Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1843. Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, stran 5152.

  
D O G O V O R 
o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z odpravo v tem dogovoru določenih varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamikom izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresom za letni dopust za leto 2021 z naslednjo vsebino:
1. Regres za prehrano
Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj s polovičnim delovnim časom.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
2. Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji
Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur znaša 21,39 evra.
Določi se dnevnica za službeno potovanje v trajanju nad 8 do vključno 12 ur v višini 10,68 evra.
Določi se dnevnica za službeno potovanje v trajanju 6 do 8 ur v višini 5,16 evra.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
3. Solidarnostna pomoč
Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega sindikata, podpisnike aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter ureditev, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače, razen v primeru članov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, za katere se določi, da osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, velja pa samo za podpisnike teh aneksov.
4. Terenski dodatek
Višina terenskega dodatka znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
5. Jubilejna nagrada
Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
6. Usklajevanje zneskov
Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS.
Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, uskladitev pa se izvede januarja.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
7. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene
Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.
Glede višine cene bencina se upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 160/20) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 160/20).
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
8. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot dva kilometra.
Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 160/20) ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 160/20), vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo.
Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice.
Podpisniki sporazuma soglašajo, da se pri ugotavljanju razdalje od kraja bivališča do delovnega mesta in obračunu kilometrine upošteva najkrajša varna pot.
Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter za povračilo kilometrine se določijo na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.
Varna pot je tista, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna vse leto. Med varne poti ne spadajo gozdne ceste, vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa oziroma so kot takšne nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne upoštevajo poti, ki vodijo prek drugih držav, razen kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje »Google Zemljevidi«, označi prevoz po avtocesti.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
9. Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse
Nagrade za obvezno opravljanje prakse se določijo v naslednjih višini:
– za študente v višini 172 evrov mesečno,
– za dijake v višini 86 evrov mesečno.
Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
10. Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih
Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
11. Regres za letni dopust v letu 2021
Za leto 2021 se določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov.
Regres za letni dopust za leto 2021 se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.
12. Uveljavitev aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
Aneksi h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev iz 1. do 9. točke tega dogovora se uveljavijo tako, da se bodo določbe prvič uporabile za obračun stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov za mesec junij 2021, 10. točka tega dogovora pa prvič pri izplačilu plače za mesec maj 2021.
13. Usklajevanje vrednosti plačnih razredov
Podpisniki dogovora se zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice.
14. Neusklajene zadeve
Pogajanja o neusklajenih zadevah iz naslova odprave varčevalnih ukrepov se nadaljujejo na osnovi novih predlogov pogajalskih strani.
15. Uveljavitev dogovora in aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev
Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo tudi aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti ter aneks(e) h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
16. Objava dogovora v Uradnem listu Republike Slovenije
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-240/2021/3
Ljubljana, dne 28. maja 2021
EVA 2021-3130-0026
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI 
IN KULTURE SLOVENIJE 
Branimir Štrukelj
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISALA
SINDIKAT DELAVCEV 
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI 
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Ravnikar 
NI PODPISAL
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
NI PODPISAL
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Irena Ilešič Čujovič
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
po pooblastilu Janusz Klim
SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Slavica Mencingar
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Anton Drenik 
NI PODPISAL
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic
SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus 
NI PODPISAL
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Katarina Kralj Marinček
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik 
NI PODPISALA
SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik
SINDIKAT DELAVCEV 
V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik
SINDIKAT CENTROV 
ZA SOCIALNO DELO – 
SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik 
NI PODPISAL
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar 
NI PODPISAL
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISALA
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangež
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh 
NI PODPISALA
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak 
NI PODPISALA
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Albert Pavlič
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič 
NI PODPISAL
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak
SPUKC – SINDIKAT ZDRAVSTVA SLOVENIJE 
Damir Janekovič
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE-PERGAM 
Jakob Počivavšek 
NI PODPISAL
SINDIKAT UPRAVLJAVCEV ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
po pooblastilu Urša Fink
SINDIKAT MENEDŽERJEV 
V KULTURI IN UMETNOSTI 
Tina Kosi 
NI PODPISALA

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti