Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2021 z dne 23. 4. 2021

Kazalo

1294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja, stran 3836.

  
Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, trinajstega odstavka 72. člena, desetega odstavka 73. člena in četrtega odstavka 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja 
1. člen 
V Pravilniku o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja (Uradni list RS, št. 35/19) se v 3. členu v prvem odstavku v 4. točki beseda »pod« nadomesti z besedilom »iz poglavja«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku črta 3. točka, dosedanje 4. do 10. točka pa postanejo 3. do 9. točka.
3. člen 
V 4. členu se v šestem odstavku v prvem stavku besedilo »vendar se lahko izvaja le s soglasjem upravljavca« nadomesti z besedilom »če se izvaja s soglasjem upravljavca«.
Sedmi odstavek se črta.
4. člen 
V 5. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Prosilci izpolnjevanje zdravstvenih pogojev izkazujejo z zdravniškim spričevalom, iz katerega je razvidna zdravstvena sposobnost (fizična in psihična) za delo strojevodje.«.
5. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alineji beseda »pridobljeno« nadomesti z besedo »veljavno«,
– v peti alineji beseda »usposobljenost« nadomesti z besedilom »uspešno opravljeno preverjanje«.
V tretjem odstavku se za besedo »usposabljanje« doda besedilo »in preverjanje«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spričevalo se izda po vzorcu iz Priloge II Uredbe 36/2010/ES.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji črtata besedilo »se udeleževati usposabljanj in izpopolnjevanj ter« in beseda »periodična«.
V petem odstavku se za besedo »nemudoma« doda beseda »začasno«.
7. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji za besedo »preklic« doda besedilo »in odvzem«.
8. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku za besedo »dejavnosti« doda beseda »izobraževanja«.
V drugem odstavku se za besedo »dejavnosti« doda beseda »izobraževanja«.
Enajsti odstavek se črta, dosedanji dvanajsti odstavek pa postane enajsti odstavek.
9. člen 
V 15. členu se v četrtem odstavku besedilo »za katero nima spričevala« nadomesti z besedilom »katere še nima vpisane v spričevalo«.
10. člen 
V 17. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, črta drugi stavek in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustreznost nadzora v okviru sistema standardov kakovosti prevoznikov in upravljavcev presoja varnostni organ v okviru presoje ustreznosti SVU.«.
11. člen 
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek neodvisne ocene ni treba zagotoviti prevoznikom in upravljavcem za tiste postopke, ki so bili preverjeni v okviru presoje ustreznosti SVU.«.
12. člen 
V Prilogi 2 se v 2. točki za besedo »progah« doda besedilo »ter operativnih predpisih«.
13. člen 
V Prilogi 4 se Poglavje II spremeni tako, da se glasi:
»1. Za izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka ter točke (b) tretjega odstavka 8. člena Sklepa 2011/765/EU morajo ocenjevalci oziroma kandidati za ocenjevalce, ki preverjajo znanja iz splošnega strokovnega znanja, strokovnega znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi:
a) imeti andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 24 pedagoških ur;
b) pri preverjanju:
– splošnega strokovnega znanja in teoretične usposobljenosti iz strokovnega znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi imeti v zadnjih 5 letih pred vložitvijo vloge najmanj 4 leta delovnih izkušenj na delovnem mestu strojevodje ali biti v zadnjih 5 letih pred vložitvijo vloge najmanj 1 leto ocenjevalec strojevodij, pooblaščen s strani varnostnega organa;
– praktičnih znanj na vlakih imeti veljavno dovoljenje za strojevodjo in veljavno spričevalo, ki obsega vsebino preverjanja. Kadar nimajo veljavnega spričevala za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo preverjanja, mora biti pri preverjanju prisoten strojevodja, ki ima veljavno spričevalo za tako infrastrukturo ali vozno sredstvo. Imeti morajo vsaj štiri leta strokovne prakse z vožnjo v obdobju, ki je največ pet let pred datumom vloge.
2. Ocenjevalci jezikovnega znanja morajo imeti:
– končan univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo oziroma podobno ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika ali slovenski jezik in književnost oziroma podobno in
– vsaj andragoško usposobljenost v obsegu najmanj 24 ur.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(veljavnost pooblastil) 
Ocenjevalci, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo za preverjanje usposobljenosti strojevodij s strani varnostnega organa, lahko izvajajo ocenjevanje do izteka veljavnosti pooblastila.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-446/2020/22
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
EVA 2020-2430-0110
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost