Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

2003. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov, stran 5828.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 78/16) se v 7. členu prvi odstavek črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se v napovednem stavku beseda »vedno« nadomesti z besedo »lahko«. Na koncu druge alineje se črta beseda »ali«, v tretji alineji se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in doda beseda »ali«, za tretjo alinejo pa se doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– v skladu s točko c) prvega odstavka 11. člena ali točko d) prvega odstavka 12. člena Uredbe 1013/2006/ES pošiljkam odpadkov, katerih prijavitelj ali prejemnik je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja, povezanega z varstvom okolja, ali prekrška zaradi nezakonite pošiljke ali drugega nezakonitega dejanja, povezanega z varstvom okolja, in rok za izbris te odločbe, sodbe ali sklepa o prekršku iz uradne evidence še ni potekel.«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2021
Ljubljana, dne 10. junija 2021
EVA 2021-2550-0015
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost