Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1856. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020, stran 5185.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je občinski svet na 16. redni seji dne 31. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020 z naslednjo vsebino:
v EUR
1. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.318.360,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.891.041,01
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.730.849,73
700
Davki na dohodek in dobiček
1.585.283,00
703
Davki na premoženje
95.791,53
704
Domači davki na blago in storitve
49.584,87
706
Drugi davki
190,33
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
160.191,28
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
131.783,45
711
Takse in pristojbine
2.608,22
712
Globe in druge denarne kazni 
3.563,20
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.439,03
714
Drugi nedavčni prihodki
18.797,38
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
500,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
500,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
426.818,99
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
426.818,99
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.014.070,99
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
595.178,05
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
184.279,32
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
30.553,88
402
Izdatki za blago in storitve 
353.456,94
403
Plačila domačih obresti
2.908,11
409
Rezerve
23.979,80
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
684.560,38
410
Subvencije
13.701,55
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
386.366,17
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
65.081,17
413
Drugi tekoči domači transferi 
219.411,49
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
698.272,66
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
698.272,66
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
36.059,90
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
13.135,90
432
Investicijski transferi 
22.924,00
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
304.289,01
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
24.380,49
50
ZADOLŽEVANJE
24.380,49
500
Domače zadolževanje
24.380,49
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
136.917,51
55
ODPLAČILA DOLGA
136.917,51
550
Odplačila domačega dolga 
136.917,51
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
191.751,99
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–112.537,02
XI.
 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–304.289,01
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
 
 
splošni sklad za drugo
1.952,73
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-3
Rečica ob Savinji, dne 31. maja 2021
Po pooblastilu županje 
Občine Rečica ob Savinji 
Ivan Kramer 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti