Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

843. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 2644.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 24. seji dne 10. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 52/17, 64/18, 68/19, 16/21, v nadaljevanju Odlok) se črtajo: prva alineja drugega odstavka 3. člena, 7., 8. in 9. člen.
2. člen 
V Odloku se drugi odstavek 11. člena spremeni in se po novem glasi:
»Za MOK opravlja javno službo za storitev pomoč družini na domu javni zavod Dom upokojencev Kranj. Izvajanje in obseg financiranja javne službe se uredi z letno pogodbo. MOK javno službo pomoč družini na domu sofinancira po dejanskih stroških. Dom upokojencev Kranj sredstva pridobiva od: MOK, drugih občin, države in uporabnikov.«
3. člen 
V Odloku se v 11. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»MOK, z namenom pospeševanja javne službe pomoč družini na domu, v višini določeni z vsakoletnim veljavnim proračunom, zagotavlja dodatna sredstva za kritje stroškov prevoza, ki Domu upokojencev Kranj nastanejo v zvezi z neposrednim izvajanjem javne službe pomoč družini na domu.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-36/2021-2-40/30/04
Kranj, dne 10. marca 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost