Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1157. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, stran 3433.

  
Za izvrševanje Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 
1. člen 
V Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18 in 57/18) se v točki I:
1. v prvem odstavku:
‒ 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. preventivno zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in študentov,«,
‒ 3. in 4. točka črtata;
2. drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik se uporablja tudi za izvajanje 26., 27., 28., 172. in 173. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20).«.
2. člen 
V točki II se v 2. poglavju naslov in besedilo poglavja spremenita tako, da se glasita:
»2. Preventivno zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in študentov
Preventivno zdravstveno varstvo otrok, mladostnikov in študentov na primarni ravni se izvaja v skladu s Programom preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike – Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri (v nadaljnjem besedilu: Program ZDAJ).
Namen in cilji Programa ZDAJ 
Pravica otroka in mladostnika do preventivnega zdravstvenega varstva je ena od najbolj temeljnih pravic vsakega otroka in mladostnika. Zato se posebna pozornost namenja skrbi za uveljavljanje pravice otrok, mladostnikov in študentov do preventivnega zdravstvenega varstva, pri čemer gre za stopenjski pristop obravnave v skladu z zakonom in s Programom ZDAJ.
Namen Programa ZDAJ je:
– varovanje in krepitev zdravja otrok, mladostnikov in študentov,
– aktivno spremljanje zdravja otrok, mladostnikov in študentov,
– zmanjšanje umrljivosti, obolevnosti in invalidnosti zaradi bolezni, motenj, posledic prirojenih in pridobljenih nepravilnosti, poškodb, zastrupitev in
– povezovanje izvajalcev Programa ZDAJ.
Cilji Programa ZDAJ so:
– zmanjševanje dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni in preprečevanje poškodb ter zastrupitev,
– zgodnje odkrivanje ogroženih za razvoj bolezni,
– ukrepanje, vključno s svetovanjem za obvladovanje dejavnikov tveganja in spremembo življenjskega sloga ter krepitev zdravja, spodbujanje zdravstvene pismenosti, ozaveščanje ter nudenje podpore in pomoči za spreminjanje nezdravih življenjskih navad in krepitev zdravja ter opolnomočenje posameznikov pri skrbi za lastno zdravje,
– vzpostavitev povezav in mreže deležnikov iz lokalnega okolja po modelu skupnostnega pristopa s poudarkom na sodelovanju z vrtci in šolami, ki zagotavljajo podporno okolje za posameznika in skupine za zdrav življenjski slog, tako za zdrave kot za tiste z motnjami in kroničnimi boleznimi, s čim manjšim psihosocialnim bremenom,
– zagotavljanje aktivnosti krepitve zdravja otrok in mladostnikov v lokalnih skupnostih, s posebnim poudarkom na vključevanju ranljivih otrok in mladostnikov in s tem prispevanje k zmanjševanju neenakosti v zdravju.
Način izvajanja Programa ZDAJ 
Program ZDAJ se izvaja v skladu s Programskimi smernicami, ki določajo najmanj:
– vsebine in način ter izvajalce izvajanja preventivnih pregledov novorojenčkov, otrok, mladostnikov in študentov, ki jih predpisuje ta pravilnik, vključno z načinom evidentiranja in spremljanja, skladno s predpisi s področja zbirk podatkov zdravstvenega varstva,
– vsebine in način izvajanja ter izvajalce individualnega zdravstveno-vzgojnega svetovanja, ki se izvajajo v okviru preventivnih pregledov, vključno z načinom evidentiranja in spremljanja, skladno s predpisi s področja zbirk podatkov zdravstvenega varstva,
– vsebine in način izvajanja ter izvajalce vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike oziroma njihove starše ali skrbnike in študente, ki se izvaja ob preventivnih pregledih otrok, mladostnikov in študentov,
– vsebine in način izvajanja zdravstvene vzgoje za otroke, mladostnike in študente, ki se izvaja v sodelovanju z vzgojno- izobraževalnimi zavodi in drugimi ustanovami,
– vsebine in način izvajanja ter izvajalce standardiziranih in strukturiranih obravnav,
– priporočila za povezovanje in sodelovanje med izvajalci Programa ZDAJ,
– pripravo letnega načrta sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi,
– pripravo letnega načrta dela tima izvajalcev Programa ZDAJ, ki vsebuje okvirne termine preventivnih pregledov otrok, mladostnikov in študentov, vsebino preventivnih pregledov otrok, mladostnikov in študentov za prihajajoče šolsko leto in načrt vzgoje za zdravje. Okvirne termine preventivnih pregledov otrok in mladostnikov za prihajajoče šolsko leto imenovani zdravnik šole posreduje šoli do konca aprila tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto in jih uskladi s šolo do konca junija tekočega šolskega leta.
– pripravo letnega poročila o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva namenjenega šoli, ki vključuje ugotovitve, pomembne za šolo in predloge; letno poročilo skupaj pripravita imenovani zdravnik šole in izvajalka vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov te šole,
– ukrepe za vključevanje ciljne populacije v Program ZDAJ in ukrepe za zmanjšanje neodzivnosti oseb.
– promocijo Programa ZDAJ.
Programske smernice pripravi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) v sodelovanju s stroko in so objavljene na spletni strani NIJZ in spletni strani Programa ZDAJ. Programske smernice, ki jih pripravi NIJZ v sodelovanju z delovnimi skupinami, potrdita Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo in Razširjeni strokovni kolegij za javno zdravje, po potrebi pa tudi drug razširjeni strokovni kolegiji. Po potrditvi na Programskem svetu je s smernicami seznanjen usmerjevalni odbor.
NIJZ, skupaj s pediatrično stroko, redno analizira izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in študentov in glede na ugotovitve analize predlaga spremembe smernic ter druge ukrepe. NIJZ posreduje Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) poročilo o analizi izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in študentov za preteklo dvoletno obdobje do 30. 11. tekočega leta.
Vsebina Programa ZDAJ 
Program ZDAJ obsega:
– izvajanje preventivnih pregledov s presejanji, z namenom zgodnjega odkrivanja in oceno tveganja za zgodnje odkrivanje oseb z odstopanji od pričakovane rasti in razvoja, oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za pojav motenj in bolezni,
– izvajanje namenskih preventivnih pregledov s presejanji, z namenom zgodnjega odkrivanja in oceno tveganja za zgodnje odkrivanje oseb z odstopanji od pričakovane rasti in razvoja, oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za pojav motenj in bolezni, in z namenom intenzivnega spremljanja ogroženih posameznikov, pri katerih so zaznani odkloni v zdravstvenem stanju, ki se jih še ne opredeli za bolezensko stanje,
– izvajanje timskih obravnav z namenom povezovanja in sodelovanja med posamezniki, različnimi institucijami in izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni in drugih ravneh zdravstvenega varstva z namenom ustvarjanja pogojev za enakovredno vključitev posebej ranljivih oziroma ogroženih posameznikov v šolski sistem in družbo ter z namenom zagotavljanja neprekinjene in optimalne zdravstvene oskrbe kroničnim bolnikom in otrokom s posebnimi potrebami,
– ustrezno obravnavo in individualno svetovanje na področju zdravega življenjskega sloga in krepitev duševnega zdravja, usmeritev v diagnostiko in zdravljenje bolezni oziroma ugotovljenih sumov za bolezni oziroma obravnavo za krepitev zdravja in usmeritev v timske obravnave,
– izvajanje vzgoje za zdravje za aktivno skrb za svoje zdravje z namenom oblikovanja znanja, stališč in vedenjskih vzorcev za zdrav način življenja, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom, njihovim staršem ali skrbnikom, študentom in strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter potekajo v prostorih zdravstvenega doma ali izvajalca koncesionarja oziroma v vrtcu, šoli in v lokalni skupnosti,
– izvajanje standardiziranih in strukturiranih obravnav za krepitev zdravja za ogrožene otroke, mladostnike in njihove starše ali skrbnike ter študente, ki obsegajo zdravstveno- vzgojne delavnice ter individualna svetovanja za zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin ter podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga oziroma za krepitev duševnega zdravja,
– izvajanje postopkov za povečevanje vključenosti ciljne populacije v program ZDAJ,
– izvajanje podpornih aktivnosti načrtovanja, organiziranja, vodenja, koordiniranja, izobraževanja, usposabljanja, spremljanja, poročanja, promocije in zagotavljanja kakovosti Programa ZDAJ.
Ciljna populacija Programa ZDAJ 
Do udeležbe v Programu ZDAJ so upravičeni vsi otroci in mladostniki od rojstva do 19. leta starosti oziroma do zaključka rednega izobraževanja ter študenti.
Do udeležbe v standardiziranih in strukturiranih obravnavah za krepitev zdravja so upravičeni otroci in mladostniki s prisotnimi vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za razvoj bolezni ter njihovi starši oziroma skrbniki. Do teh obravnav so upravičeni tudi študenti z dejavniki tveganja.
Izvajalci Programa ZDAJ so: 
– izvajalci bolnišnične zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v porodnišnicah (preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov),
– timi izbranih osebnih zdravnikov specialistov pediatrije ali šolske medicine, timi imenovanega zdravnika šole – specialista pediatrije ali šolske medicine v primarnem zdravstvenem varstvu, timi preventivnega zdravstvenega varstva študentov,
– diplomirane medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci in sodelavci centra za krepitev zdravja (v nadaljnjem besedilu: CKZ)
– psihologi in logopedi.
Izvajalci Programa ZDAJ izvajajo zdravstvene storitve v skladu s Programskimi smernicami ter izvide in druge podatke na predpisan način pošiljajo v podatkovne zbirke, skladno s predpisom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva in po navodilih NIJZ in ZZZS. Cepljenja in pasivna zaščita se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo nalezljive bolezni in program cepljenja.
Izvajalci Programa ZDAJ so objavljeni na spletni strani Programa ZDAJ in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Izvajalci Programa ZDAJ posredujejo predloge za imenovane zdravnike šol in imenovane zdravnike za preventivno zdravstveno varstvo študentov v imenovanje na NIJZ.
Imenovani zdravnik šole in imenovani zdravnik za preventivno zdravstveno varstvo študentov 
Vsaka šola mora imeti imenovanega zdravnika šole. Imenovani zdravnik šole je lahko zdravnik specialist pediatrije ali šolske medicine. Vsak visokošolski zavod mora imeti imenovanega zdravnika za preventivno zdravstveno varstvo študentov. Imenovanega zdravnika šole oziroma imenovanega zdravnika za preventivno zdravstveno varstvo študentov imenuje direktor NIJZ. Zamenjavo imenovanega zdravnika šole oziroma imenovanega zdravnika za preventivno zdravstveno varstvo študentov predlaga območna enota NIJZ na podlagi analize obremenitve timov in sprememb v mreži primarnega zdravstvenega varstva. NIJZ vodi in objavlja seznam imenovanih zdravnikov šol oziroma imenovanih zdravnikov za preventivno zdravstveno varstvo študentov in zagotovi vpis podatkov o imenovanih zdravnikih v Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu.
Preventivni tim šole Programa ZDAJ 
Preventivni tim šole Programa ZDAJ (v nadaljnjem besedilu: preventivni tim) vodi imenovani zdravnik šole. Sestava in naloge preventivnega tima so opredeljene v smernicah Programa ZDAJ.
Naloge imenovanih zdravnikov šol in preventivnih timov šol Programa ZDAJ: 
– izvajajo preventivne preglede in cepljenja otrok in mladostnikov,
– nudijo strokovno podporo šoli pri vprašanjih s področja zdravja otrok in mladostnikov,
– nudijo strokovno podporo na področju vzgoje za zdravje in se odzivajo na specifične potrebe šole,
– s šolo sodeluje pri oblikovanju podpornega šolskega okolja, ki je naklonjeno zdravju otrok in mladostnikov,
– analizirajo zdravstveno stanje populacije posamezne šole ter šoli in staršem ali skrbnikom svetujejo glede zdravstvenih tveganj,
– izvajajo različne aktivnosti na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
– sodelujejo s šolo pri pripravi letnega delovnega načrta šole, ki se nanaša na vsebine s področja zdravja,
– pripravijo letno poročilo imenovanega zdravnika šole o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva, ki vključuje analizo zdravja otrok in mladostnikov, ugotovitve in predloge.
Upravljanje Programa ZDAJ 
Nosilec Programa ZDAJ je NIJZ in ga upravlja skladno z usmeritvami Programskega sveta ter v sodelovanju z delovnimi skupinami in regijskimi odgovornimi zdravniki specialisti pediatrije (v nadaljnjem besedilu: ROZSP).
Upravljanje Programa ZDAJ obsega razvoj, načrtovanje, usposabljanje, usmerjanje, koordiniranje, spremljanje in evalvacijo programa. Upravljanje se izvaja v skladu s Programskimi smernicami, ki so objavljene na spletnih straneh NIJZ, ministrstva, pristojnega za zdravje in na spletni strani Programa ZDAJ.
NIJZ v okviru upravljanja Programa ZDAJ opravlja naslednje naloge:
– upravlja Program ZDAJ skladno s Programskimi smernicami,
– usmerja razvoj Programa ZDAJ v skladu z novimi strokovnimi spoznanji in smernicami,
– sprejema načrt dela in poročilo o poteku Programa ZDAJ za dvoletna obdobja,
– na osnovi podatkov, zbranih na preventivnih pregledih, analizira zdravstveno stanje otrok, mladostnikov ter študentov in načrtuje javno zdravstvene ukrepe,
– pripravlja predloge programskih smernic za potrditev na Programskem svetu Programa ZDAJ skupaj s stroko,
– skupaj s stroko določa vrste in oblike presejalnih orodij (predloge presejalnih vprašalnikov in meritev),
– razvija in usmerja način organizacije in delovanja, vsebine in pristope dela v vzgoji za zdravje za otroke, mladostnike in študente ter izvaja naloge usmerjanja, koordiniranja, spremljanja in evalviranja vzgoje za zdravje za otroke, mladostnike in študente,
– spremlja kadrovsko ustreznost izvajalcev in strokovno usposobljenost kadra za izvajanje Programa ZDAJ,
– skupaj s stroko načrtuje in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki izvaja redno usposabljanje izvajalcev Programa ZDAJ za zdravstvene delavce in sodelavce v zdravstvenem varstvu otrok, mladostnikov in študentov v CKZ, v porodnišnicah, v patronažnem zdravstvenem varstvu ter za druge zdravstvene delavce in sodelavce,
– spremlja izvajanje Programa ZDAJ in vključenost ciljne populacije vanj,
– izvajalcem Programa ZDAJ zagotavlja informacije o izvajanju in rezultatih Programa ZDAJ,
– upravlja in nadgrajuje zbirke podatkov Programa ZDAJ, v katerih se zbirajo in obdelujejo podatki, potrebni za izvajanje programa,
– skrbi za promocijo Programa ZDAJ v strokovni in splošni javnosti,
– pripravlja finančne ocene v zvezi s Programom ZDAJ,
– skupaj z ROZSP izvaja regijsko upravljanje Programa ZDAJ,
– izvaja druge operativne naloge koordiniranja in spremljanja Programa ZDAJ,
– zagotavlja administrativno tehnično podporo delovanju Programskega sveta Programa ZDAJ.
Vodja Programa ZDAJ 
Direktor NIJZ imenuje vodjo programa, ki je zdravnik specialist pediatrije ali zdravnik specialist javnega zdravja, usmerjen v javno zdravje otrok in mladostnikov. Vodja programa NIJZ predlaga člane Programskega sveta Programa ZDAJ.
Programski svet Programa ZDAJ 
Programski svet Programa ZDAJ je organ, ki nudi strokovno podporo NIJZ. Programski svet opravlja naloge na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok, mladostnikov in študentov, vključno na področju vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov in na področju obravnav za krepitev zdravja za otroke, mladostnike in študente v CKZ.
Programski svet Programa ZDAJ imenuje direktor NIJZ. Člani programskega sveta so predstavniki strokovnih zbornic, medicinskih fakultet, pediatričnih klinik, timov pediatrije in šolske medicine na primarni ravni, timov CKZ, izvajalcev patronažnega varstva, predsedniki delovnih skupin, strokovnjakov s področij, ki so predmet preventivnih obravnav in obravnav za krepitev zdravja.
Programski svet Programa ZDAJ nudi strokovno podporo NIJZ, zlasti pri:
– usmerjanju razvoja Programa ZDAJ v skladu z novimi strokovnimi spoznanji,
– pripravi Programskih smernic Programa ZDAJ,
– usmerjanju razvoja oziroma uporabe presejalnih orodij za izvajanje preventivnega pregleda (presejalne vprašalnike, funkcionalne in laboratorijske presejalne meritve) in obravnav za krepitev zdravja,
– pripravi dvoletnega načrta dela Programa ZDAJ,
– pripravi dvoletnega poročila o poteku Programa ZDAJ,
– spremljanju izvajanja Programa ZDAJ.
Sedež Programskega sveta Programa ZDAJ je pri NIJZ.
Delovne skupine Programa ZDAJ 
Delovne skupine Programa ZDAJ nudijo strokovno podporo Programskemu svetu Programa ZDAJ. NIJZ imenuje delovne skupine na podlagi javnega poziva za naslednja področja:
– preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov,
– preventivno zdravstveno varstvo dojenčkov in predšolskih otrok do dopolnjenega 6. leta starosti,
– preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti,
– preventivno zdravstveno varstvo študentov,
– preventivno zdravstveno varstvo otrok z motnjo v razvoju,
– preventivno zdravstveno varstvo otrok s statusom registriranih športnikov.
Po potrebi NIJZ imenuje delovne skupine za posebne naloge.
Vodje delovnih skupin so zdravniki specialisti pediatrije, ki delujejo na področju dela delovne skupine. Član delovne skupine je tudi koordinator, ki je zdravnik specialist pediatrije ali specialist javnega zdravja z NIJZ, usmerjen v javno zdravje otrok in mladostnikov. Vodje delovnih skupin in koordinatorji so člani Programskega sveta Programa ZDAJ.
NIJZ zagotavlja administrativno tehnično podporo za delovanje delovnih skupin.
Regijski odgovorni zdravniki specialisti pediatrije 
ROZSP delujejo na primarni ravni zdravstvenega varstva. Imenuje in razrešuje jih NIJZ na podlagi javnega poziva.
ROZSP opravljajo naslednje naloge:
– spremljajo izvajanje Programa ZDAJ na območju delovanja ROZSP v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ, identificirajo ovire, težave in odstopanja pri izvajanju programov ter pripravljajo ustrezne rešitve skupaj z izvajalci,
– sodelujejo z območno enoto NIJZ in izvajalci Programa ZDAJ v regiji,
– spodbujajo kakovostno in uspešno izvajanje Programa ZDAJ v regiji.
Usmerjevalni odbor Programa ZDAJ 
Usmerjevalni odbor Programa ZDAJ spremlja izvajanje in doseganje ciljev Programa ZDAJ.
Usmerjevalni odbor Programa ZDAJ imenuje minister, pristojen za zdravje. Sestavljajo ga predstavniki ministrstva, pristojnega za zdravje, ZZZS, Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, in dveh predstavnikov nevladnih organizacij.
Na seje Usmerjevalnega odbora je vabljen NIJZ.
Usmerjevalni odbor Programa ZDAJ opravlja naslednje naloge:
– se seznanja s Programskimi smernicami Programa ZDAJ,
– se seznanja z načrtom dela in poročilom o izvajanju Programa ZDAJ za dvoletno obdobje,
– se opredeli do predlogov sprememb Programa ZDAJ, ki vplivajo na pravice do zdravstvenih storitev, na pomembne organizacijske spremembe in financiranje storitev Programa ZDAJ,
– predlaga ukrepe za učinkovito izvajanje Programa ZDAJ.
Poročanje o Programu ZDAJ 
Namen poročanja o Programu ZDAJ je spremljanje njegovega izvajanja in rezultatov, vključenosti oseb vanj, epidemiološko spremljanje dejavnikov tveganja, načrtovanje preventivnih ukrepov ter ocenjevanje njihove učinkovitosti ter evalvacija programa.
Izvajalci Programa ZDAJ poročajo o opravljenih storitvah in rezultatih preventivnih pregledov ZZZS in NIJZ v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh ZZZS in NIJZ. CKZ poroča o izvedenih skupinskih in individualnih aktivnostih na način, ki omogoča spremljanje vključenosti ciljne populacije.
2.a Preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov 
Preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov obsega:
– preventivne preglede novorojenčkov, po potrebi dnevni nadzor zdravstvenega stanja in spremljanje novorojenčka v neonatalni ambulanti,
– presejalno testiranje novorojenčkov za vrojene bolezni,
– druga presejanja, preventivne zdravstvene ukrepe in cepljenja,
– aktivno zdravstveno-vzgojno delo s poudarkom na vzpostavitvi, spodbujanju in vzdrževanju izključnega dojenja in promociji varnosti.
Preventivno zdravstveno varstvo novorojenčkov se izvaja v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ na neonatalnih oddelkih, neonatalnih odsekih ali pediatričnih oddelkih porodnišnic.
Obravnava novorojenčka je timska. Člani tima so:
– zdravnik specialist pediatrije, ki je tudi vodja tima,
– diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik ali diplomirana babica oziroma diplomirani babičar,
– zdravstveni tehnik.
Preventivni pregledi novorojenčkov 
Preventivni pregledi novorojenčkov obsegajo:
– preventivni pregled novorojenčka po rojstvu, ki mora biti opravljen v 24 urah po rojstvu, po možnosti v prisotnosti vsaj enega od staršev ali skrbnikov,
– dnevni nadzor stanja novorojenčka, ki se opravlja vsak dan bivanja novorojenčka v bolnišnici,
– preventivni pregled novorojenčka pred odpustom, ki mora biti opravljen praviloma na dan odpusta novorojenčka domov,
– pisno obveščanje patronažne službe na dan odpusta novorojenčka iz porodnišnice, v primeru indikacije pa otrokovega izbranega zdravnika specialista pediatrije in centra za socialno delo,
– pregled v neonatalni ambulanti za novorojenčke, pri katerih vsi potrebni ukrepi v času bivanja v porodnišnici iz objektivnih razlogov niso bili opravljeni in pri novorojenčkih, pri katerih je zaradi dejavnikov tveganja, laboratorijskih in ultrazvočnih izvidov potrebno kasnejše spremljanje zdravstvenega stanja. Pregled se opravi tudi pri novorojenčkih, ki niso bili rojeni v porodnišnici, za zagotovitev presejalnega testiranja in drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov ter cepljenja.
Presejalno testiranje novorojenčkov za vrojene bolezni 
Presejalno testiranje novorojenčkov za vrojene bolezni (v nadaljnjem besedilu: testiranje za vrojene bolezni) obsega testiranje za:
– kongenitalno hipotireozo,
– fenilketonurijo (PKU),
– bolezen javorjevega sirupa (MSUD),
– izovalerično acidemijo (IVA),
– glutarično acidemijo tip I (GAI),
– glutarično acidemijo tip II (GAII),
– pomanjkanje zelo dolgoverižne acil-CoA dehidrogenaze (VLCAD),
– pomanjkanje dolgoverižne 3OH-CoA dehidrogenaze (LCHAD),
– pomanjkanje srednjeverižne acil-CoA dehidrogenaze (MCAD),
– propionsko acidemijo (PA),
– metilmalonsko acidemijo (MMA),
– pomanjkanje karnitin palmitoiltransferaze I (CPTI),
– pomanjkanje karnitin palmitoiltransferaze II (CPTII),
– motnjo vnosa oziroma transporta karnitina (CUD),
– pomanjkanje holokarboksilazne sintaze (MCD),
– pomanjkanje β-ketotiolaze (βKT),
– pomanjkanje 3-metilkrotonil-CoA karboksilaze (3-MCC) in
– tirozinemijo tip 1 (TYRI).
Če se pri testiranju za vrojene bolezni iz prejšnjega odstavka zazna tudi druga vrojena bolezen, ki jo je mogoče zdraviti, se tudi zanjo izpelje nadaljnja diagnostika.
Testiranje za vrojene bolezni se opravi v skladu z Navodilom o postopku presejalnega testiranja za vrojene bolezni, ki ga pripravi Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Pediatrična klinika) in potrdi Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo. Navodilo se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje in Pediatrične klinike.
Testiranje za vrojene bolezni se opravi iz vzorca posušene krvi novorojenca, odvzetega na posebnem filter papirju s črtno kodo. Vzorec krvi se odvzame najmanj 48 ur po porodu. Porodnišnica, ki odvzame vzorec krvi, poveže identifikacijske podatke novorojenca s črtno kodo na filter papirju, na katerem je odvzet vzorec krvi tega novorojenca in opravi vpis potrebnih podatkov v računalniški sistem. V računalniški sistem zavedene vzorce krvi porodnišnica pošlje v Laboratorij za klinično radiokemijo Klinike za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ta iz enega dela odvzetega vzorca opravi določanje presnovkov in drugi del vzorca pošlje Službi za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike, ki opravi analizo preostalih presnovkov in genetsko diagnostiko, vključno s sekvenciranjem DNA visoke zmogljivosti nove generacije.
Pediatrična klinika enoten izvid, pripravljen na podlagi ugotovitev Laboratorija za klinično radiokemijo Klinike za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Službe za specialno laboratorijsko diagnostiko Pediatrične klinike, posreduje porodnišnici, ki je vzorec krvi novorojenca poslala. V primeru ugotovljenega suma na prisotnost vrojene bolezni Pediatrična klinika o tem obvesti starše novorojenca ali njegove skrbnike in jih povabi na nadaljnjo obravnavo.
Druga presejalna testiranja 
Vsebine, način izvajanja in izvajalci presejalnih testiranj so določeni v Programskih smernicah Programa ZDAJ.
Drugi potrebni ukrepi 
Vsebine in način izvajanja preventivnih ukrepov so navedeni v Programskih smernicah Programa ZDAJ.
Vzgoja za zdravje 
Vsebine in način izvajanja ter izvajalci zdravstveno-vzgojnega svetovanja so navedeni v Programskih smernicah Programa ZDAJ.
2.b Preventivno zdravstveno varstvo dojenčkov in predšolskih otrok do dopolnjenega 6. leta starosti 
Preventivno zdravstveno varstvo dojenčkov in predšolskih otrok do dopolnjenega 6. leta starosti obsega:
– preventivne preglede otrok v starosti enega meseca, treh mesecev, šestih mesecev, devetih mesecev, dvanajstih mesecev, osemnajstih mesecev, treh let ter štirih let in pol,
– preventivni pregled otrok pred vstopom v šolo,
– preventivni pregled otrok, ki so se v Slovenijo preselili iz drugih držav,
– preventivni pregled otrok pri psihologu in logopedu,
– namenske preventivne preglede (preventivni pregled otroka v starosti dveh mesecev, kontrolni preventivni pregled, namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja, namenski preventivni pregled otrok pred vstopom v vrtec, drugi namenski preventivni pregledi,
– skupinske zdravstveno-vzgojne obravnave za spodbujanje k aktivni skrbi za lastno zdravje (tudi za otroke, ki niso vključeni v vrtec),
– standardizirane in strukturirane obravnave za krepitev zdravja v primeru ogroženosti oziroma povečanih tveganj za zdravje,
– timske obravnave oziroma postopke glede odložitve začetka šolanja.
Preventivne preglede dojenčkov in predšolskih otrok do dopolnjenega 6. leta starosti opravlja tim izbranega osebnega zdravnika specialista pediatrije. Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo opravlja tim imenovanega zdravnika šole. Individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje, ki je sestavni del preventivnih pregledov dojenčkov in predšolskih otrok do dopolnjenega 6. leta starosti, izvajajo timi, ki opravljajo preventivne preglede otrok.
Preventivni pregledi dojenčkov in predšolskih otrok 
Pregled obsega:
– anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije in vprašalnikov,
– presejanja, meritve, klinični pregled in oceno razvoja,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, pogovor s starši ali skrbniki, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje, podprto s pisnimi gradivi,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, pogovor s starši ali skrbniki o ugotovitvah preventivnega pregleda, v primeru indikacije predlog za izvedbo namenskega preventivnega pregleda, timske obravnave, predpisovanje zdravil, izdajo napotnic in usmerjanje v obravnave v CKZ, obveščanje o naslednjem preventivnem pregledu in obvestilo osebnemu zdravniku, če zdravnik, ki je opravil preventivni pregled ni izbrani osebni zdravnik.
Preventivni pregled otrok pred vstopom v šolo 
Preventivni pregled otroka pred vstopom v šolo izvede imenovani zdravnik šole, v katero je otrok vpisan, pred vstopom otroka v šolo, ob prisotnosti starša ali skrbnika. Pravico do preventivnega pregleda pred vstopom v šolo ima tudi otrok, ki se bo šolal v tujini.
Pregled obsega:
– anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije in vprašalnikov,
– presejanja, meritve, klinični pregled in oceno razvoja,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, pogovor s starši ali skrbniki, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje, podprto pisnimi gradivi,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, pogovor s starši ali skrbniki o ugotovitvah preventivnega pregleda, v primeru indikacije predlog za izvedbo namenskega preventivnega pregleda, timske obravnave, predpisovanje zdravil, izdajo napotnic in usmerjanje v obravnave v CKZ, obveščanje o naslednjem preventivnem pregledu in obvestilo osebnemu zdravniku, če imenovani zdravnik šole ni izbrani osebni zdravnik.
Timske obravnave oziroma postopki glede odložitve začetka šolanja 
Zdravnik sodeluje v timskih obravnavah. Zdravnik sodeluje v strokovni komisiji, ki jo imenuje ravnatelj šole v postopku odložitve šolanja.
Preventivni pregled otrok, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav 
Pregled se opravi ob izbiri osebnega zdravnika specialista pediatrije.
Pregled obsega:
– anamnezo in pregled zdravstvene dokumentacije,
– presejanja, meritve, klinični pregled in oceno razvoja,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, pogovor s starši ali skrbniki, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, pogovor s starši ali skrbniki o ugotovitvah preventivnega pregleda, v primeru ugotovljene indikacije predlog za izvedbo namenskega preventivnega pregleda, timske obravnave, predpisovanje zdravil, izdajo napotnic in usmerjanje v obravnave v CKZ, obveščanje o naslednjem preventivnem pregledu in obvestilo osebnemu zdravniku, če zdravnik, ki je opravil preventivni pregled, ni izbrani osebni zdravnik.
Namenski preventivni pregledi 
A) Preventivni pregled otroka v starosti dveh mesecev
Pregled obsega:
– meritev telesne teže in telesne dolžine (prirastek v enem mesecu),
– podpora dojenju,
– individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje.
Pregled opravi diplomirana medicinska sestra tima izbranega osebnega zdravnika specialista pediatrije. Če so ugotovljene težave v otrokovem napredovanju in v primeru cepljenja, pregled otroka opravi osebni zdravnik specialist pediatrije.
B) Kontrolni preventivni pregled
Namen pregleda je spremljanje otroka v primeru, ko se na rednem preventivnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki se ga še ne opredeli za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja.
Kontrolni preventivni pregled opravi tim izbranega osebnega zdravnika specialista pediatrije.
C) Namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja
Pregled se opravi:
– ob cepljenju, ki ne sovpada s preventivnimi pregledi,
– če so bile ob preventivnem pregledu ugotovljene začasne kontraindikacije in
– pri zamudnikih.
Pregled obsega:
– anamnezo in pregled zdravstvene dokumentacije,
– ugotavljanje morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, razgovor s starši ali skrbniki, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.
Č) Namenski preventivni pregled otrok pred vstopom v vrtec
Pregled se opravi na pobudo staršev ali skrbnikov pred vstopom otroka v vrtec.
Pregled obsega pregled otrokove zdravstvene dokumentacije in cepilnega statusa. Če otrok nima opravljenega zadnjega preventivnega pregleda, se ta pregled opravi, prav tako se opravi manjkajoča cepljenja.
Po pregledu se staršem ali skrbnikom izda potrdilo za vrtec, ki ima podatek o tem, ali ima otrok opravljeno cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in da se vključi v vrtec in ga obiskuje.
D) Drugi namenski preventivni pregledi
Vzgoja za zdravje za predšolske otroke do dopolnjenega 6. leta starosti 
Vzgoja za zdravje za predšolske otroke do dopolnjenega 6. leta starosti zajema pripravo, načrtovanje, izvajanje, evalviranje, dokumentiranje in poročanje o skupinskih in individualnih zdravstveno-vzgojnih dejavnostih za aktivno skrb za zdravje z namenom oblikovanja znanja, stališč in vedenjskih vzorcev za zdrav način življenja.
Dejavnosti so namenjene vsem otrokom do dopolnjenega 6. leta starosti oziroma do vstopa v šolo, njihovim staršem ali skrbnikom in zaposlenim v vrtcih (strokovnim delavcem).
Izvajalci vzgoje za zdravje so diplomirane medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki so del tima CKZ za otroke in mladostnike oziroma z njim sodelujejo (npr. zdravniki specialisti pediatrije).
Dejavnosti potekajo v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci) v njihovih prostorih, lahko pa tudi v prostorih zdravstvenega doma ali v lokalni skupnosti.
Izvajalci vzgoje za zdravje v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi vsako šolsko leto pripravijo načrt izvajanja dejavnosti, po izvedeni vzgoji za zdravje pa tudi poročilo s kratko evalvacijo, v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ.
Vzgoja za zdravje vključuje:
– skupinske in individualne oblike dela za otroke (npr. učne delavnice, pogovore, delo v skupini, praktično delo, demonstracije ipd.), podprte pisnimi gradivi,
– predavanja, posvete, pogovore s starši ali skrbniki in strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, podprte s pisnimi gradivi,
– sodelovanje v preventivnih in koordinativnih timih vzgojno-izobraževalnega zavoda na nivoju zdravstvenega doma in izvajanje nalog v skladu z dogovorom znotraj timov,
– druge oblike dela, upoštevaje potrebe otrok, vzgojno- izobraževalnih zavodov in lokalne skupnosti.
Obravnave za krepitev zdravja 
Ob zaključku preventivnega pregleda izbrani osebni zdravnik specialist pediatrije otroke do dopolnjenega 6. leta starosti s povečanim tveganjem za razvoj bolezni, usmeri v obravnave za krepitev zdravja v CKZ, ki obsegajo zdravstveno-vzgojne delavnice, skupinska in individualna svetovanja za zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin ter podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga in za krepitev zdravja. Zdravnik specialist pediatrije vodi obravnave v timu, kot je opredeljeno v Programskih smernicah Programa ZDAJ.
2.c Preventivno zdravstveno varstvo učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti 
Zdravstveno varstvo učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti obsega:
– preventivni pregled učencev v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole,
– preventivni pregled dijakov do dopolnjenega 19. leta starosti v prvem in tretjem letniku srednje šole,
– preventivni pregled učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19 leta starosti, ki se šolajo v tujini,
– preventivni pregled učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav,
– preventivni pregled mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti izven rednega šolanja,
– namenske preventivne preglede (kontrolni preventivni pregled, namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja, drugi namenski preventivni pregledi),
– skupinska vzgoja za zdravje za spodbujanje k aktivni skrbi za lastno zdravje (tudi za otroke, ki se šolajo na domu, otroke osipnike),
– standardizirane in strukturirane obravnave za krepitev zdravja v primeru ogroženosti oziroma povečanih tveganj za zdravje,
– timske obravnave.
Preventivne preglede učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti opravlja imenovani zdravnik šole s timom. Zdravstveno-vzgojne aktivnosti, ki so del preventivnega pregleda, izvaja tim imenovanega zdravnika šole, vzgojo za zdravje za spodbujanje k aktivni skrbi za lastno zdravje otrok in mladostnikov ter standardizirane in strukturirane obravnave za krepitev zdravja pa diplomirane medicinske sestre in ostali izvajalci tima CKZ za otroke in mladostnike do dopolnjenega 19. leta starosti.
Preventivni pregledi učencev v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole 
Na preventivne preglede učencev, ki se izvajajo v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole, učenca pisno vabi izvajalec Programa ZDAJ preko šole ali sam v primeru, ko se učenec ni udeležil pregleda v terminu za učence njegovega oddelka. Izvajalec Programa ZDAJ šoli v tiskani obliki posreduje vabilo za učence, informacije o pregledu in cepljenju, obrazce za privolitev za cepljenje ter vprašalnike, na katere odgovorijo starši ali skrbniki in jih učenec skupaj z zdravstveno kartico in s cepilno knjižico prinese na pregled. Izvajalec programa ZDAJ se s šolo dogovori o izvedbi preventivnega pregleda učencev. Učenci se organiziranega pregleda udeležijo v spremstvu strokovnega delavca šole.
Pregled obsega:
– anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije in vprašalnikov,
– presejanja, meritve, klinični pregled in oceno razvoja,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje, podprto s pisnimi gradivi,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, v primeru ugotovljene indikacije podajo predloga za izvedbo namenskega preventivnega pregleda, timske obravnave, usmerjanje v obravnave v CKZ ali druge obravnave z izdajo ustrezne dokumentacije,
– pripravo in pošiljanje obvestila staršem ali skrbnikom o ugotovitvah preventivnega pregleda,
– po potrebi obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku, če zdravnik, ki je opravil preventivni pregled, ni izbrani osebni zdravnik in obvestilo o opravljenem preventivnem pregledu na enotnem obrazcu, ki ga predpiše NIJZ,
– skupinsko zdravstveno vzgojo v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ oziroma glede na potrebe ciljne populacije.
Preventivni pregledi dijakov do dopolnjenega 19. leta starosti v prvem in tretjem letniku srednje šole 
Na preventivne preglede dijakov do dopolnjenega 19. leta starosti oziroma dijakov, ki se izvajajo v prvem in tretjem letniku srednje šole, dijake pisno vabi izvajalec Programa ZDAJ sam ali preko šole. Izvajalec Programa ZDAJ šoli v tiskani obliki posreduje vabilo za dijake, informacije o pregledu in cepljenju, obrazce za privolitev za cepljenje ter vprašalnike, na katere odgovorijo starši ali skrbniki in vprašalnike, na katere odgovori dijak in jih skupaj z zdravstveno kartico in cepilno knjižico prinese na pregled. Izvajalec programa ZDAJ se s šolo dogovori o izvedbi preventivnega pregleda dijakov. Prihod na pregled je organiziran za razred dijakov.
Pregled obsega:
– anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije in vprašalnikov,
– presejanja, meritve, klinični pregled in oceno razvoja,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje, podprto s pisnimi gradivi,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, v primeru ugotovljene indikacije podajo predloga z ustrezno dokumentacijo za izvedbo namenskega pregleda, timske obravnave, usmerjanje v obravnave v CKZ ali druge potrebne obravnave,
– pripravo in pošiljanje obvestila staršem ali skrbnikom o ugotovitvah preventivnega pregleda, v skladu s predpisom, ki ureja pacientove pravice,
– obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku, če zdravnik, ki je opravil preventivni pregled, ni izbrani osebni zdravnik,
– skupinsko zdravstveno vzgojo s Programskimi smernicami Programa ZDAJ oziroma glede na potrebe ciljne populacije.
Preventivni pregled učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19 leta starosti, ki se šolajo v tujini 
Preventivni pregled učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti, ki se šolajo v tujini, se opravi na pobudo njihovih staršev ali skrbnikov ali njihovih izbranih osebnih zdravnikov oziroma na pobudo mladostnikov.
Obseg preventivnega pregleda je po obsegu enak preventivnemu pregledu učencev v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole oziroma dijakov do dopolnjenega 19. leta starosti v prvem in tretjem letniku srednje šole.
Preventivni pregled učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav 
Preventivni pregled učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti, ki so se v Slovenijo priselili iz drugih držav, se opravi na pobudo njihovih staršev ali skrbnikov ali njihovih izbranih osebnih zdravnikov oziroma na pobudo mladostnikov.
Preventivni pregled se opravi v primeru, ko se je učenec, dijak oziroma mladostnik do dopolnjenega 19. leta starosti, v Slovenijo priselil iz drugih držav in se vpisal v šolo.
Pregled opravi imenovani zdravnik šole.
Pregled obsega:
– anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije in vprašalnikov,
– presejanja, meritve, klinični pregled in oceno razvoja,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– individualno zdravstveno-vzgojno svetovanje, podprto s pisnimi gradivi,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, v primeru ugotovljene indikacije podajo predloga za izvedbo namenskega preventivnega pregleda, timske obravnave, usmerjanje v obravnave v CKZ ali druge obravnave z izdajo ustrezne dokumentacije,
– pripravo in pošiljanje obvestila staršem ali skrbnikom o ugotovitvah preventivnega pregleda,
– po potrebi obvestilo izbranemu osebnemu zdravniku, če zdravnik, ki je opravil preventivni pregled, ni izbrani osebni zdravnik in potrdilo o opravljenem preventivnem pregledu na enotnem obrazcu, ki ga predpiše NIJZ,
– skupinsko zdravstveno vzgojo v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ oziroma glede na potrebe ciljne populacije.
Obseg preventivnega pregleda je po obsegu enak preventivnemu pregledu učencev v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole oziroma dijakov do dopolnjenega 19 leta starosti v prvem in tretjem letniku srednje šole.
Preventivni pregled mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti izven rednega šolanja 
Preventivni pregled se opravi na pobudo mladostnika, njegovih staršev ali skrbnikov, njegovega izbranega osebnega zdravnika ali centra za socialno delo. Pregled je opravljen vsaj dve leti po zadnjem opravljenem preventivnem pregledu in je po obsegu enak preventivnemu pregledu mladostnika primerljive starosti.
Pregled opravi izbrani osebni zdravnik specialist pediatrije.
Obseg preventivnega pregleda je po obsegu enak preventivnemu pregledu dijakov do dopolnjenega 19. leta starosti v prvem in tretjem letniku srednje šole.
Namenski preventivni pregledi 
A) Kontrolni preventivni pregled
Namen pregleda je spremljanje učenca, dijaka oziroma mladostnika do dopolnjenega 19. leta starosti v primeru, ko se na preventivnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki se ga še ne opredeli za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje.
B) Namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja:
Pregled se opravi:
– ob cepljenju, ki ne sovpada s preventivnimi pregledi,
– če so bile ob preventivnem pregledu ugotovljene začasne kontraindikacije in
– pri zamudnikih.
Pregled obsega:
– anamnezo in pregled zdravstvene dokumentacije,
– ugotavljanje morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, po potrebi razgovor s starši ali skrbniki, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.
C) Drugi namenski preventivni pregledi
Vzgoja za zdravje za učence, dijake in mladostnike do dopolnjenega 19. leta starosti 
Vzgoja za zdravje za učence, dijake in mladostnike do dopolnjenega 19. leta starosti zajema pripravo, načrtovanje, izvajanje, evalviranje, dokumentiranje in poročanje o skupinskih in individualnih zdravstveno-vzgojnih dejavnostih za aktivno skrb za zdravje, z namenom oblikovanja znanja, stališč in vedenjskih vzorcev za zdrav način življenja. Dejavnosti so namenjene vsem učencem, dijakom in mladostnikom do dopolnjenega 19. leta starosti oziroma do zaključka srednješolskega izobraževanja in mladostnikom do dopolnjenega 19. leta starosti izven rednega šolanja, njihovim staršem ali skrbnikom in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih (strokovnim delavcem).
Izvajalci vzgoje za zdravje so diplomirane medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki so del standardnega tima CKZ oziroma z njim sodelujejo (npr. zdravniki specialisti pediatrije). Dejavnosti potekajo v sodelovanju s timom izbranega osebnega zdravnika, timom imenovanega zdravnika šole, z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (osnovna šola, srednja šola, dijaški dom) v njihovih prostorih, lahko pa tudi v prostorih zdravstvenega doma ali v lokalnih skupnostih, npr. v okviru projektnega učenja za mlade odrasle.
Izvajalci vzgoje za zdravje vsako leto pripravijo načrt izvajanja dejavnosti za naslednje šolsko leto v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ in v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, skladno z njihovimi potrebami in letnim delovnim načrtom. Načrt dela vsebuje vsebino dejavnosti, pristope in ciljne skupine, katerim je dejavnost namenjena. Dejavnosti v načrtu morajo biti opredeljene za vse razrede oziroma oddelke v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Izvajalci vzgoje za zdravje po izvedeni aktivnosti za šolo oziroma dijaški dom pripravijo tudi poročilo s kratko evalvacijo. Vzgoja za zdravje vključuje:
– skupinske in individualne oblike dela za učence, dijake in mladostnike do dopolnjenega 19. leta starosti (npr. učne delavnice, pogovore, predavanja, delo v skupini, praktično delo, demonstracije ipd.),
– predavanja, posvete, pogovore s starši ali skrbniki in strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
– sodelovanje v preventivnih in koordinativnih timih za šole na nivoju zdravstvenega doma in izvajanje nalog v skladu z dogovorom znotraj timov,
– druge oblike dela glede na potrebe otrok in mladostnikov, vzgojno-izobraževalnih zavodov in lokalne skupnosti.
Obravnave za krepitev zdravja 
Ob zaključku preventivnega pregleda imenovani zdravnik šole oziroma izbrani osebni zdravnik specialist pediatrije, učenca, dijaka oziroma mladostnika do dopolnjenega 19. leta starosti s povečanim tveganjem za razvoj motnje ali bolezni, usmeri v obravnave za krepitev zdravja v CKZ, ki obsegajo zdravstveno-vzgojne delavnice, skupinska in individualna svetovanja za zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin ter podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga in za krepitev zdravja. Zdravnik specialist pediatrije vodi obravnave v timu, kot je opredeljeno v Programskih smernicah Programa ZDAJ.
2.č Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov z motnjo v razvoju 
Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov z motnjo v razvoju obsega preventivne preglede in cepljenja otroka in mladostnika z motnjo v razvoju ter zdravstveno vzgojne skupinske obravnave za aktivno skrb za svoje zdravje ter standardizirane in strukturirane obravnave za krepitev zdravja, kot jih določa ta pravilnik.
Vsebina pregleda, ki je glede na posamezno starostno skupino določena s tem pravilnikom, se razširi glede na zdravstvene posebnosti posameznega otroka in mladostnika z motnjo v razvoju. V predšolskem obdobju se preglede izvaja v predvidenih terminih, od 6. leta starosti do zaključenega šolanja oziroma najmanj do starosti 19 let, se pregled praviloma izvede enkrat letno.
Preventivne preglede otrok z motnjo v razvoju, ki so vključeni v vrtce ter otrok in mladostnikov, ki so varovani doma, izvaja izbrani osebni zdravnik specialist pediatrije s pripadajočim timom.
Preventivne preglede otrok in mladostnikov z motnjo v razvoju, ki so vključeni v šole s prilagojenim in posebnim programom, izvaja imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom.
Preventivne preglede otrok z motnjo v razvoju, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izvaja zdravnik zavoda. Zavod, ki nima svojega zdravnika, mora za namene preventivnih pregledov skleniti pisni akt o sodelovanju z enim od zdravnikov, ki izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku.
Pri otroku in mladostniku s težko motnjo v razvoju se preventivni pregled izjemoma lahko opravi na domu.
V primeru vključenosti otroka in mladostnika z motnjo v razvoju v večinski šolski sistem, se ga lahko v letu, ko ni predviden skupinski preventivni pregled njegovega razreda, pisno povabi na individualni preventivni pregled.
2.d Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov 
Otroci in mladostniki v 7. razredu osnovne šole oziroma otroci in mladostniki v starosti od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 13. leta starosti, imajo pravico do preventivnega pregleda registriranega športnika, če:
– imajo status registriranega športnika, v skladu s predpisi s področja športa, kar je razvidno iz javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ) in
– je športna panoga, v kateri tekmujejo, evidentirana na seznamu športnih panog z večjimi telesnimi obremenitvami (v nadaljnjem besedilu: seznam športnih panog).
V primeru, da otroci in mladostniki tekmujejo v športnih panogah, ki so na seznamu športnih panog in v katerih je v skladu s predpisi s področja športa možna registracija med 10. in 12. letom starosti, imajo pravico do dveh preventivnih pregledov registriranega športnika med 10. in 13. letom starosti. Prvi preventivni pregled se opravi v 5. razredu osnovne šole oziroma v starosti od dopolnjenega 10. do dopolnjenega 11. leta starosti, drugi pa v 7. razredu osnovne šole oziroma v starosti od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 13. leta starosti.
V primeru, da se otrok oziroma mladostnik prvič registrira v športni panogi, ki je na seznamu športnih panog, po dopolnjenem 13. letu starosti, ima pravico do preventivnega pregleda registriranega športnika ob registraciji.
Seznam športnih panog na predlog OKS-ZŠZ določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za šport, OKS-ZŠZ in NIJZ. Otroka oziroma mladostnika na pregled prijavijo starši ali skrbniki ali športna organizacija na podlagi predhodnega pisnega soglasja staršev ali skrbnikov.
Kontrolni preventivni pregled registriranega športnika se opravi na predlog zdravnika, ki je opravil preventivni pregled registriranega športnika, z namenom spremljanja morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika, ki so posledica športnega udejstvovanja, v povezavi z njim ali vplivajo na športno udejstvovanje.
Preventivni pregled ali kontrolni preventivni pregled izvede zdravnik specialist pediatrije, ki ima posebna znanja iz medicine športa, pridobljena v okviru izobraževanja Slovenskega zdravniškega društva, ali specialist medicine dela, prometa in športa, usmerjen v področje medicine športa, kar pomeni, da se je v času specializacije vsaj eno leto usmerjeno izobraževal na področju medicine športa. Seznam zdravnikov, ki lahko opravljajo preventivne preglede ali kontrolne preventivne preglede, je objavljen na spletni strani Programa ZDAJ.
Vsebina pregleda je odvisna od zahtev in obremenitev športa, ki so lahko srčno-žilne, mišično skeletne ali presnovne in so podrobneje opredeljene v Programskih smernicah Programa ZDAJ. Po opravljenem pregledu se izda Potrdilo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu registriranega športnika.
2.e Preventivno zdravstveno varstvo študentov 
Preventivno zdravstveno varstvo študentov obsega:
– preventivni pregled študentov, ki se izvaja v prvem letniku višjega strokovnega, dodiplomskega in enovitega magistrskega študija,
– namenske preventivne preglede študentov (kontrolni preventivni pregled, namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja, drugi namenski preventivni pregledi),
– skupinske zdravstveno-vzgojne obravnave študentov za spodbujanje k aktivni skrbi za lastno zdravje ter standardizirane in strukturirane obravnave v primeru ogroženosti oziroma povečanih tveganj za zdravje,
– standardizirane in strukturirane obravnave za krepitev zdravja.
Možen je tudi preventivni pregled, ki se izvaja v prvem letniku podiplomskega študija oziroma v četrtem letniku enovitega magistrskega študija.
Preventivni pregled študentov 
Pregled obsega:
– anamnezo, pregled zdravstvene dokumentacije in vprašalnikov,
– presejanja, meritve, klinični pregled,
– preverjanje cepilnega statusa, odločitev glede morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, izvedbo cepljenja skladno s programom cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju,
– individualno zdravstveno vzgojno-svetovanje, podprto s pisnimi gradivi,
– zaključek pregleda, ki obsega ovrednotenje ugotovljenih stanj, v primeru ugotovljene indikacije podajo predloga z ustrezno dokumentacijo za izvedbo namenskega preventivnega pregleda, po potrebi napotitev na nadaljnjo obravnavo, usmerjanje v obravnave v CKZ ali druge potrebne obravnave in podajo obvestila osebnemu zdravniku, če zdravnik, ki je opravil preventivni pregled, ni izbrani osebni zdravnik.
O pregledu so študenti in višješolski študenti obveščeni pisno.
Namenski preventivni pregledi študentov 
A) Kontrolni preventivni pregled
Namen pregleda je spremljanje študenta v primeru, ko se na preventivnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki se ga še ne opredeli za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja.
Kontrolni preventivni pregled opravi izbrani osebni zdravnik.
B) Namenski preventivni pregled za izvedbo cepljenja
Pregled se opravi:
– ob cepljenju, ki ne sovpada s preventivnimi pregledi,
– če so bile ob preventivnem pregledu ugotovljene začasne kontraindikacije in
– pri zamudnikih.
Pregled obsega:
– anamnezo in pregled zdravstvene dokumentacije,
– ugotavljanje morebitnih začasnih in trajnih kontraindikacij za cepljenje, vključno s pojasnilno dolžnostjo in izvedbo cepljenja, evidentiranje cepljenja skladno s predpisom, ki ureja potrdila, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju.
C) Drugi namenski preventivni pregledi
Vzgoja za zdravje za študente 
Vzgoja za zdravje zajema pripravo, načrtovanje, izvajanje in evalviranje zdravstveno-vzgojnih, skupinskih in individualnih dejavnosti za aktivno skrb za svoje zdravje, z namenom oblikovanja znanja, stališč in vedenjskih vzorcev za zdrav način življenja.
Dejavnosti so namenjene vsem študentom in zaposlenim na fakultetah (strokovnim delavcem).
Izvajalci vzgoje za zdravje so diplomirane medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki so del CKZ oziroma z njim sodelujejo (npr. zdravniki specialisti pediatrije). Dejavnosti lahko potekajo v sodelovanju s fakultetami, študentskimi domovi, ter društvi in organizacijami, v njihovih prostorih in v prostorih zdravstvenega doma, ali v lokalnih skupnostih.
Izvajalci vzgoje za zdravje vsako leto pripravijo načrt izvajanja dejavnosti v skladu s Programskimi smernicami Programa ZDAJ. Načrt vsebuje vsebino dejavnosti, pristope in ciljne skupine, katerim je dejavnost namenjena.
Vzgoja za zdravje lahko poteka v naslednjih oblikah:
– skupinske in individualne oblike dela za študente (učne delavnice, razgovori, svetovanja, predavanja, delo v skupini, praktično delo, demonstracije ipd.)
– druge oblike dela glede na možnosti izvajalcev vzgoje za zdravje in/ali potrebe ciljne populacije.
Obravnave za krepitev zdravja 
Ob zaključku preventivnega pregleda zdravnik, ki izvaja preventivni pregled oziroma izbrani osebni zdravnik, študenta s povečanim tveganjem za razvoj bolezni usmeri v obravnave za krepitev zdravja v CKZ, ki obsegajo zdravstveno vzgojne delavnice ter individualna svetovanja za zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin ter podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga in za krepitev zdravja.«.
3. člen 
Naslov in besedilo 3. in 4. poglavja točke II se črtata.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
NIJZ imenuje vodjo Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
NIJZ imenuje Programski svet Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
Minister, pristojen za zdravje, imenuje Usmerjevalni odbor Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
NIJZ imenuje delovne skupine Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
NIJZ imenuje regijske odgovorne zdravnike specialiste pediatrije Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
NIJZ imenuje imenovane zdravnike šol oziroma imenovane zdravnike za preventivno zdravstveno varstvo študentov iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika najpozneje v 12 mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
NIJZ v sodelovanju z delovnimi skupinami Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnikapripravi Programske smernice Programa ZDAJ najpozneje v 12 mesecih od uveljavitve tega pravilnika in jih po potrditvi na Razširjenem strokovnem kolegiju za pediatrijo, Razširjenem strokovnem kolegiju za javno zdravje in Programskem svetu Programa ZDAJ posreduje v seznanitev Usmerjevalnemu odboru Programa ZDAJ.
Do sprejetja Programskih smernic Programa ZDAJ iz spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika se glede preventivnega zdravstvenega varstva novorojenčkov, otrok, mladostnikov in študentov uporabljajo določbe Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18 in 57/18).
NIJZ v štirih mesecih od uveljavitve tega pravilnika imenuje posebno delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov vseh imenovanih delovnih skupin Programa ZDAJ, ki v dveh mesecih od imenovanja določi nabor podatkov, nastalih v okviru preventivnih zdravstvenih pregledov na primarni ravni (vključno z določitvijo šifrantov), ki jih izvajalci Programa ZDAJ posredujejo v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP) v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
NIJZ vzpostavi tehnično možnost za sprejem podatkov iz preventivnih zdravstvenih pregledov in dostop izvajalcev Programa ZDAJ do teh podatkov oziroma do podatkov iz prejšnjega odstavka v CRPP najpozneje v treh mesecih potem, ko nabor podatkov potrdi Programski svet Programa ZDAJ.
Seznam športnih panog iz nove točke 2.d spremenjenega 2. poglavja točke II pravilnika, za katere je potreben pregled šolskega otroka s statusom registriranega športnika, pripravi Olimpijski komite Slovenije najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-56/2019
Ljubljana, dne 8. aprila 2021
EVA 2019-2711-0041
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti