Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2021 z dne 12. 2. 2021

Kazalo

435. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa, stran 1258.

  
Na podlagi prvega odstavka 14. člena in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa 
1. člen 
(predmet urejanja) 
Ta sklep ureja slovensko strukturo mednarodne številke bančnega računa (International Bank Account Number; v nadaljevanju: IBAN).
IBAN v slovenski strukturi lahko dodeljujejo naslednji subjekti (v nadaljevanju: dodeljevalci IBAN):
– ponudniki plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudniki plačilnih storitev, ki opravljajo plačilne storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, v povezavi z opravljanjem bančnih in finančnih storitev ter dodatnih in drugih finančnih storitev, kot so opredeljene v 5. in 6. členu Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2),
– banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso ponudniki plačilnih storitev,
– centralna depotna družba s sedežem v Republiki Sloveniji, kot je opredeljena v drugem odstavku 35. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19), v povezavi z opravljanjem pomožnih nebančnih storitev centralne depotne družbe, ki ne pomenijo kreditnega ali likvidnostnega tveganja, iz oddelka B Priloge k Uredbi CSDR.
Dodeljevalci IBAN iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka tega člena lahko IBAN v slovenski strukturi dodelijo izključno sebi in izključno za namen posredovanja in prejemanja nalogov za prenos v svojem imenu in za svoj račun.
2. člen 
(pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja bančništvo, v zakonu, ki ureja plačilne storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme, in v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.
3. člen 
(označevanje plačilnih in transakcijskih računov) 
Slovenska struktura IBAN, kot je določena v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom, se lahko uporablja pri označevanju plačilnih računov pri dodeljevalcih IBAN ter izvajanju drugih storitev iz 1. alineje drugega odstavka 1. člena tega sklepa.
Pri uporabi slovenske strukture IBAN pri izvajanju drugih storitev iz 1. alineje drugega odstavka 1. člena tega sklepa morajo dodeljevalci IBAN smiselno upoštevati ista pravila, kot so s tem sklepom določena za označevanje plačilnih računov v slovenski strukturi IBAN.
Transakcijske račune se označuje v slovenski strukturi IBAN, kot je določeno v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom.
Posameznemu plačilnemu računu, označenemu v slovenski strukturi IBAN, se ne sme dodeliti enake oznake plačilnega računa, kot jo ima ali jo je imel drug plačilni račun pri istem dodeljevalcu IBAN, razen če je od zaprtja tega računa minilo najmanj 10 let.
4. člen 
(oznaka plačilnega računa) 
Oznaka plačilnega računa je lahko oblikovana v slovenski strukturi IBAN, ki je določena s standardom ISO 13616.
Če je plačilni račun oblikovan v slovenski strukturi IBAN, je oznaka plačilnega računa sestavljena iz 19 črkovnih in numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
1. oznaka države – Slovenije (d),
2. kontrolna številka plačilnega računa (e) in
3. del oznake plačilnega računa, ki šteje kot osnovna oznaka bančnega računa (Basic Bank Account Number; v nadaljevanju: BBAN) znotraj slovenske strukture IBAN in je razdeljen v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
– nacionalna identifikacijska oznaka dodeljevalca IBAN (b),
– identifikacijska oznaka imetnika plačilnega računa pri dodeljevalcu IBAN (a) in
– kontrolna številka BBAN (c).
5. člen 
(oznaka države) 
Oznaka države – Slovenije (d) je določena po standardu ISO 3166 in je sestavljena iz 2 črkovnih znakov: »SI«.
6. člen 
(kontrolna številka plačilnega računa) 
Kontrolna številka plačilnega računa, označenega v slovenski strukturi IBAN, (e) je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne številke plačilnega računa, označenega v slovenski strukturi IBAN, se uporablja standard ISO 7064, MOD 97-10.
Primer izračuna kontrolne številke takega plačilnega računa je v prilogi 1 k temu sklepu.
7. člen 
(nacionalna identifikacijska oznaka dodeljevalca IBAN) 
Nacionalna identifikacijska oznaka dodeljevalca IBAN (b) je sestavljena iz petih numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednja dva sklopa, v zapisanem zaporedju:
– dvomestna identifikacijska oznaka dodeljevalca IBAN (b1) in
– trimestna identifikacijska oznaka organizacijske enote dodeljevalca IBAN (b2).
Banka Slovenije posameznemu dodeljevalcu IBAN določi eno dvomestno identifikacijsko oznako dodeljevalca IBAN (b1) na podlagi njegove zahteve. Eno ali več trimestnih identifikacijskih oznak organizacijske enote dodeljevalca IBAN (b2) določi dodeljevalec IBAN sam.
Posamezen dodeljevalec IBAN ima lahko več dvomestnih identifikacijskih oznak, če kot prevzemni dodeljevalec IBAN v primeru združitve dodeljevalcev IBAN ali druge oblike statusnega preoblikovanja z enakim učinkom prevzame obstoječo dvomestno identifikacijsko oznako prevzetega dodeljevalca IBAN.
O vsaki nameri prevzema dvomestne identifikacijske oznake v skladu s prejšnjim odstavkom je dolžan prevzemni dodeljevalec IBAN obvestiti Banko Slovenije najmanj tri mesece pred nameravanim prevzemom.
8. člen 
(nacionalna identifikacijska oznaka plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo) 
Ne glede na določbe 7. člena tega sklepa Banka Slovenije dodeljevalcu IBAN, ki je plačilna institucija, plačilna institucija z opustitvijo, družba za izdajo elektronskega denarja ali družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, na podlagi njegove zahteve določi nacionalno identifikacijsko oznako (b), ki je sestavljena iz petih numeričnih znakov.
Nacionalna identifikacijska oznaka plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja ali družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo je sestavljena iz dvomestne identifikacijske oznake (b1), ki je pri vseh navedenih enaka »91«, ter trimestne identifikacijske oznake (b2), ki označuje posamezno plačilno institucijo, plačilno institucijo z opustitvijo, družbo za izdajo elektronskega denarja ali družbo za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo.
Nacionalna identifikacijska oznaka plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja ali družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo ne vsebuje identifikacijskih oznak njenih organizacijskih enot.
9. člen 
(identifikacijska oznaka imetnika plačilnega računa, označenega v slovenski strukturi IBAN) 
Identifikacijska oznaka imetnika plačilnega računa, označenega v slovenski strukturi IBAN (a), je sestavljena iz osmih numeričnih znakov in jo določi posamezni dodeljevalec IBAN, ki vodi plačilni račun imetnika.
10. člen 
(kontrolna številka BBAN) 
Kontrolna številka BBAN (c) je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne številke BBAN se uporablja poenostavljen postopek standarda ISO 7064, MOD 97-10.
Primer izračuna kontrolne številke BBAN je v prilogi 1 k temu sklepu.
11. člen 
(zapis oznake plačilnega računa v slovenski strukturi IBAN) 
Oznaka plačilnega računa v slovenski strukturi IBAN, se zapiše v naslednji obliki:
1. elektronski zapis: znaki si sledijo brez presledkov ali ločilnih znakov
(d)(d)(e)(e)(b)(b)(b)(b)(b)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(c)(c),
2. vizualni zapis: znaki se zapišejo v skupinah po štiri znake s presledki
(d)(d)(e)(e) (b)(b)(b)(b) (b)(a)(a)(a) (a)(a)(a)(a) (a)(c)(c).
Prikaz in primera zapisa oznake plačilnega računa v slovenski strukturi IBAN, sta v prilogi 2 k temu sklepu.
12. člen 
(seznam identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN) 
Seznam identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN vsebuje naslednje podatke:
(i) nacionalno identifikacijsko oznako dodeljevalca IBAN (b),
(ii) naziv dodeljevalca IBAN,
(iii) naslov (ulico in hišno številko) dodeljevalca IBAN,
(iv) poštno številko dodeljevalca IBAN,
(v) kraj dodeljevalca IBAN in
(vi) pripadajočo enajstmestno poslovno identifikacijsko kodo dodeljevalca IBAN (Business Identifier Code).
Seznam identifikacijskih oznak dodeljevalcev IBAN je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
13. člen 
(obveznosti dodeljevalca IBAN) 
Dodeljevalec IBAN mora skladno z navodilom, ki ga za ta namen izda Banka Slovenije, Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki spremembi podatkov, opredeljenih v 12. členu tega sklepa.
14. člen 
(končna določba) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa (Uradni list RS, št. 85/16).
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 9. februarja 2021
dr. Primož Dolenc 
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti