Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1852. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dravograd, stran 5180.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7. in 32. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravograd na 17. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dravograd 
I. UVOD 
1. člen 
(1) S Pravilnikom o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dravograd (v nadaljevanju: Pravilnik) se določijo upravičenci prejema enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje pomoči upravičencem v Občini Dravograd ter nadzor nad porabo sredstev.
(2) Občina Dravograd sredstva za enkratno denarno pomoč upravičencem po tem Pravilniku zagotavlja iz sredstev proračuna Občine Dravograd za tekoče koledarsko leto.
2. člen 
V Pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so porabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
Upravičenci do enkratne denarne pomoči po tem Pravilniku so lastniki objektov na območju Občine Dravograd, na katerih je bila povzročena škoda zaradi naravne ali druge nesreče.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI
4. člen 
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za odpravljanje škode lastnikov objektov na območju Občine Dravograd, povezane z naravno ali drugo nesrečo.
(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države.
(3) Ne glede na določitve tega Pravilnika, lahko o dodelitvi enkratne denarne pomoči, izjemoma odloča Občinski svet Občine Dravograd na predlog župana.
5. člen 
(1) Med naravne nesreče, ki povzročajo škodo na stanovanjskih hišah, poslovnih in gospodarskih objektih po tem pravilniku spadajo: poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar kot posledica udara strele in žled. Sanacije zemeljskih plazov niso predmet tega pravilnika.
(2) Med druge nesreče po tem pravilniku spadajo nesreče, ki povzročijo škodo na stanovanjskih in poslovnih stavbah ter gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva. O dodelitvi enkratne denarne pomoči zaradi škode, ki jo povzročijo odloči občinski svet na predlog župana.
IV. DODELITEV POMOČI 
6. člen 
Postopek dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče vodi Komisija za vodenje postopka in dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče (v nadaljevanju: Komisija) ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani, ki so imenovani za obdobje štirih let in so lahko po poteku tega obdobja vanjo ponovno imenovani. Administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
7. člen 
(1) Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč je upravičen lastnik objekta, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega Pravilnika.
(2) Upravičenci vlogo na predpisanem obrazcu podajo na Občino Dravograd v roku 30 dni po nastanku škode.
8. člen 
Enkratna denarna pomoč se na osnovi tega Pravilnika upravičencem dodeljuje po naslednjih merilih:
Ocena škode
Denarna pomoč pri odpravi škode 
na stanovanjski hiši
Denarna pomoč pri odpravi škode 
na poslovnem objektu in gospodarskem objektu kmetijskega gospodarstva
do 3.000,00 €
0
0
nad 3.000,00 do 5.000,00 €
450,00 €–750,00 €
300,00 €–500,00 €
nad 5.000,00 do 8.000,00 €
750,00 €–1.200,00 €
500,00 €–800,00 €
nad 8.000,00 €
15% ugotovljene škode, vendar 
ne več kot 10.000,00 €
10% ugotovljene škode, vendar ne več kot 5.000,00 €
Oceno škode za dodelitev enkratne denarne pomoči po tem pravilniku pripravi Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Dravograd, razen za primer požara, kjer oceno škode izda zavarovalnica kjer je objekt zavarovan. V primeru, da objekt ni zavarovan za to vrsto škode oceno izda Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Dravograd.
V. POSTOPEK 
9. člen 
(1) Upravičenci iz 3. člena tega Pravilnika prejmejo pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč na osnovi popolne vloge, ki jo lahko pošljejo v elektronski obliki na e-naslov Občine Dravograd obcina@dravograd.si ali v pisni obliki, na naslov Občina Dravograd, Trg. 4. julija 7, 2370 Dravograd, ali jo oddajo osebno v vložišču Občine Dravograd, Trg. 4. julija 7, 2370 Dravograd, najkasneje v 30 dneh po nastanku nesreče.
(2) V primeru požara je potrebno k vlogi priložiti oceno škode, poročilo o intervenciji, podatke o zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih.
(3) V primeru drugih nesreč iz 5. člena tega Pravilnika je potrebno k vlogi priložiti poročilo o nastali škodi izdani od ustrezne institucije, poročilo policije, če je bilo izdano, podatke o zavarovanju in o ostalih zbranih sredstvih. Komisija v tem primeru pripravi poročilo za župana skupaj s predlogom višine denarne pomoči, katerega župan posreduje občinskemu svetu, ki odloči o upravičenosti vloge in dodelitvi sredstev.
10. člen 
(1) Komisija v primeru prejete nepopolne vloge pozove vlagatelja, da jo mora dopolniti v roku 8 dni. V kolikor vlagatelj v predpisanem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže. Komisija občinski upravi poda predlog za izdajo ustreznih odločb. Upravičenost do denarne pomoči in njeno višino Komisija določi po merilih iz 8. člena tega Pravilnika, na podlagi v vlogi navedenih dejstev, cenitve, predloženih dokazil ter ogleda kraja nesreče.
(2) V primeru naravnih in drugih nesreč se za ureditev bivanjskih razmer praviloma takšna pomoč nameni za neposredno nabavo potrebnega materiala, lahko pa tudi za izvedbo storitev za nujno sanacijo.
(3) Enkratna denarna pomoč se nakaže upravičencu, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun, na podlagi dokazila o plačilu računa oziroma računov.
11. člen 
Vlagatelj lahko v roku 15 dni od vročitve odločbe vloži pritožbo zoper odločbo. Pritožba se vloži pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, določena s tem Pravilnikom. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana pritožba ni možna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
12. člen 
Konec tekočega leta občinska uprava za župana in občinski svet pripravi pisno poročilo o dodelitvi sredstev enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dravograd.
13. člen 
(1) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Računovodski nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev prejemnikom opravlja referat pristojen za finance in Nadzorni odbor Občine Dravograd.
(3) Če se ugotovi, da je prejemnik v vlogi navajal neresnične podatke, mora pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, vrniti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Postopek po tem Pravilniku se vodi skladno z zakonom, ki ureja področje splošnega upravnega postopka.
15. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2021
Dravograd, dne 27. maja 2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti