Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

852. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, stran 2671.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, iz operativnega programa, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »Uredbo (EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30)«.
V 5. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vzpostavitvi večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju, in spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1)«.
V 9. točki se besedilo »(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU)«.
V 10. točki se besedilo »Izvedbeno uredbo (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1)«.
V 14. točki se besedilo »(UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2015/EU)«.
2. člen 
V 2. členu se v 12. točki besedilo »akvakultura je je« nadomesti z besedilom »akvakultura je«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. mali priobalni ribolov pomeni ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9);«.
V 28. točki se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic, ki vplivajo na poslovanje upravičenca;«.
32. točka se spremeni tako, da se glasi:
»32. primerljive ponudbe so tiste ponudbe, za katere je upravičenec ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbrana;«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku beseda »MKGP« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP)«.
4. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku beseda »ukrepa« nadomesti z besedo »ukrepov«, znesek »2.400.000 eurov« nadomesti z zneskom »3.566.667 eurov«, znesek »1.800.000 eurov« se nadomesti z zneskom »2.649.999 eurov« in znesek »600.000 eurov« se nadomesti z zneskom »916.668 eurov«.
V drugem odstavku se znesek »7.800.000 eurov« nadomesti z zneskom »3.182.684 eurov«, znesek »5.850.000 eurov« se nadomesti z zneskom »2.387.013 eurov« in znesek »1.950.000 eurov« se nadomesti z zneskom »795.672 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »3.340.361 eurov« nadomesti z zneskom »6.640.904 eurov«, znesek »2.505.271 eurov« se nadomesti z zneskom »4.980.678 eurov« in znesek »835.090 eurov« se nadomesti z zneskom »1.660.226 eurov«.
5. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku črta besedilo »in brez katerih se zaradi pomanjkljivosti vloge v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi«.
6. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »končana« doda beseda »v«.
V drugem odstavku se na koncu prve alineje podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »kjer je to potrebno;«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, morajo biti v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2192 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacijske oznake, ki jo je treba uporabiti za nekatere proizvode živalskega izvora v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko (UL L št. 434 z dne 23. 12. 2020, str. 10).«.
7. člen 
V 16. členu se tretji odstavek črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
8. člen 
V 10. točki prvega odstavka 20. člena, prvem odstavku 23. člena, 4. točki prvega odstavka 33. člena, prvem odstavku 36. člena, 8. točki prvega odstavka 42. člena, prvem odstavku 45. člena, 6. točki prvega odstavka 52. člena, 56. členu, 5. točki prvega odstavka 62. člena, 65. členu, 3. točki prvega odstavka 73. člena, prvem odstavku 76. člena, 3. točki prvega odstavka 84. člena, prvem odstavku 87. člena in prvem odstavku 103. člena se besedilo »(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)«.
9. člen 
V 70. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »akvakulture« doda besedilo »in za potrebe diverzifikacije«.
V 2. točki se za besedo »proizvodnjo« doda besedilo »in za potrebe diverzifikacije« ter za besedo »akvakulture« doda besedilo »in za potrebe diverzifikacije«.
10. člen 
V 77. členu se v tretjem odstavku v 1., 2. in 3. točki črta beseda »vključno«.
11. člen 
V 78. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
12. člen 
V 88. členu se v drugem odstavku v 1., 2. in 3. točki črta beseda »vključno«.
13. člen 
V 89. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo »najvišji znesek podpore je 2.000.000 eurov na posamezno vlogo«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
14. člen 
V 99. členu se v 1., 2. in 3. točki črta beseda »vključno«.
15. člen 
V 100. členu se v drugem odstavku črtata vejica in besedilo »najvišji znesek podpore je 2.500.000 eurov na posamezno vlogo«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
16. člen 
V 101. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) MKGP objavi najavo javnega razpisa z dnevom začetka elektronske oddaje vlog in z dnevom, do katerega se oddajajo vloge na javni razpis v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) MKGP na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi celoten javni razpis, prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.«.
V sedmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če so dokumenti v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec na zahtevo ARSKTRP zagotovi slovenski prevod.«.
17. člen 
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»102. člen 
(vlaganje vlog in zahtevkov za povračilo) 
(1) Vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka oziroma drugimi sredstvi za dostop do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo, prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.
(4) Vlogi priloženi predračuni, posamični upravni akti in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca. Če se računi, predračuni ali druga nakazila ne glasijo na vlagatelja, mora vlagatelj obrazložiti stanje ter priložiti ustrezna dokazila.
(5) Podrobnejša navodila za elektronsko izpolnjevanje vloge pripravi ARSKTRP in se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(6) Zahtevki za povračilo se vlagajo v elektronski obliki na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena.«.
18. člen 
V 104. členu se v petem odstavku besedilo »ima na ovojnici enak datum in čas oddaje« nadomesti z besedilom »imajo v informacijskem sistemu ARSKTRP iz tretjega odstavka 102. člena te uredbe enak dan, uro in minuto oddaje«.
19. člen 
V 106. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »Uredbe 580/2014/EU« nadomesti z besedilom »Uredbe 508/2014/EU«.
V drugem odstavku se beseda »svojih« nadomesti z besedo »uradnih«.
20. člen 
V 107. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičeni stroški operacij, razen pri ukrepu iz VII. poglavja te uredbe, so stroški, ki so nastali od vložitve vloge do dokončanja operacije. Zadnji zahtevek za povračilo sredstev mora upravičenec oddati ARSKTRP do najpozneje 30. septembra 2023.«.
21. člen 
V 108. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo »ima lahko do« nadomesti z besedilom »ne sme imeti več kot«.
V 22. točki se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Če se računi, predračuni ali druga nakazila ne glasijo na vlagatelja, mora vlagatelj obrazložiti stanje ter priložiti ustrezna dokazila;«.
V 24. točki se besedilo »Vlagatelj predloži ustrezno utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe.« nadomesti z besedilom »Če vlagatelj kot najugodnejšo ponudbo ni izbral najcenejše ponudbe, predloži ustrezno utemeljitev izbora ponudbe.«.
22. člen 
V 110. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in ga pošlje ARSKTRP«.
V šestem odstavku se v 2. točki besedilo »izvirnike računov« nadomesti z besedo »račune«.
V 3. točki se črta beseda »izvirna«, podpičje nadomesti s piko in doda besedilo »Originalna dokazila o plačilu je treba predložiti na zahtevo ARSKTRP;«.
V 6. točki se za besedilom »Upravičenec priloži« doda beseda »skenogram« in se na koncu točke podpičje nadomesti s piko ter doda besedilo »Originalni dokument mora biti na vpogled ARSKTRP, če ARSKTRP to zahteva;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9.izjavo, da ni prejel javnih sredstev za iste upravičene stroške;«.
15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, mora ob zahtevku za povračilo sredstev predložiti skenogram dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje. Vlagatelj mora dovoliti vpogled v originalno dokumentacijo, če ARSKTRP to zahteva.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(7) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev predloži tudi skenogram pravnomočnega uporabnega dovoljenja in projekt izvedenih del. Upravičenec mora dovoliti vpogled v originalno dokumentacijo, če ARSKTRP to zahteva.«.
V desetem odstavku se besedilo »na zahtevo ARSKTRP« nadomesti z besedilom »ob zahtevku, s katerim zahteva povračilo stroška«.
V petnajstem odstavku se za besedo »popolnega« doda besedilo »in ustreznega«.
23. člen 
V 111. členu se v prvem odstavku beseda »vloži« nadomesti z besedo »odda«.
24. člen 
V 112. členu se v petem odstavku besedilo »Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.« nadomesti z besedilom »Če je zahtevku za povračilo sredstev v celoti ugodeno, se upravičencu zahtevana višina sredstev v celoti nakaže na transakcijski račun. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo in upravičencu odobreni del sredstev nakaže na transakcijski račun.«.
V sedmem odstavku se besedilo »Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore.« nadomesti z besedilom »Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP izda odločbo o vračilu dodeljene podpore ali dela podpore. Če upravičenec podpore ali dela podpore v z odločbo določenem roku ne vrne, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore ali dela podpore.«.
V devetem odstavku se beseda »pet-« nadomesti z besedo »pet-letna«.
25. člen 
V 113. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in šestim«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(končanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19).
(2) Ne glede na določbe 36. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 16/18), morajo upravičenci, ki so pridobili sredstva na 1. javnem razpisu za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo (Uradni list RS, št. 29/17), 2. javnem razpisu za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo (Uradni list RS, št. 58/17) ali 3. javnem razpisu za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo (Uradni list RS, št. 9/18), v tretjem koledarskem letu po dnevu zadnjega izplačila sredstev izpolnjevati pogoje iz 3. točke drugega odstavka 76. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19).
(3) Ne glede na določbe 40. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 80/18), morajo upravičenci, ki so pridobili sredstva na 4. javnem razpisu za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo (Uradni list RS, št. 31/18), v tretjem koledarskem letu po dnevu zadnjega izplačila sredstev izpolnjevati pogoje iz 3. točke drugega odstavka 76. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18 in 78/19).
27. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2021
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2020-2330-0124
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost