Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Kazalo

1998. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H), stran 5791.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. junija 2021.
Št. 003-02-3/2021-92
Ljubljana, dne 9. junija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2H) 
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) se v 3. členu v prvem odstavku za 22. točko doda nova 22.a točka, ki se glasi:
»22.a »Snop linij« je prometno, gospodarsko in upravljavsko smiselna celota ene ali več linij;«.
2. člen 
V 17. členu se v dvanajstem odstavku besedilo »rojstni datum in naslov« nadomesti s kratico »EMŠO«.
V trinajstem odstavku se za besedilom »Zavod za pokojninsko zavarovanje Slovenije« dodata vejica in besedilo »evidenco o imetnikih evropske kartice ugodnosti za invalide, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za socialne zadeve«.
3. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku točka e) spremeni tako, da se glasi:
»e) nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje finančna uprava, v višini več kot 50 eurov. Šteje se, da podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoza, nima poravnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, če na dan oddaje vloge za pridobitev in podaljšanje licence ni imelo predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne oddaje vloge. Ta pogoj se ugotavlja ob pridobitvi in obnovi licence.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za pridobitev licence za izvajanje prevozov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, ni treba izpolnjevati pogojev iz točk b) in c) prvega odstavka tega člena.«.
4. člen 
V 46. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vozovnica je listna ali elektronska. Elektronske vozovnice so zapisane na elektronski kartici ali pametni napravi. Imenska vozovnica vsebuje ime in priimek uporabnika, EMŠO in podatke o veljavnosti. Elektronska kartica vsebuje edinstveno številko kartice, ime in priimek uporabnika ter logotip integriranega javnega potniškega prometa. Minister predpiše obliko elektronske kartice.«.
5. člen 
V 50. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada Republike Slovenije s koncesijskim aktom določi snope linij, standard dostopnosti, standard kakovosti, delež čistih vozil v cestnem prometu v skladu z Direktivo 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 120 z dne 15. 5. 2009, str. 5), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2019/1161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 116), tarifo in način financiranja.«.
6. člen 
V 56. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dovoljenje izda pristojni organ občine podjetju, ki ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze.«.
V petem odstavku se za besedilom »storitev avtotaksi prevozov« doda besedilo »(npr. videz, vrsta pogona, stopnja izpusta po EURO, izpust CO2, starost in oprema vozila)«.
7. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen 
(določitev cene avtotaksi prevoza) 
(1) Cena za avtotaksi prevoz se določi s taksimetrom ali elektronsko aplikacijo iz a57.a člena tega zakona.
(2) Taksimeter mora biti pregledan v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje. Taksimeter ter obvestilo o tarifi prevoznika morata biti nameščena tako, da sta vidna uporabnikom prevoza.
(3) Taksimeter se mora uporabljati v skladu z njegovim namenom, in sicer tako, da je za posameznega potnika ali skupino potnikov, ki potuje na isti relaciji, vključen od začetka do konca vožnje in se cena prevoza izračuna na osnovi prevožene razdalje in pretečenega časa v skladu z izbrano tarifo.«.
8. člen 
Za 57. členom se doda nov a57.a člen, ki se glasi:
»a57.a člen 
(elektronska aplikacija) 
(1) Elektronska aplikacija mora potnika pred začetkom vožnje seznaniti s predvideno potjo do cilja, najvišjo možno ceno vožnje, modelom in registrsko označbo vozila.
(2) Potnik mora biti pred začetkom vožnje seznanjen s splošnimi pogoji uporabe elektronske aplikacije, ki morajo biti tudi javno dostopni na spletu.
(3) Elektronska aplikacija mora potniku med vožnjo omogočiti spremljanje podatkov o poteku poti, predvidenem času prihoda in o prevozniku.
(4) Po opravljenem prevozu mora elektronska aplikacija posredovati potrdilo na potnikovo elektronsko napravo, ki vsebuje podatke o vožnji in sicer lokacijo vstopa, izstopa, potek vožnje, razdaljo, datum, čas trajanja vožnje in ceno prevoza, vključno s podatki o prevozniku.
(5) Elektronska aplikacija mora potniku omogočati vpogled v zgodovino njegovih voženj.
(6) Imetnik elektronske aplikacije mora hraniti podatke iz četrtega odstavka tega člena deset let od dneva izdaje potrdila.
(7) Imetnik elektronske aplikacije mora na zahtevo finančne uprave zagotoviti brezplačni neposredni spletni dostop do podatkov iz četrtega odstavka tega člena.
(8) Strojna in programska oprema elektronske aplikacije mora ustrezati zahtevam iz osmega in devetega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE).«.
9. člen 
Za 57.b členom se doda novo poglavje »1.1.7. Najem vozila z voznikom« in nov 57.c člen, ki se glasi:
»57.c člen 
(najem vozila z voznikom) 
(1) Najem vozila z voznikom se izvaja kot prevoz potnika ali skupine potnikov z vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev, na določeni relaciji, za vnaprej določeno prevoznino.
(2) Najem vozila z voznikom se opravlja na podlagi dovoljenja, ki ga izda občina ali več občin skupaj, če je taka obveznost uvedena s predpisom take občine oziroma občin. Prevoznik ne sme prevzemati potnikov v občini, v kateri nima veljavnega dovoljenja, če je občina uvedla dovoljenja za najem vozila z voznikom, lahko pa jih vanjo pripelje.
(3) Prevoze iz prvega odstavka tega člena lahko izvajajo osebe, ki:
– imajo licenco za prevoz potnikov ali licenco za avtotaksi prevoze,
– imajo veljavno dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
(4) Občine lahko predpišejo standarde kakovosti izvajanja storitev prevozov (npr. videz, vrsta pogona, stopnja izpusta po EURO, izpust CO2, starost in oprema vozila), pri čemer ne smejo določati takih standardov glede videza in opreme vozila, ki bi onemogočali, da prevoznik pridobi dovoljenje tudi v drugi občini.
(5) Med izvajanjem prevoza mora imeti prevoznik v vozilu dokument, iz katerega morajo biti razvidni relacija in cena prevoza, prevoznik ter datum in ura prevoza. Za prevoze, ki se izvajajo z elektronsko aplikacijo, zadostuje, da ima prevoznik namesto dokumenta možnost izpisa oziroma prikaza iz elektronske aplikacije iz a57.a člena tega zakona.
(6) Za prevoze, ki se izvajajo z elektronsko aplikacijo, se za sklepanje prevoznih pogodb, uporablja aplikacija, ki izpolnjuje pogoje iz a57.a člena tega zakona.
(7) V občinah, ki niso uvedle dovoljenja za izvajanje prevozov z najemom vozila z voznikom, se ti prevozi opravljajo na podlagi licence za prevoze ali avtotaksi prevoze.«.
10. člen 
V 102. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(13) Določbe enajstega in dvanajstega odstavka tega člena ne veljajo za območja prostih con iz prvega odstavka 243. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54).«.
11. člen 
V 114.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do subvencioniranega prevoza (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po tem zakonu je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj dva kilometra oddaljeno od kraja izobraževanja, v Republiki Sloveniji ali tujini ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ali ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in se izobražuje po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih ter iz evidenc ministrstva, pristojnega za izobraževanje, izhaja, da ima status:
– učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa,
– dijaka, skladno s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje,
– osebe, ki se izredno izobražuje po programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
– študenta.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister določi vrste in obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic, ki jih lahko kupijo upravičenci iz prvega odstavka tega člena, ter pogoje za nakup vozovnic.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo četrti do sedmi odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta besedilo »ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deveti odstavek, se črta besedilo »ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda«.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane deseti odstavek, se črta besedilo »ali ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda«.
Dosedanji trinajsti odstavek, ki postane enajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Minister predpiše način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza iz četrtega, osmega, devetega in desetega odstavka tega člena, postopek za sklenitev pogodbe na podlagi drugega odstavka 114.c člena tega zakona, poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev.«.
12. člen 
V 114.č členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se subvencionirajo prevozi v obdobju od 1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta oziroma za študente od 1. oktobra do 30. septembra tekočega študijskega leta.«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
13. člen 
V 114.d členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec plača subvencionirano vozovnico po enotni subvencionirani ceni glede na vrsto vozovnice.«.
V četrtem odstavku se za besedo »upravičenec« črtata vejica in besedilo »ter razrede oddaljenosti«.
14. člen 
V 117. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo inšpektorat, pristojen za področje prometa, Urad Republike Slovenije za meroslovje, finančna uprava, občinski redarji in policija, in sicer:
– inšpektorat, pristojen za področje prometa, izvaja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in opravlja nadzor na cesti ter na sedežu prevoznikov in izvajalcev;
– finančna uprava preverja, ali imajo domači prevozniki, prevozniki Skupnosti in tuji prevozniki pri opravljanju prevozov v cestnem prometu dovolilnice, dovoljenja, druge dokumente in listine, predpisane v tem zakonu, predpisih Skupnosti in mednarodnih sporazumih. Finančna uprava nadzira tudi izvajanje določb enajstega in dvanajstega odstavka 102. člena tega zakona na sedežu in v drugih poslovnih prostorih oseb, navedenih v tem členu;
– finančna uprava nadzira, ali se elektronska aplikacija uporablja v skladu z določbami a57.a člena tega zakona;
– občinski redarji izvajajo nadzor na cesti in sicer nad določbami drugega, četrtega in petega odstavka 56. člena, drugega in tretjega odstavka 57. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka a57.a člena in drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega odstavka 57.c člena tega zakona;
– policija izvaja nadzor na cesti, in sicer nad določbami tega zakona, ki urejajo licenco Skupnosti, dovolilnice ter dovoljenja za prevoz potnikov in blaga, ki jih mora imeti tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti, kabotažo ter dokumente, ki jih mora imeti voznik med vožnjo v vozilu;
– Urad Republike Slovenije za meroslovje in finančna uprava izvajata nadzor nad izvajanjem določb 57. člena tega zakona, ki določa uporabo taksimetra. Urad Republike Slovenije za meroslovje nadzira, ali je v vozilu vgrajeni taksimeter pregledan v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje.
(2) Finančna uprava in policija sta v okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka pooblaščeni, da začasno odvzameta dokumente, s katerimi se je pri opravljanju prevoza izkazal voznik prevoznika, če dvomita o njihovi originalnosti, če niso ustrezni, pravilno izpolnjeni ali če voznik ne spoštuje pogojev, navedenih v dokumentu. Za začasno odvzete dokumente se izda potrdilo, skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu pa se pošljejo inšpektoratu, pristojnemu za področje prometa, ali drugemu pristojnemu organu.«.
15. člen 
Za 131.c členom se doda nov 131.č člen, ki se glasi:
»131.č člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 400 do 1.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je imetnik elektronske aplikacije iz a57.a člena tega zakona, če:
– uporablja elektronsko aplikacijo in ne zagotavlja, da ta deluje (a57.a člen tega zakona);
– potnik ni pred začetkom vožnje seznanjen s splošnimi pogoji uporabe elektronske aplikacije ali ti splošni pogoji niso javno dostopni na spletu (drugi odstavek a57.a člena tega zakona);
– ne izda potrdila s podatki o vožnji ali na potrdilu ni vseh zahtevanih podatkov (četrti odstavek a57.a člena tega zakona);
– potniku ne omogoči vpogleda v podatke o njegovih preteklih vožnjah (peti odstavek a57.a člena tega zakona).
(2) Z globo od 250 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je imetnik elektronske aplikacije iz a57.a člena tega zakona, če ne hrani podatkov iz četrtega odstavka a57.a člena tega zakona deset let od dneva izdaje potrdila o vožnji (šesti odstavek a57.a člena tega zakona).
(4) Z globo od 500 do 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je imetnik elektronske aplikacije iz a57.a člena tega zakona, če:
– finančni upravi ne omogoči brezplačnega neposrednega on-line dostopa do podatkov aplikacije iz četrtega odstavka a57.a člena tega zakona za potrebe finančnega nadzora (sedmi odstavek a57.a člena tega zakona);
– strojna in programska oprema elektronske aplikacije ne ustrezata zahtevam iz osmega odstavka a57.a člena tega zakona (osmi odstavek a57.a člena tega zakona).
(6) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjeni 114.b, 114.č in 114.d člen zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2021, do takrat pa se uporabljajo 114.b, 114.č in 114.d člen Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19).
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/20-69/34
Ljubljana, dne 1. junija 2021
EPA 1547-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti