Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1704. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020, stran 4606.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 17. redni seji dne 13. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2020 izkazuje (v €):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)
7.490.217
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.932.636
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
5.156.009
700
Davki na dohodek in dobiček
4.396.556
703
Davki na premoženje
639.393
704
Domači davki na blago in storitve
118.503
706
Drugi davki in prispevki
1.557
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.776.627
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
927.700
711
Takse in pristojbine
2.125
712
Denarne kazni 
4.466
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.817
714
Drugi nedavčni prihodki
760.519
72
KAPITALSKI PRIHODKI (722)
12.596
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
12.596
73
PREJETE DONACIJE (730)
15.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
15.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
529.985
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
487.912
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
42.073
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.923.982
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
2.655.533
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
552.226
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
89.553
402
Izdatki za blago in storitve 
1.998.554
409
Rezerve
15.200
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.857.706
410
Subvencije
425.735
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
560.523
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
399.626
413
Drugi tekoči domači transferi 
1.471.822
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.319.580
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.319.580
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
91.163
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
59.728
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
31.435
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I -II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
566.235
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (443)
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
132.046
500
Domače zadolževanje
132.046
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.662
550
Odplačila domačega dolga
31.662
 
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
666.619
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
100.384
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX=-III.)
–566.235
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
122.180
 
Ostanek sredstev na računih občine 
in KS na dan 31. 12. 2020
788.799
3. člen 
Ostanek sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2020 v višini 788.799 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2021 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2020.
4. člen 
Na dan 31. 12. 2020 znašajo sredstva proračunske rezerve 37.233 €.
5. člen 
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0005/2021-7
Kanal ob Soči, dne 13. maja 2021
Županja 
Občine Kanal ob Soči 
Tina Gerbec

AAA Zlata odličnost