Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, stran 5883.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20, dne 15. 12. 2020) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 17. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 4/2012 in Uradni list RS, št. 8/16)
1. člen 
7. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 4/2012 in Uradni list RS, št. 8/16) se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
Za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja zavod naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje šifre kategorij in deskriptorjev:
G46.180
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
z drugim blagom
G47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H52.220
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
I56.103
Slaščičarne in kavarne
I56.102
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104
Začasni gostinski obrati
I56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290
Druga oskrba z jedmi
I56.300
Strežba pijač
J58.110
Izdajanje knjig
J58.130
Izdajanje časopisov
J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
J58.190
Drugo založništvo
J62.090
Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.910
Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990
Drugo informiranje
L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi
M72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M74.300
Prevajanje in tolmačenje
M74.900
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.210
Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N79.110
Dejavnost potovalnih agencij
N79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.590
Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.030
Varstvo kulturne dediščine
R91.020
Dejavnost muzejev
R91.040
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R 93.110
Obratovanje športnih objektov
R 93.120
Dejavnost športnih klubov
R93.190
Druge športne dejavnosti
R93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-35/2012-12
Ilirska Bistrica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost