Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2021 z dne 18. 2. 2021

Kazalo

513. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ptuj, stran 1596.

  
Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE), Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/15 in 9/16) in soglasja Agencije za energijo št. 73-34/2016-18/262 z dne 28. 9. 2020 družba Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d. o. o., izdaja
S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A  N A V O D I L A 
za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ptuj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina akta) 
(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje distribucijskega sistema za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), za geografsko območje Mestne občine Ptuj, na katerem izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote družba Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote).
(2)  Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) in uporabnike sistema, ter tudi tiste pravne in fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu ali na drugih soodvisnih objektih.
(3)  Ta akt določa predvsem:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe s toploto;
– pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem;
– splošne pogoje za dobavo in odjem toplote;
– tarifni sistem in tarifne elemente za dobavo toplote.
(4) Ta akt se uporablja za distribucijski sistem na geografskem območju, navedenem v prvem odstavku tega člena, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
2. člen 
(uporaba podatkov in informacij) 
(1) Distributer toplote mora predhodno ustrezno seznaniti uporabnike in odjemalce z namenom obdelave pridobljenih osebnih podatkov.
(2) Distributer toplote je dolžan varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od odjemalcev, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(3) Pridobljene osebne podatke odjemalcev je dolžan distributer toplote uporabljati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in je ob pridobitvi osebnih podatkov dolžan odjemalca seznaniti z namenom pridobivanja in obdelave podatkov, ki jih zahteva.
(4) Osebne podatke odjemalca distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
1. celotni stroški za oskrbo s toploto so stroški za toploto, dobavljeno iz distribucijskega sistema, ki so izkazani z računi oziroma s specifikacijo stroškov za dobavljeno toploto za odjemno mesto. Stroški zajemajo fiksne in variabilne stroške ter stroške meritev;
2. črpališča so objekti in naprave, ki omogočajo transport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
3. daljinsko ogrevanje je distribucija toplote iz centralnih in decentraliziranih proizvodnih virov toplote po vročevodnem omrežju do odjemalcev toplote;
4. delilnik stroškov toplote (v nadaljnjem besedilu: delilnik) je naprava za indikacijo ali merjenje porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo sanitarne tople vode posameznih delov stavbe. Delilniki po tem aktu so delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ter merilniki toplote in vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe;
5. distribucija toplote je prenos toplote po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo toplote odjemalcem;
6. distribucijski sistem je sistem naprav in napeljav, ki ni povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi in ki omogoča prenos toplote po omrežju od enega ali več virov do odjemalcev.
7. distributer toplote je izvajalec dejavnosti izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju Mestne občine Ptuj;
8. distribucijski vod je glavni distribucijski cevovod, po katerem se prenaša ogrevni medij (npr. vročevod, toplovod) do priključnih mest priključkov uporabnikov;
9. gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo toplote za opravljanje trgovskih, gospodarskih ali poklicnih dejavnosti;
10. hišna toplotna postaja je del toplotne postaje, ki je namenjen prenosu toplote od priključne toplotne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
11. industrijski odjemalec je odjemalec, ki kontinuirano v svojem delovnem procesu proizvaja dobrine;
12. interne toplotne naprave so naprave, ki omogočajo izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne načine ogrevanja (npr. radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode) ter tehnološke in druge namene;
13. investicijsko vzdrževanje so dela, ki po pravilih, ki urejajo računovodenje, predstavljajo povečanje koristnosti ali podaljšanje dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev. Za investicijsko vzdrževanje se štejejo tista dela, ki se po računovodskih predpisih lahko izkazujejo kot vlaganja v povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev energetske infrastrukture;
14. intervencijsko vzdrževanje je nujna izvedba del, s katerimi se nujno sanirajo stanja netesnosti, nepredvidenih okvar ali stanja prenehanja delovanja posameznih naprav, posameznega dela ali celotnega sistema daljinskega ogrevanja;
15. investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev ali sam izvaja graditev naprav in napeljav distribucijskega sistema, toplotne postaje ali stavbe, ki bo oskrbovana s toploto iz distribucijskega sistema;
16. merilna naprava je merilnik toplote na odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina predane oziroma prevzete toplote, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote;
17. merilno mesto je mesto v priključni toplotni postaji, kjer je nameščena merilna naprava. Izjemoma so merilne naprave v obstoječih toplotnih postajah lahko nameščene tudi v hišni postaji;
18. nadzor je kvalitativni in kvantitativni nadzor pooblaščene osebe distributerja toplote nad izvajanjem del in odjemom toplote na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah;
19. nesorazmerni stroški priključitve na distribucijski sistem pomenijo stroške gradnje distribucijskega voda do točke v sistemu, kjer je priključitev možna, ali stroške, ki so potrebni za ojačitev obstoječega sistema, ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja odjema iz sistema na novem distribucijskem vodu oziroma obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo naložbe;
20. obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na odjemnem mestu ali neposredno za merilno regulacijsko opremo, ki omogoča meritev količin prevzema toplotne moči in omejitev toplotne moči na nastavljeno obračunsko moč, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
21. obračunsko obdobje je obdobje, za katerega se izvaja obračun stroškov za toploto in traja za vse odjemalce en mesec;
22. obdobje odčitavanja je obdobje, v katerem se izvaja odčitavanje merilnih naprav in je za vse odjemalce mesečno;
23. odjemalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki odjema toploto za lastno rabo in je lastnik nepremičnine, na katero ali za katero je nameščeno odjemno mesto. Odjemalec je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
24. odjemno mesto je točka v toplotni postaji, v kateri se izvajajo meritve ali na drug način ugotavlja odjemalcu predane količine toplote;
25. ogrevni medij je medij v distribucijskem sistemu, s katerim se prenaša toplota;
26. ostali odjemalec je odjemalec, ki ni gospodinjski ali industrijski odjemalec;
27. prevzemno mesto je mesto, na katerem distributer toplote prevzema toploto od proizvajalca toplote;
28. priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in odjemno ali-prevzemno mesto. Priključek se začne na priključnem mestu na distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom uporabnika;
29. priključitev je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem;
30. priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, v skladu s tem aktom in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi stavb na distribucijski sistem;
31. priključna toplotna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec prevzema pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
32. priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek uporabnika;
33. priključno mesto uporabnika je točka na koncu priključka neposredno za glavnimi zapornimi armaturami, kjer je oziroma bo priključena toplotna postaja uporabnika;
34. primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
35. proizvajalec toplote je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja toploto;
36. proizvodni viri so naprave, ki pretvarjajo primarno energijo goriv v toploto;
37. razdelilnik stroškov dobavljene toplote je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev (lastnikov posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;
38. redno vzdrževanje so vzdrževalna dela, ki se pojavljajo pri lastniku, distributerju in odjemalcu občasno, če taka dela po računovodskih predpisih ne predstavljajo povečanja koristnosti ali podaljšanja dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev. Za redno vzdrževanje se štejejo vsa tista redna dela, ki se po računovodskih predpisih lahko izkazujejo kot strošek in ne kot vlaganje v povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev energetske infrastrukture;
39. sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevnega medija v prenosniku toplote;
40. skupno odjemno mesto je točka v toplotni postaji, v kateri se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja predane količine toplote več odjemalcem oziroma stavbam;
41. soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja je soglasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov;
42. soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE; v nadaljnjem besedilu: EZ-1);
43. sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe delovanja toplotnih naprav ali obračuna toplote;
44. tarifna skupina je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke toplote;
45. tehnične zahteve so zahteve distributerja toplote, ki so pretežno tehnične narave in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in drugih delih na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah. Tehnične zahteve pripravi distributer toplote in jih javno objavi na spletni strani;
46. temperaturni primanjkljaj je vsota dnevnih razlik med temperaturo zraka v ogrevanem prostoru (na temperaturo 20 °C) in povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem se upoštevajo le dnevi v času ogrevalne sezone, ko je bila povprečna dnevna zunanja temperatura zraka nižja ali enaka 12 °C, po podatkih organa, ki je zadolžen za izvajanje meteoroloških meritev;
47. toplota je izraz za toplotno energijo ne glede na vrsto ogrevnega medija (npr. vroča voda, para, kondenzat), ki jo prenaša;
48. toplotna postaja je vezni člen med distribucijskim sistemom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca. Sestavljena je lahko iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave odjemalcev. Toplotne postaje so lahko glede na ogrevni medij vročevodne ali toplovodne postaje;
49. uporabnik sistema je proizvajalec toplote, ki dobavlja toploto v distribucijski sistem, ali odjemalec, ki odjema toploto iz distribucijskega sistema;
50. usposobljen izvajalec je izvajalec gradnje, vzdrževalnih del in obratovanja naprav distribucijskega sistema in toplotnih postaj, ki ima ustrezno registrirano dejavnost in je ustrezno strokovno usposobljen ter predhodno potrjen s strani distributerja toplote. Distributer toplote vodi seznam usposobljenih izvajalcev;
51. zapisnik o nastavljeni obračunski moči je zapis, ki ga sestavi pooblaščena oseba distributerja toplote ob nastavitvi obračunske toplotne moči v toplotni postaji.
(2) Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, imajo enak pomen, kot ga določa EZ-1.
II. DISTRIBUCIJSKI SISTEM 
4. člen 
(opredelitev distribucijskega sistema) 
(1) Distribucijski sistem je sistem objektov in naprav za prenos toplote po distribucijskem omrežju od prevzemnih mest iz proizvodnih virov toplote do odjemnih mest v toplotnih postajah. Sestavni del distribucijskega sistema so tudi distribucijski vodi in priključki, vključno z glavnima zapornima armaturama A1 (dovodna armatura), A2 (povratna armatura) in OA-1 (obtočna armatura-kratka vez) na priključnem mestu uporabnika.
(2) Zaradi zagotavljanja varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema se določbe tega akta, v primerih, ko bi interne naprave lahko ogrožale učinkovito delovanje distribucijskega sistema, nanašajo tudi na toplotne postaje, ki so vezni člen med distribucijskim sistemom in internimi toplotnimi napravami, in na interne toplotne naprave uporabnika, ki niso sestavni del distribucijskega sistema.
(3) Sestavni del distribucijskega sistema so tudi stvarne in druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje objektov, naprav in omrežij iz prejšnjega odstavka.
(4) Distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ptuj sestavljajo:
– proizvodni viri toplotne energije;
– vročevodno omrežje daljinskega ogrevanja z ogrevnim medijem vročo vodo, ki prevzema toploto iz proizvodnih virov. Nazivni tlak omrežja je 6 bar in nazivna temperatura 120 °C;
– črpališča, ki omogočajo transport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
– sistem za nadzor in upravljanje distribucijskega sistema.
5. člen 
(razvoj distribucijskega sistema) 
(1) Distributer toplote ima izključno pravico, da izdeluje oziroma potrjuje tehnične in tehnološke rešitve za nadaljnji razvoj distribucijskega sistema v Mestni občini Ptuj.
(2) Pri načrtovanju vlaganj in investicij v distribucijski sistem in pri izdajanju soglasij za priključitev in ostalih soglasij mora distributer toplote ekonomsko-tehnično optimizirati proces načrtovanja naložb ob upoštevanju energetske učinkovitosti, stroškov kapitala, stroškov vzdrževanja in stroškov obratovanja.
6. člen 
(spremembe na distribucijskem sistemu) 
Distributer toplote ima zaradi zagotovitve varnega, zanesljivega in učinkovitega delovanja distribucijskega sistema pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na proizvodnih virih toplote, distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah ter podati tehnične zahteve, katere se morajo upoštevati pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju distribucijskega sistema in naprav odjemalca toplote.
7. člen 
(pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema) 
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter drugih delih na distribucijskem sistemu in toplotnih postajah se morajo upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema in toplotnih postaj. Pri tem se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov, drugih elementov distribucijskega sistema in toplotnih postaj, upošteva tudi tehnične zahteve.
8. člen 
(naprave v lasti oziroma v pogodbenem upravljanju distributerja toplote) 
(1) Naprave distributerja toplote so:
– proizvodni viri toplotne energije;
– distribucijski vodi do priključnih mest priključkov;
– priključki vključno z glavnimi zapornimi armaturami in merilno napravo;
– naprave za nadzor in upravljanje distribucijskega sistema.
(2) Če distributer toplote ni lastnik dela naprav iz prejšnjega odstavka, z lastnikom naprav sklene pogodbo, ki omogoča, da učinkovito opravlja svoje naloge upravljanja in vzdrževanj v skladu z EZ-1 in tem aktom.
9. člen 
(toplotne naprave odjemalca toplote) 
(1) Naprave v lasti odjemalca toplote so:
– toplotne postaje;
– interne toplotne naprave za glavnimi zapornimi ventili distribucijskega sistema in za merilno napravo;
– delilniki stroškov toplote vgrajeni za merilno napravo;
(2) Stroški gradnje in vzdrževanja naprav, ki so v lasti odjemalca ali več odjemalcev, so obveznost odjemalca ali več odjemalcev.
10. člen 
(obvezen nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih naprav odjemalca) 
(1) Distributer toplote zaradi zagotovitve varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema izvaja nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih naprav.
(2) Nadzor distribucijskega operaterja toplote nad projekti in gradnjo ter montažo distribucijskega sistema, toplotnih postaj in internih toplotnih naprav obsega:
1. izvajanje nadzora nad projektno dokumentacijo v okviru izdajanja pogojev in soglasij za priključitev na distribucijski sistem skladno s tem aktom;
2. potrjevanje skladnosti gradnje s projekti za izvedbo in nadzor vnosa sprememb med gradnjo v projekt za izvedbo;
3. potrjevanje, da so dograjeni, ali spremenjeni distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje, ki jih je izvedel investitor geodetsko posneti in posnetek oddan distributerju toplote;
4. usklajevanje rokov fizične priključitve novih distribucijskih vodov in priključkov na obstoječ distribucijski sistem;
5. usklajevanje rokov polnitve distribucijskih vodov, priključkov, toplotnih postaj in internih toplotnih naprav odjemalcev z ogrevnim medijem;
6. usklajevanje rokov začetka odjema toplote;
7. skrb, da so projekti izvedenih del oziroma dopolnjeni projekti za izvedbo pravočasno dostavljeni v arhiv distributerja toplote;
8. potrjevanje, da so pred vključitvijo v distribucijski sistem distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje zgrajeni tako, da je zagotovljeno varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sistema;
9. nadzor nad posegi tretjih oseb v varovalni pas distribucijskega sistema, da se le ti izvajajo skladno z izdanimi pogoji in soglasji distributerja toplote.
(3) Med gradnjo morajo biti distribucijski vodi, priključki in toplotne postaje geodetsko posneti in po končani gradnji posnetek posredovan distributerju toplote v obliki, skladni z določbami pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora ter tehničnimi zahtevami distributerja toplote glede vodenja zbirnega katastra energetske infrastrukture.
11. člen 
(obveznost odjemalca za obratovanje njegovih toplotnih naprav) 
(1) Odjemalec mora s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, ki preprečuje motnje na drugih napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih naprav ne presega vrednosti, določenih v projektni dokumentaciji toplotne postaje in internih toplotnih naprav.
(2) Za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje svojih toplotnih naprav ima odjemalec naslednje obveznosti:
1. s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti za normalno obratovanje in redno vzdrževanje svojih toplotnih naprav tako, da je zagotovljeno zanesljivo, varno in energetsko učinkovito obratovanje distribucijskega sistema;
2. s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih naprav ne presega vrednosti določenih v projektni dokumentaciji toplotne postaje in internih toplotnih naprav;
3. ne spreminjati pogodbenih nastavitev obračunske moči, pretoka in temperature v toplotni postaji;
4. brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spreminjati svojih toplotnih naprav;
5. skrbeti, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in dostopna delavcem in pooblaščenim predstavnikom distributerja toplote;
6. skrbeti, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna dokumentacija s strojnimi in elektro shemami naprav in napeljav;
7. vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer je toplotna postaja tako, da so distributerju toplote zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore;
8. sproti obveščati distributerja toplote o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu;
9. obvestiti distributerja toplote o zaznavi okvare merilne naprave;
10. z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne sme motiti drugih odjemalcev ali distributerja toplote;
11. v toplotni postaji omogočiti distributerju toplote priključitev naprav za daljinski prenos podatkov, daljinsko krmiljenje obratovalnih stanj in drugih naprav za upravljanje toplotne postaje;
12. omogočati distributerju toplote izvajanje nujnih vzdrževalnih del na priključku, ki je v lasti odjemalca ali več odjemalcev, zaradi zagotavljanja nemotenega obratovanja distribucijskega sistema.
(3) Odjemalec odgovarja za škodo distributerja toplote, ki je nastala zaradi posegov odjemalca na njegovih toplotnih napravah.
(4) Distributer toplote s priključitvijo objektov, naprav in napeljav odjemalcev na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje in delovanje teh objektov, naprav in napeljav.
(5) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške električne energije za delovanje toplotne postaje, merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov, ki niso v lasti ali najemu distributerja toplote.
(6) Odjemalec je dolžan zagotavljati in kriti stroške vode iz vodovodnega omrežja za pripravo tople sanitarne vode.
(7) Odjemalec je dolžan kriti stroške praznitev in polnitev kemično pripravljene sistemske vode v internih napravah, ki so v lasti odjemalca ali več odjemalcev.
12. člen 
(evidenca infrastrukture za distribucijo toplote) 
Distributer toplote vodi kataster infrastrukture za distribucijo toplote, v katerem so podatki o tehničnih značilnostih, lastništvu in lokaciji infrastrukture za distribucijo toplote.
III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE S TOPLOTO 
1. Zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema
13. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Distributer toplote zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje distribucijskega sistema in skrbi za uravnotežene obratovalne razmere z naslednjimi aktivnostmi:
1. načrtovanjem in zagotavljanjem zadostne kapacitete proizvodnih virov za zanesljivo oskrbo distribucijskega sistema s toploto in energenti tako, da lahko zadosti potrebam odjemalcev toplote pri projektni zunanji temperaturi;
2. načrtovanjem razvoja in gradnjo distribucijskega sistema za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop odjemalcev do distribucijskega sistema;
3. načrtovanjem obratovanja in vzdrževanja distribucijskega sistema;
4. izvajanjem nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega sistema;
5. nediskriminatornim obravnavanjem vseh odjemalcev distribucijskega sistema;
6. zagotavljanjem potrebnih podatkov proizvajalcem toplote in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito oddajajo oziroma odjemajo toploto v oziroma iz distribucijskega sistema;
7. izvajanjem meritev, obdelavo podatkov meritev in obračun prevzetih in dobavljenih količin toplote;
8. rednim, intervencijskim in investicijskim vzdrževanjem objektov in naprav distribucijskega sistema, ki so v lasti ali najemu distributerja toplote;
9. izvajanjem posodobitve distribucijskega sistema;
10. zaščito distribucijskega sistema pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi iz okolice;
11. izvajanjem sistemske kontrole z namenom odkrivanja poškodb in načrtovanja izvajanja rednih in investicijskih vzdrževalnih del ter posodobitev distribucijskega sistema;
12. varovanjem objektov in naprav distribucijskega sistema z izvajanjem nadzora nad aktivnostmi tretjih oseb v njegovem varovalnem pasu;
13. izvajanjem nadzora nad učinkovitostjo obratovanja toplotnih postaj in internih toplotnih naprav in o načinih za izboljšanje stanja obratovanja teh naprav obveščati odjemalce toplote;
14. zagotavljanje predpisanih meroslovnih zahtev za merilne naprave na odjemnih mestih, skladno z zakonom, ki ureja področje meroslovja.
(2) Aktivnosti za zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno z akcijskimi načrti, letnimi plani rednih in investicijskih vzdrževalnih del ter internimi operativnimi tehnološkimi navodili. Izvedbo posameznih del lahko distributer toplote prepusti ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
(3) Distributer toplote je dolžan za posege na svojih napravah na nepremičninah oziroma premičninah, ki so v lasti odjemalca, le-temu povrniti s posegom povzročeno dejansko škodo, v kolikor vzpostavitev v prvotno stanje s posegom v premičnine ali nepremičnine ni mogoča. Višino škode ugotovi cenilec ustrezne stroke, ki je vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje. Cenilca izbereta odjemalec in distributer toplote iz navedenega imenika sporazumno. Stroške cenitve krije distributer toplote.
14. člen 
(obveznost odjemalca pri zagotavljanju dostopa) 
(1) Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote neoviran dostop do naprav in napeljav, ki so v lasti ali upravljanju distributerja toplote, kot tudi do toplotnih postaj in internih toplotnih naprav, po predhodni najavi distributerja toplote in na način, ki distributerju toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
1. odčitavanje, kontrola, vzdrževanje in menjava merilnih naprav;
2. izvajanje nadzora in vzdrževalnih del na napravah, ki so v lasti ali v upravljanju distributerja toplote;
3. izvajanje nadzora nad delovanjem in stanjem priključka in toplotne postaje;
4. izvedba nujnega popravila v primeru puščanja priključka;
5. izvajanje nadzora, upravljanja in vzdrževanja glavnih zapornih armatur A1 in A2;
6. izvedba odklopa zaradi neporavnanih obveznosti do distributerja toplote skladno s 308. členom EZ-1;
7. pregled internih toplotnih naprav odjemalca, ki nastopajo kot obračunski element med odjemalcem in distributerjem toplote, v kolikor distributer toplote na podlagi tehničnih parametrov odjema toplote utemeljeno sumi o spremembi odjemalčeve obračunske moči.
(2) Odjemalec mora zagotoviti distributerju toplote prost dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih se izvajajo dela, oziroma v prostore, v katerih so nameščene toplotne naprave ter mu omogočiti izvajanje vseh potrebnih del, kadar je to potrebno v skladu pristojnostmi distributerja toplote, določenih v EZ-1 in v tem aktu.
(3) Odjemalec, ki zaradi motenj na distribucijskem sistemu, višje sile in drugih okoliščin ne more izvrševati pravic dostopa do distribucijskega sistema, je ob nastopu takih razmer dolžan o tem takoj obvestiti distributerja.
15. člen 
(uravnotežene obratovalne razmere) 
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere v distribucijskem sistemu.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere v distribucijskem sistemu, da zagotovi varno, racionalno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijski sistem in predane iz njega, morajo biti na vseh prevzemnih in odjemnih mestih nameščene ustrezne merilne naprave.
16. člen 
(sistemska kontrola) 
Distributer toplote izvaja sistemsko kontrolo distribucijskega sistema z namenom nadzora nad delovanjem distribucijskega sistema, merilnih in ostalih naprav, odkrivanja poškodb in načrtovanja izvajanja rednih in investicijskih vzdrževalnih del ter posodobitev distribucijskega sistema v naslednjih časovnih razporedih:
1. preglede nadzemnih in podzemnih distribucijskih vodov v času obratovanja: najmanj dvakrat letno;
2. preglede vročevodnih in toplovodnih jaškov v času obratovanja: najmanj dvakrat letno;
3. preglede zapornih armatur vgrajenih v distribucijskih vodih v času obratovanja: najmanj dvakrat letno;
4. preglede varnostnih armatur vgrajenih v distribucijskih vodih v času obratovanja: najmanj dvakrat letno;
5. preglede merilnih naprav: najmanj enkrat letno;
6. preglede toplotnih postaj v času obratovanja, ki so v njegovi lasti ali pogodbenem upravljanju: najmanj dvakrat letno;
7. daljinski nadzor obratovalnih parametrov distribucijskega sistema: stalno.
2. Varovanje distribucijskega sistema
17. člen 
(soglasje distributerja za posege v prostor v varovalnem pasu distribucijskega sistema) 
(1) V varovalnem pasu ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege ter pravico dostopa do distribucijskega sistema.
(2) Za zagotovitev varnosti distribucijskega sistema ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter zdravja in življenja ljudi in živali v območju distribucijskega sistema, izdaja distributer toplote strokovne smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, projektne pogoje k nameravanim posegom tretjih oseb v varovalni pas pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na distribucijski sistem.
(3) Pri pripravi smernic in projektnih pogojev distributer toplote določi tudi morebitne posebne varnostne ukrepe v varovalnem pasu distribucijskega sistema.
(4) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane posega v območje varovalnega pasu in predložene projektne dokumentacije, distributer toplote odloči o zahtevi za izdajo soglasja, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov in varnega ter zanesljivega obratovanja in vzdrževanja distribucijskega sistema.
(5) Na podlagi izdanega soglasja se poseg v varovalnem pasu sme izvesti le skladno z izdanim soglasjem.
(6) Za posege tretjih oseb v varovalni pas, za katere po zakonodaji ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, distributer toplote na podlagi vloge investitorja in na podlagi predloženih izvedbenih rešitev, usklajenih z veljavnimi predpisi in izdanimi pogoji s strani distributerja toplote, izda soglasje za izvedbo nameravanih del.
(7) Varovalni pas in varnostni odmik določi distributer skladno z EZ-1, tem aktom in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
18. člen 
(posegi v varovalni pas distribucijskega sistema brez soglasja distributerja) 
Če tretja oseba ni pridobila soglasja za poseg v varovalni pas skladno s prejšnjim členom, distributer toplote nemudoma izda pisno prepoved izvajanje del, zahteva prepoved izvajanja del v varovalnem pasu in obvesti pristojne državne organe.
3. Kakovost ogrevnega medija
19. člen 
(kakovost ogrevnega medija) 
(1) Distributer toplote mora zagotavljati napajanje distribucijskega sistema le z ustrezno kemično pripravljeno vodo. Kakovost ogrevnega medija se ugotavlja na prevzemnem mestu. Prevzeta toplota je ustrezne kakovosti, če izmerjeni parametri na prevzemnem mestu ustrezajo parametrom, določenim v naslednjem odstavku in kot so podrobneje opredeljeni v pogodbi o prevzemu toplote.
(2) Kemične in fizikalne lastnosti ogrevnega medija, ki vstopa v distribucijski sistem, morajo ustrezati vsaj naslednjim vrednosti:
1. Ogrevni medij v vročevodnem sistemu:
– prevodnost pri 25 °C: < 30 µS/cm;
– prevodnost po kationskem filtru 25 °C: < 10 µS/cm;
– pH pri 25 °C: 9,5–10;
– kisik: < 0,02 mg/l;
– klorid (Cl): < 1,0 mg/l;
– skupno železo (Fe): < 0,05 mg/l.
(3) Distributer toplote lahko sprejme v distribucijski sistem le ogrevni medij z lastnostmi, ki ustrezajo območju vrednosti navedenim v prejšnjem odstavku.
4. Nadzor nad obratovanjem distribucijskega sistem
20. člen 
(obveznost nadzora distribucijskega sistema s strani distributerja toplote) 
(1) Distributer toplote mora imeti organiziran nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, redno pregledovati varovalne pasove in skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere.
(2) Nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema se izvaja z vizualnim nadzorom in s pomočjo procesne, merilne, registracijske, telemetrijske in programske opreme. Potrebno je zagotoviti:
1. nadzor nad proizvodnjo toplote in prevzemom toplote v distribucijski sistem;
2. nadzor nad distribucijo toplote ter vodenjem distribucijskega sistema;
3. nadzor nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, napovedovanje odjema toplote in meritve prevzetih količin toplote;
4. nadzor nad delovanjem in stanjem objektov v distribucijskem sistemu;
5. nadzor nad predajo toplote odjemalcem toplote na odjemnih mestih;
6. ugotavljanje in javljanje motenj na distribucijskem sistemu in neuravnoteženih obratovalnih razmer;
7. simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju.
(3) Izvajanje nadzora nad delovanjem in obratovanjem distribucijskega sistema mora distributer toplote izvajati skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili.
21. člen 
(služba stalne pripravljenosti) 
Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema distributer toplote organizira službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega sistema in je sposobna izvesti nujne ukrepe za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma motenj na distribucijskem sistemu in organizacijo potrebnih popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
22. člen 
(nadzor nad priključkom in toplotno postajo) 
(1) Distributer toplote ima pravico in dolžnost izvajanja nadzora nad delovanjem priključka in toplotne postaje zaradi zagotavljanja varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor vključuje kontrolo stanja priključka, glavnih zapornih armatur in elementov toplotne postaje ter kontrolo vstopnih in izstopnih parametrov na odjemnem mestu.
(2) Zaradi varnosti izvajanja del in zagotavljanja nemotenega obratovanja distribucijskega sistema, ima distributer toplote pravico nadzora, upravljanja in vzdrževanja glavnih zapornih armatur.
(3) V primeru večjih netesnosti ali poškodb za glavnimi zapornimi ventili oziroma na primarni strani toplotne postaje lahko ventile zapre tudi pooblaščeni vzdrževalec oskrbovane stavbe ali pa intervencijske službe – gasilci.
(4) V primeru začasne ali dolgotrajne prekinitve dobave toplote distributer toplote izvede ločitev toplotne postaje in internih toplotnih naprav od distribucijskega sistema z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih armatur in z vzpostavitvijo kontroliranega minimalnega obtoka ogrevnega medija preko obtočne armature (kratke vezi) za preprečitev nastanka škode na distribucijskem sistemu.
5. Zagotavljanje zanesljive oskrbe
23. člen 
(zagotavljanje zanesljive oskrbe) 
Distributer toplote je dolžan zagotavljati zanesljivo oskrbo s toploto in dela na distribucijskem sistemu in prekinitve distribucije toplote izvajati skladno z določbami EZ-1 in tega akta.
6. Vzdrževanje distribucijskega sistema
24. člen 
(obveznost distributerja za vzdrževanje distribucijskega sistema) 
(1) Distributer toplote vzdržuje proizvodne vire toplote in distribucijski sistem, ki je v njegovi lasti ali upravljanju tako, da posebno skrbnost namenja varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja distribucijskega sistema tako, da izvaja redna in investicijska vzdrževalna dela, ter izredna (nepredvidena) vzdrževalna dela.
(2) Distributer toplote pripravi letni načrt rednih in investicijskih vzdrževalnih del.
(3) Distributer toplote je dolžan redno vzdrževati objekte in naprave distribucijskega sistema, ki so v njegovi lasti in s katerimi upravlja tako, da je ves čas ohranjena funkcionalna in obratovalna usposobljenost ter varnost delovanja v času dobe koristnosti distribucijskega sistema (redno vzdrževanje). Redna vzdrževalna dela so popravila na napravah, ki ne pomenijo podaljšanja življenjske dobe, povečanja vrednosti ali zmogljivosti opredmetenih osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo zanesljivost, varnost, učinkovitost in zmogljivost v predvideni dobi koristnosti.
(4) Distributer toplote je dolžan izvesti posodobitve distribucijskega sistema, ki je v njegovi lasti ali z njim upravlja, s tem, da ga občasno obnovi, zamenja iztrošene sestavne dele oziroma spremeni njegovo konstrukcijo in s tem podaljša dobo obratovanja oziroma izboljša značilnosti obratovanja distribucijskega sistema (investicijsko vzdrževanje). Investicijska vzdrževalna dela so zamenjave ali preureditve oziroma obnove obstoječih opredmetenih osnovnih sredstev, ki povečajo zanesljivost, varnost, učinkovitost in zmogljivost ali podaljšajo predvidene dobe koristnosti distribucijskega sistema.
25. člen 
(pravice in obveznosti pri rednih vzdrževalnih delih na distribucijskem sistemu) 
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplote zaradi nujnih del, predvidenih rednih in investicijskih vzdrževalnih del, pregledov, načrtovanih rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitve distribucijskega sistema.
(2) Redna in investicijska vzdrževalna dela je distributer toplote dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki čim manj prizadene odjemalce.
(3) Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplote, ki je posledica izvedbe nujnih del, rednih in investicijskih vzdrževalnih del, distributer toplote ni odškodninsko odgovoren. Redna vzdrževalna dela se ne smejo izvajati v času, ko je pričakovati večjo rabo toplote.
26. člen 
(pravice in obveznosti pri izrednih nepredvidenih delih na distribucijskem sistemu) 
(1) V primeru okvar na distribucijskem sistemu, vključno s priključkom do glavnih zapornih armatur A1 in A2, ki nastanejo zaradi višje sile ali drugih razlogov, na katere distributer toplote ne more vplivati in povzročijo motnje v delovanju distribucijskega sistema, mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko distributer toplote, če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplote.
(3) Zaradi izrednih del z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega sistema, distributer toplote odjemalcem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene distribucije toplote.
(4) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem sistemu, nosi vse stroške potrebnih izrednih nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo po splošnih pravilih obligacijskega prava.
27. člen 
(dela na distribucijskem sistemu na podlagi zahtev tretjih oseb) 
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem sistemu določena dela za potrebe tretjih oseb izven rokov, ki so določeni v izdanem soglasju, izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi odjemalci.
(3) V kolikor so posledice del, zaradi potreb tretjih oseb, motnje v delovanju dela ali celotnega distribucijskega sistema, nosi stroške odprave motenj in morebitno škodo odjemalcev, naročnik teh del. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi tretji osebi, v kolikor ta oseba dokaže, da ima za izvedbo teh del izbranega usposobljenega izvajalca. Dela se morajo izvajati v skladu z operativno tehničnimi navodili distributerja toplote.
28. člen 
(objavljanje informacij o vzdrževalnih delih) 
(1) Distributer toplote je dolžan o predvidenem začasnem odklopu v pisni obliki ali na drug oseben način pravočasno obvestiti odjemalce toplote. V primeru večjega števila odjemalcev in v primeru, da osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, distributer toplote obvestilo o predvidenem začasnem odklopu objavi v sredstvih javnega obveščanja na območju Mestne občine Ptuj in na spletni strani distributerja vsaj 48 ur pred odklopom. Če ima stavba upravnika, za drug oseben način obveščanja odjemalcev skupnega odjemnega mesta šteje tudi pisno obvestilo upravniku stavbe, ki ga mora distributer toplote vročiti upravniku vsaj 48 ur pred predvidenim odklopom.
(2) Distributer toplote je dolžan o nepredvideni prekinitvi distribucije toplote zaradi nujnih in izrednih vzdrževalnih del v najkrajšem možnem času obvestiti prizadete odjemalce toplote v sredstvih javnega obveščanja na območju Mestne občine Ptuj in na spletni strani iz prejšnjega odstavka, z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj. Če ima stavba upravnika, distributer toplote pisno obvesti tudi upravnika stavbe.
(3) Obvestilo iz prvega in prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem bo prekinjena distribucija toplote;
– predvideno obdobje prekinitve distribucije toplote;
– načrt omejitev ali začasnih odklopov;
– seznam odjemnih mest, ki jih zadeva začasen odklop ali omejitev distribucije toplote.
29. člen 
(obveznost odjemalca za vzdrževanje njegovih toplotnih naprav) 
(1) Odjemalec je dolžan vzdrževati toplotne naprave, ki so v njegovi lasti.
(2) Odjemalec mora s skrbnostjo dobrega gospodarja skrbeti, da so njegove naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v distribucijskem sistemu in da pretoki na odjemnem mestu in povratna temperatura iz njegovih naprav ne presega vrednosti določenih v projektni dokumentaciji toplotne postaje in internih toplotnih naprav.
(3) Upravljanje in vzdrževalna dela v toplotni postaji sme izvajati samo izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s strani distributerja toplote.
(4) Upravljanje s priključkom, kot delom distribucijskega sistema, je v pristojnosti distributerja toplote. Vzdrževalna dela na priključku sme izvajati samo izvajalec, katerega usposobljenost je predhodno potrjena s strani distributerja toplote in samo z vednostjo in pod nadzorom pooblaščene osebe distributerja toplote.
30. člen 
(razdelitev stroškov obratovanja in vzdrževanja toplotnih naprav odjemalca) 
(1) Zaradi varnosti izvajanja del in zagotavljanja nemotenega obratovanja distribucijskega sistema, distributer toplote upravlja in vzdržuje glavne zaporne armature. Stroške prve vgradnje glavnih armatur krije odjemalec. Stroške nadaljnjega tekočega vzdrževanja teh armatur krije distributer toplote.
(2) Če distributer toplote ugotovi, da delovanje toplotnih naprav odjemalca ni varno, zanesljivo ali učinkovito, pozove odjemalca, da na svoje stroške izvede potrebne ukrepe na interni toplotni postaji ali na internih toplotnih napravah. Če odjemalec v roku, ki ga določi distributer toplote, ukrepov ne izvede in bi lahko tako obratovanje povzročalo splošno nevarnost, nevarnost za življenje in premoženje, ali škodo distributerju toplote, lahko distributer toplote odjemalca odklopi do izvedbe ukrepov.
(3) Če se ukrep iz prejšnjega odstavka nanaša na popravilo, ki povzroča ali bi lahko povzročilo motnje v delovanju distribucijskega sistema, ga kot nujno vzdrževalno delo izvede distributer toplote na stroške odjemalca. V tem primeru distributer toplote zaradi preprečitve povzročanja nadaljnje škode ter poslabšanja pogojev bivanja za odjemalca oziroma preprečitve ogrožanja življenja, zdravja ali premoženja, pristopi k popravilu poškodbe nemudoma.
7. Obratovanje distribucijskega sistema v primeru motenj in višje sile
31. člen 
(motnje na distribucijskem sistemu) 
(1) Motnje na distribucijskem sistemu so vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščine, zaradi katerih je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega sistema ali njegovega dela in prekinjena ali motena distribucija toplote.
(2) Motnje nastopijo tudi v primerih okvar in izpadov proizvodnih virov toplote v takšnem obsegu, da ni mogoče zagotoviti nemotene distribucije toplote v predvidenem obsegu.
(3) V primeru motenj distribucijskega sistema ima distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede vse možne tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplote.
32. člen 
(višja sila) 
(1) Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti (npr. poplave, požari, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih organov in izpadi električnega omrežja na območju proizvodnega vira ali črpališča ali odjemalca).
(2) Če distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do odjemalcev.
(3) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, se morata distributer toplote in odjemalec pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
(4) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplote zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem ter tretjim osebam.
33. člen 
(obveščanje v primeru motenj na distribucijskem sistemu) 
(1) Distributer toplote je dolžan o nastanku višje sile ali motenj na distribucijskem sistemu v najkrajšem možnem času ustrezno obvestiti prizadete odjemalce toplote v sredstvih javnega obveščanja na območju Mestne občine Ptuj in na spletni strani distributerja toplote z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj. Če ima stavba upravnika, distributer toplote obvesti tudi upravnika.
(2) Obvestilo na spletni strani distributerja toplote mora vsebovati:
– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem so motnje distribucije toplote;
– seznam stavb, katerim bo prekinjena ali motena distribucija toplote, če je to možno.
IV. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM 
1. Priključitve na distribucijski sistem
34. člen 
(postopek priključitve na distribucijski sistem) 
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na obstoječ distribucijski sistem v Mestni občini Ptuj, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati projektna rešitev in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na obstoječ distribucijski sistem, morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega sistema, na katerega se priključujejo.
(3) Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sistem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucijski sistem nosi odjemalec.
(4) Polnitev distribucijskega sistema in toplotnih postaj, kot tudi internih instalacij ogrevanja pri direktnih hišnih postajah, z ogrevnim medijem lahko izvede le distributer toplote. Stroške prve polnitve in ostale z izvedbo prve priključitve povezane stroške prilagoditve obratovanja distribucijskega sistema krije distributer toplote. Če se prva priključitev zaradi razlogov na strani odjemalca izvaja izven rokov, ki so določeni v izdanem soglasju za priključitev, izvede distributer toplote ta dela na stroške odjemalca po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na zanesljivost delovanja distribucijskega sistema oziroma na odjemalce.
(5) Stroške vseh naslednjih polnitev in prilagoditev obratovanja distribucijskega sistema, ki nastanejo zaradi odjemalčevih dejanj, krije odjemalec.
35. člen 
(listine, ki jih je treba predložiti pred polnitvijo) 
(1) Investitor oziroma odjemalec mora pred polnitvijo vsakega novega ali spremenjenega distribucijskega voda, priključka ali toplotne postaje distributerju toplote predložiti naslednje dokumente:
– dokazila o usposobljenosti izvajalca, ki je izvedel distribucijski vod, priključek ali toplotno postajo;
– izjavo, da so naprave zgrajene v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi zahtevami distributerja toplote, soglasjem h gradnji in soglasjem k priključitvi na distribucijski sistem;
– geodetski posnetek distribucijskega voda, priključka in toplotne postaje.
(2) Investitor oziroma odjemalec mora po pridobitvi uporabnega dovoljenja za distribucijski vod, priključek in toplotno postajo, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje predložiti distributerju toplote.
(3) Z ogrevnim medijem napolnjeni in obratovalno usposobljeni distribucijski vod, priključek in toplotna postaja odjemalcu ne dovoljujejo tudi odjema toplote. Odjem je dovoljen šele po sklenitvi pogodbe o dobavi toplote.
36. člen 
(nadzor nad uporabo ogrevnega medija) 
Ogrevnega medija iz distribucijskega sistema ni dovoljeno uporabljati za polnjenje internih toplotnih naprav ali v druge namene brez predhodnega dovoljenja distributerja toplote. Vsaka uporaba ogrevnega medija iz distribucijskega sistema mora potekati pod nadzorom distributerja toplote.
37. člen 
(priključitev na distribucijski sistem) 
(1) Fizična priključitev novega distribucijskega voda ali priključka na obstoječ distribucijski sistem je praviloma možna le izven ogrevalne sezone, to je običajno med 15. majem in 15. septembrom.
(2) Izjemoma je možna priključitev tudi med ogrevalno sezono, če so izpolnjeni vsi pogoji, kar predhodno preveri distributer toplote glede na vpliv predvidenih del na zanesljivost delovanja distribucijskega sistema oziroma na odjemalce. Vse stroške, ki nastanejo zaradi nove priključitve v času med ogrevalno sezono (npr. zaustavitev obratovanja vročevodnega omrežja, izguba sistemske vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem) in temeljijo na veljavnem ceniku storitev distributerja toplote nosi bodoči odjemalec oziroma investitor novega voda.
2. Pogoji in postopek izdajanja soglasij za priključitev
38. člen 
(pogoji za priključitev) 
(1) Priključitev odjemalčevih toplotnih naprav na distribucijski sistem je potrebno izvesti skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, predpisi, ki urejajo graditev objektov, EZ-1, določbami tega akta in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Soglasja, pogoji in mnenja so pisni dokumenti, ki jih izdaja distributer toplote skladno s predpisi in pravili stroke za priključitev odjemalčevih naprav na distribucijski sistem ali za spremembe že priključenih odjemalčevih naprav.
(3) O izdaji ali zavrnitvi soglasja distributer toplote odloči v rokih, ki jih določa veljavna zakonodaja, ki ureja splošni upravni postopek.
39. člen 
(soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja) 
(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti potrjeno projektno dokumentacijo stavbe v fazi idejne zasnove. Idejna zasnova mora biti izdelana skladno s predpisi, ki urejajo projektno in tehnično dokumentacijo za graditev objektov, in mora vsebovati shemo poteka priključka od priključnega mesta na distribucijskem vodu do stavbe, dimenzijo priključka, potrebno toplotno moč stavbe za različne vrste oskrbe s toploto (npr. ogrevanje, klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, tehnologija) in lokacijo toplotne postaje. S soglasjem za pridobitev gradbenega dovoljenja se na podlagi podatkov iz idejne zasnove stavbe potrdi mesto priključitve na distribucijski sistem in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma zavrne izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo.
(4) Izdano soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja velja dve leti od datuma izdaje.
(5) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja, hrani distributer toplote.
40. člen 
(informacija o priključitvi na distribucijski sistem) 
Za priključitev obstoječih stavb in posameznih delov stavb, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, odgovorni projektant oziroma investitor gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijski sistem. V pisni vlogi za pridobitev informacije je treba navesti situacijo stavbe s predvideno lokacijo toplotne postaje, opis namena uporabe toplote in podatke o potrebah po toploti.
41. člen 
(soglasje za priključitev) 
(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih naprav, ki se jih priključuje na distribucijski sistem, mora investitor gradnje pridobiti soglasje za priključitev.
(2) Distributer toplote izda soglasje za priključitev na osnovi pisne vloge investitorja.
(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja;
– projekt za izvedbo distribucijskega voda, priključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav in
– pisno izjavo s predvidenimi roki začetka gradnje distribucijskega voda in priključka ter roki fizične priključitve teh na obstoječ distribucijski sistem.
(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov in solastnikov ali pisno izjavo, s katero investitor del izjavlja, da je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in obstoječih toplotnih naprav (priključek, toplotna postaja, interne toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala oziroma jih prizadela.
(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za gradnjo distribucijskega voda in priključka potrebno poleg izjave iz prejšnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek potekal.
(6) Investitor ali lastnik stavbe lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku izdaje soglasja za priključitev. V tem primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja za priključitev priložiti tudi pooblastilo o zastopanju.
42. člen 
(obvezne vsebine soglasja za priključitev) 
Soglasje vsebuje naslednje obvezne sestavine:
a) naslov stavbe, za katero se izvaja priključitev (ulica, hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe);
b) navedba investitorja in lastnika stavbe:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, kraj, davčna številka;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, zastopnik družbe, davčna številka;
c) navedbo vseh načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi za soglasje in na osnovi katerih je izdano soglasje;
d) tehnične značilnosti distribucijskega voda ali priključka;
e) priključno moč internih toplotnih naprav;
f) obračunsko moč internih toplotnih naprav;
g) namen uporabe toplote;
h) pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem možna, če bo investitor izvedel priključitev v skladu s tem aktom, tehničnimi zahtevami distributerja toplote in predloženimi projekti za izvedbo;
i) navedba, da soglasje preneha veljati:
– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucijski sistem na osnovi načrtov, ki so sestavni del te odločbe; v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote;
– če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucijski sistem v roku 24 mesecev od dokončnosti soglasja za priključitev;
j) pouk o pravnem sredstvu.
43. člen 
(veljavnost soglasja) 
(1) Dokončno soglasje velja 24 mesecev.
(2) V času veljavnosti soglasja mora imetnik soglasja za priključitev objekta izpolniti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev in distributerju toplote naročiti izvedbo priključitve.
(3) Veljavnost soglasja za priključitev lahko distributer toplote na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.
(4) Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za priključitev podati 30 dni pred iztekom veljavnosti soglasja za priključitev. V primeru zamud na strani distributerja toplote se šteje, da je soglasje podaljšano, kar je distributer toplote dolžan sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še ni izvedel priključitve na distribucijski sistem.
44. člen 
(postopek odločanja o soglasju za priključitev) 
(1) Na osnovi podane vloge in priložene dokumentacije distributer toplote odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, če investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje pogoje za izdajo soglasja:
– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe ali dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo,
– če so projekti za izvedbo distribucijskega voda, priključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav izdelani v skladu s predpisi, tem aktom in tehnično tehnološkimi zahtevami distributerja toplote,
– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma solastnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih naprav, na katere se priključuje in o tem podal ustrezno izjavo in
– če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za distribucijski vod in priključek predložil dokazilo o lastništvu oziroma soglasju lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek potekal, v primerih, ko gradbeno dovoljenje ni potrebno.
(2) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča distributer toplote z odločbo v upravnem postopku najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je prejel popolno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča župan.
(4) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo vlogi za izdajo soglasja za priključitev, hrani distributer toplote.
45. člen 
(zavrnitev soglasja za priključitev) 
(1) Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve:
– če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev;
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi s toploto ali
– če bi priključitev distributerju toplote povzročila nastanek nesorazmernih stroškov.
(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve, distributer toplote zavrne soglasje za priključitev.
3. Sprememba osnovnih parametrov in pogoji za prenos soglasja
46. člen 
(pridobitev novega soglasja zaradi spremembe osnovnih parametrov) 
(1) Sprememba osnovnih parametrov pomeni spremembo tehničnih značilnosti distribucijskega voda ali priključka, spremembo nazivnih toplotnih moči internih toplotnih naprav in spremembo namena uporabe toplote.
(2) V primeru sprememb osnovnih parametrov mora lastnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede na to, ali se je sprememba osnovnih parametrov zgodila po sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za izdajo novega soglasja za priključitev po postopku iz 41. člena tega akta.
(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov se izda tako, da se izda novo soglasje za priključitev.
47. člen 
(pogoji za prenos soglasja pred priključitvijo) 
(1) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha (pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali odsvojitev nepremičnine v času med izdajo soglasja in pred priključitvijo, se lahko soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasje za priključitev preneseta na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba.
(2) Novi lastnik nepremičnine mora najkasneje v 15 dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o spremembi iz prejšnjega odstavka obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(3) Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.
48. člen 
(sprememba lastnika priključka) 
(1) Če po sklenitvi pogodbe o priključitvi pride na podlagi univerzalnega, singularnega pravnega nasledstva ali zaradi statusnih sprememb lastnika priključka do spremembe lastnika priključka, mora novi lastnik nepremičnine najkasneje v 15 dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o spremembi obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za priključitev.
(2) Vsakokratni lastnik stavbe stopi na mesto pravnega prednika kot pravni naslednik v pogodbo o priključitvi.
(3) Lastnik priključka lahko lastninsko pravico za priključek prenese na drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese lastninsko pravico na nepremičnini, na kateri je priključek.
(4) Če lastnik priključka prenese na drugo osebo lastninsko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek, se priključek deloma ali v celoti prenese na drugo osebo le, če se tako dogovorita v pogodbi o prenosu lastninske pravice lastnik in novi lastnik nepremičnine.
49. člen 
(neuporaba priključka) 
(1) Če je odjemalec odklopljen več kot deset let brez vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne namerava več ohranjati možnosti odjema toplote. Distributer toplote lahko v tem primeru fizično prekine povezavo med priključkom in distribucijskim vodom.
(2) Distributer toplote v primeru iz prejšnjega odstavka lastnika stavbe, za katero je izveden priključek, obvesti o nameravani fizični prekinitvi zaradi dotrajanosti, splošne nevarnosti, nevarnosti za življenje in premoženje ali zaradi škode, ki lahko nastane, pri čemer ga seznani z možnostjo ohranitve funkcionalnega stanja priključka in možnostjo nadaljnje uporabe ter stroški obnove priključka.
50. člen 
(odstranitev stavbe) 
(1) Če želi lastnik stavbo, v katero je napeljan priključek odstraniti, mora pred začetkom odstranitve pridobiti od distributerja toplote soglasje.
(2) Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže način odstranitve priključka, ki bo zaradi odstranitvenih del prizadet.
(3) Soglasje, ki ga izda distributer toplote, vključuje pogoje, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju stavbe.
4. Stroški priključitve
51. člen 
(stroški priključitve) 
(1) Lastnik stavbe ali investitor gradnje ima pravico do priključitve, če distributer toplote oceni, da je priključitev ekonomsko upravičena ali če se bodoči odjemalec odloči, da bo sam kril nesorazmerne stroške priključitve na obstoječ distribucijski sistem. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s tem uredita odjemalec in distributer toplote v pogodbi o priključitvi.
(2) Distributer toplote oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z uporabo metode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer se upoštevajo parametri iz splošnega akta agencije, ki ureja metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Pri izračunu ekonomske upravičenosti investicije gradnje priključka do točke v sistemu, kjer je priključitev možna ali v ojačitev obstoječega sistema oziroma pri kombinaciji obojega se upošteva referenčna ekonomska doba uporabe 20 let.
(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve distributer toplote upošteva:
– stroške za izvedbo potrebne investicije v priključek, distribucijski vod ali v ojačitev obstoječega sistema (vrednost investicije);
– predvidene prihranke in dodatne stroške distributerja toplote, ki nastanejo zaradi spremenjene višine vzdrževalnih in obratovalnih stroškov kot posledica izvedenih ojačitev sistema;
– strošek iz naslova donosa na finančna sredstva, potrebna za izvedbo investicije;
– predvidene dodatne prihodke distributerja toplote, glede na predviden obseg uporabe priključka s strani odjemalcev.
(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima distributer toplote zaradi zahtevane priključitve iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
(5) Stroški za izvedbo potrebne investicije so stroški projektiranja, stroški pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih stvarnih pravic, stroški gradnje objektov in naprav in vsi drugi stroški, ki jih distributer toplote ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za izračun stroškov se upoštevajo zadnje veljavne cene na trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih objektov.
(6) Predvideni dodatni stroški distributerja toplote so vsi stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim vzdrževanjem, ki jih bo imel distributer toplote, glede na izkustvena merila s podobno energetsko infrastrukturo, v zvezi z investicijo iz prejšnjega odstavka v referenčni ekonomski dobi uporabe.
(7) Strošek iz naslova donosa na sredstva za namene nesorazmernih stroškov priključitve se določi kot povprečna vrednost obrestne mere zadnjih petih izdanih državnih obveznic Republike Slovenije.
(8) Pri izračunu amortizacijskih dob se za posamezne dele distribucijskega voda upoštevajo amortizacijske dobe in stopnje, ki jih je distributer toplote upošteval pri pripravi zadnjih revidiranih letnih računovodskih izkazov skladno s slovenskimi ali mednarodnimi računovodskimi standardi in ki ne presegajo davčno priznanih stopenj.
(9) Predvideni dodatni prihodki distributerja toplote so vsi prihodki, ki jih bo imel distributer toplote zaradi nove priključitve, upoštevaje s strani odjemalca napovedan odjem toplote.
(10) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri analizi ekonomske upravičenosti, ugotavlja distributer toplote na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je s strani odjemalca prejel popolno vlogo za soglasje za priključitev.
(11) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).
(12) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve, ima odjemalec pravico do priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerne stroške).
(13) Distributer toplote določi nesorazmerne stroške kot znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi uporabe distribucijskega voda v celoti upoštevana takšna pričakovana interna stopnja donosnosti investicije, kot znaša stopnja donosa na sredstva distributerja toplote.
(14) Distributer toplote ni dolžan začeti z investicijo, dokler odjemalec ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se odjemalec zaveže, da bo v referenčni ekonomski dobi uporabljal distribucijski vod v napovedanem obsegu odjema toplote, ki izhaja iz soglasja za priključitev in dokler ne plača nesorazmernih stroškov, kot je opredeljeno v pogodbi o priključitvi.
(15) Posledice neizpolnjevanja obveznosti odjemalca iz pogodbe o priključitvi in vračilo dela nesorazmernih stroškov zaradi priključitve novih odjemalcev na isti distribucijski vod, distributer toplote opredeli v pogodbi o priključitvi.
5. Pogodba o priključitvi
52. člen 
(vsebina pogodbe o priključitvi) 
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključitvijo na distribucijski sistem skleneta imetnik soglasja za priključitev in distributer toplote pogodbo o priključitvi. S to pogodbo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s priključitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom nad gradnjo priključka, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom in njegovim vzdrževanjem, obveznost vzdrževanja toplotne postaje ter druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na priključitev na distribucijski sistem. Pogodba o priključitvi je pogoj za sklenitev pogodbe o dobavi toplote.
(2) Obvezna vsebina pogodbe o priključitvi je tudi ureditev vseh medsebojnih razmerij med distributerjem in lastnikom nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali odstranitvijo priključka ter odgovornost za plačilo s tem povezanih stroškov.
6. Izgradnja priključka in toplotne postaj
53. člen 
(obvezen nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje) 
(1) Priključek in toplotna postaja morata biti zgrajena v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote, graditelj pa mora distributerja toplote pred priključitvijo obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njuno izgradnjo.
(2) Distributer toplote mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na priključku.
(3) Investitor ali tretja oseba so dolžni obveščati distributerja toplote o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškodbah na priključku ali toplotni postaji.
(4) Vse morebitne zamenjave, popravila, vzdrževalna dela in nadzor distributerja toplote na priključku in toplotni postaji bremenijo lastnika priključka ali toplotne postaje.
(5) Nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje obvezno izvaja distributer toplote, kar se uredi s pogodbo o priključitvi.
(6) Distributer toplote s priključitvijo naprav lastnika stavbe ali investitorja na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključka in toplotne postaje.
54. člen 
(določitev tehničnih značilnosti priključka in toplotne postaje) 
Vrsto, število, lego in dimenzijo priključka določi distributer toplote v postopku izdaje soglasij, glede na potrebe stavbe, določbe tega akta in upoštevaje ekonomičnost načina priključitve.
55. člen 
(obveznost odjemalca za dopustitev vgradnje tehnološko sodobnih merilnih naprav) 
Odjemalec je dolžan omogočiti distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav in naprav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega sistema v prostoru, kjer se nahaja toplotna naprava.
56. člen 
(priključitev novega odjemalca na obstoječ priključek) 
(1) Lastnik priključka v zameno za primerno nadomestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni odjemalec, dovoli in omogoči priključitev priključka novega potencialnega odjemalca na svoj priključek, v kolikor ta priključek dovoljuje dodatne obremenitve. Pred izvedbo priključitve morata novi potencialni odjemalec in lastnik priključka skleniti pisni dogovor o skupni uporabi in vzdrževanju priključka.
(2) Za primerno nadomestilo se šteje nadomestilo v višini sorazmernega dela stroškov gradnje priključka glede na število njegovih odjemalcev ali zmogljivosti. Višino nadomestila lahko predlaga distributer toplote.
(3) Novi odjemalec mora priključek izvesti tako, da kar najmanj posega v lastnino drugih odjemalcev.
(4) Ta določba smiselno velja tudi za priključevanje novih internih toplotnih naprav na obstoječo toplotno postajo.
7. Postopek odklopov
57. člen 
(začasni odklop) 
(1) Distributer sme začasno odklopiti odjemalca zaradi:
– rednega, investicijskega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– razširitev distribucijskega omrežja;
– motenj in višje sile, v primeru ogroženosti distribucijskega sistema.
(2) Za predvideni odklop mora distributer izbrati čas, ki čim manj prizadene odjemalce.
58. člen 
(odklop po predhodnem obvestilu) 
(1) Distributer toplote odklopi odjemalca po predhodnem obvestilu iz razlogov, navedenih v EZ-1 le, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti s tem, da ostrani vzrok ali vzroke za odklop (npr. motenje distribucije toplote drugim odjemalcem, onemogočanje pravilnega registriranja obračunskih količin).
(2) Rok za izpolnitev obveznosti v obvestilu iz prejšnjega odstavka znaša 15 dni za gospodinjske odjemalce in osem dni za ostale odjemalce od dneva prejema obvestila.
(3) Distributer toplote izvede odklop po predhodnem obvestilu s fizično ločitvijo toplotne postaje in internih toplotnih naprav od distribucijskega sistema z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih armatur A1 in A2 in z vzpostavitvijo kontroliranega minimalnega obtoka ogrevnega medija preko obtočne armature OA-1 (kratke vezi) za preprečitev nastanka škode na distribucijskem sistemu.
(4) Če ni mogoča izvedba odklopa po prejšnjem odstavku zaradi razlogov na strani odjemalca ali drugih razlogov, ali če odjemalec po izvedenem odklopu odjemnega mesta z nedovoljenim posegom v distribucijski sistem vzpostavi odjem toplote, distributer toplote izvede odklop s fizično prekinitvijo priključka na priključnem mestu na distribucijskem vodu.
(5) V primeru odklopa po prejšnjem odstavku pogodba o dobavi toplote preneha veljati, odjemalec pa mora za ponovno priključitev pridobiti novo soglasje za priključitev.
(6) Stroške, ki so nastali distributerju toplote v zvezi odklopom po tem členu, nosi odjemalec.
(7) Ponovna dobava toplote po tretjem odstavku tega člena se začne potem, ko so odpravljeni razlogi za odklop in ko odjemalec distributerju toplote poravna stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku distributerja toplote.
59. člen 
(odklop brez predhodnega obvestila) 
(1) Distributer toplote izvede odklop brez predhodnega obvestila, če odjemalec:
– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ogroža življenje ali zdravje ljudi, ali ogroža premoženje;
– nepooblaščeno odjema toploto z uničenjem pečatov ali s poškodovanjem merilne naprave in je s tem ogrozil življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
– nepooblaščeno priključi svoje toplotne naprave na distribucijski sistem z uničenjem pečatov ali s poškodovanjem glavnih zapornih armaturah A1 in A2, s čimer ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje.
(2) Za postopek odklopa brez predhodnega obvestila, za zaračunavanje stroškov in za postopek vnovične dobave toplote ter priključitve se uporabljajo določbe prejšnjega člena.
60. člen 
(odklop na zahtevo odjemalca) 
(1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev lahko, če odpove pogodbo o dobavi toplote, zahteva od distributerja toplote, da njegovo odjemno mesto odklopi od distribucijskega sistema, razen če je odpoved odjemalca izključena po četrtem odstavku 63. člena tega akta. V primeru odjemalčeve odpovedi skladno s 63. členom tega akta pogodba o dobavi toplote preneha veljati.
(2) Pravica odjemalca do odklopa po tem členu ne posega v obveznosti odjemalca toplote iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe priključka.
(3) Če se odjemalec ponovno priključi na sistem v roku, ki je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal nepretrgoma.
(4) Distributer toplote lahko odjemalcu, ki je zahteval odklop, zavrne ponovno priključitev na distribucijski sistem ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler odjemalec ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o priključitvi, ki izvirajo iz časa pred odklopom.
(5) Odjemalec mora za ponovno priključitev pridobiti novo soglasje za priključitev in skleniti novo pogodbo o priključitvi in dobavi toplote.
(6) Stroške odklopa in priklopa po tem členu v višini, ki je določena v ceniku distributerja toplote, nosi odjemalec.
8. Ponovna priključitev in povrnitev škode
61. člen 
(ponovna priključitev odjemalca) 
(1) Distributer toplote je dolžan odjemalca, ki je bil odklopljen, na njegove stroške ponovno priključiti na distribucijski sistem, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za odklop in izpolnil pogoje iz tega akta.
(2) Distributer toplote, ki je odjemalca neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave odjemalca omrežja na svoj distribucijski sistem.
(3) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj odjemalca in zaradi katerih ga je odklopil po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila. Distributer toplote mora o nastali škodi pisno obvestiti odjemalca takoj, ko ugotovi, da je nastala in da je posledica namernih ravnanj posameznega odjemalca.
(4) Odjemalec ima pravico do povračila škode zaradi neutemeljenega odklopa po splošnih pravilih obligacijskega prava. Pravico do povračila škode uveljavlja s pisno zahtevo, ki jo mora posredovati distributerju toplote v desetih dneh po neutemeljen odklopu.
(5) Distributer toplote mora na zahtevek odjemalca iz prejšnjega odstavka odgovoriti pisno v desetih dneh od prejema. Distributer toplote zahtevek odjemalca obravnava predvsem tudi z vidika vpliva letnega časa in temperatur v času neutemeljenega odklopa na življenje in zdravje odjemalca ter možnosti ogrevanja stavbe v času neutemeljenega odklopa in stroškov, ki so odjemalcu zaradi tega nastali.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE 
6. Dobava toplote
62. člen 
(pogodba o dobavi toplote) 
(1) Pogodba o dobavi toplote se sklene v pisni obliki ali tudi v elektronski obliki skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje, v kolikor za to obstajajo možnosti pri obeh pogodbenih strankah.
(2) Pogodba o dobavi toplote se sklene med distributerjem toplote in odjemalcem, ki je imetnik soglasja za priključitev v primeru prvih priključitev na distribucijsko omrežje (imetnik soglasja za priključitev) oziroma lastnik nepremičnine, v kateri ali za katero je bilo izvedeno odjemno mesto (lastnik nepremičnine).
(3) Če odjemalec, ki odjema toploto (npr. najemnik, uporabnik), ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, se pogodbeno razmerje o dobavi in odjemu toplote uredi med imetnikom soglasja za priključitev oziroma lastnikom nepremičnine, odjemalcem, ki odjema toploto (npr. najemnik, uporabnik), in distributerjem toplote. Odjemalec, ki ni lastnik nepremičnine, in lastnik nepremičnine sta solidarno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določbami tega akta, razen če je subsidiarna odgovornost določena z drugim zakonom. Za urejanje razmerij med odjemalcem, lastnikom in distributerjem toplote se uporabljajo določbe 67. člena tega akta.
(4) Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni ali elektronski obliki in odjemalec toploto dejansko odjema, se šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote oziroma z dnem, ko je odjemalec postal lastnik nepremičnine. Če odjemalec, ki odjema toploto, ni lastnik nepremičnine, sta odjemalec, ki odjema toploto, in lastnik nepremičnine solidarno odgovorna, razen v primeru, da je subsidiarna odgovornost določena z drugim zakonom.
(5) Distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec ne želi skleniti pogodbe o dobavi toplote, kljub pisnim pozivom distributerja toplote k sklenitvi pogodbe.
(6) Splošni pogodbeni pogoji so sestavni del pogodbe o dobavi toplote in so znani vnaprej ter odjemalcu tudi dostopni. Distributer toplote splošne pogodbene pogoje odjemalcu zagotovi pred sklenitvijo pogodbe, tudi če se pogodba sklepa po posrednikih. Splošni pogodbeni pogoji distributerja toplote morajo biti skladni s tem aktom.
63. člen 
(odpoved pogodbe o dobavi toplote) 
(1) Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec v pogodbi ne dogovorita drugače.
(2) Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom.
(3) Po preteku odpovednega roka iz prejšnjega odstavka distributer toplote ustavi dobavo toplote na odjemno mesto. Če sovpada iztek odpovednega roka na dela prosti dan (praznik, sobota ali nedelja), izvede distributer toplote zaustavitev dobave toplote prvi naslednji delovni dan. Distributer toplote ni odgovoren za škodo, ki bi z zaustavitvijo dobave toplote skladno z določbami tega odstavka nastala odjemalcu.
(4) Odpoved pogodbe o dobavi toplote ni mogoča v primerih:
– če odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva posamezni odjemalec, ki se s toploto oskrbuje iz skupnega odjemnega mesta;
– če odpoved pogodbe o dobavi toplote zahteva odjemalec, ki bi se po odpovedi pogodbe o dobavi toplote želel oskrbovati z drugim virom energije, kljub dejstvu, da je na določenem območju s splošnim aktom občine predpisana prioritetna raba toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje prostorov. Ne glede na določbo te alineje je odpoved pogodbe o dobavi toplote dopustna v primeru odstranitve ali rušitve stavbe.
(5) Če se odjemalec po odpovedi pogodbe o dobavi toplote znova odloči za dobavo toplote na istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal nepretrgoma.
(6) Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje distributerja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga na strani odjemalca prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote.
64. člen 
(sestavine pogodbe o dobavi toplote) 
Pogodba o dobavi toplote mora vsebovati:
a) podatke o distributerju toplote, odjemalcu oziroma odjemalcih, če je skupno odjemno mesto in lastniku stavbe oziroma lastnikih posameznih delov stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik družbe;
b) podatke o distributerju toplote in skupini odjemalcev, če je skupno odjemno mesto: ime in priimek/naziv družbe, naslov odjemalcev/sedež družbe, kraj, davčno številko ali ID za DDV, naziv skupine odjemalcev, naslov skupine odjemalcev, podatke o zastopniku/pooblaščencu skupine odjemalcev ali podatke o upravniku stavbe, ki skupino odjemalcev zastopa v njihovem imenu in za njihov račun;
c) predmet pogodbe in storitve distributerja toplote;
d) ponujeno raven kakovosti storitev;
e) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe);
– oznake odjemnega mesta;
– obračunsko moč odjemnega mesta na osnovi izdanega soglasja;
– uvrstitev odjemalcev v tarifno skupino;
– delež fiksnih stroškov odjemalca na odjemnem mestu;
f) vrste vzdrževalnih storitev;
g) ceno toplote na dan podpisa pogodbe;
h) podatke o obračunu toplote in načinu plačila;
i) način razdelitve stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno (razdelilnik stroškov);
j) podatke o načinu spremembe cen toplote, načinu obračuna toplote in načinu plačila;
k) trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje vzdrževalnih storitev in pogodbe;
l) pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe;
m) načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja;
n) podatke, v katerih pogodbena partnerja določita morebitne posebnosti pogodbenega razmerja;
o) dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote;
p) informacije o pravicah odjemalcev;
r) določbe glede zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov odjemalcev.
65. člen 
(obveščanje) 
(1) Odjemalec je distributerju toplote dolžan pisno sporočiti vse spremembe podatkov (npr. ime ali firmo, naziv, prebivališče, poslovni naslov, sedež, statusno pravne spremembe, uvedbo postopkov zaradi insolventnosti, spremembe odjemne skupine, spremembe lastnika odjemnega mesta, plačnika, nastop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za priključitev) najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi in predložiti dokumente, ki izkazujejo spremembe.
(2) Distributer toplote spremembe upošteva od prvega naslednjega obračunskega obdobja, ki sledi mesecu, v katerem je bila podana sprememba.
(3) Odjemalec mora distributerju toplote spremembe podatkov poslati pisno po pošti ali po faksu ali elektronski pošti, in sicer na naslove oziroma številke faksa, navedene v pogodbi o dobavi toplote ali na spletni strani distributerja toplote.
(4) Če odjemalec ne sporoči sprememb podatkov, se računi in druga sporočila, poslana odjemalcu na ime in naslov, ki sta navedena v pogodbi o dobavi toplote, štejejo za prejeta.
(5) Distributer toplote bo pošto (npr. račune, opomine, odgovore na reklamacije, obvestila, odpoved pogodbe, obvestila vezana na akcije, neposredno trženje, tržne analize) pošiljal odjemalcu z redno pošto na naslov odjemalca, naveden v pogodbi o dobavi toplote oziroma na sedež pravne osebe, ki je naveden v poslovnem registru, ali po elektronski pošti na elektronski naslov, ki je bil posredovan s strani odjemalca. Obvestila oziroma pisanja, ki vsebujejo rok za plačilo ali od vročitve katerih teče rok, distributer toplote pošilja s priporočeno poštno pošiljko oziroma v elektronski obliki na način, ki omogoča potrditev, da je naslovnik pisanje prejel.
66. člen 
(spremembe pogodbe o dobavi in odjemalca) 
(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri odjemalcih, ki vplivajo na pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec dolžna distributerja toplote obvestiti o navedenih spremembah najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da tudi novi odjemalec sklene pogodbo o dobavi toplote oziroma vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote, v primeru, da gre za skupno odjemno mesto.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih, če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe oziroma lastnikih delov stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o novem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih, če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe oziroma lastnikih delov stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov merilnega mesta;
d) priloženo listine kot dokazilo o prenosu lastninske pravice (fotokopijo);
e) podpisano izjavo novega odjemalca na obrazcu distributerja toplote, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje, če gre za skupno odjemno mesto;
(f) stanje merilne naprave na dan prenosa lastninske pravice.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim odjemalcem in distributerjem toplote na novega odjemalca. Če odjemalec ni sporočil stanja merilne naprave na dan prenosa lastninske pravice, se šteje, da velja obvestilo o spremembi od prvega naslednjega obračunskega obdobja, ko je distributer toplote prejel obvestilo v svojem vložišču.
(4) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka tega člena distributer toplote odjemalca obvesti o manjkajočih podatkih oziroma dokumentih ter ga pozove k dopolnitvi vloge. Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec, ne glede na prenos lastninske pravice.
(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote, sklenjene med dosedanjim odjemalcem in distributerjem toplote. Univerzalni pravni naslednik odjemalca je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti distributerja toplote o nastali spremembi.
67. člen 
(ureditev pogodbenih razmerij z odjemalcem, ki ni lastnik nepremičnine oziroma imetnik soglasja za priključitev) 
(1) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine lahko distributerju toplote pisno predlaga, da se pogodbeno razmerje uredi z odjemalcem, ki odjema toploto (npr. najemnik, uporabnik) in ki ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine.
(2) Pisni predlog odjemalca mora vsebovati:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o odjemalcu toplote, ki ni lastnik nepremičnine:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov odjemnega mesta.
(3) Distributer toplote, imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine in odjemalec, ki ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine pogodbeno razmerje uredijo s sklenitvijo tripartitnega dodatka k pogodbi o dobavi toplote, ki jo ima imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine sklenjeno z distributerjem toplote.
(4) Distributer toplote ima pravico, da ne privoli v sklenitev dodatka k pogodbi o dobavi toplote iz prejšnjega odstavka, dokler niso izpolnjene vse finančne in druge obveznosti odjemalca na odjemnem mestu, kjer se vrši dobava toplote. Distributer toplote mora o tem dejstvu pisno obvestiti odjemalca ter navesti razlog zavrnitve.
(5) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, ki ima sklenjeno pogodbo o dobavi toplote in odjemalec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k pogodbi o dobavi toplote sta solidarno odgovorna, razen v primeru, ko je z drugim zakonom določena subsidiarna odgovornost.
(6) Dodatek k pogodbi o dobavi toplote prične veljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko je distributer toplote prejel podpisan dodatek k pogodbi o dobavi toplote v svoje vložišče.
(7) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine, ki imata sklenjeno pogodbo o dobavi toplote in odjemalec, ki odjema toploto na podlagi sklenjenega dodatka k pogodbi o dobavi toplote se zavezujeta, da bosta distributerja toplote obvestila o vseh spremembah, ki bi vplivale na pogodbeno razmerje o dobavi toplote.
(8) Za dodatek k pogodbi o dobavi toplote se smiselno uporabljajo vse določbe tega akta, ki veljajo za pogodbo o dobavi toplote.
68. člen 
(sprememba splošnih pogodbenih pogojev) 
(1) O spremembi splošnih pogodbenih pogojev mora distributer toplote obvestiti odjemalca osebno najmanj mesec dni pred njihovo uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na pogodbo o dobavi toplote. To obvestilo je lahko tudi priloga k računu, v kateri je kratko obvestilo odjemalcu o spremembi splošnih pogojev in usmeritev na distributerjevo spletno stran, kjer je objavljena celotna vsebina aktualnih splošnih pogojev oziroma navedba, da je vsebina teh v celoti dostopna odjemalcem na sedežu distributerja toplote.
(2) Če odjemalec zaradi spremembe splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka ne želi več odjemati toplote pod spremenjenimi pogoji lahko, razen v primerih, ko odpoved pogodbe o dobavi toplote v skladu z določbami tega akta ni mogoča, odstopi od pogodbe o dobavi toplote v roku 30 dni po začetku veljave sprememb splošnih pogodbenih pogojev. Če distributer toplote ne prejme pisnega odstopa odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je odjemalec pristal na spremembe splošnih pogojev.
2. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih
69. člen 
(skupno odjemno mesto) 
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v večstanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri odjem toplote za več pravnih oziroma fizičnih oseb skupaj. V tem primeru izvršujejo obveznosti in pravice, ki jih imajo po teh pogojih odjemalci, vse te osebe skupaj in se jih obravnava kot enega odjemalca.
70. člen 
(urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odjemnem mestu) 
(1) Pogodbo o dobavi toplote za skupno odjemno mesto sklene v imenu in za račun odjemalcev, ki se oskrbujejo s toploto iz skupnega odjemnega mesta, upravnik stanovanjske oziroma poslovne stavbe oziroma drug pooblaščenec lastnikov posameznih delov stavb v skladu s pisnim pooblastilom, ki ga ima za zastopanje lastnikov posameznih delov stavbe.
(2) Če večstanovanjska, poslovna ali stanovanjsko-poslovna stavba s skupnim odjemnim mestom nima upravnika ali pooblaščenca lastnikov posameznih delov stavbe, lahko sklepa distributer toplote eno pogodbo o dobavi toplote, ki jo podpišejo vsi odjemalci ali pogodbo o dobavi toplote sklene z vsakim odjemalcem posebej.
(3) Za urejanje pogodbenih razmerij na skupnem odjemnem mestu se smiselno uporabljajo določbe tega akta, ki urejajo sklepanje pogodb o dobavi toplote, razen v kolikor v tem poglavju ni drugače določeno.
(4) Odjemalec, ki odjema toploto iz skupnega odjemnega mesta, vstopi v sklenjeno pogodbo o dobavi toplote za skupno odjemno mesto s podpisom Izjave o vstopu v pogodbo o dobavi toplote.
(5) Odjemalec, ki odjema toploto iz skupnega odjemnega mesta, je dolžan najkasneje v petnajstih 15 dneh po začetku odjema toplote ali po njegovem prenehanju sporočiti distributerju toplote naslednje podatke:
a) podatke o odjemalcu:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca in davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) naslov in podatke o delu stavbe oziroma o stavbi, v kateri odjema toploto;
c) datum začetka ali prenehanja odjema toplote;
d) priložiti listino kot dokazilo o prenosu lastninske pravice (fotokopijo).
(6) Za začetek ali prenehanje odjema toplote se šteje začetek ali prenehanje uporabe dela stavbe oziroma stavbe, v kateri odjema toploto oziroma ko je odjemalec postal lastnik dela stavbe.
(7) Če distributer toplote nima pravilnih podatkov o odjemalcu iz petega odstavka tega člena, neposredno ali s posredovanjem upravnika stavbe pozove osebo, ki uporablja zadevni del stavbe oziroma stavbo, da nemudoma sporoči podatke.
(8) Če odjemalec, ki je postal lastnik dela stavbe, ki je oskrbovan s toploto iz skupnega odjemnega mesta, iz katerega se oskrbuje še več drugih odjemalcev toplote, ne želi vstopiti v obstoječe pogodbeno razmerje namesto prejšnjega lastnika dela stavbe in ne podpiše Izjave o vstopu v pogodbo o dobavi toplote, se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo z dnem, ko je odjemalec postal lastnik oziroma ko je pričel z uporabo dela stavbe oziroma stavbe, v kateri odjema toploto.
71. člen 
(razdelilnik stroškov za toploto) 
(1) Stroški za toploto so določeni za skupno odjemno mesto, odjemalci na skupnem odjemnem mestu pa so dolžni distributerju toplote posredovati razdelilnik stroškov za toploto, ki vključuje fiksne stroške toplote (obračunska moč in vzdrževanje merilne naprave) in stroške dobavljene toplote, s katerim si v odstotkih razdelijo celotno obveznost plačila stroškov oskrbe s toploto in drugih storitev na skupnem merilnem mestu. Vsota vseh deležev na razdelilniku stroškov mora znašati 100 odstotkov. Razdelilnik stroškov toplote je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
(2) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote mora biti izdelan v skladu s pravilnikom, ki ureja način delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in posredovan v skladu z navodili distributerja toplote.
(3) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote se lahko spremeni v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko distributer toplote prejme razdelilnik stroškov.
(4) V primeru spremembe števila odjemalcev na skupnem odjemnem mestu distributer toplote, če ne prejme razdelilnika fiksnih stroškov toplote skladno z drugim odstavkom tega člena, razdeli fiksne stroške toplote po priključni moči ali po razmerju površin posameznih delov stavbe, če so ti podatki navedeni v pogodbi o dobavi toplote.
72. člen 
(način in odgovornost glede sporočanja razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto distributerju toplote) 
(1) Merjenje dobave toplote vsakemu posameznemu delu stavbe ni obveznost niti strošek distributerja toplote, razen v kolikor s pogodbo o dobavi toplote ni drugače določeno.
(2) Distributer toplote ni odgovoren za pripravo in pravilnost razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto. Distributer toplote ni izvajalec obračuna in izvajalec delitve stroškov dobavljene toplote po pravilniku iz prejšnjega člena, razen če je s pogodbo drugače določeno.
(3) Odjemalci morajo določiti pooblaščenca za sporočanje mesečnega razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto, ki je lahko tudi upravnik ali izvajalec delitve. Pooblaščenec za sporočanje mesečnega razdelilnika stroškov za dobavljeno toploto in upravnik stanovanjske oziroma poslovne stavbe ali drug pooblaščenec na podlagi pisnega pooblastila lastnikov stavb podpiše z distributerjem toplote sporazum o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov, v katerem se določi način, roki in pogoji sporočanja mesečnih razdelilnikov dobavljene toplote.
(4) Če mesečni razdelilniki stroškov za dobavljeno toploto za obračun toplote niso izdelani in posredovani v roku in na način, kot to določa sporazum o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov stroškov, ima distributer toplote pravico obračunati stroške toplote po zadnjem prejetem razdelilniku stroškov toplote, ki ga ima na voljo. Reklamacij iz naslova ne sporočenih, napačno sporočenih ali nepravočasno sporočenih razdelilnikov stroškov distributer toplote ni dolžan upoštevati.
(5) Upravnik oziroma drug pooblaščenec lastnikov posameznih delov stavbe ali pooblaščenec za sporočanje mesečnega razdelilnika stroškov lahko vloži zahtevo za popravek računov dobavitelju najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Zahtevi za popravek priloži pravilne podatke glede razdelitve stroškov, če distributerju toplote še niso bili posredovani skladno z določbami četrtega odstavka tega člena. V primeru popravka računov lahko distributer toplote zaračuna strošek izrednega obračuna po ceniku distributerja toplote, razen če so mu bili posredovani pravilni podatki že pred vložitvijo zahteve za popravek po tem odstavku.
73. člen 
(sporočanje sprememb odjemalca na skupnem odjemnem mestu) 
(1) Sprememba posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu se izvaja po določbah tega akta.
(2) Ob spremembi odjemalca na skupnem odjemnem mestu plača dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega obdobja, v katerem se je zgodila sprememba.
(3) Ne glede na dejstvo, da se je lastninsko pravna ali statusna sprememba odjemalca dogodila znotraj obračunskega obdobja, je zavezanec za plačilo stroškov oskrbe s toploto do konca obračunskega obdobja dotedanji odjemalec. Če odjemalec izrecno zahteva izredni odčitek merilne naprave in poračun porabe na dan spremembe odjemalca, distributer toplote zaračuna strošek izrednega odčitka in izrednega obračuna po veljavnem ceniku storitev.
74. člen 
(odpoved pogodbe o dobavi toplote na skupnem odjemnem mestu) 
Odpoved pogodbe o dobavi toplote na skupnem odjemnem mestu velja le, če jo podajo odjemalci tega odjemnega mesta skupaj skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja razmerja v večstanovanjskih stavbah ter upravljanje večstanovanjskih stavb oziroma stavb z več posameznimi deli. Odpoved lahko poda tudi upravnik stavbe oziroma drug pooblaščenec odjemalcev, v skladu s pooblastili, ki jih ima pri zastopanju lastnikov posameznih delov stavb. Z dnem prejema popolne odpovedi začne teči odpovedni rok po pogodbi o dobavi toplote oziroma po tem aktu. Pri postopku odpovedi se smiselno uporabljajo določbe 63. člena tega akta.
3. Storitev dobave toplote
75. člen 
(čas dobave toplote) 
(1) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno v času ogrevalne sezone in mu zagotavlja na odjemnem mestu v priključni postaji parametre skladno z določbami tega akta.
(2) Trajanje oziroma čas ogrevalne sezone se računsko določa na podlagi zunanje temperature zraka. Za prvi dan ogrevalne sezone se šteje dan po tistem, ko je v drugi polovici leta ob 21. uri (srednjeevropski zimski čas) tri dni zapored zunanja temperatura zraka nižja ali enaka 12 °C. Zadnji dan ogrevalne sezone je tretji zaporedni dan v prvi polovici leta, ko je ob 21. uri zunanja temperatura zraka višja od 12 °C in po tem dnevu ob 21. uri zunanja temperatura zraka trikrat zapored ne pade več pod omenjeno vrednost zunanje temperature zraka. Trajanje ogrevalne sezone je število ogrevalnih dni in ogrevalnih ur med prvim in zadnjim dnem ogrevalne sezone.
76. člen 
(spremenjeni pogoji oskrbe s toploto) 
(1) Če se v skladu z razvojem oskrbe s toploto v Mestni občini Ptuj pogoji za dobavo toplote toliko spremenijo, da so potrebne tehnično tehnološke spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijskem omrežju in ali na odjemalčevih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijskem omrežju, distributer toplote, odjemalec pa praviloma vse stroške na svojih napravah. Če napravam v lasti odjemalca ni pretekla ekonomska življenjska doba (20 let) in so bile naprave ves čas uporabe ustrezno vzdrževane, krije sorazmerni del stroškov za neamortiziran del naprav distributer toplote.
(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov iz prejšnjega odstavka ali če potrebne spremembe niso opravljene pravočasno in niso časovno usklajene z deli na distributerjevih napravah, distributer toplote odjemalcu, ki ni zagotovil sprememb iz prejšnjega odstavka na svojih toplotnih napravah, ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
4. Začetek dobave toplote
77. člen 
(začetek dobave toplote) 
(1) Distribucijski sistem je mogoče pričeti uporabljati, ko:
1. je izdano soglasje za priključitev;
2. so izpolnjeni pogoji iz izdanih soglasij;
3. je sklenjena pogodba o priključitvi in je priključitev pravilno izvedena;
4. je sklenjena pogodba o dobavi toplote;
5. so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana pisna poročila;
6. lastnik nepremičnine ali imetnik soglasja za priključitev predloži uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje;
7. so poravnane finančne obveznosti bodočega odjemalca toplote do distributerja toplote in
8. je podpisan zapisnik o nastavitvi toplote postaje in obračunske toplotne moči.
(2) Odjemalec in distributer toplote z zapisnikom določita dejanski začetek dobave toplote. Zapisnik mora med drugim vsebovati obračunsko moč, začetno stanje merilnih naprav in datum začetka dobave. Lastnik nepremičnine ali imetnik soglasja za priključitev lahko zaprosi za začetek dobave toplote pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja na osnovi predložene odločbe o poskusnem obratovanju.
(3) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto praviloma neprekinjeno v času ogrevalne sezone. Prekinitve so možne v primerih kot so določene s tem aktom in skladno s določbami pogodbe o dobavi toplote.
5. Ugotavljanje dobavljenih količin toplote
78. člen 
(ugotavljanje dobavljenih količin toplote) 
(1) Količina dobavljene toplote se ugotovi na podlagi odčitka merilne naprave, nameščene na merilnem mestu v priključni postaji.
(2) Količine dobavljene toplote se meri neposredno s toplotnim števcem in je izražena v MWh.
(3) Pri ugotavljanju količine dobavljene toplote se ne upoštevajo merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev porabljene toplote.
(4) Količine dobavljene toplote ugotavlja distributer toplote z merilnimi napravami na odjemnem mestu posameznega odjemalca oziroma na skupnem odjemnem mestu več odjemalcev ali stavb, kjer odjemalci prevzamejo toploto.
(5) Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba distributerja toplote ali po predhodnem dogovoru z distributerjem toplote odjemalec sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos podatkov.
(6) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odjemnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in v količini, kot je bila izmerjena na odjemnem mestu.
(7) Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo ali količino toplote, prevzete na odjemnem mestu, je dokazno breme na strani odjemalca.
(8) Distributer toplote posreduje podatke meritev, pridobljenih iz merilne naprave, le odjemalcu oziroma njegovemu pooblaščencu. V primeru zahtev po pridobitvi podatkov tretje osebe, mora tretja oseba distributerju posredovati pooblastilo odjemalca oziroma njegovega pooblaščenca o možnosti pridobitve tovrstnih podatkov v njegovem imenu.
79. člen 
(merilne naprave) 
(1) Merilne naprave so v upravljanju distributerja toplote.
(2) Merilne naprave namešča na merilno mesto v priključni postaji distributer toplote na stroške odjemalca.
(3) Merilne naprave, ki merijo odjem toplote, so merilniki za vročo vodo (toplotni števci) s pripadajočimi tipali in računsko enoto.
(4) Delilniki stroškov toplote, ki so nameščeni v hišni postaji ali na internih napravah odjemalca, so v lasti odjemalca in služijo le za interno razdelitev stroškov toplote, ki je izmerjena z merilno napravo na merilnem mestu v priključni postaji.
80. člen 
(ustreznost merilnih naprav) 
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi projektant v skladu s tehničnimi pogoji distributerja toplote. Vse merilne naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako v skladu z zakonom, ki ureja meroslovje.
(2) Po namestitvi merilne naprave se na napravo in njene sestavne dele namestijo pečati, ki onemogočajo nepooblaščen poseg ali demontažo merilne naprave brez poškodbe.
81. člen 
(kontrola merilne naprave) 
(1) Merilne naprave pregleduje, vzdržuje in zamenjuje ter izvaja zakonsko predpisane redne ali izredne menjave distributer toplote na stroške lastnika merilne naprave.
(2) Tehnični pogoji in način izvajanja meritev porabe so določeni s tehničnimi zahtevami distributerja toplote oziroma v pogodbi o dobavi toplote.
82. člen 
(redni pregledi in zamenjava merilne naprave) 
(1) Redne preglede merilnih naprav in njihovo zamenjavo v zakonitem roku izvaja na stroške lastnika merilne naprave distributer toplote v skladu z zakonom, ki ureja meroslovje.
(2) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve internih toplotnih naprav ali drugih razlogov na strani odjemalca, potrebno zamenjati merilno napravo z novo drugih dimenzij ali karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne naprave ter ostale stroške predelave napeljave odjemalec.
(3) Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne naprave. Če se pri pregledu ugotovi, da točnost merilne naprave presega vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v nasprotnem primeru pa odjemalec.
83. člen 
(okvara merilnih naprav) 
(1) Če odjemalec zazna okvaro merilnih naprav, poškodbe ali motnje v delovanju merilne naprave, mora o tem takoj obvestiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.
(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemalca, bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.
84. člen 
(način izvajanja meritev) 
(1) Distributer toplote zagotavlja merjenje količin toplote v okviru in pod pogoji, kot je določeno v soglasju za priključitev in s pogodbo o dobavi toplote. Odjem mora biti znotraj delovnega območja merilne naprave, ki je bil določen na osnovi zahteve k priključitvi.
(2) Če je odjem toplote izven delovnega območja merilne naprave, distributer toplote ne odgovarja za predpisano natančnost merjenja. V tem primeru je odjemalec dolžan plačati odmerjene količine toplote ne glede na možne merske napake.
(3) Če je odjem toplote večkrat zaporedoma izven pogodbenih okvirov, mora odjemalec na zahtevo distributerja toplote prilagoditi odjem skladno s soglasjem za priključitev ali nemudoma podati vlogo za spremembo tega soglasja.
85.  člen 
(naprave za daljinski prenos podatkov) 
(1) Naprave, ki v toplotni postaji omogočajo daljinski prenos podatkov za potrebe obračuna in nadzora delovanja toplotne postaje, namešča, premešča in vzdržuje distributer toplote na stroške odjemalca. Distributer toplote tudi predpiše zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov.
(2) Odjemalci, ki imajo nameščene naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov, morajo distributerju toplote, če je to tehnično možno, brezplačno dati na voljo kabelsko povezavo ali možnost napeljave take povezave do ustreznega komunikacijskega omrežja in kriti stroške za delovanje naprav za daljinski prenos podatkov.
(3) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave in naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, morajo distributerju toplote brezplačno omogočiti priklop na električno omrežje in kriti stroške električne energije za delovanje naprav za daljinski prenos podatkov.
6. Merjenje količin toplote
86. člen 
(obveznost distributerja za zagotavljanje merilnih podatkov) 
Distributer toplote je odgovoren za zagotavljanje merilnih podatkov za obračun prevzetih in dobavljenih količin toplote.
87. člen 
(obdobje odčitavanja merilnih naprav) 
(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v katerem distributer toplote izvaja redna odčitavanja merilnih naprav in je enako obračunskemu obdobju.
(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno.
88. člen 
(obveznost odjemalca glede zagotavljanja meritev) 
(1) Pri izvajanju rednih pregledov in zamenjav ter v primeru okvar merilnih naprav mora odjemalec distributerju toplote omogočiti neoviran dostop do vseh merilnih naprav. Odjemalec mora poskrbeti, da so merilne naprave vedno dostopne in da so merilni podatki vidni. Odjemalec mora zavarovati merilne naprave pred poškodbami overitvenih oznak merilnih naprav, poškodbo pečatov (npr. za računsko enoto, temperaturna tipala dovoda, temperaturna tipala povratka), drugimi poškodbami in jih zavarovati pred zmrzaljo.
(2) Če distributer toplote zaradi odsotnosti odjemalca ali zaradi drugih razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila distributerja toplote javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi distributer toplote.
89. člen 
(določanje količin dobavljene toplote brez odčitka) 
Za obračunsko obdobje, za katerega niso bile odčitane merilne naprave zaradi razlogov na strani odjemalca (npr. onemogočanje dostopa do merilne naprave), distributer toplote zaračuna toploto na osnovi ocenjene porabe v obračunskem obdobju, upoštevajoč preteklo porabo in dejanski temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju.
90. člen 
(določanje količin dobavljene toplote v primeru okvare merilne naprave) 
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki je nastala brez krivde odjemalca, količine predane toplote nepravilno registrirane oziroma nepravilno merjene, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine toplote sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec prejemal toploto v času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine predane toplote.
(2) Če ni doseženo soglasje po prejšnjem odstavku, se popravek izmerjenih količin izvrši tako, da se predane količine toplote za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno merile oziroma beležile količin, določi na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju. Primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bila pravilno ugotovljena dejanska poraba. Med pogoje za primerjavo obdobij se šteje povprečna zunanja temperatura v obdobju obračuna, najnižja zunanja temperatura in število dni z najnižjo zunanjo temperaturo. Za stavbe, za katere ni mogoče določiti primerljivega obračunskega obdobja (nove stavbe), se uporabi podatke iz primerljive druge stavbe.
(3) V primeru, da je dobavljena količina toplote odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, ko je bila merilna naprava pokvarjena, določi na naslednji način:
Q = OMt x K x Y 
pri tem oznake pomenijo:
Q
dobavljena količina toplote (MWh);
OMt
obračunska toplotna moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov v (MW) na merilnem mestu (1 MW=1000 kW);
število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko toplotno močjo v obračunskem obdobju;
faktor odjema toplote, določen s strani distributerja za primerljivo obračunsko obdobje odjemalca toplote: 
– Y = 0,65 za stanovanja z devet urno nočno prekinitvijo obratovanja; 
– Y = 0,60 za šole z enoizmenskim poukom; 
– Y = 0,75 za šole z dvoizmenskim poukom in prekinitvijo obratovanja, ter poslovne prostore; 
– Y = 1,00 za poskusno obratovanje, neupravičen odjem toplote in posebne namene.
K
=
24 x Z x (tn – tz sr)
Tnp – tzmin
pri tem oznake pomenijo:
Z
število ogrevalnih dni;
tn 
srednja temperatura prostorov, ki za stanovanjske in poslovne bivalne prostore znaša (20 °C);
tnp 
srednja projektna notranja temperatura prostorov, ki za stanovanjske in poslovne bivalne prostore znaša (20 °C);
tz sr 
srednja zunanja temperatura v obračunskem obdobju v (°C) merjena na meteorološki postaji distributerja JS Ptuj, v primeru okvare pa po podatkih Agencije za meteorologijo RS in se določi na naslednji način: 
tz sr = (t(7) + t(14)+2 x t(21))/4;
tz min
računska minimalna zunanja temperatura (-+16 °C).
(4) Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne vode se v primeru okvare merilne naprave ali v času izven ogrevalne sezone, če je odjem pod mejo točnosti merilne naprave, ugotovi na osnovah odčitkov vodomera hladne vode, ki je vgrajen pred napravo za ogrevanje sanitarne vode na naslednji način:
Q tsv = 2 x V x (T(tsv) – 10) 
pri tem oznake pomenijo:
Q tsv 
toplotna energija za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh);
količina vode (m3);
T(tsv) 
srednja temperatura tople sanitarne vode (°C).
91. člen 
(neupravičen odjem) 
(1) Za neupravičen odjem toplote se šteje:
1. odjem toplote, ki ni merjen z merilno napravo za ugotavljanje količin dobavljene toplote;
2. odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki ni overjena pri akreditiranem kontrolnem organu;
3. odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki je namerno poškodovana;
4. odjem toplote, merjen z merilno napravo, kjer so nepooblaščeno odstranjeni oziroma poškodovani pečati merilne naprave oziroma njeni sestavni deli;
5. odjem toplote, merjen z merilno napravo, katere overitev pri akreditiranem kontrolnem organu je potekla, zamenjava merilne naprave pa ni mogoča iz razlogov na strani odjemalca;
6. odjem toplote, izveden z nedovoljenim posegom v distribucijski sistem;
7. odjem toplote, ki ga izvaja odjemalec s tem, da je priključil svoje interne toplotne naprave na distribucijski sistem brez soglasja distributerja toplote.
(2) Dokazno breme upravičenega odjema je na strani osebe, za katero obstaja utemeljen sum, da izvaja neupravičen odjem toplote.
(3) Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem toplote obračuna od zadnjega odčitka merilne naprave s strani distributerja toplote. V primeru, da zadnjega odčitka merilne naprave ni bilo mogoče pridobiti, je dokazno breme o trajanju neupravičenega odjema na strani osebe, ki izvaja neupravičen odjem toplote.
(4) Če ni mogoče ugotoviti količin neupravičeno odvzete toplote, se količina toplote določi v skladu z 90. členom tega akta, pri čemer se uporabi podatke iz primerljive druge stavbe, z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote (Y=1).
(5) Vsak neupravičen odjem toplote, odstranitev oziroma poškodovanje pečata merilne naprave oziroma njenih sestavnih delov se prijavi organom pregona in energetskemu inšpektorju.
92. člen 
(priključitev internih toplotnih naprav brez vednosti distributerja toplote na sistem ogrevanja v stavbi, ki je že priključena na distribucijski sistem) 
(1) Če odjemalec priključi svoje interne toplotne naprave brez vednosti distributerja toplote na sistem ogrevanja v stavbi, ki je že priključena na distribucijski sistem, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen. Če distributer ne razpolaga s podatki o obračunski toplotni moči takega odjemalca, le tega predhodno pozove k pridobitvi soglasja za priključitev.
(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu obračuna novo obračunsko moč, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi in povečanju obračunske toplotne moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja. Če distributer toplote ne prejme novega razdelilnika ima pravico, da razdeli stroške skladno s kriteriji, ki so veljali za razdelitev stroškov pred povečanjem obračunske moči na račun dodatnega priklopa.
7. Nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev
93. člen 
(nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev) 
(1) Distributer toplote v primeru predvidenega odklopa distribucije toplote zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti obvesti gospodinjskega odjemalca o datumu predvidenega odklopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti, ter rokih za predložitev dokazil.
(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop gospodinjskega odjemalca in je namenjena samo skrajnim primerom ogrožanja življenja in zdravja gospodinjskega odjemalca, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo ogrevanje stanovanjskih prostorov.
(3) Do nujne oskrbe so upravičeni gospodinjski odjemalci iz prejšnjega odstavka izključno v primeru, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje in zdravje gospodinjskega odjemalca in oseb, ki z odjemalcem prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(4) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distributerja toplote o odklopu zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti in želi uveljaviti pravico do nujne oskrbe na podlagi prvega odstavka 296. člena EZ-1, mora v roku osmih dni od prejema obvestila o odklopu podati distributerju toplote vlogo za priznanje te pravice in predložiti ustrezna dokazila. Obrazec vloge za uveljavitev pravice do nujne oskrbe je odjemalcem dostopen na spletni strani distributerja toplote.
(5) Distributer toplote pri presoji upravičenosti do nujne oskrbe najprej ugotavlja, ali gospodinjski odjemalec izpolnjuje kriterije iz drugega odstavka tega člena, nato pa, ali obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo na podlagi izpolnjevanja enega izmed naslednjih dveh pogojev:
– ali glede na letni čas in temperaturne razmere ter vrsto stavbe, v kateri gospodinjski odjemalec prebiva, odklop distribucije toplote ogroža življenje in zdravje tega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški;
– ali bi bilo v primeru odklopa distribucije toplote ogroženo zdravstveno stanje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(6) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne razmere so gospodinjski odjemalci lahko upravičeni le v obdobju ogrevalne sezone.
(7) Do nujne oskrbe v obdobju ogrevalne sezone niso upravičeni gospodinjski odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v katerih je vsaj v enem bivalnem prostoru odjemalca omogočeno ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.
(8) Distributer toplote kot ustrezno dokazilo za izpolnjen pogoj, da gre za gospodinjskega odjemalca iz drugega odstavka tega člena, upošteva potrdilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, da je odjemalec vložil vlogo za dodelitev redne denarne socialne pomoči že pred prejemom obvestila o odklopu.
(9) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih razmer zahteva potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v enem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva in izjavo odjemalca, da v nobenem prostoru ni vgrajena kurilna naprava za ogrevanje na trda ali druga goriva ali druga ogrevalna naprava. Dokazilo ne sme biti starejše od enega leta.
(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja distributer toplote presoja na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje in zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(11) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva potrdilo osebnega zdravnika, da gospodinjski odjemalec za ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje distribucijo toplote z namenom zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer. Potrdilo mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal življenje in zdravje gospodinjskega odjemalca.
(12) Če distributer toplote presodi, da je gospodinjski odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno obvesti odjemalca. Obvestilu, ki je namenjeno odjemalcu priloži seznam nasvetov za varčevanje z energijo, ki lahko pripomorejo k znižanju porabe energije oziroma stroškov ogrevanja. Distributer toplote sme pri izvajanju nujne oskrbe omejiti odjem toplote gospodinjskemu odjemalcu do količine, ki je nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.
(13) Gospodinjski odjemalec je upravičen do nujne oskrbe za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz prvega odstavka tega člena in dokler obstajajo okoliščine, ki povzročajo ogrožanje življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči. Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.
(14) Če distributer toplote presodi, da niso izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obvesti gospodinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.
8. Obveščanje odjemalcev
94. člen 
(kontaktna točka za odjemalce) 
(1) Distributer toplote odjemalcem zagotavlja potrebne informacije glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in metod za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora z distributerjem na spletni strani distributerja toplote (http://www.js-ptuj.si/) in v kontaktni točki, ki se nahaja na sedežu distributerja toplote.
(2) V kontaktni točki distributer toplote zagotovi najmanj informacije o:
– načinih reševanja sporov;
– veljavnih cenah toplote;
– splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in v zvezi z njihovo uporabo;
– načinu pridobitve podatkov o porabi odjemalca;
– pravicah do oskrbe s toploto določene kakovosti, po razumni ceni v skladu predpisi in splošnimi akti.
95. člen 
(obveščanje odjemalcev) 
(1) Distributer toplote odjemalcem toplote dvakrat letno poda informacije o obračunu toplote, ki vključujejo:
– veljavne dejanske cene;
– dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju;
– primerjave porabe energije odjemalca s porabo energije v istem obdobju prejšnjega leta;
– primerjave s povprečnim normaliziranim ali referenčnim porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar je to mogoče in koristno.
(2) Distributer toplote odjemalcem toplote posreduje podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o učinkoviti rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek mora distributer toplote odjemalcem podati informacije o obračunu toplote najmanj štirikrat letno:
– na zahtevo odjemalca ali
– če je odjemalec izbral možnost elektronskega prejemanja obračuna.
(4) Distributer toplote daje odjemalcem podatke o obračunu toplote in informacije o njih ter dostop do informacij o njihovi porabi brezplačno.
9. Kakovost oskrbe s toploto
96. člen 
(kakovost oskrbe s toploto) 
(1) Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu odjemalca.
(2) Dobavljena toplota iz distribucijskega sistema je ustrezne kakovosti, če izmerjeni parametri na odjemnem mestu ustrezajo naslednjim parametrom:
– diferenčni tlak na odjemnem mestu znaša minimalno 0,50 bar;
– temperatura ogrevne vode na odjemnem mestu je samodejno krmiljena v odvisnosti od zunanje temperature skladno s prikazom temperaturnih diagramov za zunanjo projektno temperaturo, ki sta v Prilogi 1, ki je sestavni del tega akta;
– najnižja temperatura ogrevane vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu odjemalca znaša v dovodu 65 °C;
– najvišja temperatura ogrevane vode, ki jo zagotavlja distributer toplote na odjemnem mestu odjemalca iz indirektne toplotne postaje znaša 120 °C, iz direktne toplotne postaje pa v dovodu 105 °C, pri zunanji projektni temperaturi –16 °C;
– dovoljena odstopanja temperature ogrevane vode na odjemnem mestu so ±5 °C;
(3) Če odjemalec reklamira kakovost toplote, mora distributer toplote ali njegov pooblaščenec nemudoma opraviti meritve in izsledke posredovati odjemalcu skupaj z izjavo o kakovosti toplote. Distributer toplote odjemalca v osmih dneh po končanih meritvah obvesti o svojih ugotovitvah. Če distributer toplote izda izjavo o skladnosti kakovosti toplote, nosi stroške meritev odjemalec.
(4) Če se odjemalec z izsledki meritev o kakovosti toplote ne strinja, lahko opravi meritve na lastne stroške. Uporabljene merilne naprave in metodologija merjenja morajo ustrezati zadnjemu stanju tehnike in morajo biti skladne z določbami predpisov, ki urejajo akreditacije, ter predpisov, ki urejajo skladnost in meroslovje.
(5) Distributer toplote mora v osmih dneh preizkusiti ugotovitve uporabnika glede kakovosti toplote. Distributer toplote je dolžan obvestiti uporabnika o svojih ugotovitvah v osmih dneh po izvedbi meritev.
(6) Če odjemalec dokaže odstopanja v kakovosti toplote, distributer toplote in odjemalec sporazumno določita višino nadomestila, način in rok plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve. Nadomestilo mora biti sorazmerno z nastalo škodo, težo kršitve in stopnjo odgovornosti distributerja.
(7) Ne glede na plačilo nadomestila iz prejšnjega odstavka, lahko odjemalec od distributerja toplote po splošnih pravilih obligacijskega prava zahteva povrnitev škode, če škoda presega izplačano nadomestilo.
(8) Distributer toplote odgovarja za kakovost dobavljene toplote skladno s tem aktom, pogodbo o dobavi toplote in zapisnikom, pod pogojem, da so odjemalčeve toplotne naprave zgrajene in obratujejo skladno s projektno dokumentacijo in da so obratovalno sposobne.
10. Obračun, način plačil, postopek opominjanja in reševanje reklamacij
97. člen 
(obračunsko obdobje) 
(1) Obračunsko obdobje je časovni interval, na katerega se nanaša obračun.
(2) Redno obračunsko obdobje stroškov dobavljene toplote je mesečno.
98. člen 
(obračun toplote) 
(1) Stroški dobavljene toplote se obračunavajo glede na:
– razvrstitev odjemalca v ustrezno tarifno skupino;
– obračunsko moč in
– dobavljeno količino toplote.
(2) Obračun se izvede glede da dejanske odčitke merilne naprave.
99. člen 
(zaračunavanje storitev dobavljene toplote) 
(1) Distributer toplote zaračunava storitve dobave toplote in druge obveznosti v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost distribucije toplote ter pogodbo o dobavi toplote za vsako odjemno mesto posebej. Na skupnih odjemnih mestih vsak etažni lastnik prejme svoj račun v skladu z razdelilnikom stroškov, če pogoje za to zagotovijo odjemalci skupnega odjemnega mesta.
(2) Perioda izstavljanja računov je mesečna.
(3) Z obračunom obračunske moči in dobavljenih količin toplote je krita storitev distribucije toplote na odjemno mesto.
(4) Ostale storitve, ki jih distributer toplote zaračunava, vendar v tarifnem sistemu za distribucijo toplote niso zajete, obračuna distributer toplote po ceniku, ki ga objavi na spletni strani distributerja toplote (http://www.js-ptuj.si/) in na sedežu distributerja toplote.
100. člen 
(postopek določanja obračunske moči) 
(1) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v postopku izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem določi priključno moč za posamezne namene rabe toplote:
– ogrevanje prostorov (OGP);
– priprava sanitarne tople vode (STV).
(2) Priključno moč distributer toplote določi na osnovi nazivne moči internih toplotnih naprav, določene s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, ki jo korigira v skladu z določbami tega akta in določbami tehničnih zahtev distributerja toplote o priključitvi stavb na distribucijski sistem.
(3) Za vsako spremembo priključne moči, kot posledice spremembe toplotne zaščite stavbe, spremembe namembnosti in uporabe dela stavbe, razširitve, posodobitve ali ukinitve internih toplotnih naprav ipd., mora odjemalec pridobiti novo soglasje za priključitev. Vlogi za izdajo soglasja mora odjemalec priložiti projektno dokumentacijo predelave internih toplotnih naprav in preverbe ustreznosti, oziroma zamenjave elementov toplotne postaje.
(4) Priključne moči za ogrevanje ni možno znižati pod vrednost toplotnih izgub stavbe.
(5) Distributer toplote na osnovi vloge odjemalca v postopku sklepanja pogodbe o dobavi toplote določi obračunsko moč. Obračunska moč je lahko enaka ali manjša od priključne moči po izdanem soglasju za priključitev in se potrdi z zapisnikom o nastavljeni obračunski moči ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote.
(6) V primeru skupnega odjemnega mesta distributer toplote, na osnovi priključne moči po izdanem soglasju za priključitev in s strani odjemalcev predloženega razdelilnika stroškov dobavljene toplote, določi obračunsko moč posameznega odjemalca. Seštevek obračunskih toplotnih moči posameznih odjemalcev mora biti enak priključni moči po izdanem soglasju za priključitev.
(7) Obračunska moč odjemalca je zakupljena in nastavljena moč na odjemnem mestu ali neposredno za merilno regulacijsko opremo, ki omogoča meritev količin prevzema toplote in omejitev toplotne moči na nastavljeno obračunsko moč, ki je lahko enaka ali manjša od nazivne toplotne moči vgrajenih toplotnih naprav distributerja oziroma odjemalca toplote v skladu z dejanskim stanjem vgrajenih toplotnih naprav oziroma projektom izvedenih del strojnih inštalacij. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi dogovorjene vrednosti s strani pooblaščene osebe distributerja toplote.
(8) Način in ustreznost nastavitev ter omejitev obračunske toplotne moči na pogodbeno obračunsko moč odjemalca distributer predpiše in javno objavi v tehničnih zahtevah.
101. člen 
(rok in način plačila) 
(1) Rok plačila računov je deset dni od datuma izstavitve računa, če s pogodbo o dobavi toplote ali predpisi ni drugače določeno.
(2) Če odjemalec ne plača računa pravočasno, distributer toplote odjemalca pozove k izpolnitvi obveznosti s pisnim opominom, v katerem določi dodatni rok plačila, ki za gospodinjske odjemalce ne sme biti krajši od 15 dni. Če odjemalec ne plača računa niti po preteku tega roka, distributer toplote odjemalca obvesti o predvidenem odklopu. Rok od prejema obvestila o ustavitvi dobave toplote do dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.
(3) Za nepravočasna plačila dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti.
102. člen 
(zavarovanje plačil) 
Distributer toplote lahko v času trajanja pogodbe o dobavi toplote zahteva od odjemalca, ki ni gospodinjski odjemalec, ustrezno zavarovanje za plačilo obveznosti (npr. bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, menico, predplačilo), največ v višini povprečja stroškov za obdobje dveh mesecev.
103. člen 
(reklamacije oskrbe s toploto) 
(1) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– količino in kakovost dobavljene toplote v priključni postaji;
– nepravilno delovanje merilnikov toplote in ostalih merilnih naprav;
– zastoje ter okvare pri dobavi toplote;
– obračun dobavljene toplote;
– druge storitve.
(2) Odjemalec lahko reklamacijo pošlje pisno ali po elektronski pošti oziroma poda ustno na zapisnik pri distributerju toplote.
(3) Na skupnih odjemnih mestih lahko reklamacijo poda le pooblaščenec v imenu lastnikov posameznih delov stavbe oziroma odjemalcev.
(4) V primeru reklamacije računa za obračun toplote je odjemalec dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku, za sporni del pa mora podati pisno reklamacijo najkasneje v roku osmih dni od prejema računa.
(5) Distributer toplote je dolžan odjemalcu pisno odgovoriti najkasneje v roku osmih delovnih dni od prejema reklamacije na zadnji distributerju toplote posredovani naslov.
104. člen 
(način reševanja reklamacij) 
(1) Distributer toplote mora odjemalca pisno obvestiti o svojem stališču do prejete reklamacije in njegovih že sprejetih ukrepih in predlogih za ustrezno rešitev reklamacije.
(2) Če je na osnovi reklamacije ugotovljena napaka po krivdi distributerja toplote v zvezi s kakovostjo dobavljene toplote v priključni postaji in se je ne da odpraviti v najkrajšem času (do 24 ur), mora distributer toplote posredovati odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklamacije v najkrajšem času, najkasneje pa v treh delovnih dneh od prejema reklamacije.
(3) Upravičene reklamacije upošteva distributer toplote pri obračunu toplote sorazmerno s časom njihovega trajanja in upoštevaje okoliščine v času motenj pri dobavi toplote.
VI. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI ZA DOBAVO TOPLOTE 
1. Tarifni elementi in tarifne postavke
105. člen 
(tarifni elementi in tarifne postavke) 
(1) Tarifna elementa, za katera distributer toplote določi tarifne postavke na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, sta obračunska moč in dobavljena količina toplote.
(2) Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– fiksni del tarife za toploto (TPF), ki predstavlja ceno za enoto obračunske moči v EUR/MW/leto;
– variabilni del tarife za toploto (TPV), ki predstavlja ceno za enoto dobavljene količine toplote v EUR/MWh.
(3) Fiksni in variabilni del tarifnih postavk toplote za namen ogrevanja prostorov, pripravo sanitarne tople vode in uporabo v tehnoloških procesih, distributer toplote oblikuje in določi v skladu s tarifnim sistemom, opredeljenim v tem aktu, in aktom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.
2. Tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov
106. člen 
(tarifne skupine za ogrevanje prostorov) 
Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen ogrevanja prostorov, glede na vrsto odjemalca in njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSOGP)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene 
Toplota (TPV)
Fiksni del cene 
Obračunska moč (TPF)
OGP01
Gospodinjski odjem 
Vroča voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
OGP02
Industrijski odjem 
Vroča voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
OGP03
Poslovni in ostali odjem 
Vroča voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
3. Tarifni sistem toplote za namen priprave sanitarne tople vode
107. člen 
(tarifne skupine za ogrevanje sanitarne vode) 
(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen priprave sanitarne tople vode, glede na vrsto odjemalca in njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSSTV)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene 
Toplota (TPV)
Fiksni del cene 
Obračunska moč (TPF)
STV01
Gospodinjski odjem
Vroča voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
STV02
Industrijski odjem
Vroča voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
STV03
Poslovni in ostali odjem
Vroča voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
(2) Če odjemalec uporablja skupni prenosnik toplote, ki se hkrati uporablja za namene ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne tople vode, se za namen obračuna uporablja le tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov.
4. Tarifni sistem za obračun ostalih storitev
108. člen 
(obračun ostalih storitev) 
(1) Tarifni sistem za obračun ostalih storitev sestavljajo tarifne postavke za ostale storitve, ki niso vključene v ceni toplote.
(2) Ostale storitve, ki niso vključene v ceni za toploto so storitve, ki jih lahko distributer toplote ponudi na podlagi naročila in dogovora z odjemalcem oziroma izvirajo iz razlogov na strani odjemalca. Storitve se obračunajo skladno z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in javno dostopen vsem odjemalcem.
5. Priprava in objava tarifnih postavk
109. člen 
(priprava in objava tarifnih postavk) 
(1) Distributer toplote mora pred začetkom zaračunavanja tarifnih postavk tarifne postavke javno objaviti na svoji spletni strani ter vsaj tri dni pred objavo obvestiti Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Distributer toplote posreduje obvestilo agenciji v obliki in na način, kot ga določi agencija v skladu s splošnim aktom, ki ureja način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
110. člen 
(obvestitev odjemalcev o aktu) 
Distributer toplote je dolžan obvestiti odjemalce najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega akta na znani naslov za posredovanje pošte o nadaljevanju pogodbenega razmerja na podlagi tega akta, o uvrstitvi odjemalca v tarifno skupino odjema toplote po tem aktu ter o pogojih, pod katerimi jim bo zagotavljal dobavo toplote, če se pogoji dobave razlikujejo od dosedanjih.
111. člen 
(prenehanje uporabe predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 113/06), Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 113/06) in Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 7/14).
112. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. JSP-SON-DO-001/2018
Ptuj, dne 15. januarja 2021
EVA 2020-2430-0123
Javne službe Ptuj, d. o. o. 
direktor 
mag. Alen Hodnik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti