Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

834. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu, stran 2586.

  
Na podlagi drugega odstavka 117. člena, tretjega odstavka 119. člena, 120. člena in tretjega odstavka 121. člena ter za izvrševanje 124. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju hmeljarstva (v nadaljnjem besedilu: javna služba), pogoje za opravljanje javne službe glede prostorov in opremljenosti, kadrovske pogoje za opravljanje javne službe, pogoje glede izvajalca javne službe ter ceno storitev javne službe.
2. člen 
(javna služba) 
Javna služba obsega:
1. žlahtnjenje hmelja,
2. tehnologijo pridelave in predelave hmelja,
3. oceno letnika hmelja,
4. introdukcijo novih in tujih sort hmelja.
3. člen 
(pogoji glede prostorov in opremljenosti) 
Za izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe razpolagati z naslednjo opremo in prostori:
1. najmanj 500 m2 površin rastlinjakov;
2. opremo za mikropropagacijo;
3. najmanj 20 m2 kalilnikov in mrežnikov;
4. najmanj 8 ha površin zemljišč oziroma hmeljišč za izvajanje tehnoloških poskusov v hmeljarstvu in za preizkušanje novih križancev hmelja;
5. strojno mehanizacijo in strojno opremo za izvajanje tehnoloških poskusov v hmeljiščih (pogonski stroji, stroji in priključki za obdelavo in nego tal, gnojenje, varstvo rastlin, spravilo in sušenje pridelka);
6. najmanj tremi rastnimi komorami;
7. opremo za vrednotenje, pripravo ter skladiščenje vzorcev;
8. prostorom in opremo za mehanske analize vzorcev;
9. laboratorijem, akreditiranim v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, za opravljanje preskusih metod v hmeljarstvu in pivovarstvu, potrebnih za izvajanje javne službe v hmeljarstvu.
4. člen 
(kadrovski pogoji in pogoji glede oseb, ki izvajajo javno službo) 
(1) Za izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe:
1. imeti zaposlenih toliko oseb, kot izhaja iz petletnega programa, ki ureja razvoj inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s strokovno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami pri izvajanju strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju hmeljarstva, da se zagotovi izvajanje programa javne službe ter
2. zagotavljati stalno izpopolnjevanje znanja oseb iz prejšnje točke.
(2) Strokovni sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
1. najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, in sicer s področja agronomije ali druge ustrezne smeri ter
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na področju izvajanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju hmeljarstva.
(3) Tehnični sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
1. najmanj srednjo poklicno izobraževanje agronomske ali druge ustrezne smeri, iz katere izhaja znanje s področja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju hmeljarstva in
2. najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja strokovnih nalog oziroma izvajanja tehničnega dela v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju hmeljarstva.
5. člen 
(cena storitev) 
(1) Strokovni nalogi žlahtnjenje hmelja ter tehnologija pridelave in predelave hmelja sofinancirajo zainteresirani pridelovalci hmelja (v nadaljnjem besedilu: uporabniki javne službe).
(2) Uporabniki javne službe morajo za strokovno nalogo žlahtnjenje hmelja letno zagotoviti najmanj 23,94 % sredstev, kar znaša najmanj 46.000,00 eurov letno in ob predvidenem letnem pridelku 2.500 ton hmelja 1,84 eura na 100 kilogramov hmelja. Preostala sredstva do polne cene storitve za strokovno nalogo žlahtnjenje hmelja se financira iz proračuna Republike Slovenije.
(3) Uporabniki javne službe morajo za strokovno nalogo tehnologija pridelave in predelave hmelja letno zagotoviti najmanj 12,91 % sredstev, kar znaša najmanj 15.000 eurov letno in ob predvidenem letnem pridelku 2.500 ton hmelja 0,60 eura na 100 kilogramov hmelja. Preostala sredstva do polne cene storitve za strokovno nalogo tehnologije pridelave in predelave hmelja se financira iz proračuna Republike Slovenije.
(4) Cena storitve za strokovni nalogi ocena letnika hmelja in introdukcija novih in tujih sort hmelja je za uporabnike javne službe brezplačna in se financira iz proračuna Republike Slovenije.
(5) Vrednost strokovne in tehnične ure izvajalca javne službe v hmeljarstvu se ovrednoti na podlagi izračuna efektivne urne postavke za posamezno proračunsko leto, skladno z letnim programom javne službe iz 2. člena tega pravilnika.
(6) Če se poveča vrednost tehnične in strokovne ure iz prejšnjega odstavka, se poveča skupni znesek posamezne strokovne naloge iz drugega in tretjega odstavka tega člena in znesek financiranja uporabnikov javne službe na 100 kilogramov hmelja za znesek, ki najmanj ohrani delež financiranja strokovnih nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
(7) Če je v posameznem letu izvajanja javne službe skupni pridelek hmelja manjši od 2.500 ton, ki mu sledi izpad dohodka v hmeljarstvu, se v tem letu sorazmerno zmanjša delež financiranja s strani uporabnikov javne službe. Če presežka sredstev, zbranih za financiranje javne službe s strani uporabnikov javne službe v prejšnjih letih, ni bilo ali če ne zadošča za celotno pokritje razlike do polnega financiranja s strani uporabnikov javne službe, se razlika do polnega financiranja strokovnih nalog zagotovi iz prihodkov tržne dejavnosti izvajalca javne službe.
(8) Če je v posameznem letu izvajanja javne službe skupni pridelek hmelja večji od 2.500 ton, ki mu sledi povečanje dohodka v hmeljarstvu, se delež in skupni znesek financiranja s strani uporabnikov javne službe v tem letu sorazmerno povečata. Sredstva, ki se v tekočem letu ne porabijo za financiranje javne službe, so pa presežek sredstev, zbranih za financiranje javne službe s strani uporabnikov javne službe, se porabijo za javno službo v naslednjem letu.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
6. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki financiranja nalog javne službe v hmeljarstvu za leto 2020, začeti na podlagi Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10 in 81/15), se končajo v skladu s Pravilnikom o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10 in 81/15).
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10 in 81/15), uporablja pa se še za končanje postopkov iz prejšnjega člena.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-522/2020
Ljubljana, dne 15. marca 2021
EVA 2020-2330-0103
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost