Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

851. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 663/2, parc. št. 663/4, parc. št. 708/38, parc. št. 708/41, parc. št. 90/9, parc. št. 90/10, parc. št. *265 in parc. št. 90/11, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 3307, parc. št. 3308 in parc. št. 3244, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2017/4, parc. št. 1980, parc. št. 2400, parc. št. 1978/1 in parc. št. 2467, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, parc. št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232 in parc. št. 1231/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo, stran 2670.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 8. korespondenčni seji, dne 9. 3. 2021, sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 663/2, parc. št. 663/4, parc. št. 708/38, parc. št. 708/41, parc. št. 90/9, parc. št. 90/10, parc. št. *265 in parc. št. 90/11, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 3307, parc. št. 3308 in parc. št. 3244, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2017/4, parc. št. 1980, parc. št. 2400, parc. št. 1978/1 in parc. št. 2467, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, parc. št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232 in parc. št. 1231/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo 
I. 
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo omeji lastninska pravica s služnostno pravico v javno korist na delu parc. št. 663/2, parc. št. 663/4, parc. št. 708/38, parc. št. 708/41, parc. št. 90/9, parc. št. 90/10, parc. št. *265 in parc. št. 90/11, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 3307, parc. št. 3308 in parc. št. 3244, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2017/4, parc. št. 1980, parc. št. 2400, parc. št. 1978/1 in parc. št. 2467, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, parc. št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232 in parc. št. 1231/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo, ki so v lasti fizičnih oseb.
II. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora in v skladu s projektom »Kolesarska povezava od središča Krškega do Kostanjevice na Krki«, št. P-2019/43, ki ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).
III. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi za potrebe izgradnje objektov gospodarske javne infrastrukture – kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki s pripadajočo infrastrukturo ter njenega nemotenega delovanja.
IV. 
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09, 73/09, 41/14 in 48/16).
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-6/2019-O605
Krško, dne 9. marca 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost