Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1695. Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti, stran 4580.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti
1. člen
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 16. februarja 2021 na svoji spletni strani objavil Smernice o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti (EBA/GL/2021/01; v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice določajo pogoje, ki bi jih morala upoštevati institucija, kadar se odloči, da bo uporabila alternativno obravnavo iz tretjega odstavka 403. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) pri tristranskih pogodbah o začasni prodaji, pri katerih sodeluje tripartitni agent, vključno s pogoji in pogostostjo za določitev, spremljanje in revizijo omejitev iz točke (b) tretjega odstavka 403. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, za namene uporabe pristopa substitucije iz točke (b) prvega odstavka 403. člena Uredbe (EU) št. 575/2013. Smernice se uporabljajo za izpostavljenosti institucij do izdajateljev zavarovanja s premoženjem na podlagi tristranskih pogodb o začasni prodaji (tristranski repo posli), pri katerih sodeluje tripartitni agent.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 in
2. pristojne organe iz točke (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic in vseh njenih prihodnjih sprememb, če ne bo Banka Slovenije za posamezno spremembo smernic odločila drugače, za:
1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-2 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. maja 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost