Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje, stran 2543.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje 
1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05 in 52/08) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ob sprejemu proračuna določi višine enkratnih denarnih prispevkov s sklepom.
Če sklep iz prejšnjega odstavka za tekoče leto ni uveljavljen do 1. januarja tekočega leta, se za določitev višine enkratnega denarnega prispevka v tekočem letu do uveljavitve sklepa za tekoče leto upošteva višina iz sklepa za preteklo leto.«.
2. člen
V 5. členu se črta beseda »predpisanem«.
3. člen 
7. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava nakaže upravičencu z odločbo dodeljen znesek enkratnega denarnega prispevka 15. dan v mesecu, če je odločba postala pravnomočna do petega dne v tem mesecu, oziroma zadnji dan v mesecu, če je odločba postala pravnomočna do 20. dne v tem mesecu.«.
4. člen 
Priloga1: Obrazec DPN – Vloga za uveljavitev enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Postopki dodelitve enkratnega denarnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2021-2
Trebnje, dne 10. marca 2021
 
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost