Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

849. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško, stran 2659.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. člena in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 110/02 – ZGO-1, 29/17 – ZŠpo-1, 41/17 – PZ-G), 4. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 49/20 – ZIUZEOP, 65/20, 65/20 – ZPKEPS-1D, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP), 3. člena in osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 25. 2. 2021, sprejel
O D L O K 
o določitvi plovbnega režima na reki Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta odlok določa plovbni režim na reki Savi na območju občine Krško od hidroelektrarne Krško (v nadaljevanju: HE Krško) dolvodno do meje občine Krško z občino Brežice, z namenom zagotoviti varnost plovbe ob izvajanju gospodarskih, turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
(2) Plovbni režim iz prejšnjega odstavka obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno-izstopnih mest,
– določitev upravljavca pristanišč in vstopno-izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
(3) Občina Krško, in upravljalec pristanišč in vstopno- izstopnih mest po tem odloku, s koncesionarjem HE na spodnji Savi, ki upravlja s hidroelektrarno Krško, z NEK ter z upravljavcem vodne infrastrukture na akumulacijskem bazenu HE Brežice sklenejo poseben sporazum o pravilih medsebojnega obveščanja, o načinu obveščanja uporabnikov plovnega območja ob pojavu visokih voda ali pojavu izredne denivelacije gladine vodotoka, o spremljanju in odstranjevanju plavja, o nalaganju sedimentov in premeščanju plitvin, o obratovanju in vzdrževanju hidroelektrarn in o usklajevanju drugih ukrepov v izrednih razmerah, ko je potrebno omejiti ali prepovedati plovbo. Sestavni del sporazuma je tudi obveščanje o hidroloških razmerah, prisotnostjo plavja ter stanju vodostaja.
2. člen 
(1) Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot pojmi uporabljeni v Zakonu o plovbi po celinskih vodah.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– »skrbnik plovbnega območja« je Občinska uprava Občine Krško,
– »izvajalec operativnih nalog skrbnika plovbnega območja« je pogodbeni izvajalec, kateremu lahko Občinska uprava Občine Krško odda izvajanje posameznih operativnih nalog skrbnika plovbnega območja,
– »upravljavec pristanišč in vstopno-izstopnih mest« ali »koncesionar« po tem odloku je izbrani koncesionar lokalne gospodarske javne službe upravljanje s pristanišči in vstopno- izstopnimi mesti na zadevnem plovbnem območju,
– »koncedent« je Občina Krško,
– »koncesionar HE na spodnji Savi« je koncesionar na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20), ki upravlja s hidroelektrarno Krško in hidroelektrarno Brežice,
– »upravljavec vodne infrastrukture« je pravna ali fizična oseba, ki na predmetnem območju izvaja gospodarsko javno službo na področju urejanja voda na podlagi Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12, 89/14 in 47/17).
II. PLOVBNO OBMOČJE 
3. člen 
(1) Plovbno območje po tem odloku je reka Sava, ki zajema območje:
– od meje 300 m varnostnega pasu južno od HE Krško, in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 537809,1; GK_X: 92093,9) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 537894,2; GK_X: 92117,0) do meje 1500 m varnostnega pasu zahodno od NEK, in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 538844,2; GK_X: 88611,1) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 538872,2; GK_X: 88737,8),
– od meje 1500 m varnostnega pasu vzhodno od NEK, in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 541255,0; GK_X: 87175,8) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 541437,1; GK_X: 87274,8), do občinske meje z občino Brežice.
(2) Plovba je prepovedana, razen za namen vzdrževanja, intervencij in v raziskovalne namene:
– znotraj 300 m varnostnega pasu, in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 537809,1; GK_X: 92093,9) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 537894,2; GK_X: 92117,0) do HE Krško,
– znotraj meje 1500 m varnostnega pasu, in sicer od navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 538844,2; GK_X: 88611,1) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 538872,2; GK_X: 88737,8), do navidezne črte med mejnima točkama plovbnega območja, ki se nahajata na desnem bregu reke Save (GK_Y: 541255,0; GK_X: 87175,8) in na levem bregu reke Save (GK_Y: 541437,1; GK_X: 87274,8),
– ob drstišču pritoka Potočnice v reko Savo v oddaljenosti 50 m od brega in
– zaradi plitvin in zasajenih vodnih rastlin tudi na mirnem območju levega in desnega brega reke Save dolvodno od jezovne zgradbe NEK do občinske meje z občino Brežice, razen pri vstopno-izstopnem mestu Pesje;
– zaradi plitvin in zasajenih vodnih rastlin tudi na mirnem območju desnega brega reke Save v dolžini 230 m gorvodno od mejne točke plovbnega območja, ki se nahaja na desnem bregu reke Save (GK_Y: 538844,2; GK_X: 88611,1) 1500 m varnostnega pasu;
(3) Območje dolvodno od NEK, določeno v drugi alineji prvega odstavka tega člena je del celinskih vod, ki povezuje dve lokalni skupnosti, Občino Krško in Občino Brežice. Zato se na tem območju režim plovbe izvaja sporazumno z Občino Brežice.
(4) Območja prepovedi plovbe skrbnik plovbnega območja ustrezno označi s predpisanimi znaki za prepoved plovbe.
(5) Orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba, je določen v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen 
(1) V plovbnem območju iz prejšnjega člena je plovba dovoljena s plovili, ki jih določa 6. člen tega odloka. Plovba se izvaja z doslednim spoštovanjem določb tega odloka in predpisov, ki urejajo varnost plovbe po celinskih vodah. V času izvajanja ribiških, veslaških in drugih dovoljenih prireditev (ribiška in športna tekmovanja, turistične prireditve, ipd.) je potrebno spoštovati začasne omejitve plovbe oziroma izvajati plovbo na način, da te dejavnosti niso motene in se lahko prosto izvajajo ter da ni ogrožena varnost izvajalcev teh dejavnosti.
(2) Plovba na plovbnem območju je v obdobju varnih vremenskih pogojev dovoljena plovilom z dolžino manjšo od 24 m, največjo širino 5,05 m in največjim ugrezom do 1,4 m. V primeru nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer ali iz razlogov obratovanja hidroelektrarne, zaradi naravovarstvenih razlogov in varstva populacije rib, skrbnik plovbnega območja na predpisan način omeji plovbo plovilom določene velikosti ali v primeru višje sile in splošne nevarnosti za varnost plovbe prepove plovbo vsem plovilom na plovbnem območju.
(3) Vsak lastnik oziroma uporabnik plovila po tem odloku mora imeti zagotovljen varen privez ali po vsaki plovbi odstraniti plovilo iz vode, izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavnega območja.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJE S PRISTANIŠČI IN VSTOPNO-IZSTOPNIMI MESTI 
5. člen 
(1) Skrbnik plovbnega območja po tem odloku je Občinska uprava Občine Krško, ki lahko izvajanje posameznih operativnih nalog skrbnika prenese na drugo osebo.
(2) Upravljanje s pristaniščem in vstopno-izstopnimi mesti je izbirna lokalna gospodarska javna služba, za katero se podeli koncesija. Pravice in obveznosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov se definirajo s koncesijsko pogodbo. Pogoje, obseg, trajanje, financiranje in druge vsebine v zvezi s koncesijo določa koncesijski akt. Občinska uprava o izboru koncesionarja po tem odloku obvesti koncesionarja HE na spodnji Savi, NEK in upravljavca vodne infrastrukture.
(3) Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti koncesionarja HE na spodnji Savi, NEK in upravljavca vodne infrastrukture. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko skrbnik plovbnega območja omeji ali prepove plovbo.
(4) Skrbnik plovbnega območja zagotovi označitev območja prepovedi plovbe in druga območja, kjer je plovba omejena (območja prireditev, ribja drstišča, gnezdišča ptic, območja prireditev, ipd). Označbo plovbnega območja z območji prepovedi in omejitve plovbe, koncesionar pregledno prikaže na opozorilno-informacijskih tablah, ki jih postavi v pristaniščih in vstopno-izstopnih mestih na dobro vidnih mestih ter na območjih omejitev oziroma prepovedi. V neposredni bližini drstišč zagotovi opozorila z obojestransko jasno napisano prepovedjo plovbe, ki je razvidna osebam na plovilu z razdalje najmanj 20 m.
(5) Skrbnik plovbnega območja v namen preprečevanja plovbnih nezgod, s sodelovanjem civilne zaščite, policije in drugih pristojnih državnih organov ter s koncesionarjem HE na Spodnji Savi, z upravljavcem vodne infrastrukture na plovbnem območju in z NEK, sprejme načrt ukrepov v primeru plovbnih nesreč, s katerim predpiše način obveščanja in ukrepanja pri reševanju ob nesrečah plovil in drugih nesrečnih dogodkih, v katerih je ogroženo človeško življenje ali naravno okolje na plovbnem območju.
(6) Na opozorilno-informacijskih tablah skrbnik plovbnega območja pregledno predstavi tudi vse pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe, predpisane ukrepe, s katerimi se preprečuje možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi telesi površinskih voda in klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju ter morebitne prepovedi ali omejitve plovbe, vključno z omejitvami plovbe na območjih drstišč ribjih vrst. Na opozorilno-informacijskih tablah skrbnik plovbnega območja objavi tudi dnevne informacije o stanju plovbnega območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, omejitve ali prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev, ipd.) ter jih posreduje tudi NEK-u.
(7) Skrbnik plovbnega območja določi posebno lokacijo za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode pred splavitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila. Lokacija se mora nahajati izven vodnih in priobalnih zemljišč. Za lokacijo je potrebno pridobit vodno soglasje.
(8) Skrbnik plovbnega območja lahko izvajanje operativnih opravil v zvezi z označevanjem, vzdrževanjem in izvajanjem nadzora stanja plovbnega območja ter drugih opravil v zvezi z zagotavljanjem varnosti plovbe in ohranjanja okolja ter obveščanja, s pogodbo prepusti drugemu ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON 
6. člen 
(1) Na plovbnem območju lahko plujejo plovila brez motornega pogona kot so:
– splavi,
– čolni,
– jadrnice,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske,
– pedalini in
– supi.
(2) Uporaba plovil na motorni pogon je dovoljena v skladu s pogoji, ki jih določi vlada z uredbo. (v nadaljevanju vladna uredba).
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO-IZSTOPNA MESTA 
7. člen 
(1) Na plovbnem območju reke Save po tem odloku so pristanišče in vstopno-izstopna mesta (lokacije so grafično opredeljene v prilogi):
– pristanišče »Krško« (GK_Y: 538559,7; GK_X: 89005,8),
– vstopno-izstopno mesto Sotelsko (GK_Y: 538017,6; GK_X: 91782,9),
– vstopno-izstopno mesto Krško (GK_Y: 538179,6; GK_X: 90574,5),
– vstopno-izstopno mesto MC Krško (GK_Y: 538119,9; GK_X: 90257,5),
– vstopno-izstopno mesto Pesje (GK_Y: 542437,5; GK_X: 87136,9).
(2) Upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest skladno z določili zakonodaje o vodah in graditvi objektov ter upoštevaje usmeritve pristojnih državnih organov uredi pristanišča oziroma vstopno-izstopna mesta in zagotovi pogoje iz prvega odstavka 16. člena veljavnega Zakona o plovbi po celinskih vodah ter pridobi soglasje Uprave Republike Slovenije za pomorstvo iz 10. člena tega zakona. Na območju pristanišča in vstopno-izstopnih mest se umesti opozorilno informacijske table z ustrezno obvestilno vsebino – (območje plovbe, prepovedi, lokacije drstišč, itd.). Upravljalec pristanišča in vstopno- izstopnih mest ureja in skrbi za pristanišča in vstopno-izstopna mesta skladno z določili zakonov in podzakonskih predpisov, ki urejajo vode, urejanje prostora, graditev objektov ter plovbo in skladno usmeritvam pristojnih državnih organov in zagotavlja pogoje, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter varen privez plovil.
(3) Upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest zanje pridobi tudi soglasje koncesionarja HE na Spodnji Savi, NEK ter upravljalca vodne infrastrukture ter mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
(4) Za poseg na vodno in priobalno zemljišče mora upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest pridobiti tudi vodno soglasje oziroma mnenje.
(5) Pristanišča in vstopno-izstopna mesta ter vsa infrastruktura, ki se nanje navezuje (poti in dostopi, infrastruktura za obiskovalce, lokali in drugi objekti) morajo biti umeščeni v prostor tako, da se pri tem ne posega v območja nadomestnih habitatov. Pri tem je potrebno ohraniti tudi ostalo drevesno vegetacijo.
(6) Gradbena dela za izgradnjo pristanišč in vstopno- izstopnih mest se izvajajo tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti. Brežine se lahko urejajo le sonaravno z uporabo lesa in kamna.
(7) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno v celoti upoštevati vsebino Naravovarstvenih smernic za:
– Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice, v katerih je podana vsebina za področje ohranjanje narave (št. 6-III-144/2-O-08/KR, DK, 9. junij 2008),
– Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Krško, v katerih je podana vsebina za področje ohranjanje narave (št. 3-III-2/3-O-04/SS, VJ, april 2004).
8. člen 
(1) Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda upravljalec pristanišča. Dovoljenje za uporabo priveza se izda plovilu za prevoz oseb in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo na plovbnem območju. Izda se lahko le toliko dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
(2) Za uporabo priveza uporabnik plača pristojbino, ki jo določi Občinski svet Občine Krško s sklepom. Uporaba priveza se izvaja z doslednim spoštovanjem pravil plovbe.
(3) S pobrano pristojbino se zagotovijo sredstva za redno vzdrževanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest.
9. člen 
Plačila pristojbine za en privez plovila na plovbnem območju ne plačujejo čolni, ki se uporabljajo za: nadzorno-čuvajske in druge upravne namene, iskanje, reševanje in nudenje zdravniške pomoči, izvajanje ribiških varstveno-gojitvenih nalog ter raziskovalnih in drugih nalog s področja varovanja narave, vzdrževanja vodotoka, pristanišč in vstopno-izstopnih mest, izvajanja koncesije za HE na Spodnji Savi, izvajanja aktivnosti pregledov in vzdrževanja za NEK ter za izvajanje humanitarnih, kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, ki izvajajo različne aktivnosti v javno korist.
10. člen 
Za športne veslaške čolne in druga neregistrirana plovila ni stalnih privezov in se morajo po končani plovbi umakniti z vode izven priobalnega zemljišča in retenzijskega ali poplavnega območja. Za plovila, ki so nesposobna za plovbo, uporaba priveznih mest v pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJAVEC PRISTANIŠČ IN VSTOPNO-IZSTOPNIH MEST 
11. člen 
(1) Upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest obsega:
– dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe v plovbnem območju;
– dolžnost označitve pristanišč in vstopno-izstopnih mest;
– zagotavljanje pogojev, ki omogočajo varno vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter varen privez plovil;
– dolžnost odstranitve vseh odpadkov oziroma predmetov, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo varnost plovbe na območju pristanišča in vstopno-izstopnih mest;
– izvajanje pregledov in izdajanje potrdil o očiščenosti plovil v postopku preprečevanja širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda;
– obveščanje pristojnih služb v zvezi z morebitnimi vplivi na vodne habitate (npr. v primeru ugotovitve prisotnosti tujerodnih vrst);
– zagotavljanje pogojev na določeni lokaciji za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovil, ki ga pred splavitvijo po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode, mora zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila;
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno-izstopnih mestih ter določi pogoje in način koriščenja pristaniških storitev.
(3) Na opozorilno-informacijskih tablah upravljalec pristanišč in vstopno-izstopnih mest pregledno predstavi tudi vse pomembnejše informacije v zvezi s pravili plovbe, predpisane ukrepe, s katerimi se preprečuje možnost širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic zaradi prehoda plovil med različnimi vodnimi telesi površinskih voda in klicne številke za klic v sili in pomoč v primeru nesreče na plovbnem območju ter objavi dostop do dnevnih informacij o stanju plovbnega območja (višina vodostaja in rečnega pretoka, omejitve ali prepovedi plovbe, čas in poteki prireditev, ipd.).
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA 
12. člen 
Plovba na plovbnem območju iz prve alineje prvega odstavka 3. člena je dovoljena celo leto v dnevnem času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda in v varnih vremenskih in hidroloških pogojih.
Plovba na plovbnem območju iz druge alineje prvega odstavka 3. člena je dovoljena od 1. aprila do 31. oktobra v dnevnem času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda in v varnih vremenskih in hidroloških pogojih.
13. člen 
(1) Plovba izven časa, določenega v prejšnjem členu tega odloka, je izjemoma dovoljena v času prireditev, na podlagi dovoljenja upravne enote.
(2) V času prireditve je na delu plovbnega območja, določenega za prireditev, plovba dovoljena zgolj s plovili, ki so vezana na izvajanje prireditve. Upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest zagotovi tudi ustrezno izvedbo obveščanja.
(3) V času ribiških tekmovanj, ki so organizirana skladno z zakonodajo s področja sladkovodnega ribištva, je plovba na najožjem območju tekmovanja dovoljena le, če s tem soglaša organizator ribiškega tekmovanja. Organizator ribiškega tekmovanja mora upravljavcu pristanišč in vstopno-izstopnih mest poslati časovni načrt tekmovanj najmanj 14 dni pred prvo tekmo v nizu tekmovanj.
(4) Časovne omejitve ne veljajo za plovila za zaščito, reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka ter intervencijska plovila upravljavca in vzdrževalca akumulacijskega bazena HE Brežice, koncesionarja HE na spodnji Savi v okviru izvajanja vodne pravice (obratovanje, vzdrževanje ter monitoring HE na spodnji Savi) ter za potrebe strokovnih raziskav za vzorčenje rib in njihovih habitatov.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE 
14. člen 
(1) Plovba za vse ali za posamezne vrste plovil je prepovedana v nevarnih vremenskih razmerah, ko je za območje, kjer leži Občina Krško, izdano opozorilo zaradi vremenskih razmer s strani agencije, pristojne za okolje, če opozorilo ni izdano pa v primerih neviht in neurij, močnega vetra, toče, sneženja, v primerih del, ki potekajo na zahtevo upravljavca vodotoka ter koncesionarja HE na spodnji Savi, zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča in vodotoka, večje denivelacije vodne gladine (tudi v času rednega obratovanja) in vzdrževalnih del na HE Krško ali HE Brežice ter iz drugih utemeljenih razlogov, v kolikor lahko negativno vplivajo na varnost plovbe.
(2) Plovba je prepovedana v času povišanih rečnih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah, ko se voda preliva preko prelivnih polj HE Krško oziroma HE Brežice, v primeru prisotnosti plavja ali ko stanje vodostaja ne omogoča varne plovbe.
(3) Začetek in konec začasne prepovedi plovbe skrbnik plovbnega območja objavi na vstopno-izstopnih mestih, v pristaniščih, na spletni strani Občine Krško in na drug krajevno običajen način ter o tem obvesti tudi NEK.
(4) Plovba se prostorsko in časovno omeji, pogoji plovbe pa ustrezno prilagodijo izsledkom monitoringa v primeru ugotovljenega pomembnega vpliva plovbe na stanje voda, ki ga z monitoringom ugotovijo pristojne službe, pomembnega vpliva plovbe na gnezdenje ptic in na drstišča oziroma populacije ribjih vrst ter v primeru formiranja novih drstišč fitofilnih vrst rib, ki ga z monitoringom ugotovijo pristojne službe.
(5) Ustavljanje plovil na mestih, kjer je lahko ogrožena varnost plovbe ali pa so možni škodljivi vplivi na okolje ali naravo, ter vkrcavanje ali izkrcavanje potnikov izven urejenih pristanišč oziroma vstopno-izstopnih mest, razen v primeru nastopa višje sile ali drugih izrednih razmer nevarnih za plovbo, ni dovoljeno. Skrbnik plovbnega območja s predpisanimi znaki označi območja prepovedi ustavljanja.
(6) Sidranje je prepovedano na celotnem plovbnem območju. Privezi so lahko samo v pristaniščih ali na morebitnih urejenih območjih s fiksnimi bojami. Izjemoma je sidranje dovoljeno ob izrednih dogodkih, ki bi ogrožali življenje posadke ali potnikov.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PRIREDITVE 
15. člen 
(1) Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve) v času, ko je plovba dovoljena. Organizator prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo javne prireditve.
(2) Pristojni upravni organ z dovoljenjem potrdi primerno območje prireditvenega prostora glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve in organizirati reševalno službo ter zagotoviti vse ostale potrebne pogoje, ki jih predpiše pristojni upravni organ. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi predhodno soglasje skrbnika plovbnega območja, upravljalca pristanišča in vstopno-izstopnih mest po tem odloku, koncesionarja HE na Spodnji Savi in Zavoda za ribištvo Slovenije. Za prireditev pri kateri se presega splošna raba voda, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje, predpisano z zakonodajo o vodah.
(3) Za športno rekreacijske in turistične prireditve, s katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, mora organizator prireditve pridobiti vodno soglasje.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL 
16. člen 
(1) Javni prevoz oseb je dovoljeno izvajati le s plovili, ki so za ta namen registrirana pri pristojni upravni enoti.
(2) V pristaniščih je na podlagi dovoljenja pristojne upravne enote v skladu z veljavnimi predpisi dovoljeno izvajati dejavnost dnevnega izposojanja oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo. Na vidnem mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega plovila, cenik in čas oddajanja, obvestilo o prepovedi približevanja NEK in načrtom varovanja območja okoli NEK. Plovilo se sme oddati samo osebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposoben upravljati s plovilom.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA IN OKOLJA 
17. člen 
(1) Upravljavec plovila na plovbnem območju mora ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo, ki jih določa zakon in drugi predpisi.
(2) Pred pričetkom plovbe je upravljavec plovila dolžan pridobiti podatke o pretoku reke Save, o čigar velikosti redno, preko svetovnega spleta in na krajevno običajen način, ob vsaki njegovi spremembi javno obveščata koncesionar HE na spodnji Savi ter skrbnik plovbnega območja.
18. člen 
(1) S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
(2) Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
(3) Plovila se lahko dvignejo iz vode ali splavijo v plovbno območje le v pristanišču oziroma vstopno-izstopnemu mestu pod pogojem, da imetnik plovila pred splavitvijo plovilo in vozilo ali prikolico za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno očisti.
(4) Plovila morajo biti pred plovbo zaradi preprečitve širjenja tujerodnih vrst očiščena. Toplotno čiščenje plovila se izvede z najmanj tri minutnim neprestanim čiščenjem določene površine plovila s paro, kemično čiščenje pa z večkratnim, najmanj dve minutnim pomakanjem v razkužilu iz najmanj 50 odstotne raztopine etanola in vode. Očisti se zunanja stran in vsi notranji prostori plovila, kjer se lahko zadržuje voda. Po čiščenju oziroma pred splavljenjem mora biti plovilo popolnoma posušeno (suho).
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJAVCEV PLOVIL TER PLAVAJOČIH NAPRAV 
19. člen 
Ob nesrečah so lastniki in uporabniki plovil, ki se nahajajo na območju nesreče, dolžni pomagati brodolomcem ali nuditi pomoč plovilu v težavah ter v okviru svojih sposobnosti sodelovati pri reševanju. Na posebno zahtevo policije, gasilcev ali drugih pooblaščenih reševalcev, so dolžni odstopiti svoja plovila osebam, ki sodelujejo pri reševanju in so ustrezno usposobljene za upravljanje plovil.
20. člen 
Na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora ni dovoljeno shranjevanje in vzdrževanje plovil (barvanje, čiščenje itd.).
XIII. NADZOR 
21. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka, za področja, za katera niso pristojni drugi inšpektorati, izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
XIV. FINANCIRANJE 
22. člen 
Izbirna gospodarska javna služba se financira iz proračuna Občine Krško in s pristojbino za privez, ki jo zanjo pobira upravljalec pristanišča in vstopno-izstopnih mest. Pristojbina se določi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško.
XV. KAZENSKE DOLOČBE 
23. člen 
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če:
1. upravlja plovilo izven dovoljenih dimenzij ali če upravlja plovilo v primeru omejitev ali prepovedi plovbe (prvi in drugi odstavek 4. člena tega odloka);
2. kot lastnik oziroma uporabnik plovila nima zagotovljenega varnega priveza oziroma po vsaki plovbi ne odstrani plovila z vode izven priobalnega zemljišča (tretji odstavek 4. člena tega odloka);
3. uporablja plovilo, ki ni na seznamu plovil brez motornega pogona (prvi odstavek 6. člena) ali uporablja plovilo na motorni pogon v nasprotju z uredbo vlade (drugi odstavek 6. člena tega odloka);
4. ne pridobi dovoljenja za uporabo priveza (prvi in drugi odstavek 8. člena tega odloka).
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik (fizična oseba).
24. člen 
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če:
1. pluje izven dovoljenega časa plovbe (12. člen tega odloka);
2. v času prireditve pluje brez dovoljenja upravne enote, v času prireditve pluje na delu plovbnega območja določenega za prireditev pa plovilo ni vezano na izvajanje prireditve (13. člen tega odloka);
3. v času prireditve pluje oziroma se s svojim plovilom zadržuje na območju, ki je določeno za prireditev (drugi in tretji odstavek 13. člena tega odloka);
4. kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja upravnega organa in predhodnega soglasja skrbnika plovbnega območja ali upravljalca pristanišč in vstopno-izstopnih mest po tem odloku, koncesionarja HE na spodnji Savi ter Zavoda za ribištvo Slovenije ali za prireditev, pri kateri se presega splošna raba voda, ne pridobi predhodnega dovoljenja, predpisanega z zakonodajo o vodah ali za športno rekreacijske ter turistične prireditve s, katerimi se posega na vodno in priobalno zemljišče, ne pridobi vodnega soglasja oziroma mnenja (16. člen tega odloka).
5. s plovili prevaža ter uporablja tehnična sredstva in snovi, ki bi v primeru razlitja ali potopitve plovila povzročile onesnaženje vode in priobalnega zemljišča; s plovila izliva, odlaga ali odmetava snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave; plovilo dvigne iz vode ali splavi v plovbno območje izven pristanišča oziroma vstopno-izstopnega mesta in plovila pred splavitvijo, vozila ali prikolice za prevoz plovil, zaradi preprečitve širjenja parazitov, tujerodnih vrst ali patogenih klic med različnimi vodnimi telesi površinskih voda, ustrezno ne očisti (prvi, drugi in tretji odstavek 18. člena tega odloka);
6. shranjuje in vzdržuje plovila (barvanje, čiščenje itd.) na brežinah in priobalnem pasu izven območja pristanišč in izven za vzdrževanje plovil namenjenega prostora (20. člen tega odloka).
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik (fizična oseba).
25. člen 
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost, če izvaja javni prevoz oseb s plovili, ki niso registrirana za ta namen ali brez dovoljenja izvaja dejavnost dnevne izposoje oziroma oddajanja plovil namenjenih za šport in razvedrilo (16. člen tega odloka).
(2) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(1) Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno-izstopnih mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi za plovila.
(2) Za uporabo začasnih privezov uporabniki plačujejo pristojbino, ki jo s sklepom določi Občinski svet Občine Krško.
(3) Določbe tega odloka, ki se nanašajo na plovbo na motorni pogon, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve uredbe, s katero vlada določi uporabo plovil na motorni pogon.
(4) Skrbnik plovbnega območja lahko spremeni ali omeji odsek, obdobje dovoljene plovbe, pogoje plovbe ter vrste in tipe plovil v naslednjih primerih:
– ob formiranju novih drstišč fitofilnih vrst rib,
– če se ugotovijo negativni vplivi plovbe na drstišča oziroma populacije ribjih vrst,
– če se ugotovijo negativni vplivi plovbe na gnezdenje ptic na območju akumulacijskega bazena,
– če se ugotovi slabšanje stanja habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst na ekološko pomembnem območju.
27. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 374-1/2018-O608
Krško, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost