Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

303. Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 908.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20 in 191/20) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici v vrstici s šifro C085 v stolpcu »Faktor/vrednost« za številom »0,20« doda besedilo »ali 0,30« in v stolpcu »Način izračuna« za besedilom »(ZIUOPDVE)« doda besedilo »ter drugi odstavek 32. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)«.
Za vrstico s šifro C226 se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
C227
dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
dodatki
0,30
87. člen ZIUPOPDVE 
 
bruto urna postavka osnovne plače x število ur x faktor
dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače
X
1
1
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-1/2021
Ljubljana, dne 28. januarja 2021
EVA 2021-3130-0002
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost