Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021, stran 5183.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 16. redni seji dne 31. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2020 (Uradni list RS, št. 194/20 z dne 23. 12. 2020) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
1. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.088.054
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.105.837
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.816.967
700
Davki na dohodek in dobiček
1.582.194
703
Davki na premoženje
153.573
704
Domači davki na blago in storitve
81.100
706
Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
288.870
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
159.570
711
Takse in pristojbine
3.500
712
Denarne kazni 
4.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.300
714
Drugi nedavčni prihodki
118.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
28.495
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
28.495
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
953.722
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
637.528
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
316.194
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.393.299
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
698.209
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
178.317
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.421
402
Izdatki za blago in storitve 
458.374
403
Plačila domačih obresti
3.964
409
Rezerve
29.133
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
735.469
410
Subvencije
12.000
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
448.590
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
69.363
413
Drugi tekoči domači transferi 
205.516
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.927.897
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.927.897
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
31.724
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
11.500
432
Investicijski transferi
20.224
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–305.245
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
249.000
50
ZADOLŽEVANJE
249.000
500
Domače zadolževanje
249.000
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
137.459
55
ODPLAČILA DOLGA
137.459
550
Odplačila domačega dolga 
137.459
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–193.704
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
111.541
XI.
 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
305.245
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
 
 
splošni sklad za drugo
193.704
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen 
Spremeni se besedilo prvega odstavka 12. člena, ki se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunskem letu 2021 lahko zadolži v višini 249.000 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2021-4
Rečica ob Savinji, dne 31. maja 2021
Po pooblastilu županje 
Občine Rečica ob Savinji 
Ivan Kramer 
podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti