Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1154. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C), stran 3359.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-29
Ljubljana, dne 3. aprila 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-C) 
1. člen
V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) se v 3. členu sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21);«.
Osma alineja se črta.
Dosedanje deveta do petnajsta alineja postanejo osma do štirinajsta alineja.
2. člen 
V 5. členu se v drugem odstavku:
– v 7. točki za besedo »opravljajo« doda beseda »tranzitne«;
– v 12. točki besedilo »in šahovskih« črta.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za tujce, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati prostovoljno delo, v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljno delo.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »tega člena« doda besedilo »in prejšnjega odstavka«.
3. člen 
V 14. členu se v prvemu odstavku v 3. točki beseda »visokošolsko« nadomesti z besedo »višješolsko«.
4. člen 
V 17. členu se v petem odstavku na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pod pogojem, da delodajalec v zadnjih štirih mesecih ni odpuščal iz poslovnih razlogov delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta.«.
5. člen 
V 20. členu se v četrtem odstavku besedilo »4.,« črta.
6. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
7. člen 
V 22. členu se v tretjem odstavku beseda »pozitivnega« črta.
8. člen 
V II. poglavju se naslov 6. podpoglavja in 25. člen spremenita tako, da se glasita:
»6. Soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje ali soglasje za opravljanje pripravništva
25. člen 
(pogoji za podajo soglasja) 
(1) Zavod poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za namen usposabljanja ali izpopolnjevanja ali k izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva tujcev, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. je priložena s strani delodajalca podpisana pogodba o zaposlitvi za namen usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva oziroma pogodba civilnega prava, če drugi predpisi ali splošno veljavne kolektivne pogodbe na ozemlju Republike Slovenije omogočajo opravljanje usposabljanja, izpopolnjevanja ali pripravništva brez sklenjenega delovnega razmerja;
2. je priložen program usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva;
3. je k programu usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva priloženo pozitivno mnenje gospodarskega združenja, pristojne zbornice ali ministrstva, pristojnega za področje dejavnosti;
4. tujec še ni bil vključen v vsebinsko podoben program usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva;
5. je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
(2) Soglasje k izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva iz prejšnjega odstavka zavod poda, če sta poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjena tudi naslednja pogoja:
– je izpolnjen pogoj iz 1. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona,
– ima tujec doseženo stopnjo višješolske ali visokošolske izobrazbe, pridobljeno v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge, ali dokazilo o vključitvi v študijski program, ki omogoča pridobitev višješolske ali visokošolske izobrazbe.
(3) Če usposabljanje ali izpopolnjevanje organizira gospodarsko združenje, pristojna zbornica ali ministrstvo, pristojno za področje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: organizator), mnenje iz 3. točke prvega odstavka tega člena ni potrebno. V tem primeru organizator in delodajalec, pri katerem se bo tujec usposabljal ali izpopolnjeval, skleneta pisno pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja glede obveznosti in odgovornosti obeh pogodbenih strank pri izvajanju programa usposabljanja ali izpopolnjevanja.
(4) Če delodajalčeva obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za zadnji mesec pred vložitvijo vloge še ni nastala, se izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka tega člena ugotavlja na podlagi podatkov za zadnjih šest mesecev ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, pred vložitvijo vloge, za katere je obveznost predložitve obračuna davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja že nastala.
(5) Program usposabljanja ali izpopolnjevanja tujcev se lahko izvaja največ za čas do enega leta. Če programa usposabljanja ali izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v enem letu, se lahko njegovo izvajanje podaljša za največ šest mesecev. Kadar se usposabljanje ali izpopolnjevanje izvajata na področju zdravstva (npr. specializacija), se lahko izvajanje programa usposabljanja ali izpopolnjevanja podaljša do zaključka specializacije.
(6) Program za opravljanje pripravništva vsebuje podatke o:
1. strokovnem področju, ki mora vsebinsko ustrezati pridobljeni višješolski ali visokošolski izobrazbi ali področju študija;
2. ciljih in učnih elementih usposabljanja;
3. trajanju pripravništva;
4. kraju opravljanja pripravništva;
5. mentorju in pogojih za nadzor nad pripravništvom;
6. urah pripravništva;
7. pravnem razmerju med tujcem in delodajalcem ali naročnikom dela.
(7) Zavod v postopku podaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ali enotnega dovoljenja zaradi opravljanja pripravništva, izdanih na podlagi soglasja iz prvega odstavka tega člena, poda soglasje le na podlagi obrazložitve razlogov, zaradi katerih programa usposabljanja, izpopolnjevanja ali opravljanja pripravništva ni bilo mogoče zaključiti, in predložene ustrezne pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe civilnega prava za predmetno obdobje.
(8) Tujec lahko z veljavnim enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo ali enotnim dovoljenjem zaradi opravljanja pripravništva, izdanih na podlagi soglasja iz prvega odstavka tega člena, zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali sklene novo pogodbo civilnega prava le na podlagi novega enotnega dovoljenja. Soglasje k pisni odobritvi zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih zavod poda pod pogoji iz četrtega odstavka 19. člena tega zakona.«.
9. člen
V 33. členu se v drugem odstavku za besedilom »za opravljanje dela zastopnika« doda besedilo »in tujca, ki je bil predhodno že zakonito zaposlen pri istem delodajalcu na istem delovnem mestu,«.
V sedmem odstavku se besedilo »šestega ali sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega ali osmega«.
10. člen 
V 38. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavod v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali pisne odobritve umakne soglasje, če tujec iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 14. člena tega zakona več kot šest mesecev zaporedoma ni prijavljen v socialno zavarovanje in v času odločanja o umiku ni prijavljen v socialno zavarovanje.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
11. člen 
V 42. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»6. pravnomočno izrečena globa po 1., 18. in 19. točki prvega odstavka 76. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: ZVZD-1) – eno leto od pravnomočnosti odločbe;
7.  pravnomočno izrečena globa po 8., 11., 29. in 34. točki prvega odstavka 76. člena ZVZD-1 – dve leti od pravnomočnosti odločbe;
8. pravnomočno izrečena globa po 179. členu Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US) – dve leti od pravnomočnosti odločbe.«.
V tretjem odstavku se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »zaposlovanje na črno.«.
12. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku v 12. točki za besedo »pričetka« dodata vejica in besedilo »datum vključitve«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona in v katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18), razen če so določbe tega zakona za stranko ugodnejše.
14. člen 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan po uveljavitvi tega zakona, razen spremenjenega petega odstavka 17. člena zakona in novega tretjega odstavka 38. člena zakona, ki se začneta uporabljati eno leto po uveljaviti tega zakona.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18).
Št. 101-08/20-19/17
Ljubljana, dne 26. marca 2021
EPA 1530-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik

AAA Zlata odličnost