Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021

Kazalo

1213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020, stran 3541.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. seji dne 8. aprila 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2010 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15 in 5/15, Uradni list RS, št. 48/19) se 8. člen spremeni in se po novem glasi:
»UKREP 1: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Pomoči bodo dodeljene naložbam v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Naložbe morajo biti izvedene na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve (2) leti.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) do tržne vrednosti sredstev,
– nakup telet mesne pasme, nakup licenciranih plemenskih bikov mesne pasme, nakup brejih telic in krav mesne pasme,
– splošni stroški, na področju izdatkov iz prve in druge alineje kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti,
– pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine;
– na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 GVŽ;
– v primeru nakupa živali mesne pasme pa so upravičenci kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine in na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 goveje živali.
Finančne določbe:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov za živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospodarstvo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme (za isto žival se lahko dobi finančno pomoč le enkrat);
– 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za nakup licenciranega bika mesne pasme pri čemer je isto kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat na dve leti;
– 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih telic in krav mesne pasme do starosti petih let, pri čemer je obvezna nadaljnja reja 5 let, razen v primeru višje sile;
– 15% upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo, za nakup plemenskih živali pa dodatnih največ 1.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega Pravilnika.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0006/2021-1
Velike Lašče, dne 8. aprila 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost