Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

809. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »NBK-1« v Metliki, stran 2539.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »NBK-1« v Metliki
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »NBK-1« v Metliki (v nadaljnjem besedilu OPPN) ter potrdijo izhodišča za pripravo OPPN.
(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Občina Metlika, izdelovalec pa podjetje Acer Novo mesto d.o.o..
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 22/21) je v 118. členu za območje MET-51-OPPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za celoto ali več manjših OPPN.
(2) Zaradi pomanjkanja stanovanjskih enot v Občini Metlika, predvsem za mlade družine, namerava Občina Metlika v sodelovanju z že znanim investitorjem zgraditi večstanovanjsko stavbo.
3. člen 
(območje obravnave) 
(1) Območje urejanja obsega del parcele 3999/13, k. o. Metlika, v velikosti cca 0,6 ha. Gre za del območja za MET-51-OPPN (OPPN stanovanjske pozidave za Galo) z namensko rabo SSv – urbana večstanovanjska pozidava in CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, na katerem je v OPN predvidena izdelava OPPN.
(2) Za celotno območje MET-51-OPPN, ki obsega cca 7 ha (delno CU, delno SSv in delno SSo), so bile izdelane okvirne urbanistične rešitve ter rešitve komunalne in prometne infrastrukture, za samo območje OPPN pa tudi podrobnejše strokovne podlage.
(3) Območje urejanja z OPPN se lahko tekom postopka priprave tudi spremeni oziroma razširi, z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
4. člen 
(predmet načrtovanja) 
Predmet načrtovanja OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za večstanovanjske objekte in zunanjo ureditev stanovanjskega območja, prometno shemo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve prostorsko in funkcionalno povezani v smiselno celoto.
5. člen 
(postopek priprave in sprejetja) 
OPPN se pripravi v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave) 
(1) Roki in faze:
Faza
Rok izdelave
Nosilec
– priprava sklepa o začetku postopka OPPN 
marec 2021
Občina
– posredovanje sklepa in izhodišč skupaj z vlogo za dodelitev identifikacijske številke na MOP
marec 2021
Občina
– poziv MOP, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri postopku CPVO
marec 2021
Občina
– izdelava osnutka OPPN
april 2021
Izdelovalec
– pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN
maj 2021
Občina
– izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev
junij 2021
Izdelovalec
– javna razgrnitev, javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu
junij, julij, 2021
Občina
– sprejem stališč do pripomb in predlogov
julij, 2021
Občina
– izdelava predloga OPPN
avgust, 2021
Izdelovalec
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN
september, 2021
Občina
– izdelava usklajenega predloga
oktober, 2021
Izdelovalec
– druga obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu
oktober, 2021
Občina
– objava odloka v uradnem glasilu
oktober, 2021
Občina
– kompletacija sprejetega OPPN
november, 2021
Izdelovalec
– arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje MOP
november, 2021
Občina
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
5. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
6. Komunala Metlika, d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika;
7. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto;
8. EVI d.o.o., Kanižarica 42a, 8340 Črnomelj;
9. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
10. Občina Metlika, Oddelek za okolje in prostor – občinske ceste, Mestni trg 24, 8330 Metlika;
11. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (če bo potrebna CPVO).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
(3) V času javne razgrnitve je bilo izvedeno posvetovanje z nosilci urejanja prostora. Ti so bili seznanjeni s predlogom izhodišč in so posredovali svoje usmeritve, ki bodo upoštevane ob pripravi OPPN.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen med 21. 9. 2020 in 6. 10. 2020, dne 30. 9. 2020 pa je bila izvedena javna predstavitev predloga izhodišč. Podana pripomba bo upoštevana ob pripravi OPPN.
(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena tudi z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve in javne obravnave.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 
Izdelavo OPPN financira Občina Metlika.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Metlika ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-1/2020-48
Metlika, dne 10. marca 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost