Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1854. Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020, stran 5181.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 17. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 
l. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
II. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ilirska Bistrica so bili v letu 2020 realizirani v naslednjih zneskih:
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.811.009,05
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.251.119,94
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
11.131.175,85
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
9.773.645,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.068.109,56
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
279.241,74
706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
10.179,55
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.119.944,09
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
705.193,57
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
10.594,16
712 DENARNE KAZNI
12.196,07
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.580,34
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
386.379,95
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
571.434,75
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
29.601,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
541.833,75
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
2.000,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.986.454,36
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTIT.
1.930.862,03
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
55.592,33
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
IN IZ DRUGIH DRŽAV
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.472.930,81
40 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.844.880,26
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
864.739,14
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
157.412,88
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.698.979,38
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
70.248,86
409 REZERVE
53.500,00
41 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.424.606,92
410 SUBVENCIJE
630.509,53
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
2.941.159,02
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
496.425,35
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.356.513,02
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.819.292,74
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.819.292,74
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
384.150,89
431 INVESTIC. TRANSF. PRAVN. 
IN FIZ. OSEB., KI NISO PROR. UP
327.608,02
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM
56.542,87
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
1.338.078,24
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.983.560,85
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.983.560,85
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
982.506,94
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
982.506,94
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
3.339.132,15
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
2.001.053,91
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.338.078,24
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
15.430,24
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
III. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-1/2021
Ilirska Bistrica, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti