Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1850. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 5174.

  
Na podlagi 3. člena in 1. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in mag. Andrej Šircelj, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev,
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklenitve aneksa) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.
2. člen 
(izplačilni dan) 
(1) Plače, nadomestila plač, povračila stroškov in drugi prejemki se javnim uslužbencem izplačujejo najmanj enkrat mesečno za pretekli mesec.
(2) Dan izplačila plače, nadomestil plač, povračil stroškov in drugih prejemkov je najkasneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih je izplačilni dan najkasneje 10. delovni dan, vendar ne kasneje kot 15. koledarski dan v mesecu.
3. člen 
(veljavnost za zaposlene pri koncesionarjih) 
Določbe tega aneksa se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za zaposlene pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
1. Regres za prehrano med delom
4. člen 
(regres za prehrano) 
(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane med delom.
(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 4,30 eura.
(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno.
(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem.
(6) Če javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa, mu pripada znesek iz drugega odstavka tega člena v skladu s četrtim odstavkom tega člena. V primeru, da javni uslužbenec delo preko polnega delovnega časa opravi v istem dnevu po opravljeni redni delovni obveznosti, mu pripada dodatno povračilo stroškov za prehrano, ki se določi tako, da se število opravljenih nadur, opravljenih na te dneve v posameznem mesecu, deli z osem in mu za vsakih tako izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega odstavka tega člena.
(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka tega člena.
2. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
5. člen 
(povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) 
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.
(2) Za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega stavka se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.
(3) Za obračun kilometrine za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišjo ceno bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji, za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Ceno iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se javnemu uslužbencu, ki delodajalcu predloži potrdilo o nakupu imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet, stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v višini cene imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet.
(5) Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
(6) Varna pot je tista pot, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna skozi vse leto. Med varne poti praviloma ne spadajo gozdne ceste, vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa oziroma so kot takšne nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne upošteva poti, ki vodijo preko drugih držav, razen kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino, ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi« označi prevoz po avtocesti.
(7) Ne glede na določbo drugega in četrtega odstavka tega člena mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.
(8) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega procesa, izrednega dogodka oziroma zaradi dela zunaj redno predvidenega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih dni, se mu za te prihode in odhode povrne stroške prevoza, ne glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela iz prejšnjega odstavka.
(9) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz, oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.
(10) Če javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji prizna kilometrino v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
6. člen 
(določitev višine povračila prevoza na delo in z dela glede na kraj) 
(1) Kraj, iz katerega se javnemu uslužbencu povrnejo stroški prevoza na delo in z dela, je naslov v kraju stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslov v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji delovnemu mestu.
(2) Če ima javni uslužbenec v uporabi službeno stanovanje, se povračilo stroškov prevoza obračuna od naslova v kraju službenega stanovanja. Če javni uslužbenec zavrne dodelitev službenega stanovanja, se mu ne glede na način obračuna stroškov prevoza iz tega člena obračunajo in povrnejo stroški prevoza od naslova dodeljenega službenega stanovanja oziroma naslova, s katerega se dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližji naslovu opravljanja dela. Za zavrnitev službenega stanovanja se ne šteje zavrnitev stanovanja, ki ga je delodajalec dodelil javnemu uslužbencu na podlagi njegove vloge ali prijave na razpis za dodelitev stanovanja, razen če je bil javni uslužbenec predhodno seznanjen s konkretnim stanovanjem, za katerega se prijavlja na razpis in ki mu je dodeljeno, ter je bil seznanjen s posledicami odklonitve dodeljenega stanovanja. Javnemu uslužbencu, ki je zavrnil dodelitev službenega stanovanja, se obračunavajo in povrnejo stroški prevoza od dodeljenega službenega stanovanja, dokler je to stanovanje primerno glede na določbe zakona, ki ureja stanovanjsko področje, in bi ga glede na osebne okoliščine (npr. zdravstveno stanje, invalidnost, število družinskih članov) ali objektivne okoliščine (npr. stanje stanovanja, njegova uporabnost) dejansko lahko uporabljal. Javnemu uslužbencu se stroški prevoza na delo in z dela povrnejo v skladu s prvim odstavkom tega člena z naslednjim dnem, ko ta obvesti delodajalca, da so nastale navedene okoliščine, če delodajalec ugotovi, da so te okoliščine dejansko nastale.
(3) Če je bil javni uslužbenec premeščen oziroma prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju, se javnemu uslužbencu povrnejo stroški v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom prejšnjega člena.
7. člen 
(izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela) 
(1) Javni uslužbenec poda pisno izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na razdaljo, od koder se vozi na delo in z dela. Izjava vključuje naslednje podatke:
1. naslov stalnega bivališča,
2. naslov začasnega bivališča,
3. kraj/i (naslov/i), od koder se javni uslužbenec dejansko vozi na delo,
4. razdalja od stalnega bivališča do delovnega mesta (v km),
5. razdalja od začasnega bivališča do delovnega mesta (v km),
6. razdalja od kraja/ev (naslov/i), iz katerega/katerih se javni uslužbenec dejansko vozi na delo do delovnega mesta (v km),
7. uveljavljanje imenske mesečne vozovnice za javni potniški promet: DA NE (označiti); v primeru DA – dokazilo o nakupu.
(2) Vsako spremembo podatkov iz 1., 2., 3. in 7. točke prejšnjega odstavka mora javni uslužbenec v osmih dneh sporočiti pristojni službi delodajalca.
3. Povračilo stroškov na službenem potovanju v državi
8. člen 
(dnevnica za službeno potovanje v državi) 
(1) Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obroke dnevno na službenem potovanju.
(2) Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja:
– nad 12 ur, v višini 21,39 eurov,
– nad 8 do vključno 12 ur, v višini 10,68 eurov,
– od 6 do vključno 8 ur, v višini 5,16 evra.
(3) Dnevnica za službeno potovanje v državi nad 12 ur se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00. Ne glede na prejšnji stavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.
(4) Javni uslužbenec, ki ima na službenem potovanju poravnano celotno prehrano v ceni druge storitve ali pa mu prehrano poravna organizator, nima pravice do dnevnice. V primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odšteje 20 odstotkov, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa za vsak obrok 40 odstotkov vrednosti dnevnice.
(5) Dnevnica in regres za prehrano se izključujeta.
4. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene v državi
9. člen 
(kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v državi) 
(1) Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma mogoča samo na podlagi dogovora med delodajalcem in javnim uslužbencem ali na podlagi potnega naloga, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela.
(2) V primeru, da je javnemu uslužbencu v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, se mu povrnejo stroški za uporabo lastnega avtomobila v obliki kilometrine na podlagi dogovora ali potnega naloga.
(3) Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.
(4) Za obračun kilometrine iz prejšnjega odstavka tega člena se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
5. Jubilejna nagrada
10. člen 
(jubilejna nagrada) 
(1) Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe 288,76 eura,
– za 20 let delovne dobe 433,13 eura,
– za 30 let delovne dobe 577,51 eura,
– za 40 let delovne dobe 577,51 eura.
(2) Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.
(3) Delovna doba po tem členu je delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.
(4) Kot delodajalec v javnem sektorju se za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade iz prejšnjega člena šteje:
1. delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, od 13. 7. 2002 dalje;
2. delodajalec, ki po vsebini in statusu ustreza delodajalcu v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in sicer:
– v celotni SFRJ do vključno 24. 6. 1991,
– v Republiki Sloveniji od 25. 6. 1991 dalje do vključno 12. 7. 2002,
– v državi članici EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU in
– v državi, ki ni članica EU, če je javnega uslužbenca na delo v državo, ki ni članica EU, napotil delodajalec;
3. institucija EU v obdobju polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU.
(5) Kot delovna doba po prejšnjem členu šteje tudi delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri mednarodni organizaciji, v kateri se je zaposlil s podporo Republike Slovenije.
(6) Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena je javni uslužbenec upravičen do višje jubilejne nagrade skladno s 4. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13).
6. Solidarnostna pomoč
11. člen 
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa) 
Ne glede na drugi odstavek 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13) je član reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, upravičen do izplačila višje solidarnostne pomoči po prvem odstavku 6. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/13), če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20), ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
7. Terenski dodatek
12. člen 
(terenski dodatek) 
(1) Javni uslužbenec je upravičen do terenskega dodatka, kadar je napoten na delo izven kraja sedeža delodajalca oziroma izven kraja, kjer v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravlja delo, in sta tam javnemu uslužbencu zagotovljena brezplačna prehrana in prenočišče.
(2) Višina terenskega dodatka znaša dnevno 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur.
(3) Terenski dodatek in dnevnica se izključujeta.
8. Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse
13. člen 
(nagrade dijakom in študentom za obvezno prakso) 
(1) Dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse pripada nagrada, ki se določi v mesečnem znesku, in sicer za:
– dijake znaša mesečna nagrada 86,00 evrov,
– študente znaša mesečna nagrada 172,00 evrov.
(2) Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.
9. Usklajevanje zneskov
14. člen 
(usklajevanje višin zneskov) 
(1) Znesek regresa za prehrano med delom iz 4. člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
(2) Zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči se uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Uskladitev zneskov se izvede januarja za tekoče koledarsko leto. Usklajeni zneski se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
10. Regres za letni dopust za leto 2021
15. člen 
(regres za letni dopust za leto 2021) 
(1) Regres za letni dopust za leto 2021 znaša 1.050,00 evra.
(2) Regres za letni dopust iz prejšnjega odstavka se izplača 4. junija 2021.
11. Prehodna in končni določbi
16. člen 
(izplačilni dan) 
Določba 2. člena tega aneksa se prvič uporabi pri izplačilu plače za mesec maj 2021 v mesecu juniju 2021.
17. člen 
(razveljavitev) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati:
– 36. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20 in 160/20),
– 2. člen Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/94),
– 3., 5., 6., 7., 9., 10., 15. in 16. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12),
– 3. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 80/18) in
– Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 160/20).
18. člen 
(veljavnost aneksa) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračun stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz tega aneksa za mesec junij 2021.
Št. 007-511/2021/3
Ljubljana, dne 1. junija 2021
EVA 2021-3130-0027
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj 
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISALA 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar 
NI PODPISAL 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Mojca Šumer Korman 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik 
NI PODPISALA 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik 
SINDIKAT DELAVCEV V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh 
NI PODPISALA 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič 
NI PODPISAL 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
po pooblastilu 
Jasmin Mahmutović 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
po pooblastilu 
Aleksandra Horvat 
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Jakob Počivavšek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
po pooblastilu 
Urša Fink 
SINDIKAT MENEDŽERJEV V KULTURI IN UMETNOSTI 
Tina Kosi 
NI PODPISALA
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 2. 6. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-76 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 22/17.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti