Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, stran 2538.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 15. seji dne 10. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.925.773
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
24.180.433
70
DAVČNI PRIHODKI
21.308.063
700 Davki na dohodek in dobiček
18.154.563
703 Davki na premoženje
2.797.500
704 Domači davki na blago in storitve
356.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.872.370
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.995.826
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Globe in druge denarne kazni
80.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
77.324
714 Drugi nedavčni prihodki
699.220
72
KAPITALSKI PRIHODKI
388.542
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
542
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
388.000
73
PREJETE DONACIJE
700
730 Prejete donacije iz domačih virov
700
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.129.615
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.442.216
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
687.399
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
226.483
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
226.483
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
42.403.891
40
TEKOČI ODHODKI
20.275.950
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.805.530
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
287.870
402 Izdatki za blago in storitve
4.036.733
403 Plačila domačih obresti
17.385
409 Rezerve
14.128.432
41
TEKOČI TRANSFERI
11.087.069
410 Subvencije
228.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
6.635.131
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.090.056
413 Drugi tekoči domači transferi
3.133.382
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.424.649
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.424.649
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
616.223
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 
370.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
246.223
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–15.478.118
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
12.250.335
50
ZADOLŽEVANJE
12.250.335
500 Domače zadolževanje
12.250.335
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
587.040
55
ODPLAČILA DOLGA
587.040
550 Odplačila domačega dolga
587.040
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.814.823
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
11.663.295
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
15.478.118
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.814.823
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 12.250.335 € za izgradnjo OŠ Frana Albrehta.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0056/2020
Kamnik, dne 10. marca 2021
 
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar

AAA Zlata odličnost