo na javni razpis se določi z javnim razpisom in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v uradnem glasilu lokalne skupnosti. Javni razpis se objavi tudi na spletni strani izvajalca razpisa.
16. člen 
(vloge) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično. Vlagatelj mora vlogo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma jo lahko odda v sprejemni pisarni Občine Jesenice. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, označena z »naslov javnega razpisa – sklic – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež). Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(2) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(3) Vloga mora biti izvajalcu javnega razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
17. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(2) Po preteku razpisnega roka, komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo formalno popolnost.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali jo je podala upravičena oseba in
– ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
(4) Komisija vodi zapisnik. Vlogo, ki ni pravočasna, je ni vložila upravičena oseba, ali je nepopolna glede na besedilo javnega razpisa, izvajalec javnega razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
18. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev nepopolne vloge ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec javnega razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
19. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisanih pogojev, jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program predvideva maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu v isti športni panogi.
(3) Vrednotenje uspešnosti dosežkov športnikov se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih točk v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa.
(4) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za uvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
20. člen 
(uvrstitev programov) 
Če izvajalec ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v program na katerega se prijavlja, ga komisija uvrsti v program za katerega ugotovi, da izpolnjuje pogoje. To določilo ne velja na področju športne prireditve in promocije športa.
21. člen 
(izračun pripadajočih sredstev) 
Posamezen program vlagatelja je ovrednoten na podlagi veljavnih meril, seštevek točk predstavlja skupno višino točk programa vlagatelja. Vrednost točke posameznega programa (npr. kakovostni šport) se izračuna tako, da se višina sredstev tega programa deli z vsoto vseh zbranih točk vlagateljev tega programa. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Produkt končne vrednosti točke posameznega programa in vrednosti točke predstavlja višino sofinanciranja posameznega programa vlagatelja.
22. člen 
(združevanje skupin) 
V primeru, da vlagatelj prijavi skupine v več starostnih kategorijah in je njihova vadba združena, se število priznanih ur sorazmerno zmanjša.
23. člen 
(obvestilo vlagateljem) 
(1) Izvajalec javnega razpisa lahko obvesti vlagatelje o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo upravnega akta – odločbe. Vlagatelju določi tudi rok, do katerega ima možnost, da se izjavi o obvestilu. V obvestilo izvajalec javnega razpisa vlagatelju navede predlog komisije, ki vsebuje razloge za uvrstitev in predlog, kateri programi ali področja LPŠ se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne sofinancirajo. Obvestilo vlagatelju in izjava o obvestilu sta lahko v pisni ali elektronski obliki.
(2) Komisija obravnava v roku prispele izjave vlagateljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov oziroma področij LPŠ.
24. člen 
(odločba) 
Na podlagi predloga komisije iz 12. člena tega odloka, izvajalec javnega razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
25. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od vročitve odločbe iz 21. člena tega odloka vloži ugovor pri izvajalcu javnega razpisa. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Izvajalec javnega razpisa o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
V. NAČIN SKLEPANJA IN VSEBINA POGODB O SOFINANCIRANJU 
26. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec javnega razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
(2) Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa oziroma področja LPŠ,
– čas realizacije programa oziroma področja LPŠ,
– pričakovani obseg programa oziroma področja LPŠ,
– višina dodeljenih sredstev za posamezni program oziroma področje LPŠ,
– upravičeni stroški sofinanciranja programa oziroma področja LPŠ,
– terminski plan za porabo sredstev in način nakazila teh sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– rok za podpis pogodbe in
– protikorupcijsko klavzulo.
VI. NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI O SOFINANCIRANJU 
27. člen 
(spremljanje izvajanja pogodb) 
(1) Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, izvajalcu javnega razpisa, predložiti zahtevana dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programov. V kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku 30 (trideset) dni od dneva vročitve zahtevka. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
(2) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev, se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izvajalec, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega odloka, ne more kandidirati za sredstva s področja športa na naslednjem javnem razpisu.
(3) Če vlagatelj do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega in finančna poročila in ostalih zahtevanih dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan nemudoma vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Strokovna služba Zavoda za šport Jesenice redno spremlja izvajanje programov izvajalcev LPŠ z obiskovanjem njihovih treningov in tekmovanj in s tem preverja izvajanje prijavljenih programov na javni razpis, ki so sofinancirani s strani Občine Jesenice.
VII. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE 
28. člen
(1) Kriteriji za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino:
– v 1. skupino spadajo izvajalci športa, ki izvajajo programe v INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOGAH v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– v 2. skupino spadajo izvajalci športa, ki izvajajo programe v KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOGAH v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnih prvakov;
– v 3. skupino spadajo izvajalci športa, ki izvajajo različne ŠPORTNO-REKREATIVNE PROGRAME.
(2) Kriteriji za razvrstitev športnih panog oziroma programov glede na razširjenost in uspešnost:
V posamezni skupini razvrščamo izvajalce športnih panog oziroma programov v razrede glede na razširjenost in uspešnost (kakovost) dosežkov športnikov. Kazalci razširjenosti in uspešnosti (kakovosti) so določeni z upoštevanjem specifične razvitosti športa v Občini Jesenice.
2.1 Kazalci razširjenosti športne panoge so:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev in
– število redno vadečih (netekmovalci, rekreativci, planinci, taborniki).
2.2 Kazalci uspešnosti (kakovosti) športnih dosežkov na področju tekmovalnega športa so:
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih (mednarodna konkurenčnost),
– uvrstitve na državnih prvenstvih (kakovost športnih dosežkov) in
– nastopanje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze.
2.3 Dodatne točke:
Vlagatelji pridobivajo dodatne točke za uspehe na prvenstvih, navedenih v spodnji tabeli v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Število osvojenih točk v kategorijah športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega športa se množi s faktorjem iz spodnje tabele.
1. Vlagatelji lahko pridobijo dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu. Faktorji so naslednji:
Osvojitev naslova državnih prvakov
1,1
Prva tri mesta na evropskem prvenstvu
1,2
Prva tri mesta na svetovnem prvenstvu
1,3
Udeležba na olimpijskih igrah
1,3
2. Vlagatelji pridobijo dodatne točke za športnike, ki so vpisani v zadnjih obvestilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez OKS – ZŠZ pred zaključkom javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Jesenice v programih:
– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa in
– vrhunskega športa.
Status
Število točk
Mladinski razred
100
Državni razred
300
Perspektivni razred
600
Mednarodni razred
1200
Svetovni razred
2000
(3) Kriteriji za razvrstitev športnih panog v razrede:
Športne panoge so razvrščene v dva razreda, in sicer:
– v 1. razred se uvrščajo olimpijske športne panoge. Pri olimpijskih športnih panogah se končno število točk pomnoži s faktorjem 1,1 pri naslednjih programih: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in vrhunski šport.
– v 2. razred se uvrščajo neolimpijske športne panoge.
(4) Kriteriji za vrednotenje programov, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti:
4.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za splošne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh programov. Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancira. Sofinancira se tudi materialne stroške šolskih športnih tekmovanj.
Starostne skupine
Programi
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Šolska športna tekmovanja
Vrednost objekta
Število točk
Število točk (T)
Predšolski otroci 
Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, ostali 60 urni programi
Za vse programe je normativ 20 otrok, razen pri plavanju, kjer je normativ 8 otrok
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
2.200T/ tekmovanje
Šoloobvezni otroci
Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, ostali 60 urni programi
Za vse programe je normativ 20 otrok, razen pri plavanju, kjer je normativ 10 otrok
Mladi od 16–20 let
60 urni programi
20
Vse starostne skupine
Šolska športna tekmovanja
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.2 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni program (šifra NPŠ 6.1.2.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za pripravljalne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh programov. V ta program so vključeni mladi do vključno 12. leta, ki ne smejo nastopati na tekmovanjih, zato so vključeni v pripravljalne programe.
Programi so razdeljeni v dve starostni stopnji:
– I. stopnja (starost od 6 do vključno 9 let),
– II. stopnja (starost od 10 do vključno 12 let).
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Pripravljalni programi
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.3 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (šifra NPŠ 6.1.3.)
Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen kader za izvajanje celoletnih posebnih gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami (najmanj 60 ur letno) in uporaba športnih objektov za te programe. Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur po normativu
Vrednost objekta
Število točk
Prilagojeni programi
10
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.4 Obštudijske športne dejavnosti (šifra NPŠ 6.1.4.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za obštudijske športne dejavnosti in strokovno izobražen kader za izvajanje celoletnih športnih programov (najmanj 60 ur letno). Programi, ki so del rednega šolskega programa in jih sofinancira ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, se ne sofinancirajo.
Program
Velikost skupine po normativu
Objekt
Strokovni kader
Število ur po normativu
Vrednost objekta
Število točk
Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjša od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.5 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh programov, zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez OKS – ZŠZ ter priprave in udeležbo na športnih tekmovanjih za te starostne skupine športnikov.
Programi so razdeljeni v tri starostne stopnje:
– III. stopnja (starost od 13 do vključno 15 let),
– IV. stopnja (starost od 16 do vključno 18 let),
– V. stopnja (starost od 19 do 20 let).
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Materialni stroški
Število ur
Vrednost objekta
Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
razberemo iz tabele št. 3
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.6 Kakovostni šport (šifra NPŠ 6.1.6.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa, zlasti programov športnikov in športnih ekip s statusom športnikov državnega razreda. Plačilo športnikov za njihovo športno udejstvovanje ali strokovnega kadra na področju kakovostnega športa ni predmet sofinanciranja LPŠ.
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Število ur
Vrednost objekta
Sofinanciranje uporabe športnih objektov za programe kakovostnega športa 
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1)*vrednost objekta (tabela št. 4)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uspešnost in merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.7 Vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.7.)
Sofinancira se uporaba športnih objektov za vrhunski šport, ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvajanje teh športnih programov, zlasti tistih v panožnih športnih centrih po pogojih in merilih Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez OKS – ZŠZ ter pripravo in udeležbo na največjih športnih tekmovanjih. Javno finančna sredstva se ne smejo namenjati za individualna plačila športnikom za njihovo nastopanje za športno organizacijo.
Naziv programa
Velikost skupine
Objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Programi športnih društev na področju vrhunskega športa 
razberemo iz tabele št. 2
razberemo iz tabele št. 1
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
V primeru, da je velikost skupine in število ur manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih oziroma ur, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta (tabela št. 1) *vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Dodatne točke: upoštevajo se merila za uspešnost in merila za uvrstitev športnih panog v razrede v kolikor vlagatelj izpolnjuje pogoje.
4.8 Šport invalidov (šifra NPŠ 6.1.8.)
Sofinancira se ustrezno strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izpeljavo celoletnih športnih programov za invalide (najmanj 60 ur letno), ki so nastali s povezovanjem športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni ter uporaba športnih objektov za te programe, organizacijo državnih prvenstev invalidov v posameznih športih hkrati z državnimi prvenstvi teh športov, programe vrhunskih športnikov invalidov s programi drugih vrhunskih športnikov in ustrezno strokovno izobražen kader za delo s športniki invalidi v dejavnostih NPŠZ.
Program 
Velikost skupine po normativu
objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Celoletni športni programi za invalide
10
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur objekta po normativu*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.9 Športna rekreacija (šifra NPŠ 6.1.9.)
Sofinancira se uporabo športnih objektov in površin za ciljne športno rekreativne programe ter ustrezen strokovno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo celoletnih programov športne rekreacije (najmanj 60 ur letno), ki imajo visok zdravstveni učinek (splošna gibalna vadba, korekcija telesne drže, aerobne vsebine ipd.).
Program 
Velikost skupine po normativu
objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Športno rekreativni programi
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
4.10 Šport starejših (šifra NPŠ 6.1.10.)
Sofinancira se ustrezno izobražen oziroma usposobljen kader za izvedbo gibalnih programov za starejše in razširjeno družino (pod pojmom razširjena družina razumemo zvezo starejših oseb in vnukov) ter uporabo športnih površin za športne programe starejših in razširjene družine (najmanj 60 ur letno).
Program 
Velikost skupine po normativu
objekt
Strokovni kader
Število ur
Vrednost objekta
Število točk
Gibalni programi za starejše in razširjeno družino
20
60
razberemo iz tabele št. 4
razberemo iz tabele št. 5
Prizna se največ eno skupino v posameznem programu. V primeru, da je velikost skupine manjše od normativa, se upošteva dejansko število vadečih, v primeru večjega števila pa določen normativ.
Velikost skupine: dejansko število vadečih/velikost skupine po normativu
Izračun vrednosti točke za: 
Objekt: velikost skupine*število ur objekta po normativu*vrednost objekta (tabela št. 4)
Kader: velikost skupine*število ur po normativu (tabela št. 1)*strokovni kader (tabela št. 5)
Seštevek vseh točk predstavlja skupno višino točk programa.
Tabela 1: Število ur vadbe in tekmovanj
Panoga
Stopnja, ure vadbe in tekmovanj
Olimpijski šport
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
85
128
128
171
213
256
2
Atletika
DA
85
85
107
128
128
3
Badminton
DA
51
64
64
77
85
4
Balinanje
NE
85
85
107
128
128
5
Drsanje
DA
85
128
128
171
213
256
6
Gimnastika
DA
85
85
85
107
128
128
7
Judo
DA
85
107
128
149
149
171
8
Kegljanje
NE
85
85
85
107
128
128
9
Kegljanje na ledu
NE
64
64
64
77
85
10
Kolesarstvo
DA
64
64
64
77
85
11
Lokostrelstvo
DA
64
64
64
77
85
12
Namizni tenis
DA
85
85
107
128
128
13
Ostali borilni športi
NE
51
64
64
77
85
14
Plavanje
DA
85
85
107
128
128
15
Sankanje
NE
51
51
64
64
77
85
16
Strelstvo
DA
64
64
64
77
85
17
Šah in ostali
NE
85
85
85
107
128
128
18
Športni ribolov
NE
64
64
64
64
64
19
Športno plezanje
NE
107
128
149
149
171
20
Tenis
DA
85
85
107
128
128
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
64
64
64
77
85
2
Floorball
NE
64
64
64
64
85
3
Hokej na ledu
DA
85
119
149
192
256
320
4
In line hokej
NE
64
64
64
64
85
5
Košarka moški
DA
85
107
128
149
192
213
6
Nogomet
DA
85
107
128
171
192
213
7
Košarka ženske
DA
85
85
85
107
128
128
8
Odbojka
DA
85
107
128
171
192
213
Tabela 2: Število športnikov v vadbeni skupini
Športna panoga
Olimpijski šport
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
12
10
8
6
4
4
2
Atletika
DA
10
8
8
8
8
3
Badminton
DA
15
12
6
6
6
4
Balinanje
NE
0
10
8
8
8
5
Drsanje
DA
15
12
10
10
8
4
6
Gimnastika
DA
15
15
12
6
6
6
7
Judo
DA
15
12
10
8
8
8
8
Kegljanje
NE
10
8
8
8
8
9
Kegljanje na ledu
NE
12
12
8
8
8
10
Kolesarstvo
DA
15
12
6
6
6
11
Lokostrelstvo
DA
14
12
8
8
8
12
Namizni tenis
DA
15
12
6
6
6
13
Ostali borilni športi
NE
10
8
8
8
8
14
Plavanje
DA
10
8
6
4
4
15
Sankanje
NE
10
10
8
6
6
6
16
Strelstvo
DA
14
12
8
8
8
17
Šah in ostali
NE
12
12
12
8
8
8
18
Športni ribolov
NE
14
12
8
8
8
19
Športno plezanje
NE
10
8
8
8
8
20
Tenis
DA
15
12
6
4
4
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
12
12
8
8
8
2
Floorball
NE
12
12
12
12
12
3
Hokej na ledu
DA
25
22
22
22
22
22
4
In line hokej
NE
12
12
12
12
12
5
Košarka
DA
12
12
12
12
12
12
6
Nogomet
DA
20
18
18
18
18
18
7
Odbojka
DA
12
12
12
12
12
12
Tabela 3: Materialni stroški za pripravo in udeležbo na športnih tekmovanjih – tabelo se upošteva samo pri Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.)
Panoga
Olimpijska športna panoga
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
V. stopnja
VI. stopnja
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
1
Alpsko smučanje
DA
300
400
800
2000
3000
3000
2
Atletika
DA
300
600
900
1200
1500
3
Badminton
DA
200
400
500
600
800
4
Balinanje
NE
200
400
750
900
1200
5
Drsanje
DA
300
300
600
900
1200
1500
6
Gimnastika in Twirling
DA
120
200
400
500
600
800
7
Judo
DA
120
200
400
750
1200
1500
8
Kegljanje
NE
120
280
400
500
600
1350
9
Kegljanje na ledu
NE
500
600
800
10
Kolesarstvo
DA
200
400
500
600
800
11
Lokostrelstvo
DA
200
400
500
600
800
12
Namizni tenis
DA
280
400
500
800
1000
13
Ostali borilni športi
NE
200
400
500
600
800
14
Plavanje
DA
280
400
500
800
1000
15
Sankanje
NE
500
750
800
1000
16
Strelstvo
DA
200
400
750
800
1000
17
Šah
NE
180
300
360
500
600
800
18
Športni ribolov
NE
400
500
500
19
Športno plezanje
NE
200
400
500
800
1000
20
Tenis
DA
280
400
500
800
1000
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
1
Curling
DA
500
500
500
600
800
2
Floorball
NE
500
600
800
3
Hokej na ledu
DA
400
400
1200
2000
3600
4500
4
In line hokej
NE
500
600
800
5
Košarka
DA
200
280
400
750
1200
1500
6
Nogomet
DA
200
280
400
750
1200
1500
7
Odbojka
DA
200
280
400
750
1200
1500
Tabela 4: Vrednost ure objekta
VRSTA OBJEKTA
ŠTEVILO TOČK/ URO
Pokrite površine
Ledena ploskev v Športni dvorani Podmežakla
180
Telovadnice v osnovnih šolah
12
Plezališče OŠ Polde Stražišar
12
Namiznoteniška dvorana
10
Steza na kegljišču
6
Balinišče pokrito – steza
5
Odprte površine
Glavno nogometno igrišče
25
Pomožno nogometno igrišče
15
Asfaltne površine za športne igre
5
Sankaška proga
25
Bazen – odprt steza
5
Drugi objekti
Bazen (zimski) – steza
20
Smučišče (s karto)
80
Dvorana TVD Partizan Jesenice
20
Judo kabinet TVD Partizan Jesenice
10
TVD Partizan Javornik – Koroška Bela (telovadnica)
20
TVD Partizan Blejska Dobrava (telovadnica)
12
Strelišče strelno mesto
6
Zunanja balinišča (steza)
4
Zunanja igrišča (travnata)
15
Peščena igrišča (tenis)
15
Ostali objekti
10
Plezalna stena – Tržnica na Stari Savi
25
Tabela: 5 Vrednost ure za strokovni kader
VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA
VREDNOST URE V TOČKAH
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – splošni programi
20
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
25
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
20
Obštudijske športne dejavnosti
20
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
25
Vrhunski šport
20
Šport invalidov
20
Športna rekreacija 
20
Šport starejših
20
(5) Kriteriji za vrednotenje pripravljalnih programov in programov, namenjenih vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ne vrednoti se programov v hokejski športni panogi)
5.1 Programi športnih društev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport (šifra NPŠ 6.1.5.2.1.) (sofinanciranje dela plačila trenerjem, ki izvajajo pripravljalne programe in programe, namenjene vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
Tabela 6: Kriteriji za vrednotenje pripravljalnih programov in programov, namenjenih vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ne vrednoti se programov v hokejski športni panogi)
Merilo
Opis merila
Točke
Uspešnost športne panoge
Športne panoge v I. razredu
25
Športne panoge v II. razredu
12
Športne panoge v III. razredu
7
Rezultati športne panoge 
Uvrstitev ekipe ali tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kateg.) od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v zadnjih dveh letih. Pri individualnih športnih panogah se upošteva rezultat, če je v kategoriji vsaj 30 tekmovalcev. 
30
Uvrstitev ekipe ali tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v zadnjih dveh letih. Pri individualnih športnih panogah se upošteva rezultat, če je v kategoriji vsaj 30 tekmovalcev.
25
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kategorijah) na tekmovanjih za DP 1. liga v zadnjih 2 letih. Pri individualnih športnih panogah se 1. liga upošteva z vsaj tremi uvrstitvami v prvo tretjino uvrščenih.
20
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah na tekmovanjih za DP 1. liga v zadnjih 2 letih. Pri individualnih športnih panogah se 1. liga upošteva z vsaj tremi uvrstitvami v prvo tretjino uvrščenih.
15
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vseh starostnih kategorijah (v članski in še štirih starostnih kategorijah) na tekmovanjih za DP 2. in 3. liga v zadnjem letu.
10
Sodelovanje ekipe ali tekmovalcev v vsaj dveh starostnih kategorijah na tekmovanjih za DP 2. in 3. liga v zadnjem letu.
5
Program dela (ocena kakovosti programa)
Razdelanost dolgoročnega programa dela za štiriletno obdobje, v katerem so opredeljeni dolgoročni cilji ter podatki o športnikih vključenih v program 
0–5 
– dolgoročni cilji so jasno opredeljeni in iz katerih je razvidno, da je program usmerjen v napredek in razvoj otrok (0–3 točke) 
– podatki o športnikih so navedeni (0–2 točke)
Letni program dela, v katerem so opredeljeni letni cilji, podatki o športnikih – razdelanost z različnimi starostnimi kategorijami športnikov pri čemer je nujno, da program obsega starostne skupine v skladu z značilnostmi in pravili posamezne športne panoge
0–5 
– letni cilji so jasno opredeljeni (0–3 točke) 
– razdelanost starostnih kategorij (0–2 točke)
Število vadečih
Popolnih 5 starostnih skupin (več kot 91 % vadečih v posamezni skupini)
24
61 %–90 % vadečih v posamezni skupini
3 točke na posamezno skupino
31 %–60 % vadečih v posamezni skupini
2 točki na posamezno skupino
1 %–30 % vadečih v posamezni skupini
1 točka na posamezno skupino
Čas in vrsta delovnega razmerja trenerja
Izvajalec trenerja zaposluje za polni delovni čas za delo v društvu za:
nedoločen čas
5
določen čas
2
druge oblike zaposlitve
1
Tabela 7: Razdelitev športnih panog v razrede
ŠPORTNA PANOGA
I. RAZRED
II. RAZRED
III. RAZRED
Alpsko smučanje
X
Atletika
X
Curling
X
Drsanje
X
Gimnastika
X
Hokej
X
Judo
X
Kolesarstvo
X
Košarka
X
Lokostrelstvo
X
Namizni tenis
X
Nogomet
X
Odbojka
X
Plavanje
X
Strelstvo
X
Tenis
X
Športno plezanje
X
Pojasnilo razdelitve športnih panog v razrede:
I. razred:
1. TRADICIONALNOST: Športno društvo oziroma klub v primeru, da društvo združuje več klubov, ki je v dolgoletnem delovanju (več 50 let).
2. REZULTATI: Društvo je dosegalo rezultate na tekmovanjih za državno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in na olimpijskih igrah.
3. PREPOZNAVNOST: Športna panoga, ki zaradi doseganja dobrih rezultatov in dolgoletne dejavnosti na državni in mednarodni ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
II. razred:
1. TRADICIONALNOST: Dolgoletno aktivno delovanje na področju športne panoge na državnem nivoju brez vidnejših rezultatov.
2. PREPOZNAVNOST: Športna panoga, ki zaradi doseganja rezultatov in dolgoletne dejavnosti na medobčinski ravni predstavlja prepoznavnost mesta Jesenic.
III. razred:
1. Ostale olimpijske športne panoge.
(6) Kriteriji za vrednotenje ostalih področij, ki so v javnem interesu Občine Jesenice
6.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (šifra NPŠ 6.3.1.)
Sofinancira se programe in dejavnosti, kot je določeno v 1.1 točki 7. člena tega odloka.
Tabela št. 8
Naziv programa
Število točk/kandidata
Izobraževanje – pridobitev naziva za izobraževanje v športu
10
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje
7
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje
5
Usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje
3
Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje
2
Izpopolnjevanje – licenciranje 
1
Izračun vrednosti točke:Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji dobijo za vsako posamezno izobraževanje, usposabljanje oziroma izpopolnjevanje. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posameznega izobraževanja, kar predstavlja višino sofinanciranja, vendar ne več, kot znašajo stroški šolnine.
V kolikor je razpisanih sredstev več kot zaprošenih za sofinanciranje stroškov šolnine, se vlagatelju dodelijo sredstva v celotni višini šolnine.
6.2 Založništvo v športu (šifra NPŠ 6.3.3.)
Sofinancira se strokovna in znanstvena založniška dejavnost, kot je določeno v 1.2 točki 7. člena tega odloka.
Tabela št. 9
Program založništva
Propagandno gradivo
Občasne publikacije
Strokovna literatura
Točke/Program
2
5
10
Izračun vrednosti točke:Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji dobijo za vsako posamezno strokovno literaturo. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami za vsako posamezno literaturo, kar predstavlja višino sofinanciranja.
6.3 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa (šifra NPŠ 6.3.5.)
Sofinancira se programe IKT kot je določeno v 1.3 točki 7. člena tega Odloka.
Tabela št. 10
Informacijsko komunikacijska tehnologija – IKT (podpora športu)
Informacijsko komunikacijska tehnologija športu
Druge spletne aplikacije
Nakup IKT za šport
Lastna spletna aplikacija
Vodenje IKT projekta
Izdelava IKT programa
Točke/Projekt
1
2
3
5
10
 
Izračun vrednosti točke:Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji dobijo za vsak posamezen projekt. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami za posamezen projekt, kar predstavlja višino sofinanciranja.
6.4 Delovanje športnih organizacij (šifra NPŠ 6.4.1.)
Društvo pridobi za svoje delovanje:
– 1 točko za vsakega člana s plačano članarino (upoštevajo se člani, za katere društvo poda izjavo, da bodo izvajali programe športa, ki so predmet javnega razpisa),
– 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi.
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja ali za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 200 točk na športno društvo z območja Občine Jesenice, ki je včlanjeno v zvezo.
Društva, ki jim je bil podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa s strani pristojnega ministrstva, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 50 točk.
Tabela št. 11
Točke
Društva
Zveze društev
Število točk/člana
1
Število točk/registr. člana
2
Število točk/društvo
200
Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa
50
50
V kolikor društvo po teh merilih ni upravičeno do sofinanciranja letnega programa športa, se mu tudi sredstva za delovanje društva ne dodelijo. Določilo ne velja za zveze športnih društev.
Izračun vrednosti točke:Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk, ki jih vlagatelji pridobijo na podlagi točkovanja. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Vrednost točke se pomnoži s točkami posameznega društva, kar predstavlja višino sofinanciranja dejavnosti društva oziroma zveze društev.
6.5 Športne prireditve in promocija športa (šifra NPŠ 6.5.1.)
Sofinancira se organizacijo in izvedbo tekmovanj in športno rekreativnih prireditev, povezovanje športnih in turističnih organizacij, lokalno športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu ter mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni, kot je določeno v 3. točki 7. člena tega odloka.
Tabela št. 12: Kriteriji za vrednotenje športnih prireditev
Kriteriji
Točke
do 20
20–50
50–100
100–150
150–300
300–500
več kot 500
Predvideno število sodelujočih/udeležencev
2
4
6
8
10
12
15
Nivo športne prireditve
Športna prireditev mednarodnega pomena
5
7
9
11
13
15
17
Športna prireditev širšega pomena državnega pomena
4
6
8
9
10
12
14
Športna prireditev lokalnega pomena
1
2
3
4
5
6
7
Finančna konstrukcija prireditve
Finančna konstrukcija je pripravljena dovolj natančno in realno, priloge so predračuni in potrebni izračuni oziroma obrazložitev predvidenih stroškov 
1–5
Sofinanciranje iz drugih virov (dodatne točke)
3
Tradicija športne prireditve (dodatne točke za prireditve, ki so bile zaporedoma izvedene vsaj 5x)
10
Splošni vtis o prireditvi 
1–20
Točkuje se od 1 do 5 pri čemer je: 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – sprejemljivo, 4 – dobro in 5 – zelo dobro
Športna prireditev, ki na podlagi vrednotenja iz tabele št. 12 ne doseže vsaj 50 % možnih točk, to je 35 točk, ni upravičena do sofinanciranja.
Tabela št. 13
Vrednost prireditve
Ponder
do 1.000 €
1
od 1.001 € do 2.500 € 
1,5
2.501 €–5.000 €
2
nad 5.001 € 
2,5
Izračun točk posamezne športne prireditve:
Posamična športna prireditev se vrednoti tako, da se jo oceni na podlagi kriterijev iz tabele št. 12. Skupno število točk iz tabele št. 12 se pomnoži s ponderjem iz tabele št. 13 glede na vrednost športne prireditve, kar predstavlja končno višino točke posamezne športne prireditve.
Izračun vrednosti točke:
Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk posameznih športnih prireditev. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Višino sofinanciranja posamezne športne prireditve predstavljajo produkt števila točk športne prireditve in vrednosti točke. V kolikor vlagatelj po izračunu dobi več sredstev za športno prireditev, kot je zaprosil v prijavi oziroma je sofinanciranje višje od 70 % vrednosti športne prireditve, se preostanek sredstev razdeli med ostale prireditve.
Tabela št. 14: Kriteriji za vrednotenje mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni
Kriterij
Točke
Starostna kategorija: 
– člani 
– mlajše kategorije
 
25 
10
Razred športne panoge (tabela št. 6): 
– I. razred 
– II. razred 
– III. razred
 
25 
12 
7
Število tekem v ligaškem tekmovanju v pretekli sezoni: 
– do 20 tekem 
– 21 tekem in več
 
10 
25
Število osvojenih naslovov državnih prvakov v zadnjih 10-ih letih: 
– 3 naslovi in več 
– 2 naslova 
– 1 naslov
 
25 
15 
10
Vloga, ki na podlagi vrednotenja iz tabele št. 14 ne doseže vsaj 75 % možnih točk, to je 75 točk, ni upravičena do sofinanciranja.
Izračun vrednosti točke:
Razpoložljiva sredstva se delijo z vsoto vseh točk posameznih vlog vlagateljev. Dobljen količnik predstavlja vrednost točke. Višino sofinanciranja posamezne vloge predstavljajo produkt števila točk vloge in vrednosti točke. V kolikor vlagatelj po izračunu dobi več sredstev, kot je zaprosil v prijavi, se preostanek sredstev razdeli med ostale vloge.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
29. člen
(smiselna uporaba ZUP) 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena skladu z veljavno zakonodajo na področju športa in v tem odloku, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
30. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 70/19) in Merila za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 82/19).
(2) Postopki vrednotenja in sofinanciranja športnih programov in ostalih športnih vsebin, začeti do uveljavitve tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
31. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-19/2020-8
Jesenice, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti