Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2021 z dne 10. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2021 z dne 10. 6. 2021

Kazalo

1992. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, stran 5779.

  
Na podlagi četrtega odstavka 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok podrobneje določa ukrep, upravičence, pogoje, način izračuna, najvišjo višino finančnega nadomestila in postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: finančno nadomestilo).
(2) Finančno nadomestilo se dodeli v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Peta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 34 z dne 1. 2. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).
2. člen 
(izpad dohodka pri pridelovalcih jedilnega krompirja) 
Ocene na podlagi modelnih kalkulacij za jedilni krompir izkazujejo, da se je zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 dohodek neto dodana vrednost pri pridelavi jedilnega krompirja letine 2020 v primerjavi s povprečjem v enakem obdobju zadnjih treh let zmanjšal za več kot 30 %.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. primarna kmetijska proizvodnja je gospodarska dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
2. podjetje v težavah je subjekt, ki se ukvarja s primarno kmetijsko proizvodnjo in za katerega velja vsaj ena od okoliščin, opredeljenih v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
4. člen 
(upravičenec) 
Upravičenec za dodelitev finančnega nadomestila je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US); v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki je v letu 2020 vložil zbirno vlogo v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga), na kateri je prijavil od vključno 0,5 ha površin jedilnega krompirja (šifra kmetijske rastline: 020 – krompir) in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila po tem odloku.
5. člen 
(splošni pogoji za izplačilo nadomestila) 
(1) Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na hektar prijavljenih površin jedilnega krompirja.
(2) Prijavljene površine jedilnega krompirja so površine krompirja, prijavljene v zbirni vlogi, zmanjšane za površine, ki so bile v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin) v letu 2020 prijavljene za uradno potrditev semenskega krompirja pri organu za potrjevanje, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s 75. členom Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin.
(3) Upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju v skladu s petim odstavkom 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US), razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku na podlagi 116. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US).
(4) Finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah, kar Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov.
(5) Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.
6. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:
– v letu 2020 je vložil zbirno vlogo in na njivskih površinah prijavil od vključno 0,5 ha jedilnega krompirja;
– na dan uveljavitve tega odloka je vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
– na dan uveljavitve tega odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
– za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu;
– na dan uveljavitve tega odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
7. člen 
(finančne določbe) 
(1) Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 1.200 eurov na hektar prijavljenih površin jedilnega krompirja.
(2) Najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca ne sme presegati 20.000 eurov.
(3) Podatek o prijavljenih površinah krompirja agencija pridobi po uradni dolžnosti iz zbirne vloge za leto 2020.
(4) Seznam prijavljenih površin semenskega krompirja iz evidence pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin agencija pridobi od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
(5) Isti upravičenec lahko pridobi finančno nadomestilo le enkrat.
(6) Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(7) Sredstva za dodelitev finančnega nadomestila se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
8. člen 
(odločba o finančnem nadomestilu) 
(1) Informativno odločbo o izpolnjevanju pogojev izda agencija na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21).
(2) V izreku informativne odločbe o finančnem nadomestilu se navede, da gre za državno pomoč v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira.
9. člen 
(skupni znesek pomoči in združevanje pomoči) 
(1) Skupni znesek državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira ne sme presegati 225.000 eurov bruto na upravičenca, dejavnega v primarni kmetijski proizvodnji. Finančno nadomestilo se ustrezno zmanjša, če bi bila z odobrenim nadomestilom presežena navedena omejitev.
(2) Če se upravičenec ukvarja z več gospodarskimi dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje iz točk 22(a) in 23(a) Začasnega okvira, z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da se za vsako od teh gospodarskih dejavnosti upošteva ustrezna zgornja meja, pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu dodeljen v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira, ne presega ustreznih zgornjih mej iz točke 23(a) Začasnega okvira.
(3) Finančno nadomestilo se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko združuje z drugo državno pomočjo v skladu z Začasnim okvirom, Uredbo 702/2014/EU, Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), ob spoštovanju določb teh uredb in Začasnega okvira.
10. člen 
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo finančnega nadomestila preveri višino že dodeljene državne pomoči v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira za posameznega upravičenca v evidencah državne pomoči, ki ju vodita ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Agencija v 15 dneh po izplačilu finančnega nadomestila posameznemu upravičencu poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
11. člen 
(spremljanje) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi informacije o shemi državne pomoči po tem odloku v skladu s točko 88 Začasnega okvira na osrednjem spletnem mestu državne uprave (https://www.gov.si/teme/evidence-priglasenih-nacrtov-pomoci/). Te informacije so na voljo splošni javnosti najmanj deset let od zadnje dodelitve finančnega nadomestila.
12. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija v skladu s točko 91 Začasnega okvira vodi in hrani podrobne evidence z informacijami in dokazili o posameznih finančnih nadomestilih še deset let od dneva odobritve zadnjega finančnega nadomestila.
KONČNI DOLOČBI 
13. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe tega odloka se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti ukrepa državne pomoči iz tega odloka z notranjim trgom.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju odločitve iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-2330-0065
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti