Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

848. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče, stran 2658.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2006, 6/2013, 2/2019) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 7. dopisni seji dne 11. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči) in postopek dodeljevanja denarne pomoči iz proračuna Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Denarna pomoč po tem odloku je denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli največ enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilcev, ko so izčrpali že vse zakonske možnosti za rešitev iz stiske.
3. člen 
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
– delno kritje stroškov za nakup šolskih potrebščin v osnovni in srednji šoli,
– kritje stroškov v šoli v naravi,
– premostitev trenutne materialne ogroženosti,
– kritje stroškov kosil občanom starejšim od 65 let.
II. UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI 
4. člen 
Upravičenci za dodelitev denarne pomoči po tem odloku so občani s stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, katerih dohodek na družinskega člana ne presega minimalnega dohodka na družinskega člana, določenega z zakonom o socialnem varstvu oziroma ta dohodek presega za največ 20 %. Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki družinskih članov, vključno z otroškimi dodatki in štipendijami.
Poleg dohodka družine iz prejšnjih odstavkov je pri dodeljevanju pomoči potrebno upoštevati tudi dejanske materialne, socialne in zdravstvene razmere prosilca.
5. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena se denarna pomoč izjemoma lahko dodeli tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, ob elementarni in drugi nesreči ali v drugih izjemnih okoliščinah.
6. člen 
Denarna pomoč se dodeli upravičencem le za enega od namenov iz 3. in 5. člena tega odloka.
7. člen 
Denarna pomoč se lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki (nakup živil, nakup drv za kurjavo, plačilo položnic itd.), v kolikor strokovne službe občine presodijo, da bo le na tak način zagotovljen namen porabe dodeljene denarne pomoči.
III. NAČIN ODMERE DENARNE POMOČI 
8. člen 
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo povprečni neto mesečni dohodki in prejemki prosilca, prejeti v obdobju treh koledarskih mesecev pred vložitvijo vloge, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka.
9. člen 
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni povprečni dohodek družine deli s številom družinskih članov. V dohodek, ki se upošteva, se štejejo dohodki in prejemki, kot jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
10. člen 
Sredstva za denarne pomoči po tem odloku se zagotovijo v proračunu Občine Velike Lašče.
11. člen 
Višina denarne pomoči se določi glede na stopnjo materialne ogroženosti prosilca, in sicer:
Višina denarne pomoči
Preseganje cenzusa
200,00 EUR
0 %
150,00 EUR
1 % do vključno 20 %
250,00 EUR
Izjemne okoliščine
Višina enkratnega zneska denarne socialne pomoči znaša največ 250,00 EUR.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI 
12. člen 
V postopku dodelitve pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo socialno varstvene prejemke in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
13. člen 
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu pri Občini Velike Lašče.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom.
O upravičenosti in višini pomoči odloča prvostopenjski organ z odločbo v roku 1 meseca od dneva, ko je prejel popolno vlogo.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
V pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan Občine Velike Lašče.
14. člen 
Postopek na prvi stopnji vodi in hkrati odloča o dodelitvi pomoči občinska uprava Občine Velike Lašče.
Občinska uprava pri odločanju o upravičenosti do denarne pomoči pridobi mnenje pristojnega centra za socialno delo ali humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Občine Velike Lašče oziroma patronažne službe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Postopki ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega odloka, se končajo po določbah odloka, veljavnega pred uporabo tega odloka.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče (uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2004, 7/2008, 5/2012).
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0003/2021-1
Velike Lašče, dne 12. marca 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost