Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2015. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig, stran 5872.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Ig zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine objekta (DtO),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz površin za ravnanje z odpadki in oskrbnega območja površin za ravnanje z odpadki,
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja OSO_C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja OSO_K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja OSO_V),
– prostore za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja OSO_RO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja OSO_JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Vrednost [€]
Ceste
OSO_C
34.487.839,66
Kanalizacija
OSO_K
7.536.023,85
Vodovod
OSO_V
7.121.077,50
Ravnanje z odpadki
OSO_RO
99.238,20
Javne površine
OSO_JP
847.250,49
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Ceste
OSO_C
7,68
38,71
Kanalizacija
OSO_K
3,17
13,03
Vodovod
OSO_V
1,62
8,47
Ravnanje z odpadki
OSO_RO
0,02
0,11
Javne površine
OSO_JP
0,19
0,95
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto=0,3:0,7.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
1110
Enostanovanjske stavbe
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,2
1122
Tri- in večstanovanjske stavb
1,3
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
1,2
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,2
1220
Poslovne in upravne stavbe
1,2
1230
Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti
1,2
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe 
za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,2
1242
Garažne stavbe
1,0
1251
Industrijske stavbe
0,8
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
0,8
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,8
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,8
1263
Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo
0,8
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,8
1265
Stavbe za šport
0,8
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,8
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
2301
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
1,2
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
1,3
2303
Objekti kemične industrije
1,3
2304
Objekti težke industrije, 
ki niso uvrščeni drugje
1,2
2411
Športna igrišča
0,7
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas
0,7
2420
Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3
Drugi gradbeni posegi 
0,7
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor površine (Fp)
1110
Enostanovanjske stavbe
2,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,5
1122
Tri- in večstanovanjske stavb
2,5
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
2,5
1211
Hotelske in podobne gostinske stavbe
2,5
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
2,5
1220
Poslovne in upravne stavbe
2,5
1230
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
2,5
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe 
za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
2,5
1242
Garažne stavbe
2,5
1251
Industrijske stavbe
2,5
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
2,5
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
2,5
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
2,5
1263
Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo
2,5
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
2,5
1265
Stavbe za šport
2,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
2,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1273
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja 
za druge namene
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
2301
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
2,5
2302
Elektrarne in drugi energetski objekti
2,5
2303
Objekti kemične industrije
2,5
2304
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
2,5
2411
Športna igrišča
2,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2,5
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz) [%]
Ceste
OSO_C
100
Kanalizacija
OSO_K
100
Vodovod
OSO_V
100
Ravnanje z odpadki
OSO_RO
100
Javne površine
OSO_JP
100
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določaUredba.
11. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem znesku.
(2) Na podlagi obrazložene vloge zavezanca lahko župan dovoli obročno odplačevanje odmerjenega komunalnega prispevka. Občina in zavezanec skleneta pogodbo – dogovor o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno- raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Za objekte namenjene kmetijski dejavnosti se komunalni prispevek od leta 1995 ni obračunaval in plačeval, zaradi tega so investitorji, ki so v tem času pridobili gradbeno dovoljenje za kmetijske objekte, dolžni ob spremembi namembnosti ali nadomestni gradnji, plačati komunalni prispevek v celoti. Investitorji, ki so gradili objekte namenjene kmetijski dejavnosti pred letom 1995 se izkažejo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka, s potrdilom o plačilu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za objekte s klasifikacijsko številko:
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe, pod pogojem, da ima zavezanec veljaven status kmeta in
– gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti.
(4) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prvega ostavka tega člena in oprostitvi iz tretjega odstavka tega člena mora Občina Ig oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
14. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka lahko upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Ig in na spletni strani Občine Ig – https://www.obcina-ig.si/.
16. člen 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 44/18).
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0018/2021
Ig, dne 3. junija 2021
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost