Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2021 z dne 15. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2021 z dne 15. 3. 2021

Kazalo

791. Odločba o spremembah Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja, stran 2525.

  
Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja
O D L O Č B O 
o spremembah Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja 
V Odločbi o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 16/19 in 89/20) se v V. točki tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rastline hmelja se štejejo za okužene (v nadaljnjem besedilu: okužene rastline), če:
– je rezultat diagnostične preiskave pozitiven ali
– rastejo na istem hmeljišču, kjer je bila z diagnostično preiskavo potrjena okužba na hmelju, in kažejo bolezenska znamenja iz VI. točke te odločbe.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
II 
V IX. točki se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka je na okuženem območju dovoljeno saditi rastline hmelja na zemljišču, na katerem v zadnjih desetih letih ni bil posajen hmelj, na hmeljišču, na katerem z diagnostično preiskavo ni bila potrjena navzočnost s HSVd ali CBCVd ali na katerem ne velja prepoved sajenja rastlin hmelja v skladu z 2. točko prejšnjega odstavka, pod naslednjimi pogoji:
– izbrana sorta rastlin hmelja mora biti navedena na seznamu tolerantnih sort hmelja, ki je objavljen na spletni strani Uprave, ali
– pred vsakim vstopom na hmeljišča iz tega odstavka je treba po sajenju, v skladu z načrtom izrednih ukrepov, izvajati čiščenje in razkuževanje rok, orodja, strojev, traktorskih koles, obutve in ostale opreme, ki se uporablja na hmeljiščih iz tega odstavka, in voditi evidence o izvajanju teh higienskih ukrepov, najmanj s podatki o datumu izvedbe čiščenja in razkuževanja, uporabljenemu sredstvu in orodju, strojih in opremi, na kateri so bili izvedeni higienski ukrepi.«.
III 
X. točka se spremeni tako, da se glasi:
»X 
(uničenje okuženega hmeljišča ali dela hmeljišča) 
Uničenje nadzemnega dela okuženih rastlin v rastni dobi se izvede nemudoma po potrditvi navzočnosti s HSVd ali CBCVd tako, da se trte prerežejo najmanj 15 cm nad tlemi in s hmeljišča najprej odstranijo nadzemni deli rastlin, ki se jih uniči s sežigom, kompostiranjem, anaerobno razgradnjo v bioplinarni ali zakopom ali drugim načinom, v skladu z načrtom izrednih ukrepov. Imetnik mora pred izvedbo uničenja obvestiti fitosanitarnega inšpektorja ali pooblaščenega izvajalca.
Ponovno odgnali poganjki rastlin hmelja se tretirajo z neselektivnim sistemičnim herbicidom, ko izrastejo do višine največ 30 cm in do stopnje, ko rastline ne tvorijo več novih poganjkov in odmrejo.
Podzemne dele rastlin hmelja iz prejšnjega odstavka je treba izkopati, vendar ne prej kot štirinajst dni po zadnjem tretiranju z neselektivnim sistemičnim herbicidom iz prejšnjega odstavka in najpozneje do 31. maja v naslednji rastni dobi po potrditvi navzočnosti s HSVd ali CBCVd. Uničenje podzemnih delov se izvede s sežigom, kompostiranjem, anaerobno razgradnjo v bioplinarni ali zakopom, v skladu z načrtom izrednih ukrepov.
Na izkrčenih hmeljiščih ali delih hmeljišč, kjer velja prepoved sajenja gostiteljskih rastlin iz 2. točke prvega odstavka IX. točke te odločbe, mora imetnik hmeljišč v času rastne dobe uničevati ponovno vznikle poganjke rastlin hmelja z neselektivnim sistemičnim herbicidom, ko izrastejo do višine največ 30 cm in jih izkopati v skladu s tretjim odstavkom te točke.«.
KONČNA DOLOČBA 
IV 
(začetek veljavnosti) 
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-2330-0034
Dr. Jernej Drofenik 
vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost