Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1A), stran 2581.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-4
Ljubljana, dne 11. marca 2021
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSEBNI IZKAZNICI (ZOIzk-1A) 
1. člen
V Zakonu o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) se v 1. členu za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Osebna izkaznica državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in elektronski podpis.
(4) S tem zakonom se izvaja Uredba (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 67).«.
2. člen 
V 4. členu se drugi stavek drugega odstavka in sedmi odstavek črtata.
3. člen 
V 5. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(organ, pristojen za zagotavljanje sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis za tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa) 
Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis za tvorjenje kvalificiranega elektronskega podpisa (v nadaljnjem besedilu: kvalificirano potrdilo za elektronski podpis) zagotavlja ministrstvo, pristojno za zagotavljanje centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.«.
5. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(obrazec osebne izkaznice) 
(1) Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi tudi ceno obrazca osebne izkaznice, ki jo plača državljan organu, pristojnemu za izdajo osebne izkaznice.
(2) Osebna izkaznica vsebuje naslednje podatke:
1. tip osebne izkaznice;
2. dvočrkovno kodo države izdajateljice;
3. serijsko številko osebne izkaznice;
4. fotografijo državljana;
5. priimek in ime;
6. državljanstvo;
7. rojstni datum;
8. dvočrkovno kodo države rojstva in kraj rojstva;
9. EMŠO;
10. spol;
11. stalno prebivališče ali začasno prebivališče ali oznako, da državljan nima prebivališča;
12. datum izdaje in datum, do katerega velja osebna izkaznica ob izdaji oziroma navedbo, da je izdana s trajno veljavnostjo;
13. organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice;
14. lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati;
15. oznako prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje (v primeru iz 17. člena tega zakona);
16. kodo za brezstični dostop do podatkov na pomnilniškem mediju;
17. trivrstični strojno berljiv zapis podatkov iz 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točke tega odstavka;
18. pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni kot biometrični podatek ter podatki iz 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. točke tega odstavka.
(3) K podatku o stalnem oziroma začasnem prebivališču se na osebno izkaznico zapišeta tudi pošta in poštna številka. V primeru podvajanj imen občine, naselja ali ulice se zapis prilagodi na način, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Osebna izkaznica državljana od dopolnjenega 12. leta starosti vsebuje tudi:
– sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti,
– sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti,
– kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.
(5) Elementi osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka so shranjeni na pomnilniškem mediju iz 18. točke drugega odstavka tega člena in so od podatkov iz te točke smiselno ločeni.«.
6. člen 
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za zagotavljanje centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, vsako s svojega delovnega področja, imata pri nadzoru podjetja ali organizacije iz prvega in drugega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev osebnih izkaznic ter njihovega prenosa, pregledati prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje, ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo te naloge, izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena oziroma pogoje iz predpisov, ki urejajo elektronsko identifikacijo in elektronski podpis.«.
7. člen 
V 9. členu se v četrtem odstavku za besedo »leta« vejica nadomesti s piko. Besedilo »pod pogoji, določenimi v prvem odstavku 17. člena tega zakona.« se črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Državljanu, ki mu ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasni, ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, kot to določa osmi odstavek 13. člena tega zakona, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
8. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(veljavnost sredstev elektronske identifikacije in kvalificiranega potrdila, ki so nameščena na osebni izkaznici) 
(1) Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis se izdajajo z veljavnostjo od datuma izdelave osebne izkaznice do datuma, do katerega velja osebna izkaznica ob izdaji.
(2) Sredstvi elektronske identifikacije in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki so nameščeni na osebni izkaznici s trajno veljavnostjo, se izdajajo z veljavnostjo deset let od datuma izdelave osebne izkaznice.
(3) Osebna izkaznica s trajno veljavnostjo se po preteku desetih let od datuma izdaje več ne uporablja za namen iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona.
(4) Veljavnost osebne izkaznice ne preneha, če so sredstvi elektronske identifikacije ali kvalificirano potrdilo neveljavni.«.
9. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za državljana, ki ni poslovno sposoben, vložita vlogo starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. Soglasje drugega od staršev pri vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice otroku ni potrebno, če:
1. otrok prebiva na naslovu, ki je enak naslovu obeh staršev;
2. vlaga vlogo tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo;
3. njegovo prebivališče ni znano;
4. mu je odvzeta starševska skrb;
5. je zadržan izvajati starševsko skrb.
Za otroka, ki je nameščen v rejništvo, vlogo vloži njegov rejnik.«.
V četrtem odstavku se pika na koncu zadnjega stavka črta ter doda besedilo »in primerjavo predložene fotografije s fotografijo državljana, ki se v digitalni obliki hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot nujna brez doplačila upravne takse v primerih zdravljenja, bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih obveznosti. Vloga za izdajo osebne izkaznice se obravnava kot nujna tudi v drugih primerih, vendar je potrebno doplačilo upravne takse v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.«.
10. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku besedilo »Obrazec iz prvega odstavka« nadomesti z besedo »Vloga«.
Trinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– veljavnost;«.
Šestnajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vrsto in številko veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta;«.
Osemnajsta alineja se črta.
Dosedanja devetnajsta alineja postane osemnajsta alineja.
V četrtem odstavku se za besedo »priložiti« doda besedilo »osebno izkaznico, ki jo poseduje, in«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ob vlogi za izdajo osebne izkaznice se državljanu od dopolnjenega 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva ploska prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih odtisov ni mogoč. Način odvzema prstnih odtisov predpiše minister, pristojen za notranje zadeve.«.
11. člen 
V 15. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Naznanitev pogrešitve je mogoča tudi prek državnega portala eUprava z naprednim elektronskim podpisom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in elektronski podpis.«.
12. člen 
V 16. členu se v tretjem odstavku beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
13. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(zavrnitev izdaje osebne izkaznice, začasna razveljavitev osebne izkaznice in izdaja osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje) 
(1) Zaradi preprečitve prehoda meje ali izkazovanja istovetnosti državljana v tujini, da bi se zavaroval javni red ali zagotovil potek kazenskega postopka oziroma če to zahtevajo interesi obrambe države, organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, zavrne izdajo osebne izkaznice ali jo začasno razveljavi:
1. za otroka, glede katerega zaradi varstva njegovih koristi tako odloči sodišče;
2. če je zoper državljana uveden kazenski postopek, dokler postopek traja in je za potrebe tega postopka to potrebno, če to predlaga pristojno sodišče ter v primeru izdane mednarodne tiralice ali evropskega naloga za prijetje in predajo, dokler je ta v veljavi;
3. če obstajajo interesi obrambe države, določeni v zakonu, če to predlaga ministrstvo, pristojno za obrambo;
4. če je bila državljanu najmanj dvakrat izrečena kazen zapora za kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ponarejanja denarja, tihotapstva, ponarejanja listin, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, trgovine z ljudmi, za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ali za kazniva dejanja, povezana s tujino, za katera je v zakonu predpisana kazen osem ali več let zapora, če to predlaga policija po prejemu pravnomočne sodbe iz drugega odstavka tega člena in če kazen ni izbrisana;
5. če je bila državljanu izrečena kazen zapora za kazniva dejanja terorizma, financiranja terorizma, ščuvanja in javnega poveličevanja terorističnih dejanj, novačenja in usposabljanja za terorizem ter novačenja vojaških najemnikov in oseb, mlajših od 18 let, če to predlaga policija po prejemu pravnomočne sodbe iz drugega odstavka tega člena in če kazen ni izbrisana.
(2) Sodišče mora o pravnomočni sodbi za kazniva dejanja iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka obvestiti pristojno policijsko postajo, na območju katere ima državljan prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, oziroma policijsko postajo, na območju katere je sedež sodišča, če državljan nima stalnega ali začasnega prebivališča na območju Republike Slovenije.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za zavrnitev izdaje osebne izkaznice iz prvega odstavka tega člena, državljan lahko zaprosi, da se mu izda osebna izkaznica s prepovedjo prehoda državne meje.
(4) Organ, pristojen za izdajo osebne izkaznice, osebno izkaznico začasno razveljavi, če je kakšen od razlogov iz prvega odstavka tega člena nastal po izdaji osebne izkaznice brez prepovedi prehoda državne meje. Na vlogo državljana se lahko v tem primeru izda osebna izkaznica s prepovedjo prehoda državne meje.«.
14. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(odločanje o zavrnitvi izdaje osebne izkaznice in začasni razveljavitvi osebne izkaznice) 
(1) Predlagatelji iz prvega odstavka prejšnjega člena pošljejo predlog za zavrnitev izdaje osebne izkaznice oziroma za začasno razveljavitev osebne izkaznice (v nadaljnjem besedilu: predlog) upravni enoti, na območju katere ima državljan prijavljeno stalno prebivališče. Če državljan nima stalnega prebivališča ali ima stalni naslov v tujini, se predlog pošlje ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka predlog vpiše v evidenco potnih listin, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo potnih listin.
(3) Na podlagi zahteve predlagatelja iz prvega odstavka prejšnjega člena organ iz prvega odstavka tega člena izda odločbo o zavrnitvi izdaje osebne izkaznice.
(4) Če ima državljan veljavno osebno izkaznico, organ iz prvega odstavka tega člena izda odločbo o začasni razveljavitvi osebne izkaznice za eno leto oziroma do prenehanja razlogov za začasno razveljavitev osebne izkaznice, če ti trajajo manj kot eno leto. V odločbi se imetniku osebne izkaznice naloži, da mora najpozneje v treh dneh po vročitvi odločbe izročiti osebno izkaznico organu, ki je izdal odločbo, v hrambo za čas, določen v 18. členu tega zakona.
(5) Pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka zaslišanje stranke ni potrebno.
(6) Odločba o začasni razveljavitvi osebne izkaznice se vroči imetniku osebne izkaznice v roke kadar koli in kjer koli se ta najde, odločbo pa lahko na zahtevo organa iz prvega odstavka tega člena vroči tudi policija. Če je ni mogoče vročiti ob prvem osebnem vročanju, se vroči z javnim naznanilom na oglasni deski organa in državnem portalu eUprava.
(7) V primeru vročitve z javnim naznanilom se odločba šteje za vročeno z dnem objave sporočila o vročanju z javnim naznanilom na oglasni deski organa in državnem portalu eUprava, sporočilo o vročanju z javnim naznanilom pa mora biti na oglasni deski organa in državnem portalu eUprava objavljeno najmanj 15 dni.
(8) Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve.
(9) Osebno izkaznico iz četrtega odstavka tega člena, ki je imetnik ne izroči v hrambo, lahko državljanu odvzame policija ali sodišče ter jo pošlje organu, ki je pristojen za izdajo osebne izkaznice.«.
15. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(prenehanje razlogov za zavrnitev izdaje osebne izkaznice, začasno razveljavitev osebne izkaznice in izdajo osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje) 
(1) O prenehanju razlogov za zavrnitev izdaje, začasno razveljavitev osebne izkaznice oziroma za izdajo osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje mora predlagatelj iz prvega odstavka 17. člena tega zakona takoj obvestiti organ iz prvega odstavka prejšnjega člena, pri katerem je bil predlog podan.
(2) Šteje se, da ni več razlogov za zavrnitev izdaje, začasno razveljavitev osebne izkaznice oziroma izdajo osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, če predlagatelj iz prvega odstavka 17. člena tega zakona ne obnovi zahteve po preteku enega leta od dneva vložitve.
(3) Po prenehanju razlogov se odločba iz tretjega odstavka 17.a člena tega zakona razveljavi, začasno razveljavljena oziroma odvzeta osebna izkaznica pa se vrne imetniku.«.
16. člen 
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organi, pristojni za izdajo osebne izkaznice, vodijo in vzdržujejo evidenco izdanih osebnih izkaznic za namene preverjanja istovetnosti, državljanstva, elektronske identifikacije in elektronskega podpisovanja ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora ter drugih držav, ki so v to privolile ter za upravne postopke po tem zakonu. Evidenca se vodi na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
V drugem odstavku se v prvi alineji za vejico doda besedilo »fotografija imetnika pa je v digitalni obliki, ki je ni mogoče prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov,«.
V tretji alineji se besedilo »izgubljenih, pogrešanih in ukradenih osebnih izkaznicah.« nadomesti z besedilom »statusih veljavnosti osebnih izkaznic,«.
Za tretjo alinejo se dodajo nova četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in prstu prstnega odtisa,
– status sredstev elektronske identifikacije,
– obdobje veljavnosti sredstev elektronske identifikacije,
– status kvalificiranega potrdila za elektronski podpis,
– obdobje veljavnosti kvalificiranega potrdila za elektronski podpis.«.
V četrtem odstavku se besedilo »enotnem državnem portalu e-uprava« nadomesti z besedilom »državnem portalu eUprava«. Besedilo »izgubljenih, pogrešanih in ukradenih« in besedilo »iz tretje alineje drugega odstavka« se črtata.
V tretji alineji se besedilo »in datum veljavnosti« črta.
Besedilo četrte alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– status veljavnosti.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podatek o predlogu iz prvega odstavka 17.a člena tega zakona se v evidenco izdanih osebnih izkaznic prevzema s samodejnim povezovanjem z evidenco potnih listin, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja izdajo potnih listin. Prevzemanje teh podatkov poteka z uporabo EMŠO ali imena in priimka ter stalnega prebivališča državljana.«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Prstna odtisa oziroma prstni odtis se v evidenci izdanih osebnih izkaznic hranita oziroma hrani do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kot 90 dni od datuma izdaje osebne izkaznice.
(10) Evidenca izdanih osebnih izkaznic se na podlagi EMŠO povezuje z evidencama sredstev elektronske identifikacije in evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis. Iz evidence izdanih osebnih izkaznic se v evidenco sredstev elektronske identifikacije in evidenco kvalificiranih potrdil za elektronski podpis pošljejo podatki iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme, dvanajste, trinajste in šestnajste alineje tretjega odstavka 13. člena tega zakona in podatek iz tretje alineje drugega odstavka tega člena. Iz evidenc sredstev elektronske identifikacije in evidence kvalificiranih potrdil za elektronski podpis se v evidenco izdanih osebnih izkaznic pošlje podatek iz pete, šeste, sedme in osme alineje drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
17. člen 
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen 
(začasna hramba podatkov iz vloge) 
(1) Če državljan vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice izven sedeža diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v državi, kjer kriptiran elektronski prenos osebnih podatkov ni dovoljen ali ni mogoč, se podatki iz tretjega odstavka 13. člena tega zakona, fotografija iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona in prstni odtisi iz osmega odstavka 13. člena tega zakona hranijo in prenašajo na ustrezno varovanem in kriptiranem elektronskem mediju do njihovega elektronskega prenosa v evidenco izdanih osebnih izkaznic, vendar največ 15 dni od njihove pridobitve.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi, če državljan vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v času, ko kriptiran elektronski prenos osebnih podatkov v evidenco izdanih osebnih izkaznic ni mogoč.
(3) V času hrambe na elektronskem mediju iz prvega odstavka tega člena morajo biti osebni podatki državljana varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(4) Po prenosu osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena v evidenco izdanih osebnih izkaznic se osebni podatki na elektronskem mediju uničijo.
(5) Prvi, tretji in četrti odstavek tega člena se uporabljajo tudi za vloge, ki so sprejete izven uradnih prostorov organov, pristojnih za izdajo osebnih izkaznic.«.
18. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku za besedo »zakona« doda vejica in besedilo »ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve,«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Osebne podatke na elektronskem mediju iz 19.a člena tega zakona lahko uporabljajo le pooblaščeni uslužbenci organov, pristojnih za izdajo osebnih izkaznic.
(3) Podoba obraza imetnika osebne izkaznice, shranjena kot biometrični podatek, in prstni odtisi oziroma prstni odtis, shranjen kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju, se lahko uporabljajo le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju države meje.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
19. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku za besedilom »3. člena,« doda besedilo »tretjega in«.
20. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku v 2. točki pred besedo »četrti« doda besedilo »tretji in«.
21. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku na koncu četrte alineje doda pika, peta alineja pa se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(izvršilni predpisi) 
Minister, pristojen za notranje zadeve, do začetka uporabe tega zakona izda ali uskladi:
1. obrazec osebne izkaznice in njegovo ceno iz prvega odstavka 6. člena zakona;
2. zapis imen občine, naselja ali ulice iz tretjega odstavka 6. člena zakona;
3. način odvzema prstnih odtisov iz osmega odstavka 13. člena zakona.
23. člen 
(uporaba veljavnih osebnih izkaznic) 
Osebne izkaznice, izdane do začetka uporabe tega zakona, se lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti.
24. člen 
(uskladitvena določba) 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13), uporablja pa se do začetka uporabe predpisov iz 22. člena tega zakona.
25. člen 
(izdaja osebne izkaznice za namen elektronske identifikacije) 
Izdaja osebne izkaznice za namene iz tretjega odstavka 1. člena zakona se omogoči po uveljavitvi zakona, ki ureja elektronsko identifikacijo in elektronski podpis, ter po objavi sklepa o uporabi osebne izkaznice za namene elektronske identifikacije v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta sklep izda minister, pristojen za zagotavljanje centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, po zagotovitvi vseh tehničnih rešitev, ki omogočijo izdajanje sredstva elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti, sredstva elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis na osebni izkaznici.
26. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devet mesecev po njegovi uveljavitvi.
(2) Do začetka uporabe zakona iz prejšnjega odstavka se uporablja Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11).
Št. 213-06/20-1/14
Ljubljana, dne 3. marca 2021
EPA 1527-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina