Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 3), stran 4584.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 19. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 3) 
1. člen 
Točka V. drugega odstavka 2. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – UPB (Uradni list RS, št. 41/19) se spremeni tako, da se glasi:
»V. Priloge:
– Priloga 1 – Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po namenski rabi
– Priloga 2 – Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora – SD OPN 3«
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka
Karta
Merilo
1
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste – SD OPN 3
1:50.000
2
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture – SD OPN 3
1:50.000
3
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – SD OPN 3
1:5.000
4
Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture – SD OPN 3
1:5.000
« 
2. člen 
Druga alinea enaindvajsetega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– OC Dobova
Cona meri 9,04 ha. Cona je večinoma pozidana.«
3. člen 
Tretja alinea petega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Seznam prostorskih enot
PREN-01
PEČICE KRIŽE
PREN-02
JUŽNA POBOČJA ORLICE
PREN-03, PREN-03A
OŽJE BIZELJSKO
PREN-04
OBSOTELJE SEVER
PREN-05
GREBENSKI SVET VZHODNO OD DRAMLJE
PREN-06
GREBENSKI SVET ZAHODNO OD DRAMLJE
PREN-07, 07A-C,
DOBRAVA JOVSI OBSOTELJE
PREN-08
08A-P
BREŽIŠKO POLJE
PREN-09
09A-X
RAVNICA KRKE IN SAVE
PREN-10A, B, D, F, G, H, I, J, K
ČATEŽ
PREN-10C, E, L, M, N, O
TERME ČATEŽ
PREN-11
GAZICE
PREN-12
GORJANCI ZAHOD
PREN-12A
IZJEMNA STANKOVO
PREN-12B
IZJEMNA GADOVA PEČ
PREN-13
CIRNIK
PREN-14
MOKRICE PONIKVE
PREN-15, 15 A-I
OBREŽJE SLOVENSKA VAS
PREN-16
BIZELJSKO
PREN-18, 18 A-E
BREŽICE
PREN-21
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI 
ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 01
PREN-22
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 02
PREN-23
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 03
PREN-24
ŠPORTNO IGRIŠČE GAZICE
PREN-25
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 04
PREN-26
ŠPORTNO IGRIŠČE ČREŠNJICE
PREN-27
REKREACIJSKA POVRŠINA ARTIČE
PREN-28
OBMOČJE ŠENTVID
PREN-29
OBRAMBA 1 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-30
OBRAMBA 2 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-32
OBRAMBA 4 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-33
KAMNOLOM – SANACIJA – 01
PREN-34
KAMNOLOM – SANACIJA – 02
PREN-35
OBRAMBA 7 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-36
ZUNANJA UREDITEV VMA-04
PREN-38
OBRAMBA 8 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-40
OBRAMBA 10 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-41
OBRAMBA 11 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-42
OBRAMBA 12 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-43
OBRAMBA 5 – MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PREN-44
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
PREN-45
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA OB KLJUNOVIH TOPLICAH
PREN-46
KAMNOLOM – SANACIJA – 03
PREN-47
KMETIJSKA POVRŠINA ZNOTRAJ OBMOČJA MOKRICE
PREN-48
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
PREN-49
ŠPORTNA POVRŠINA MALI VRH
PREN-51
ŠPORTNA POVRŠINA DOBOVA
PREN-52
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE LOVSKEGA DOMA ARTIČE
PREN-53
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
« 
4. člen 
V prilogi 2 iz tretje alineje prvega odstavka 68. člena se Tabela 25 Usmeritve za OPPN ter posebni prostorsko izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dobova spremeni tako, da se glasi:
(1) »Tabela 25: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Dobova
Šifra območja
Podrobna namenska raba
PIA
FZ
GPmin
Usmeritve za OPPN
Posebni PIP
DOB-01
IG
PPIP
/
Neposredno ob stiku načrtovane gospodarske cone in enote GAB-03 naj se ne umeščajo dejavnosti, ki bi lahko bile vir povečanja emisij (proizvodne dejavnosti, parkirišča za tovorna vozila). Neposredno ob stiku načrtovane gospodarske cone in enote GAB-03 naj se ne umeščajo dejavnosti, ki bi lahko bile vir povečanja emisij (proizvodne dejavnosti, parkirišča za tovorna vozila).
DOB-03
IG
OPPN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova (Uradni list RS, št. 89/11)
DOB-04
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-05
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-06
SSe
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-07
SSe
OPPN
/
/
Predviden OPPN za enodružinsko stanovanjsko gradnjo. 
Zagotoviti enotno ureditev uličnega prostora in urbane opreme. 
Območje se mora povezovati s sosednjimi območji in ne sme biti slepo zaključeno, ceste naj bodo primerne za dvosmerni promet. Celostno obravnavati širši prostor, območje ustrezno ozeleniti. 
Pri zasnovi območja je treba upoštevati Urbanistični načrt za naselje Dobova.
/
DOB-08
CDi
OPPN
/
/
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova« (Uradni list RS, št. 36/11)
/
DOB-09
BC
OPPN
/
/
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Športne površine ob osnovni šoli Dobova" (Uradni list RS, št. 74/10)
/
DOB-10
CU
OPPN
/
/
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova (Uradni list RS, št. 101/15)
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. 
Pri zasnovi območja je treba upoštevati Urbanistični načrt za naselje Dobova
/
DOB-13
CDo
OPPN
/
/
Predviden OPPN za območje namenjeno trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim, manjša obrt 
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. 
Pri zasnovi območja je treba upoštevati Urbanistični načrt za naselje Dobova
/
DOB-14
SSe
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-15
CU
PPIP
/
/
/
Glej Tabelo 26
DOB-16
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-19
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-21
ZK
PPIP
/
/
/
Pred posegom v prostor je potrebna celostna obravnava prostora. Potrebno je izdelati idejno zasnovo. 
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-22
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-23
ZD
PPIP
/
/
/
V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju je dopustna rekonstrukcija, adaptacija, obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna. Dopustne so le nadomestne gradnje. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe retenzijske površine.
DOB-24
IG
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-26
SSe
PPIP
/
/
/
Gradnja novih stanovanjskih objektov naj se prepove oziroma je treba ob gradnji stanovanjskih objektov 
z ustreznimi protihrupnimi ukrepi zagotoviti ustrezen nivo hrupa za stanovanjska območja. 
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-28
CU
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. 
Na območju je dovoljeno postavljati večstanovanjske objekte.
DOB-30
SSe, CU
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. 
Varovani prostori, kot jih definirajo predpisi s področja varstva pred hrupom, naj se načrtujejo v delih stavb, obrnjenih stran od virov hrupa.
DOB-32
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-33
BT
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-34
SSe
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-36
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-37
ZD
PPIP
/
/
/
Območje NV naj se ohranja 
v obstoječem stanju. Območja naj se ne ureja kot zelenico ali park. Ohranja naj se naravno dno in brežine struge ter obrežna vegetacija. Na meji z naravno vrednoto naj se ohrani oziroma vzpostavi naravna bariera iz avtohtonega rastlinja.
DOB-42
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. 
V tistem delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju je dopustna rekonstrukcija, adaptacija, obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gradnja novih objektov ni dopustna. Dopustne so le nadomestne gradnje. Za vsak tovrsten poseg na poplavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe retenzijske površine.
DOB-43
SSe
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi 
v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
DOB-48
IG
OPPN
/
/
Predviden OPPN za širitev obrtne cone Dobova. 
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. 
Za ureditve in posege v prostor je treba upoštevati 15-m odmik od območja naravne vrednote.
Omilitveni ukrepi za površinske vode
Na območju morebitnega prečkanja vodotoka Negot, za ureditev dostopa do območja cone, je potrebno prečkanje vodotoka urediti tako, da se brežine vodotoka ne posega ali spreminja. Obrežna vegetacija se odstrani le na mestu prečkanja vodotoka. Na območju temeljenja premostitve naj se ohrani naravno strugo. V strugo vodotoka se ne sme posegati.
Omilitveni ukrepi za naravo
Na območju odvodnega kanala in depresij na zahodni in južni strani območja predvidene cone, naj se ohranja pas obstoječe vegetacije, ki jo predstavljajo habitatni tipi. 
Urejanje območja naj se zagotavlja/izvaja v ustrezni oddaljenosti od zelene bariere;
Odvodnega kanala na zahodni strani območja naj se ne zasipava, izsušuje ali nadkriva. 
Na vzhodni strani, kjer cona meji na naravno vrednoto, naj se vzdolž celotne meje ohrani obstoječa vegetacija ob potoku, ki naj jo sestavljajo že obstoječe lokalno značilne vrste (npr.: črna jelša, jesen, vrbe); 
Območja travnikov vzdolž naravne vrednote naj se ne izsušuje. 
Ureditve dostopa do cone z južne strani se morajo izvesti na način, da se ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote. 
V kolikor bo zaradi ureditve dostopa potrebno posekati obrežno vegetacijo, naj se vanjo s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem ali zasajanjem posega na način, da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja.
Omilitveni ukrepi za kulturno dediščino
Varstvo arheoloških ostalin se zagotovi tako, da se v času priprave izvedbenega akta (OPPN) izvede predhodne arheološke raziskave (intenzivni pregledi ali strojni jarki ali geofizikalni pregledi), s katerimi se bo določilo vsebino in sestavo najdišča na območju predvidene širitve cone. V kolikor se bo na območju odkrilo arheološke ostaline, se na mestu odkritja po potrebi zagotovi tudi varstvo in situ.
Omilitveni ukrepi za zdravje ljudi
Za osvetljevanje zunanjih površin in objektov se morajo uporabiti varčne sijalke. Svetloba iz svetil ne sme sevati nad vodoravnico. 
Na območjih, kjer osvetlitev ni potrebna neprestano, naj se uporabijo svetlobna tipala. 
V kolikor je možno in v kolikor to dopuščajo predpisi iz varnosti naj se svetilke izklapljajo med 23h in 5h.
Omilitveni ukrepi za kmetijstvo:
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48 je treba izvesti izboljšanje kmetijskih zemljišč na EUP PREN-08P v površini 14 ha. Izboljšanje kmetijskih zemljišč se načrtuje in izvede na podlagi povzemanja izhodišč, ki so zapisana v programu del in morajo biti sestavni del tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48.
Za izboljšanje zemljišč se izvede navoz zemljine v sloju od 20 do 30 centimetrov, kot to navaja Strokovna podlaga za izboljšanje kmetijskih zemljišč v smislu nadomeščanja kmetijskih površin zaradi širitve stavbnih zemljišč DOB-48 in SLV-18, dec. 2020, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, iz katerega bo razviden način, čas in strokovni nadzor nad:
– odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih (v nadaljnjem besedilu: odstranitev rodovitnega dela tal), 
– skladiščenjem rodovitnega dela tal in 
– navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. 
Vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč in odstranjevanje ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja izdati ustrezno potrdilo, da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal. 
Občina ima predkupno pravico.
DOB-51
CD
OPPN
/
/
Predviden OPPN za gradnjo poslovno trgovskega centra.
/
DOB-52
CU
PPIP
/
/
/
Varovani prostori, kot jih definirajo predpisi s področja varstva pred hrupom, naj se načrtujejo v delih stavb, obrnjenih stran od virov hrupa.
.« 
(2) »Tabela 51: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Obrežje
Šifra območja
Podrobna namenska raba
PIA
FZ
GPmin
Usmeritve za OPPN
Posebni PIP
OBR-01
SSe
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
OBR-03
SK
PPIP
/
/
/
Naravna vrednota skorš naj se ohranja v vitalnem stanju; pri zemeljskih delih naj se ohranja koreninski sistem drevesa; morebitni gradbeni material naj se ne odlaga na rastišče skorša; površine nad koreninskim sistemom se ne utrjuje; kakršni koli poseg naj bo odmaknjen od tlorisne projekcije krošnje za vsaj 3 m.
OBR-04
ZK
PPIP
/
/
/
Pred posegom v prostor je potrebna celostna obravnava prostora. Potrebno je izdelati idejno zasnovo.
OBR-05
SK
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
OBR-07
SSe
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave. Za vse nove stanovanjske objekte mora biti ustrezna zvočna zaščita izkazana v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah.
OBR-08
SSe
PPIP
/
Glej tabelo 52
OBR-12
CU
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
OBR-15
SSe, ZD
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
OBR-21
CU
PPIP
/
/
/
Pred načrtovanimi posegi v prostor je potrebno izvesti arheološke raziskave.
.« 
(3) »Tabela 65: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Slovenska vas
Šifra območja
Podrobna namenska raba
PIA
FZ
GPmin
Usmeritve za OPPN
Posebni PIP
SLV-01
IG
OPPN
/
/
Predviden OPPN za celostno zasnovo območja obrtne cone Slovenska vas. Do sprejetja OPPN na delu območja velja: 
Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas (Uradni list RS, št. 51/00)
/
SLV-02
SK
PPIP
/
/
/
Gradnja objektov na območju naravne vrednote ni dovoljena. V strugo in brežino potoka naj se ne posega; ohranja naj se obstoječo obrežno vegetacijo.
SLV-08
PC
OPPN
/
/
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova cestna povezava Zelena meja – JP525062 (Uradni list RS, št. 43/13)
SLV-18
PC
OPPN
/
/
Predviden OPPN za novo cestno povezavo med poslovno cono Slovenska vas z avtocestnim omrežjem
Omilitveni ukrepi za kulturno dediščino.
Ker območje posega še ni bilo predhodno arheološko raziskano in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti oziroma v času priprave OPPN.
Omilitveni ukrepi za varovanje zdravja ljudi
Za osvetljevanje prometnih površin se morajo uporabiti varčne sijalke. Svetloba iz svetil ne sme sevati nad vodoravnico.
Omilitveni ukrepi za kmetijstvo:
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za obvoznico Slovenska vas (SLV-18) se opravi rekultivacija zemljišč na način kot navaja Strokovna podlaga za vzpostavitev in analizo kmetijski zemljišč s pedološkim poročilom, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, avgust 2020 (v nadaljevanju: SP). Enota urejanja prostora za nadomeščanje oziroma za rekultivacijo je PREN-15I, ki se izvede z odstranitvijo zgradb in asfaltiranih površin. Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora strokovnjak kmetijske stroke – pedolog, pripraviti elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, iz katerega bo razviden način, čas in strokovni nadzor nad:
– odstranitvijo rodovitnega dela tal pri gradbenih posegih (v nadaljnjem besedilu: odstranitev rodovitnega dela tal), 
– skladiščenjem rodovitnega dela tal in 
– navažanjem rodovitnega dela tal na območja vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. 
Vsa dela, vezana na odstranjevanje ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja izdati ustrezno potrdilo da so vsa dela, vezana na odstranitev, skladiščenje in navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.
.« 
(4) »Tabela 89: Usmeritve za posebne prostorsko izvedbene pogoje za prostorske enote
Šifra območja
NAMENSKA RABA 
PROSTORA
IME PREN
PIA
Posebni PIP
PREN-02
Primarna raba prostora
PPIP
Na delu te enote je vojno grobišče – grob Ivana Kerina pri Pavlovi vasi, na koordinatah 15°37’29.25''; 46°0’55.67'', kjer je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z zakonom, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente ter izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
PREN-03A
Primarna raba prostora
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
PPIP
Dopusti se postavitev ograj, podpornih zidov, protitočnih mrež, dostopov, obračališč, parkirišč in drugih objektov, ki služijo izboljšanju pogojev za kmetovanje.
PREN-06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06F, 06G, 06H
Primarna raba prostora
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
OPPN
Odlok o ureditvenem načrtu oroševalno namakalnega sistema Zakotjek (Uradni list RS, št. 40/87)
PREN-07
Primarna raba prostora
PPIP
Na delu te enote je vojno grobišče – kenotaf v Dobravi pri Bukošku, na koordinatah y = 5550500 m; x = 5088550 m, kjer je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z zakonom, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente ter izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
PREN-08M
K1
PROSTA REJA GOVEDA VELIKI OBREŽ
PPIP
Dopustno je umeščanje pomožnih kmetijskih objektov do višine 6 m. Skupna površina objektov na tej enoti ne sme presegati 120 m2. Objekti so namenjeni prosti reji goveda. Objekti naj se umeščajo ob naravno vizualno bariero, ob obstoječo dovozno ali poljsko pot, ob že obstoječe grajene strukture ipd. Dopustna je ograditev območja z namenom zaščite živalske vrste pred vplivi iz okolja in obratno. Objekte je predhodno potrebno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.
PREN-08O
Primarna raba prostora
OBMOČJE ZA PROSTO REJO ŽIVALI GLOGOV BROD
PPIP
Dopustno je umeščanje pomožnih kmetijskih objektov do višine 6 m. Skupna površina vseh pomožnih kmetijskih objektov na tej enoti ne sme presegati 100 m2. Objekti so namenjeni prosti reji živali. Objekti naj se umeščajo ob naravno vizualno bariero, ob obstoječo dovozno ali poljsko pot, ob že obstoječe grajene strukture ipd. Dopustna je ograditev območja z namenom zaščite živalske vrste pred vplivi iz okolja in obratno. Objekte je predhodno potrebno evidentirati pri občinski službi pristojni za prostor.
PREN-08P
Primarna raba prostora
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
PPIP
Območje je namenjeno izboljšanju kmetijskih zemljišč v površini 14 ha zaradi nadomeščanja kmetijskih površin na račun širitve stavbnega zemljišča z EUP DOB-48 za cono v Dobovi. Izboljšanje kmetijskih zemljišč je treba izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48. Izboljšanje kmetijskih zemljišč se načrtuje in izvede na podlagi povzemanja izhodišč, ki so zapisana v programu del in morajo biti sestavni del tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48. Za izboljšanje zemljišč se izvede navoz zemljine v sloju od 20 do 30 centimetrov, kot to navaja Strokovna podlaga za izboljšanje kmetijskih zemljišč v smislu nadomeščanja kmetijskih površin zaradi širitve stavbnih zemljišč DOB-48 in SLV-18, dec. 2020, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.
Vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja za komunalno opremljanje EUP DOB-48 izdati ustrezno potrdilo, da so vsa dela, vezana na navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.
PREN 15I
Primarna raba prostora
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
PPIP
Območje je namenjeno za nadomeščanje oziroma za rekultivacijo kmetijskih zemljišč na račun širitve stavbnega zemljišča za cesto z EUP SLV-18. Rekultivacija se izvede z odstranitvijo zgradb in asfaltiranih površin oziroma kot je opredeljeno v Strokovni podlagi za vzpostavitev in analizo kmetijski zemljišč s pedološkim poročilom, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, avgust 2020.
Vsa dela, vezana na vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč ter transportiranje rodovitnega dela tal, morajo potekati pod nadzorom pedologa, ki mora pred izdajo uporabnega dovoljenja za obvoznico Slovenska vas (SLV-18) izdati ustrezno potrdilo, da so vsa dela, vezana na navažanje rodovitnega dela tal, izvedena v skladu z elaboratom ravnanja z rodovitnim delom tal.
PREN-21
Primarna raba prostora
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 01
PPIP
Območje naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni predvsem kopanju v naravi in dostopom v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike sprostitve in oddiha, ki ne bodo imele negativnih vplivov na naravno vrednoto Krko in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje se ureja brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in brez gradnje objektov. Urbana oprema (klopi, mize, koši za smeti) naj bo začasne narave in se jo po koncu kopalne sezone odstrani. Na območju se ohranja primarna obrežna vegetacija, ki se sanitarno vzdržuje. Območje ostajata v travni izvedbi brez spreminjanja reliefa. V Krko se ne posega. Območja se ne ograjuje in ne osvetljuje. Na območje se dovoli le peš dostop, parkirišče se uredi v sklopu naselja. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam;
PREN-22
Primarna raba prostora
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 02
PPIP
Območje naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni kopanju v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov na naravno vrednoto Krka in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje naj se vzdržuje le s košnjo, v Krko se ne posega, brežina z obrežno vegetacijo se ohranja in sanitarno vzdržuje. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam. Na lokacijo se dovoli peš dostop. Območja se infrastrukturno ne ureja in naj ostaja v travni izvedbi.
PREN-23
Primarna raba prostora
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 03
PPIP
Območje naj služi kot površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni kopanju v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov na naravno vrednoto Krka in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje naj se vzdržuje le s košnjo, v Krko se ne posega, brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno vzdržuje. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam. Na lokacijo se dovoli peš dostop. Območja se ne ograjuje in infrastrukturno ne ureja.
PREN-24
Primarna raba prostora
ŠPORTNO IGRIŠČE GAZICE
PPIP
Na območju je dovoljeno postavljati: 
– rekreacija na travniških površinah 
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
PREN-25
Primarna raba prostora
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 04
PPIP
Območje naj služi kot lokalna površina za šport in rekreacijo, predvsem kopanju v naravi in dostopu v vodo. Ureja se brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in brez grajenih objektov. Na območju so sprejemljive take oblike rekreacije, ki ne povzročajo poznejših negativnih posledic in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Na območju se ohranja primarna obrežna vegetacija, ki se sanitarno vzdržuje. 
Igrišče naj ostajata v travni izvedbi brez spreminjanja reliefa; infrastruktura (goli, klopi, mize, koši za smeti) naj bo začasne narave in naj se po kopalni sezoni odstrani. Morebitno vstopno/izstopno mesto za čolne naj se uredi in opremi na odseku brežine, na način, da bo čim manjši poseg v konfiguracijo brežine in dno struge. Na lokacijo se dovoli peš dostop. Parkiranje avtomobilov znotraj območja ohranjanja narave ni sprejemljivo. Parkirišče se uredi v sklopu vasi. Na območju ni dovoljeno postavljati objektov. Za vse posege v poplavnih območjih je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za vode. S posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe retenzijske površine.
PREN-26
Primarna raba prostora
ŠPORTNO IGRIŠČE ČREŠNJICE
PPIP
Na območju je dovoljeno postavljati: 
– rekreacija na travniških površinah 
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
PREN-27
Primarna raba prostora
REKREACIJSKA POVRŠINA ARTIČE
PPIP
Območje naj se nameni za športno-rekreacijsko dejavnost
Dopustni so objekti, posegi, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora. 
Oblikovanje in drugi pogoji: 
– vse ureditve morajo biti usklajene z naravnim okoljem (iz naravnih materialov), 
– označbe morajo biti usklajene z naravnim okolje – ne smejo biti pretirano izstopajoče, 
– prostorske ureditve za šport, rekreacijo in turizem v gozdu in gozdnem prostoru naj se načrtujejo tako, da se ohrani čim več obstoječe naravne gozdne vegetacije. 
Gradnja novih objektov znotraj vplivnega območja dediščine ni dovoljena.
PREN-28
Primarna raba prostora
OBMOČJE ŠENTVID
PPIP
Območje naj se nameni za športno-rekreacijsko dejavnost
Dopustni so objekti, posegi, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora. 
Oblikovanje in drugi pogoji: 
– vse ureditve morajo biti usklajene z naravnim okoljem (iz naravnih materialov), 
– označbe morajo biti usklajene z naravnim okolje – ne smejo biti pretirano izstopajoče, 
– prostorske ureditve za šport, rekreacijo in turizem v gozdu in gozdnem prostoru naj se načrtujejo tako, da se ohrani čim več obstoječe naravne gozdne vegetacije.
PREN- 29, PREN- 30, PREN- 32
Primarna raba prostora
MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PPIP
Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru, za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi. 
Na območju naj se ne izvaja ureditev in dejavnosti, ki bi spreminjali značaj naravne vrednote. Omogoči naj se dostop do reke. Med pobudama znotraj naravne vrednote se kot habitat ohranja večje mokrišče poraščeno s trsjem.
PREN- 35,
PREN- 38, PREN- 40, PREN- 41, PREN- 42, PREN- 43
Primarna raba prostora
MOŽNA IZKLJUČNA RABA
PPIP
Območje možne izključne rabe prostora za potrebe obrambe je območje, ki je primarno namenjeno drugim uporabnikom, vendar se ga lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru, za usposabljanje uporabi za obrambne potrebe oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.
PREN-34
Primarna raba prostora
KAMNOLOM – SANACIJA – 02 Križe
PPIP
Dovoljena je le sanacija kamnoloma. Prepreči se nadaljnje neorganizirano izkoriščanje kamninskega materiala.
PREN-36
Primarna raba prostora
OBVODNA POVRŠINA OB KRKI ZA SPROSTITEV IN ODDIH – 05
PPIP
Območje se navezuje na bližnje ZS območje in naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev, predvsem kopanju v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov na območja ohranjanja narave (naravno vrednoto Krka in Natura 2000 območje) in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje se ureja brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in brez gradnje objektov. Za morebitne potrebe dostopa v vodo (za kopanje ali veslanje) naj se uredi enostavne, premične objekte v leseni izvedbi, ki se jih po koncu sezone lahko odstrani. Območje naj se vzdržuje le s košnjo brez spreminjanja reliefa. Brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno vzdržuje. Na območje se dovoli le peš dostop, parkirišče se uredi v sklopu naselja.
PREN-44
Primarna raba prostora
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
PPIP
Območje se navezuje na bližnje BT območje in naj služi kot lokalna površina za oddih in sprostitev, predvsem kopanju v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov na območja ohranjanja narave (naravno vrednoto Krka in Natura 2000 območje) in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Območje se ureja brez dodatne infrastrukture (npr. elektrika) in brez gradnje objektov. Za morebitne potrebe dostopa v vodo (za kopanje ali veslanje) naj se uredi enostavne, premične objekte v leseni izvedbi, ki se jih po koncu sezone lahko odstrani. Območje naj se vzdržuje le s košnjo brez spreminjanja reliefa. Brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno vzdržuje.
PREN-45
Primarna raba prostora
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA OB KLJUNOVIH TOPLICAH
PPIP
Dopustni so objekti, posegi, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora. 
Sprejemljiva le postavitev šotorov »podeželskega tipa«, ki naj se po koncu turistične sezone odstranijo. Morebitne dodatne nastanitvene kapacitete ali sanitarije naj se uredijo v okviru obstoječih objektov. Območja naj se ne elektrificira, osvetljuje ali ograjuje. 
Na območju naj se ne postavlja stalnih objektov. Na območja naj se umešča le manjšo infrastrukturo (klopi, smetnjaki, žar, mize, lesene stopnice za dostop v vodo, goli, nadstreški …), ki naj bo začasne – premične narave in naj se jo po koncu turistične sezone odstrani. Vse površine naj ostajajo v travnati izvedbi. Površin naj se ne utrjuje ali nasipa s kakršnimkoli drugim materialom. Na območje naj se dovoli le peš dostop, parkirišč naj se na območjih ne ureja. Območja naj se ne elektrificira, osvetljuje ali ograjuje. 
Množične prireditve (npr. koncerti, velike športne prireditve) ali športne aktivnosti, ki bi povzročale veliko hrupa (npr. vožnja z motornimi čolni) na tem območju niso sprejemljivi. Na območju so sprejemljive mirne oblike aktivnosti in rekreacije (pikniki, šotorjenje, mirne oblike rekreacije, plavanje, veslanje).
PREN-48
Primarna raba prostora
ŠPORTNO-TURISTIČNA POVRŠINA
PPIP
Območje naj služi kot površina za oddih in sprostitev v obvodnem prostoru reke Krke, ki se nameni kopanju v naravi in dostopu v vodo. Na območju so sprejemljive take oblike za sprostitev in oddih, ki ne bodo imele negativnih vplivov na območja ohranjanja narave (naravna vrednota in Natura območje 2000) Krka in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere na in ob reki. Na območju naj se ne postavlja stalnih objektov. Za morebitne potrebe dostopa v vodo (za kopanje ali veslanje) naj se namešča enostavne, premične objekte v leseni izvedbi, ki se jih po koncu sezone lahko odstrani Območje naj se vzdržuje le s košnjo, Brežina z obrežno vegetacijo se ohranja v naravnem stanju in sanitarno vzdržuje. Območje naj ne bo namenjeno množičnim prireditvam. Na lokacijo se dovoli peš dostop. Parkirne površine se zagotavlja ob dostopni cesti. Območja se ne ograjuje (zatečene lesene ograde naj se odstrani) in infrastrukturno ne ureja. 
Dopustni so ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
PREN-49
Primarna raba prostora
ŠPORTNA POVRŠINA MALI VRH
PPIP
Na območju je dovoljeno postavljati: 
– rekreacija na travniških površinah 
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora.
PREN-51
Primarna raba prostora
ŠPORTNA POVRŠINA DOBOVA
PPIP
Na območju je dovoljeno postavljati: 
– rekreacija na travniških površinah 
– ter objekte, posege, dela in druge prostorske ureditve v skladu z namensko rabo prostora ter ostalimi določili tega odloka. 
Za vse posege v poplavnih območjih je treba pridobiti vodno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za vode. S posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Ohranjati je treba obstoječe retenzijske površine.
PREN-52
ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE LOVSKEGA DOMA ARTIČE
PPIP
Na območju se dopuščajo strelišča, krmišča, krmiščne površine, strelišče, nadstrešnice, zavetišča (bunkerji) ipd.
PREN-53
POVRŠINE ZA KMETIJSTVO
PPIP
Na območju se dopuščajo rastlinjaki, tuneli, protitočne mreže, zaščitne mreže oziroma ograje za zaščito pred srnjadjo in podobne ureditve za namen zelenjadarske dejavnosti. Kmetijska dejavnost ne sme povzročati globljih posegov v tla.
« 
5. člen 
V prvi točki 96. člena se v drugem odstavku spremenijo letnice Razvojnega načrta prenosnega sistema RS, in sicer: »od 2019 do 2028«.
Šesta točka 96. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov in objektov se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.«
6. člen 
Člen 102 se spremeni tako, da se glasi:
»102. člen
(Varovanje in izboljšanje okolja) 
(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih ter druge prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(2) Pri obstoječih dejavnostih, ki imajo čezmerne vplive na okolje, je izvajanje dejavnosti pogojeno z njihovo sočasno sanacijo.
(3) Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(4) Varuje se zelene površine znotraj naselij, površine za urbano vrtnarjenje, površine za šport in rekreacijo ter do njih zagotoviti dostopnost, da se lahko zagotavlja zdrav življenjski slog.
(5) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih je treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva. Pristojna občinska služba lahko za posege, ki lahko pomembno vplivajo na zdravje ljudi, zahteva izdelavo strokovne ocene vplivov na okolje.
(6) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce okolja, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa. Vse podatke, tako tiste iz državnega monitoringa, kot tiste, za katere bo občina sama zagotovila spremljanje, mora občina zbrati in predstaviti javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.
(7) Zagotovi se evidentiranje nelegalnih odlagališč odpadkov. Predpiše se ustrezno sanacijo.
(8) Zagotovi se evidentiranje kopalnih voda in njihove kakovosti.
(9) Redno in periodično je potrebno obveščati javnost o stanju kazalcev hrupa in prebivalcem omogočiti podajanje predlogov in pripomb.«
7. člen 
Člen 103 se spremeni tako, da se glasi:
»103. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
(1) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede zmanjševanja porabe električne energije.
(2) Namestitev novih obcestnih svetilk izven strnjenih območij naselij je treba omejiti, oziroma naj bodo svetilke opremljene s senzorji za izklapljanje, ali da je možno zagotoviti časovno izklapljanje svetil. Uporabljajo se lahko samo svetilke skladno s predpisi o svetlobnem onesnaževanju. Reklamna in okrasna osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji.
(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(4) Pri vseh območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih je predvideno osvetljevanje, je zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaženja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja kvalifikacijskih živalskih vrst (npr. nočnih metuljev, hroščev, ptic in netopirjev) treba upoštevati usmeritev, da se območij ne osvetljuje oziroma, da se osvetljevanje zmanjša na najnižjo možno raven. Upošteva se Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), poleg tega pa naj se za osvetljevanje uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila).
(5) Iz Uredbe o omejitvi porabe elektrike za javno razsvetljavo na prebivalca je potrebno upoštevati določilo o prekomernem osvetljevanju oken bivalnih prostorov stanovanjskih stavb.«
8. člen 
Člen 104 se spremeni tako, da se glasi:
»104. člen
(Varstvo zraka) 
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka ter predpise s področja predelave biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata.
(2) Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov se za način ogrevanja prednostno načrtuje uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Z namenom zmanjšanja onesnaženosti zraka z delci PM10, morajo pri novogradnjah in zamenjavah obstoječih kurilnih naprav s kurilnih naprav na lesno biomaso, le te izpolnjevati predpisane mejne vrednosti emisij snovi v zrak.
(3) Na območjih z redko poselitvijo se načrtuje individualna energetska oskrba in pri tem pospešuje uporaba obnovljivih virov energije, predvsem biomase.
(4) Pri prenovi naselij, gradnji stanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb je treba zagotoviti smotrno uporabo materialov in učinkovitejšo ter varčnejšo raba energije.
(5) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z biomaso.
(6) Pri umeščanju objektov naj se upoštevajo ukrepi iz Celostne prometne strategije Občine Brežice.
(7) Vzpostavi naj se evidenca polnilnic za električna vozila.
(8) Prepovedano je umeščanje pomembnih virov onesnaževanja zraka v vseh pNRP razen na IP in IG.
(9) Pri umeščanju pomembnih virov vonjav, ki imajo vpliv na okolje, je potrebno zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območja stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300m oziroma 500m pri odprtem kompostiranju. Za ureditev novih objektov na farmah, ki so viri vonjav, in za povečanje kapacitet obstoječih farm se s strokovno študijo preveri vplivno območje. Objekte se umesti na primerno razdaljo od območji navedenih v prejšnjem stavku.
(10) Pri prevozu gnoja, reji živali in skladiščenju, ki predstavljajo vir vonjav, je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečujejo obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.«
9. člen 
Člen 106 se spremeni tako, da se glasi:
»106. člen
(Varstvo vodnih virov) 
(1) Območja varstva vodnih virov, ki so razglašena z načrti ali določena s posebnimi predpisi in so prikazana v kartah: 'Prikaz stanja prostora', se varujejo pred onesnaženjem in drugimi posegi v skladu z določili predpisov o varovanju vodnih virov.
(2) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(3) Prepovedano je odvajanje odpadnih in neprečiščenih voda neposredno v vodotoke ali podtalnico.
(4) Prepove se takšna uporaba tal, ki onesnažuje podtalnico. Na vodovarstvena območja je prepovedano umeščanje območji namenske rabe prostora, ki negativno vpliva na stanje voda in tal.«
10. člen 
Člen 107 se spremeni tako, da se glasi:
»107. člen
(Varstvo tal in reliefa) 
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal.
(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč v skladu s pravilnikom o ravnanju s plodno zemljo.
(4) Na območju namenske rabe kmetijskih zemljišč brez spremembe namenske rabe se lahko načrtuje agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, omrežja naslednje gospodarske javne infrastrukture, in sicer cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje, posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, začasni objekti, rekonstrukcije lokalnih cest, enostavne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte in nezahtevne pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, v skladu s Prilogo 1 ter naslednje pomožne kmetijske objekte: ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči.
(5) Izven območij IP in IG je prepovedano umeščanje dejavnosti, ki onesnažujejo tla.«
11. člen 
Člen 112 se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen
(Varstvo pred hrupom) (1) Glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa so določene stopnje varstva pred hrupom, ki zagotavljajo varovanje pred onesnaženjem okolja s hrupom za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora. 
– I stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora na mirnih območjih na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom;
– II stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;
– III stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje;
– IV stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(2) Območja II. stopnje varstva pred hrupom so območja namenske rabe prostora SS, če izpolnjujejo pogoje za II. območje.
(3) Območja II. stopnje varstva pred hrupom so na območju enot urejanja prostora:
– RAJ-08 ZS – golf park Mokrice
– RAJ-06 ZP – golf park Mokrice
– RAJ-02 BT – grad Mokrice
– PREN-47 – hruškov nasad Mokrice
– PIŠ-19 ZP – park okoli gradu Pišece
– PIŠ-05 CDk – grad Pišece
– BIZ-07 ZS – rekreacijska površina z vključeno naravno vrednoto ptiča Čebelarja
– BIZ-07 BT – športno rekreacijska in turistične površine v sklopu naravne vrednote ptiča Čebelarja
– PEČ-05 CDk – grad Pečice.
(4) Meje med III. in IV. območjem varstva pred hrupom so določene z mejami med območji različne podrobnejše namenske rabe prostora, ki jih uvršamo v območja III. in IV. stopnje varstva pred hrupom in sicer:
Namenska raba / Stopnja varstva pred hrupom
III stopnja
IV stopnja
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS 
SK 
SP
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU 
CD
CDi 
CDz
CDk 
CDo 
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP
IG
IK 
B – POSEBNA OBMOČJA
BT 
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS 
ZP 
ZV 
ZD 
ZK
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
VC – POVRŠINSKE CELINSKE VODE
OO – OSTALA OBMOČJA
(5) V IV stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III stopnjo varstva pred hrupom.
(6) V posamezna območja se lahko umeščajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa glede na zakonsko predpisane mejne vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom.
(7) V primeru, ko bi nivo hrupa v okolju z umestitvijo novih dejavnosti lahko presegalo dovoljeno raven za posamezno območje, je umestitev dopustna le, če je moč s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa ali znižati raven hrupa v območju tako, da ne bodo presežene mejne ravni hrupa za območje.
(8) Pri umeščanju stanovanjskih območij in drugih dejavnosti v bližino obstoječih virov hrupa je treba z načinom gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti ustrezno varstvo pred hrupom za predvidena območja. Novih stavb z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v prostor, ki je prekomerno obremenjen s hrupom. Pri določitvi območij, ki so prekomerno obremenjena, naj se v čim večji meri upoštevajo smernice mednarodne zdravstveno organizacije.
(9) Obstoječi viri hrupa, ki prekomerno obremenjujejo okolje s hrupom, ne smejo obratovati, dokler niso sanirani. Stopnja in prekoračitev stopnje hrupa se določi s študijo.
(10) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov načrtovati z ustrezno zaščito pred hrupom.
(11) Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora, ne bo zagotavljal zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorja novih posegov.
(12) Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je treba zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju.
(13) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge je treba predvideti ustrezno zaščito pred hrupom.
(14) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring hrupa zaradi obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa in za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(15) Dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom za čas trajanja prireditve se pridobi na osnovi predhodno izdelane strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom.«
12. člen 
Člen 113 se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 
(1) Z gradnjo objektov ali naprav ter razmestitvijo dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, se ne sme povzročiti preseganje obremenitev okolja, ki jih določajo predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja, sta določeni I. in II. stopnja varstva pred sevanjem.
(3) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
(4) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni ali skladiščni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje.
(5) II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu.
(6) Novogradenj, namenjenih bivanju oziroma izvajanju dejavnosti, ki sodijo v območja I. stopnje varstva pred sevanjem, ni dovoljeno umeščati v vplivno ali varovano območje virov elektromagnetnega sevanja.
(7) Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih služb prenosa in distribucije električne energije se s projektnimi pogoji lahko predpišejo določene obveznosti in ravnanja investitorja ali nosilca dejavnosti, s katerimi se zagotovi, da gradnja ali izvajanje dejavnosti ne bo vplivala na varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrežja, med drugim je to lahko predložitev dokazila, da vrednosti elektromagnetnega sevanja ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju in da bo objekt zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«
13. člen 
Drugi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
Namenska raba
S – Območja stanovanj
Podrobna namenska raba
SS 
stanovanjske površine
Členitev podrobne namenske rabe
SSe 
prosto stoječa individualna gradnja
SSs 
Strnjena gradnja
SSv 
večstanovanjska gradnja
Splošno:
Osnovna dejavnost
Bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem
Spremljajoče dejavnosti
(max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije 250 m2/objekt):
Družbene in centralne dejavnosti 
Poslovne dejavnosti 
Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
Gostinstvo in turizem
(max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije 250 m2/objekt):
Družbene in centralne dejavnosti 
Poslovne dejavnosti 
Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
(max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije 250 m2/objekt):
Družbene in centralne dejavnosti 
Poslovne dejavnosti 
Druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
Gostinstvo in turizem
Izključujoče dejavnosti
proizvodne dejavnosti 
promet in skladiščenje 
trgovina na debelo 
vzdrževanje in popravilo motornih vozil
proizvodne dejavnosti 
promet in skladiščenje 
trgovina na debelo 
vzdrževanje in popravilo motornih vozil
proizvodne dejavnosti 
promet in skladiščenje 
trgovina na debelo 
vzdrževanje in popravilo motornih vozil
Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih 
1110 enostanovanjske stavbe 
1121 dvostanovanjske stavbe 
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti, vendar ne avtopralnice in stavbe za oskrbo in nego živali 
1242 garažne stavbe 
1262 – muzeji in knjižnice 
1263 – stavbe za izobraževanje 
2411 športna igrišča 
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas 
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje- samo parkirišča
21120 lokalne ceste in javne poti
1110 enostanovanjske stavbe 
1121 dvostanovanjske stavbe 
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti, vendar ne avtopralnice in stavbe za oskrbo in nego živali 
1242 garažne stavbe 
1262 – muzeji in knjižnice 
1263 – stavbe za izobraževanje 
2411 športna igrišča 
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas 
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje- samo parkirišča
21120 lokalne ceste in javne poti
11221 tri- in večstanovanjske stavbe
11222 stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
11300 stanovanjske stavbe za posebne namene 
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti, vendar ne avtopralnice in stavbe za oskrbo in nego živali 
1242 garažne stavbe 
2411 športna igrišča 
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo in prosti čas 
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje- samo parkirišča
21120 lokalne ceste in javne poti
Zelene površine
Min FZP: 0,30
Min FZP: 0,20
Min FZP: 0,4 ali 15 m2/stanovanje.
Maksimalna dopustna izraba
Max FZ: 0,4
Max FZ: 0,5
Max FZ: 0,15-0,5
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov;
Maksimalni 
gabariti
Razmerja gabaritov:
– V osnovi podolgovat tloris 
– Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni podolgovati tloris do 30 %
Višinski gabarit:
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 150 m od roba objekta v enoti urejanja prostora; 
– na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet 
– Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana 
Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
Tlorisni gabariti:
– v osnovi podolgovat tloris, dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov na
Višinski gabarit:
– na ravnem terenu je dovoljena popolnoma ali delno vkopana klet ter etažnost 
– Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana 
Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti.
– Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete naselja (da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale terenske danosti. 
fasade
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. S prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu oziroma kareju; 
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov).
strehe
– večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, kadar je smiselno poudariti drugo funkcijo stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba) ali če gre za drugačno tipologijo objekta; 
– dovoljeno je kombiniranje dvokapnih in večkapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav; 
– dovoljeni so strešna okna, enokapne (pravokotne oziroma dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Vse frčade na eni strehi naj imajo enako obliko odprtine in strehe. Na eni strešini so lahko največ tri frčade; 
– za objekte v nizu: osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, vrsti in da so vse frčade v nizu poenoteno oblikovane; 
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe ter morajo biti usklajeni z naklonom strehe;
– na strešinah je dovoljena namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad sleme strehe;
Druga merila
– Vsi drugi objekti na gradbeni parceli in pomožni objekti morajo biti usklajeni z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad, in morajo biti manjši in nižji od nje.
– Obvezna je poenotenost osnovnih gabaritov, streh in fasad objektov v nizih in vrstah. 
– dozidave so dovoljene na fasadi, ki je obrnjena na zasebni vrt, v primeru končnega objekta v nizu in ob upoštevanju dopustne izrabe ter splošnih pogojev glede odmikov; 
– dozidave na fasadi, ki je obrnjena na javni prostor, so dovoljene, če se skladnost obulične fasade niza s tem ne poslabša; 
– nadzidave so dovoljene, če se uredijo po celotnem nizu, vrsti; 
– prenove: zagotoviti je treba kompleksno prenovo niza, vrste oziroma medsebojno usklajenost posamičnih prenov v nizu, vrsti; 
– nadomestne gradnje so dovoljene v enakih gabaritih in usklajeno s preostalimi objekti v nizu, vrsti.
– Stavbe, ki so v celoti namenjene bivanju, na parceli objekta nimajo objektov za lastne potrebe 
– Dopustna je izvedba nadstrešnic za avtomobile v nizu, kot en objekt. Konstrukcija je lahka, streha ravna ali enokapna. 
– Pri izvedbi rednih in investicijskih vzdrževalnih del zamenjava stavbnega pohištva, balkonskih ograj, obnova fasade in strehe) ali drugih del, ki vplivajo na zunanjo podobo večstanovanjske stavbe se vgrajuje gradbene elemente in materiale, ki zagotavljajo enotno in skladno podobo objekta.
Posebnosti
– za preseganje teh določb je potrebna izdelava OPPN.
Merila po prostorskih enotah:
PREN 01, 02, 03, 11, 12, 13:
Etažnost 
Max P+M
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2 
– Balkoni so dovoljeni, kjer so tradicionalni 
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 40–45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni
PREN 04, 05
Etažnost 
Max P+M oziroma P+1
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2 
– Balkoni so dovoljeni, kjer so tradicionalni 
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 35–45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni 
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem
PREN 06:
Etažnost 
Max P+M oziroma P+1
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– Smiselno se upoštevajo določila za območje PREN 02 
– V primeru modernega oblikovanja objekta je treba upoštevati tradicionalne gabarite in volumne.
PREN 07, 07 (A-C):
Etažnost 
Max P+M oziroma P+1
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,5 
– balkoni na vedutno izpostavljenih fasadah niso dopustni; 
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 40-45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem
PREN 08, 08 (A-L), 10, 10 (A-O):
Etažnost 
Max P+1+M
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, 
– dovoli se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.
PREN 09, 09 (A-Z):
Maksimalna dopustna izraba
Max FZ: 0,3
Etažnost 
Max P+M (dovoljeno visoko pritličje)
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,5 
– balkoni na vedutno izpostavljenih fasadah niso dopustni; 
– slediti tradicionalni zasnovi naselja 
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem 
– Streha: pravilna dvokapnica z naklonom od 40–45°; dovoljeni so čopi, kjer so značilni
PREN 14:
Etažnost 
Max P+M oziroma P+1
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2 
– balkoni na vedutno izpostavljenih fasadah niso dopustni 
– Oblikovanje objektov prilagajati kvalitetnim tradicionalnim vzorcem
PREN 15, 15 (A-H):
Etažnost 
Max P+1+M
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, razmerje stranic min 1:1,2 
– dovoli in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.
PREN 16, 18, 18 
(A-E):
Etažnost 
Max P+1+M
Merila in pogoji za oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih objektov
– V osnovi tloris pravokotne oblike, 
– Slediti zasnovi naselja 
– dovoli se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami.
.« 
14. člen 
Tretja alinea v razdelku »dopustni objekti in posegi« prvega odstavka 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– posegi za ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-2/2018
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost