Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2021 z dne 15. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2021 z dne 15. 3. 2021

Kazalo

789. Pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo, stran 2517.

  
Na podlagi štirinajstega odstavka 72. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) minister za zdravje v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa posebne zdravstvene pogoje za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo ter pogoje za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstvene preglede strojevodij v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/554 z dne 5. aprila 2019 o spremembi Priloge VI k Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 97 z dne 8. 4. 2019, str. 1).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– posebni zdravstveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni pogoji) so najmanjše potrebne telesne in duševne zmožnosti za pridobitev oziroma ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo;
– telesna zmožnost strojevodje je primerna telesna pripravljenost, ki omogoča izpolnjevanje vseh operativnih in varnostnih standardov;
– duševna zmožnost strojevodje je zmožnost strojevodje za varno opravljanje nalog in se ugotavlja s psihološkim preverjanjem kognitivne, psihomotorne, vedenjske in osebnostne sposobnosti strojevodje;
– pooblaščeni zdravnik je specialist medicine dela, prometa in športa, ki v skladu s pogodbo z delodajalcem opravlja vse aktivnosti v zvezi z varovanjem zdravja pri delu.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot v predpisih s področja železniškega prometa, varnosti železniškega prometa ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
II. ZDRAVSTVENI POGOJI ZA STROJEVODJE 
3. člen 
(nezmožnost za opravljanje nalog) 
Delavec ni zmožen za varno opravljanje nalog strojevodje, kadar ima zaradi bolezni, stanj, motenj oziroma poškodb in njihovega vpliva na zavest, pozornost, spomin, hitrost, pravilnost presoje ter reagiranja okrnjene telesne in duševne funkcije oziroma če je pri njem prisotna:
1. škodljiva raba ali sindrom odvisnosti od alkohola,
2. raba ali sindrom odvisnosti od prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi,
3. nestabilna bolezen srca (angina pektoris; kompletni srčni blok; AV bloka II. stopnje; sindrom bolnega sinusnega vozla; sindrom karotidnega sinusa ali drugih bradikardnih motenj ritma, ne glede na način zdravljenja; zmogljivost kardiovaskularnega sistema pod 40 % pričakovane zmogljivosti (New York Heart Association – IV. skupina); ni preteklo šest mesecev po prebolelem miokardnem infarktu in ima znake srčnega popuščanja, ima aritmijo oziroma ima napade angine pektoris),
4. epizodna in paroksizmalna motnja zavesti,
5. nagnjenost k epileptičnim napadom in drugim nenadnim izgubam zavesti,
6. motnje spanja s prekomerno dnevno zaspanostjo,
7. nevrološka bolezen s hujšo okvaro funkcije organizma (senzorični izpadi, motorični izpadi, motnje ravnotežja, motnje koordinacije),
8. duševna in vedenjska motnja (duševna manjrazvitost, vedenjske motnje zaradi staranja, osebnostne motnje),
9. sladkorna bolezen, odvisna od inzulinskega zdravljenja ali
10. druga bolezen notranjih organov, ki bi lahko povzročila nenadno motnjo zavesti, zmanjšano zbranost za delo, motnje gibanja, ravnotežja in koordinacije.
4. člen 
(preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev) 
(1) Preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev temelji na oceni stopnje samostojne odgovornosti strojevodje, ki je sestavni del ocene tveganja in jo izdela delodajalec, ter telesnimi in duševnimi lastnostmi, sposobnostmi in zmogljivostmi strojevodje, ki vplivajo na njegovo varno opravljanje dela.
(2) Preverjanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev mora biti celovito, s poudarkom na telesnem in duševnem zdravju ter zahtevah glede senzornih sposobnosti (vid, sluh).
(3) Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev strojevodje se ocenjuje in preverja z zdravstvenimi pregledi.
III. VRSTE, OBSEG IN ROKI OPRAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV TER POSTOPEK IZDAJE ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA 
5. člen 
(vrste zdravstvenih pregledov) 
Zdravstveni pregledi, s katerimi se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih pogojev za pridobitev in ohranitev dovoljenja za strojevodje, so:
– redni zdravstveni pregledi (v nadaljnjem besedilu: redni pregledi),
– izredni zdravstveni pregledi (v nadaljnjem besedilu: izredni pregledi).
6. člen 
(strokovni zdravstveni pregled) 
(1) Poleg rednih in izrednih pregledov se opravljajo tudi strokovni zdravstveni pregledi (v nadaljnjem besedilu: strokovni pregled).
(2) Strokovni pregled strojevodje se opravi za ugotavljanje znakov vedenjskih motenj, ki kažejo na rabo alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(3) O ugotovitvah strokovnega pregleda iz prejšnjega odstavka mora pooblaščeni zdravnik takoj dati pisno mnenje.
7. člen 
(redni pregled) 
Redni pregled se opravi:
– za pridobitev dovoljenja za strojevodjo pred zaposlitvijo kot strojevodja;
– za ohranitev dovoljenja za strojevodjo v rokih iz 8. člena tega pravilnika zaradi preverjanja izpolnjevanja zdravstvenih pogojev.
8. člen 
(roki pregledov) 
(1) Redni pregled iz druge alineje prejšnjega člena mora biti opravljen vsaka tri leta do 55. leta starosti strojevodje, po izpolnitvi te starosti pa vsako leto. Redni pregled se lahko opravi največ 30 dni pred potekom roka iz prejšnjega stavka. Rok za naslednji redni pregled se šteje od dneva izdaje zdravniškega spričevala.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pooblaščeni zdravnik delodajalcu predlaga pogostejše zdravstvene preglede, če to zahteva zdravstveno stanje strojevodje. Svojo odločitev mora utemeljiti.
9. člen 
(izredni pregled) 
(1) Na izredni pregled mora delodajalec napotiti strojevodjo:
1. za katerega se utemeljeno sumi, da zaradi zdravstvenih razlogov ni več zmožen varno opravljati del, za katere ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi;
2. po nesreči, v kateri je bil udeležen ali huje poškodovan;
3. po več kot šestmesečni odsotnosti z delovnega mesta strojevodje;
4. po odsotnosti z dela v primerih nezmožnosti strojevodje za delo zaradi poškodbe ali bolezni, ki je daljša od 30 dni, če gre za poškodbo ali bolezen, ki lahko vpliva na njegovo zdravstveno zmožnost za delo strojevodje. Kadar je to primerno, lahko pooblaščeni zdravnik tak pregled opravi s preverjanjem zdravstvene dokumentacije;
5. v primeru suma na škodljivo rabo ali odvisnost od alkohola;
6. v primeru suma na rabo, škodljivo rabo ali odvisnost od prepovedanih drog;
7. v primeru suma na škodljivo rabo ali odvisnost od drugih psihoaktivnih snovi, vključno z zdravili, ali če se zdravi na način, ki lahko vpliva na njegovo telesno ali duševno zmožnost za varno opravljanje dela;
8. če je podan sum na poklicno bolezen ali poklicno okvaro zdravja, ki vpliva na varno opravljanje dela v železniškem prometu ali
9. na zahtevo strojevodje, če se ta ne čuti zmožnega za varno opravljanje svojega dela.
(2) O ugotovitvah iz 5., 6. in 7. točke prejšnjega odstavka mora pooblaščeni zdravnik takoj dati pisno mnenje.
10. člen 
(predlog za izredni pregled in obseg izrednega pregleda) 
(1) Na izredni pregled lahko delodajalec napoti strojevodjo tudi na predlog:
– pristojnega inšpektorja,
– strojevodje ali
– pooblaščenega zdravnika ali izbranega osebnega zdravnika strojevodje.
(2) Obseg izrednega pregleda določi pooblaščeni zdravnik glede na napotitev delodajalca iz prejšnjega člena. Strojevodja mora na izrednem pregledu izpolnjevati zdravstvene zahteve iz 11. člena tega pravilnika.
11. člen 
(obseg rednega pregleda) 
(1) Redni pregled obsega:
1. anamnezo in klinični pregled,
2. osnovne laboratorijske preiskave (urin, kri ‒ KS, AST, ALT, Gama GT, CDT),
3. testiranje osnovnih vidnih funkcij, barvnega vida, perimetrije, niktometrije,
4. pregled sluha s tonskim avdiometrom,
5. ugotavljanje jemanja prepovedanih drog (10 panelni test) in
6. EKG v mirovanju za strojevodjo, ob prvem rednem ali izrednem pregledu po dopolnjenem 40. letu starosti in ob vseh naslednjih rednih pregledih.
(2) Z anamnezo in kliničnim pregledom se ugotavlja, če strojevodja nima take bolezni ali stanja oziroma ne jemlje zdravil, ki bi lahko povzročila:
– nenadno izgubo zavesti,
– motnje zavesti ali zbranosti,
– nenadno nezmožnost za delo,
– motnje ravnotežja ali koordinacije, ali
– oteženo gibanje.
(3) Z osnovnimi laboratorijskimi preiskavami se ugotavljajo sladkorna bolezen in druga bolezenska stanja, na katera se lahko sklepa na podlagi kliničnega pregleda.
(4) S testiranjem osnovnih vidnih funkcij in barvnega vida se ugotavlja, če strojevodja izpolnjuje naslednje zahteve:
1. ostrina vida na daleč s korekcijo ali brez: 0,8 (desno oko + levo oko – merjeno ločeno); najmanj 0,3 na slabšem očesu;
2. najmočnejše korekcijske leče: daljnovidnost + 5 / kratkovidnost – 8 (vključujoč dioptrijo cilindra do 3.0). Pooblaščeni zdravnik lahko izjemoma in po pridobitvi mnenja oftalmologa dopusti vrednosti izven tega okvira;
3. ostrina vida na srednji razdalji in na blizu: zadosten s korekcijo ali brez;
4. normalni barvni vid: z uporabo priznanega testa, kot je Ishihara, po potrebi dopolnjenega z drugim priznanim testom;
5. vidno polje: celotno in brez nepravilnosti, ki bi vplivale na nalogo, ki jo je treba opraviti;
6. vid na obeh očesih: efektiven;
7. binokularni vid: efektiven;
8. kontrastna občutljivost: dobra;
9. brez progresivne očesne bolezni.
(5) Dovoljene so kontaktne leče in leče z UV-filtri. Barvne kontaktne leče in foto občutljive leče niso dovoljene. Očesni vsadki, keratotomije in keratektomije so dovoljene pod pogojem, da se kontrolni pregledi vida opravljajo najmanj enkrat na leto.
(6) S pregledom sluha s tonskim avdiometrom se ugotavlja, da izguba sluha strojevodje ob nastopu na delo ne presega 30 dB in ob obdobnih pregledih do 40 dB pri 500 in 1000 Hz oziroma 45 dB pri 2000 Hz za uho s slabšim prevajanjem zvoka. Sluh mora biti dovolj dober, da omogoča pogovore po telefonu ter slušno zaznavo opozorilnih tonov in radijskih sporočil. Po presoji pooblaščenega zdravnika je uporaba slušnih pripomočkov dovoljena v posebnih primerih.
(7) Zaradi nujne glasne in jasne izmenjave sporočil mora biti govor jasen in razumljiv. Kronična govorna motnja ni dovoljena.
(8) Strojevodja ne sme imeti obolenj vestibularnega aparata (bitermalni frekvenčni vestibulogram).
12. člen 
(psihološki pregled) 
Poleg rednega pregleda se mora pred zaposlitvijo in nato na šest let ter po potrebi pri izrednem pregledu opraviti tudi psihološki pregled.
13. člen 
(namen psihološkega pregleda) 
(1) Psihološki pregled zajema preverjanje kognitivnih, psihomotornih, vedenjskih in osebnostnih lastnosti strojevodje.
(2) Pri psihološkem pregledu se ugotavlja, ali oseba kaže psihološke značilnosti oziroma osebnostne lastnosti, ki bi lahko ogrozile varno izvajanje njegovih nalog.
14. člen 
(vsebina psihološkega pregleda) 
(1) Psihološki pregled opravi psiholog, ki izpolnjuje pogoje iz druge alineje prvega odstavka 27. člena tega pravilnika. Pri pregledu uporablja standardizirana psihodiagnostična sredstva in ga opravi v skladu z načeli psihološke znanosti.
(2) Pri določanju vsebine psihološkega pregleda mora psiholog upoštevati najmanj naslednja merila v zvezi z zahtevami vsake varnostne funkcije:
1. kognitivne sposobnosti:
‒ pozornost, zbranost, spomin,
‒ sposobnost zaznave,
‒ sklepanje,
‒ komunikacija;
2. psihomotorne sposobnosti:
‒ hitrost odzivanja,
‒ koordinacija gibov;
3. vedenjske in osebnostne sposobnosti:
‒ obvladovanje čustev,
‒ vedenjska zanesljivost,
‒ samostojnost,
‒ vestnost.
(3) Če psiholog meril iz prejšnjega odstavka ne upošteva, mora svojo odločitev utemeljiti oziroma obrazložiti in dokumentirati.
15. člen 
(dokumentacija za zdravstveni pregled) 
(1) Strojevodja mora ob zdravstvenih pregledih iz tega pravilnika predložiti:
– napotnico delodajalca,
– uradni osebni dokument za identifikacijo.
(2) Pooblaščeni zdravnik mora pred zdravstvenim pregledom, po predhodni pisni privolitvi delavca, pridobiti upoštevno zdravstveno dokumentacijo, ki jo na njegovo pisno zahtevo posreduje izbrani osebni zdravnik strojevodje v treh dneh od zahteve.
(3) Delodajalec predloži pooblaščenemu zdravniku ustrezno dokumentacijo o delovnem mestu z oceno tveganja in dokumentacijo z oceno stopnje samostojne odgovornosti strojevodje.
(4) Vsebina in oblika napotnice za zdravstveni pregled iz prve alineje prvega odstavka tega člena sta določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
16. člen 
(zdravniško spričevalo) 
(1) Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v desetih dneh izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za varno delo strojevodje (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo) in navede morebitne omejitve ter ukrepe za varno delo pregledanega strojevodjo.
(2) Vsebina in oblika zdravniškega spričevala sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Zdravniško spričevalo pooblaščeni zdravstveni zavod posreduje delodajalcu in kandidatu za strojevodjo oziroma strojevodji.
(4) Pooblaščeni zdravnik mora o okvarah zdravja, ugotovljenih na zdravstvenem pregledu, obvestiti tudi izbranega osebnega zdravnika strojevodje.
17. člen 
(obveznost strojevodje) 
(1) Strojevodja mora opraviti zdravstveni pregled, na katerega je bil napoten v skladu s tem pravilnikom.
(2) Strojevodja, ki je napoten na redni pregled za ohranitev dovoljenja za strojevodjo in ga opravi po poteku roka iz 8. člena tega pravilnika, ali ki je napoten na izredni pregled, ne sme opravljati dela, za katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, dokler delodajalec ne prejme dokazila o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev.
(3) Za strojevodjo, ki se rednega ali izrednega pregleda, na katerega je bil napoten, ni udeležil, se šteje, da je nezmožen za dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
18. člen 
(nezmožnost za delo) 
(1) Strojevodja ne sme začeti opravljati dela oziroma mora takoj prenehati z delom, če se čuti utrujenega ali bolnega ali iz kateregakoli drugega razloga nezmožnega opravljati delo. O tem mora obvestiti odgovorno osebo delodajalca.
(2) Strojevodja ne sme opravljati dela, če je njegova zbranost motena zaradi rabe substanc, kot so alkohol, prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi.
19. člen 
(napotitev na izredni pregled ob sumu na nezmožnost za opravljanje dela) 
(1) Strojevodji se prepove nadaljnje delo in odredi izredni pregled tudi v primeru:
1. nenadne izgube zavesti,
2. motnjah zavedanja ali zbranosti,
3. nenadne nezmožnosti za delo,
4. motnje ravnotežja ali koordinacije,
5. precejšnje omejitve gibljivosti,
6. alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali
7. motnje obnašanja.
(2) Pooblaščeni delavec delodajalca mora, kadar ugotovi, da je strojevodja nezmožen za opravljanje svojega dela, o tem pripraviti zapisnik.
(3) Zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola v organizmu strojevodje lahko pooblaščeni delavec delodajalca, pristojni inšpektor ali pooblaščena oseba varnostnega organa v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu, odredi strokovni pregled iz 6. člena tega pravilnika ali sam opravi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu.
20. člen 
(varovanje strojevodij v zvezi z materinstvom) 
(1) Noseči strojevodji se v primeru manjše odpornosti ali na podlagi patološkega izvida začasno prepove opravljanje dela strojevodje.
(2) Delodajalec mora upoštevati predpise, ki urejajo varovanje zdravja pri delu nosečih strojevodij, strojevodij, ki so pred kratkim rodile, in doječih strojevodij.
21. člen 
(svetovanje pri travmatičnih dogodkih) 
Delodajalec mora zagotoviti primerno pomoč in svetovanje ustreznih strokovnjakov za strojevodje, ki so med opravljanjem dela doživeli travmatične dogodke, povezane z nesrečo.
IV. PRITOŽBENI POSTOPEK 
22. člen 
(presoja ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev) 
(1) Strojevodja ali delodajalec imata pravico zahtevati presojo o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev pri pristojni zdravniški komisiji za promet (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži v 15 dneh po prejemu zdravniškega spričevala iz 16. člena tega pravilnika.
23. člen 
(sestava in delo komisije) 
(1) Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje, med strokovnjaki s področja medicine dela, prometa in športa, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj. Komisija ima štiri člane, izmed katerih je eden predsednik in dva namestnika predsednika. Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.
(2) O posameznem primeru odloča komisija v sestavi treh članov, ki jih določi predsednik ali njegov namestnik, od katerih mora biti vsaj eden usmerjen v medicino železniškega prometa.
(3) Na zahtevo komisije se v presojo ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev lahko vključujejo tudi specialisti različnih specialnosti, psiholog s strokovnim izpitom za delo v zdravstvu, strokovnjaki, ki poznajo delovni proces, in drugi strokovnjaki.
(4) Komisija o svojem delu sprejme poslovnik.
24. člen 
(odločitev komisije) 
(1) Komisija mora o posamezni zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve in svojo odločitev posredovati predlagatelju v osmih dneh od sprejete odločitve.
(2) Odločitev komisije je dokončna.
(3) Stroške dela komisije krije strojevodja ali delodajalec, ki je pri komisiji zahteval presojo ocene izpolnjevanja zdravstvenih pogojev.
V. EVIDENCA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
25. člen 
(vodenje evidenc) 
(1) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti mora o opravljenih zdravstvenih pregledih strojevodij voditi in hraniti dokumentacijo, ki obsega:
– splošne podatke z identifikacijo strojevodje, določene v napotnici za zdravstveni pregled iz Priloge 1 tega pravilnika,
– podatke iz ocene tveganja z oceno stopnje samostojne odgovornosti za varen železniški promet,
– zdravstveno dokumentacijo o opravljenih zdravstvenih pregledih,
– oceno telesne in duševne zmožnosti za varno delo in obrazložitev omejitev in ukrepov za varno delo strojevodje in
– evidenco o izdanih zdravniških spričevalih.
(2) Dokumentacija, ki se nanaša na zdravstvene preglede, se hrani v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.
26. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 
Varstvo osebnih podatkov iz evidence zdravstvenih pregledov se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VI. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, KI OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENE PREGLEDE STROJEVODIJ 
27. člen 
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec zdravstvene dejavnosti) 
(1) Zdravstvene preglede za ugotavljanje izpolnjevanja zdravstvenih pogojev za pridobitev oziroma ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo iz 5. in 7. člena tega pravilnika lahko opravlja izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima za opravljanje zdravstvenih pregledov zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco, ki ima vsaj dve leti izkušenj v medicini železniškega prometa, ali ki se je dodatno vsaj eno leto izobraževal v medicini prometa,
– ima za opravljanje psiholoških preverjanj psihologa z univerzitetno izobrazbo, opravljenim strokovnim izpitom za delo v zdravstvu, spričevalom in priznanjem usposobljenosti za opravljanje in razlaganje vsebine psiholoških preverjanj, ob upoštevanju dela izvršilnih železniških delavcev, in
– ima dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa.
(2) Za pomoč pri oceni izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev lahko zdravnik medicine dela, prometa in športa zaprosi tudi drugega zdravnika ustrezne specialnosti.
(3) Pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pregledov iz tega pravilnika izda minister, pristojen za zdravje.
VII. POSEBNA DOLOČBA 
28. člen 
(osebje ali oseba, ki opravlja varnostno kritične naloge, ki ni strojevodja) 
(1) Določbe IV. poglavja tega pravilnika se smiselno uporabljajo za osebje ali osebo, ki opravlja varnostno kritične naloge, ki ni strojevodja (v nadaljnjem besedilu: OVKN).
(2) Komisija iz 23. člena tega pravilnika pri presojanju o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za opravljanje dela na delovnem mestu OVKN upošteva določbe sistema varnega upravljanja (v nadaljnjem besedilu: SVU), s katerimi so ti pogoji določeni.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(domneva o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zdravstvenih pregledov) 
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstvene preglede strojevodij, zaprosijo za pridobitev pooblastila iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo za opravljanje zdravstvenih pregledov v skladu s Pravilnikom o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 79/09, 12/16 in 30/18 – ZVZelP-1), lahko opravljajo zdravstvene preglede na podlagi tega pravilnika do pridobitve pooblastila iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika v skladu s prejšnjim odstavkom.
30. člen 
(zdravstveni pregledi izvršilnih železniških delavcev, začeti pred uveljavitvijo pravilnika) 
Zdravstveni pregledi izvršilnih železniških delavcev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 79/09, 12/16 in 30/18 – ZVZelP-1).
31. člen 
(računanje rokov) 
Roki iz 8. člena tega pravilnika se računajo od dneva, ko je bilo izdano zdravniško spričevalo strojevodji na podlagi dosedanjih predpisov.
32. člen 
(SVU) 
(1) Šteje se, da je v SVU upravljavca in prevoznikov kot njihov sestavni del vključena vsebina določb tega pravilnika, ki se nanašajo na OVKN.
(2) Upravljavci in prevozniki morajo za spremembo pravil v svojem SVU glede vsebin, ki so določene v tem pravilniku, pridobiti predhodno potrditev varnostnega organa, ki se izda na podlagi mnenja pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti iz 27. člena tega pravilnika.
33. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 79/09, 12/16 in 30/18 – ZVZelP-1).
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-90/2020
Ljubljana, dne 26. februarja 2021
EVA 2020-2711-0070
Janez Poklukar 
minister za zdravje 
Soglašam! 
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost