Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1708. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica, stran 4615.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12)in 5. člena Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/12) je Svet ustanoviteljev Komunala Ribnica d.o.o. na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica 
1. člen 
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Ribnica.
2. člen 
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen 
Cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,8935 €/m3 brez DDV.
4. člen 
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer vodomera
Faktor 
omrežnine
Omrežnina 
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20
1
2,2511
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
Omrežnino za čiščenje skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) plačujejo vsi porabniki pitne vode v Občini Ribnica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Omrežnina za čiščenje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) zaračunava vsem uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
5. člen 
Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2728 €/m3 brez DDV.
6. člen 
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN ≤ 20 znaša:
Premer vodomera
Faktor 
omrežnine
Omrežnina 
na mesec/uporabnik
brez DDV (v EUR)
DN ≤ 20
1
1,7935
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) zaračunava uporabnikom v enakomernih mesečnih obrokih.
V primeru, da pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), se vsem uporabnikom obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
7. člen 
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ribnica znaša 0,4894 €/m3 brez DDV. Storitev se zaračunava mesečno glede na količino porabljene pitne vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 86/12) opraviti enkrat na tri leta.
8. člen 
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na osebo na dan.
9. člen 
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu prenehajo veljati dosedanje cene storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki veljajo od 1. 7. 2019.
Št. 2-2021
Ribnica, dne 4. maja 2021
Predsednik 
Sveta ustanoviteljev 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost