Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1696. Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR, stran 4580.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR 
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 84; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1095/2010) dne 29. marca 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (ESMA70-151-2838; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice podrobneje opredeljujejo izvajanje določb Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji (v nadaljevanju: SFT) in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 2015/2365), in sicer glede obveznosti poročanja o SFT iz 4. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365, obveznosti repozitorijev sklenjenih poslov iz sedmega odstavka 5. člena in 12. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365 in datuma začetka poročanja iz drugega odstavka 33. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. nasprotne stranke v SFT iz drugega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365 in repozitorije sklenjenih poslov iz prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365 in
2. pristojne organe iz 16. člena Uredbe (EU) št. 2015/2365.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z ZBan-2 ali Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 28776 z dne 29. oktober 2013, str. 63) in drugim odstavkom 2. člena Zakona o izvajanju uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (Uradni list RS, št. 55/17; v nadaljevanju: ZIUPVP) (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 in ZIUPVP v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2, ZIUPVP in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. maja 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost