Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1707. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, stran 4613.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95, 37/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 16/12), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 81/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 2/17), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 87/16) ter na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/12) je Svet ustanoviteljev podjetja Komunala Ribnica d.o.o. na 2/2021 seji dne 4. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
1. člen 
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen 
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški Potok, ki so ali bodo uporabniki storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
3. člen 
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0052 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1674 €/kg brez DDV.
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1667 €/kg brez DDV.
4. člen 
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva naslednje:
– Najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167.
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči vasi in v zbirnem centru v Malem Logu, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg oziroma 0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih odpadkov, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.
– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obračun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.
– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od minimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva dejanski zabojnik.
– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oziroma soseskah se za posamezno stanovanjsko stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z MKO in embalažo se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb. Minimalni obračunski volumen je 20 litrov na osebo.
– Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in so primerne za bivanje (prazne hiše, vikendi …) ter za stavbo, za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za mešane komunalne odpadke.
– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7 % sodila za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7 % odpadkov za odlaganje je določeno s strani koncesionarja Javno podjetje vodovod kanalizacija snaga d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov.
– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor pogostosti odvoza 0,5.
– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2).
– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena, kartonska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
5. člen 
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva naslednje:
– najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogostost odvoza je 2,167,
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike,
– za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za mešane komunalne odpadke,
– za obračun storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za mešane komunalne odpadke,
– za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, ki znaša 7 % sodila za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov; 7 % odpadkov za odlaganje je določeno s strani koncesionarja Snage Javno podjetje d.o.o., ki vrši obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov,
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO: vse vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije.
6. člen 
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto. Odvoz se v obdobju 1. 11.–31. 3. izvaja enkrat na dva tedna, v obdobju 1. 4.–31. 10. pa enkrat tedensko.
– Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih stavbah oziroma soseskah se za posamezno stanovanjsko stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev zbiranja bioloških odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih bioloških odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za biološke odpadke.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 80-litrski zabojnik.
7. člen 
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.
8. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati sklep, ki velja od 1. 7. 2019 za Občino Ribnica ter sklepa, ki veljata od 1. 5. 2019 za Občino Sodražica in Občino Loški Potok.
9. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2021.
Št. 1-2021
Ribnica, dne 4. maja 2021
Predsednik 
Sveta ustanoviteljev 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost