Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

811. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2021, stran 2541.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 94. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
637.064
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
623.258
70
DAVČNI PRIHODKI
596.183
700 Davki na dohodek in dobiček
571.688
703 Davki na premoženje
7.094
704 Domači davki na blago in storitve
16.615
706 Drugi davki
787
71
NEDAVČNI PRIHODKI
27.075
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
7.645
711 Takse in pristojbine
536
712 Denarne kazni
0
714 Drugi nedavčni prihodki
18.894
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
13.806
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
13.806
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
625.874
40
TEKOČI ODHODKI
248.249
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.334
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.192
402 Izdatki za blago in storitve
161.848
403 Plačila domačih obresti
1.800
409 Rezerve
17.800
41
TEKOČI TRANSFERI
298.333
410 Subvencije
4.600
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
165.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
33.568
413 Drugi tekoči domači transferi
104.026
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
71.508
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
71.508
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.517
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
924
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–11.190
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojilo
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
0
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
13.333
550 Odplačila domačega dolga
13.333
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +
–2.143
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–13.333
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–11.190
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
784.468
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen 
(sredstva v obdobju začasnega financiranja občine) 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
6. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila do 30. junija 2019 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019.
Št. 410-0001/2021
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. marca 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost