Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

814. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, stran 2544.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8. in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) ter tretjega odstavka 4. člena in petega odstavka 8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 10. marca 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje 
1. člen 
S tem sklepom se določa:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje iz 8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljevanju: odlok),
– čas, v katerem se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje iz 8. člena odloka (v nadaljevanju: dovoljenje za parkiranje), in
– višina parkirnine in takse za dovoljenje za parkiranje.
2. člen 
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, so:
– na Golievem trgu v Trebnjem (v nadaljevanju: P1, P2 in P3);
– na Cankarjevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P4);
– na Gubčevi cesti v Trebnjem (v nadaljevanju: P5);
– na Jurčičevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P6);
– na Kidričevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P7).
(2) Javne parkirne površine iz prejšnjega odstavka so označene v Prilogi 1: Grafični prikaz javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje, ki je sestavni del tega sklepa.
(3) Če je tako določeno s prometno signalizacijo, se lahko na javnih parkirnih površinah P4 in P7 parkira le z dovoljenjem za parkiranje.
3. člen 
(1) Na javnih parkirnih površinah iz prejšnjega člena se od ponedeljka do petka od 7. ure do 17. ure plačuje parkirnina. Ne glede na prejšnji stavek se parkirnina ne plačuje, če gre za praznik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji.
(2) Višina parkirnine znaša 1,00 EUR za prvo uro parkiranja in 0,50 EUR za vsako naslednjo uro.
(3) Najmanjša možna časovna enota za plačilo parkirnine je ena ura. Parkirnina se plača za vsako začeto uro. Enako velja tudi v primeru, ko je do konca časa, v katerem je obveznost plačila parkirnine po prvem odstavku tega člena, manj kot ena ura.
(4) Župan lahko izda sklep o začasni ukinitvi plačevanja parkirnine na posamezni javni parkirni površini iz prejšnjega člena, če gre za podporo dogodku v javnem interesu. Sklep se objavi na krajevno običajen način.
4. člen 
(1) Ne glede na plačilo parkirnine se lahko na javnih parkirnih površinah iz 2. člena tega sklepa v času iz prvega odstavka prejšnjega člena, v katerem se sicer plačuje parkirnina, parkira tudi z dovoljenjem za parkiranje.
(2) Dovoljenje za parkiranje izda pristojni organ na podlagi vloge upravičenca.
(3) Pristojni organ izdaja štiri vrste dovoljenj za parkiranje, in sicer:
– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javnih parkirnih površinah P1, P2 in P3;
– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P4;
– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javnih parkirnih površinah P5 in P6;
– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P7.
(4) Dovoljenja za parkiranje iz prejšnjega odstavka so lahko letna, polletna ali mesečna.
(5) Za vsako vrsto dovoljenja za parkiranje iz tretjega odstavka tega člena se plača posebno takso. Taksa za posamezno letno dovoljenje za parkiranje znaša 150,00 EUR, za polletno 80,00 EUR in za mesečno 20,00 EUR.
(6) Dovoljenje za parkiranje je vezano na registrsko oznako vozila in je neprenosljivo.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek, v primeru spremembe registrske oznake vozila ali zamenjave vozila s strani upravičenca posameznega dovoljenja za parkiranje pred potekom njegove veljavnosti, pristojni organ upravičencu na podlagi njegove vloge izda novo dovoljenje za parkiranje, s katerim nadomesti prejšnjega. Novo dovoljenje za parkiranje začne veljati pod odložnim pogojem predložitve parkirne dovolilnice, izdane na podlagi prejšnjega dovoljenja za parkiranje, pristojnemu organu.
(8) V primeru izgube, uničenja ali kraje parkirne dovolilnice, mora upravičenec o tem v roku treh dni od nastanka dogodka obvestiti pristojni organ, da prekliče veljavnost parkirne dovolilnice.
(9) Če se vzpostavijo pogoji, je lahko parkirna dovolilnica tudi elektronska. Za elektronske parkirne dovolilnice se drugi stavek sedmega odstavka in osmi odstavek tega člena ne uporabljata.
5. člen 
Ne glede na plačilo parkirnine ali dovoljenje za parkiranje in če so posamezne javne parkirne površine iz 2. člena tega sklepa ali njihovi deli določeni izključno za parkiranje vozil iz prvega odstavka 7. člena odloka, se na teh javnih parkirnih površinah ali njihovih delih ta vozila parkira z dovoljenjem za parkiranje iz 7. člena odloka, za katerega se taksa ne plača.
6. člen 
Občina Trebnje opravlja naslednjo dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je Priloga I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu.
7. člen 
Parkirnine in takse za dovoljenja za parkiranje so prihodek proračuna Občine Trebnje.
8. člen 
(1) V prehodnem obdobju, ki traja do 31. avgusta 2023, znaša višina parkirnine iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa za prvo uro parkiranja 0,70 EUR.
(2) V prehodnem obdobju, ki traja do 31. avgusta 2023, znaša višina takse za letno dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P4, za upravičence, ki imajo stalno ali začasno prebivališče prijavljeno v večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici v Trebnjem, 70,00 EUR.
(3) Število izdanih dovoljenj za parkiranje iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 120 % števila parkirnih prostorov na javni parkirni površini P4. Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po vrstnem redu njihovega prejema.
(4) V prehodnem obdobju, ki traja do 31. avgusta 2023, znaša višina takse za letno dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P7, 70,00 EUR.
9. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2021.
Št. 007-3/2021-10
Trebnje, dne 11. marca 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic
 

AAA Zlata odličnost