Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

302. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, stran 902.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena, šestega odstavka 70. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18) se v 1. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1), nazadnje spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 1999/31/ES) in Odločbo Sveta z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L št. 11 z dne 16. 1. 2003, str. 27) s ciljem čim hitrejšega prehoda na krožno gospodarstvo določa zahteve za zagotovitev postopnega zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, zlasti tistih, ki so primerni za recikliranje ali drugo predelavo, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov ter ravnanje po njegovem zaprtju z namenom, da se v celotnem obdobju obratovanja odlagališča zmanjšajo škodljivi vplivi na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja površinske vode, podzemne vode, tal in zraka, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter preprečijo tveganja za zdravje ljudi.
(2) Ta uredba določa tudi pravila za skladiščenje odpadkov z živim srebrom (v nadaljnjem besedilu: kovinsko živo srebro) v skladu z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o živem srebru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008 (UL L št. 137 z dne 24. 5. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/852).«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku v 1. točki beseda »gnojil« nadomesti z besedo »snovi«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5.odlaganje odpadkov iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti na kopnem, to je odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, tudi v predproizvodni fazi, pri obdelavi in skladiščenju mineralnih surovin in v kamnolomih, če se z njimi ravna v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo.«.
3. člen 
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4.gradbeni odpadek je odpadek, ki nastane pri graditvi v skladu z zakonom, ki ureja graditev, in je razvrščen v skupino odpadkov 17 s seznama odpadkov;«.
5. točka se črta.
Za dosedanjo 6. točko, ki postane 5. točka, se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6.indikativni parameter podzemne vode je indikativni parameter iz preglednice 1 iz priloge 8, ki je sestavni del te uredbe, in se izraža kot koncentracija onesnaževala v podzemni vodi;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. meja zaznavnosti je meja zaznavnosti, kot jo določa predpis, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. obdelava mešanih komunalnih odpadkov je postopek odstranjevanja z oznako D8 iz predpisa, ki ureja odpadke, in mora biti izveden kot mehansko biološka obdelava v skladu z Zaključkom o BAT in Referenčnim dokumentom o BAT, ki urejata ravnanje z odpadki. Mehansko biološka obdelava je postopek odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov, ki se izvede kot pripravljalni (predhodni) postopek pred odlaganjem mešanih komunalnih odpadkov na odlagališču;«.
Za 18. točko se dodata novi 19. in 20. točka, ki se glasita:
»19. opozorilna sprememba je sprememba vsebnosti onesnaževala, ki je določena kot vrednost, pri kateri je prišlo do onesnaženja podzemne vode zaradi vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču na podzemno vodo;
20. osnovni parameter podzemne vode je osnovni parameter iz preglednice 1 iz priloge 8 te uredbe, in se izraža kot koncentracija onesnaževala v podzemni vodi;«.
Dosedanje 19. do 21. točka postanejo 21. do 23. točka.
V dosedanji 22. točki, ki postane 24. točka, se besedilo »s predpisom, ki ureja graditev objektov« nadomesti z besedilom »z zakonom, ki ureja graditev«.
Dosedanja 23. točka postane 25. točka.
Dosedanja 24. točka, ki postane 26. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»26. skladišče kovinskega živega srebra je zaprt sistem za skladiščenje kovinskega živega srebra v skladu z Uredbo 2017/852, in sicer:
– rudnik soli, prilagojen za trajno skladiščenje pretvorjenih odpadkov z živim srebrom, ali globoka podzemna formacija iz trdnih kamnin, ki zagotavlja enako ali višjo raven varnosti in zaprtosti kakor rudnik soli,
– nadzemno skladišče, namenjeno začasnemu skladiščenju kovinskega živega srebra dlje kot eno leto, ali trajnemu skladiščenju pretvorjenih in strjenih odpadkov z živim srebrom in opremljeno za ta namen, ki zagotavlja enako ali višjo raven varnosti in zaprtosti kakor skladišča iz prejšnje alineje;«.
Dosedanji 25. in 26. točka postaneta 27. in 28. točka.
Za dosedanjo 26. točko, ki postane 28. točka, se doda nova 29. točka, ki se glasi:
»29. temeljna tla so izravnana nosilna površina, na katero se zgradi telo odlagališča;«.
Dosedanje 27. do 30. točka postanejo 30. do 33. točka.
Na koncu dosedanje 29. točke, ki postane 32. točka, se vejica ter beseda »in« nadomestita s podpičjem.
Na koncu dosedanje 30. točke, ki postane 33. točka, se pika nadomesti z vejico in doda beseda »in«.
Za dosedanjo 30. točko, ki postane 33. točka, se doda nova, 34. točka, ki se glasi:
»34. vplivno območje odlagališča je vplivno območje naprave, kot ga določa predpis, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemnih voda.«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izrazi odpadek, nevarni odpadek, komunalni odpadek in ravnanje z odpadki so opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo okolja, izrazi nenevarni odpadek, povzročitelj odpadkov, imetnik odpadkov, ločeno zbiranje, predelava, priprava za ponovno uporabo, recikliranje in odstranjevanje pa v predpisu, ki ureja odpadke.«.
4. člen 
V 4. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Po prenehanju obratovanja odlagališča je prepovedano načrtovanje in izvajanje posegov v telo odlagališča ali načrtovanje in izvajanje posegov, ki bi lahko vplivali na stabilnost odlagališča.«.
5. člen 
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo mora pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov na odlagališče iz 41. člena te uredbe ali njegove spremembe preveriti, ali so upoštevani prednostni vrstni red ravnanja z odpadki (hierarhija ravnanja z odpadki) in ukrepi za doseganje ciljev pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi iz predpisa, ki ureja odpadke, sicer vlogo zavrne.«.
6. člen 
V 6. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
7. člen 
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov je obvezna občinska gospodarska javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
Dosedanji prvi do peti odstavek postanejo drugi do šesti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v tretji alineji besedilo »Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »RS«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedilom »letno količino odloženih« doda besedilo »biološko razgradljivih«, besedilo »Republike Slovenije« pa se nadomesti z besedilom »RS«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se dodajo novi, sedmi do deseti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Opredelitev ukrepov v zvezi z zmanjšanjem količine odloženih komunalnih odpadkov v programu ravnanja z odpadki, ki zajema celotno ozemlje RS, mora izhajati iz cilja, da se mora v RS do leta 2035 količina na odlagališčih odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na deset odstotkov skupne količine (po masi) nastalih komunalnih odpadkov ali manj.
(8) Ukrepi za dosego cilja iz prejšnjega odstavka se nanašajo predvsem na upoštevanje hierarhije ravnanja z odpadki iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe, zahteve za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu z drugim odstavkom tega člena, prepovedi odlaganja odpadkov iz 10. člena te uredbe in plačilo okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
(9) Izračun in preverjanje podatkov glede doseganja ciljev iz tega člena ministrstvo opravi v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1885 z dne 6. novembra 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odlaganju komunalnih odpadkov na odlagališčih v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES in razveljavitvi Odločbe Komisije 2000/738/ES (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1885).
(10) Če ministrstvo na podlagi analize podatkov iz 69. člena ugotovi, da za določeno koledarsko leto cilji iz tega člena niso doseženi, takoj obvesti inšpektorat, ki opravi izredni nadzor izpolnjevanja vseh določb, predpisanih za namen doseganja posameznega okoljskega cilja pri vseh zavezancih, ter jim v primeru ugotovljenih nepravilnosti določi ukrepe za uskladitev s predpisanimi zahtevami in roke za izvedbo teh ukrepov. Kadar kršitve pri zavezancih niso ugotovljene, ministrstvo predpiše nove ali strožje ukrepe za doseganje ciljev iz tega člena.«.
8. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»– koncentratov iz čistilne naprave za izcedno vodo in drugo odpadno vodo, ki nastaja na območju odlagališča, in izcedne vode, če se v zaprtem krožnem toku vračajo na tesnjeni del odlagališča v fazi odlaganja odpadkov in je na podlagi celovite vodne bilance dokazano, da se zaradi vračanja koncentratov in izcedne vode telo odlagališča dolgoročno ne more zasititi z vodo; omogočeno mora biti odvajanje izcedne vode iz telesa odlagališča in zagotovljeno neovirano odvajanje odlagališčnih plinov;«.
Tretja alineja se črta.
14. točka se spremeni, tako da se glasi:
»14. odpadke, ki so ločeno zbrani za pripravo za ponovno uporabo in recikliranje, razen za odpadke, ki so nastali v kasnejših postopkih obdelave ločeno zbranih odpadkov, za katere odlaganje na odlagališčih v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, zagotavlja najboljši izid za okolje;«.
Za spremenjeno 14. točko se doda nova, 15. točka, ki se glasi:
»15. vse odpadke, primerne za recikliranje ali drugo predelavo, zlasti v komunalnih odpadkih, razen tistih, za katere odlaganje na odlagališčih v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, zagotavlja najboljši izid za okolje.«.
9. člen 
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena ter prvi in drugi odstavek tega člena mora upravljavec centra iz četrtega odstavka prejšnjega člena za mešane komunalne odpadke zagotoviti izdelavo ocene odpadkov, vključno s kemično analizo odpadkov, na vsakih 2.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, prevzetih v obdelavo, ali vsakih šest mesecev, če je teh odpadkov v tem obdobju manj kot 2.000 ton, ali enkrat na dva meseca, če je mešanih komunalnih odpadkov v tem obdobju 2.000 ton ali več.«.
10. člen 
Tretji odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka je lahko zunanji rob telesa odlagališča manj kot 50 m oddaljen od območja kmetijskih zemljišč, če odlagališče ne pomeni večjega tveganja za kakovost tal in za rastline, namenjene prehrani ljudi in živali na kmetijskem zemljišču.«.
V četrtem odstavku se za besedo »omejitev« doda besedilo »iz prejšnjih odstavkov tega člena«.
11. člen 
V 37. členu se v šestem odstavku beseda »prenašanja« nadomesti z besedo »prenašanje«.
12. člen 
V 40. členu se v tretjem odstavku v 3. točki pika na koncu stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova, 4. točka, ki se glasi:.
»4. predlog ukrepov iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe.«.
13. člen 
V 41. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. območje odlagališča z navedbo šifre in imena katastrske občine ter parcelne številke in poligon območja odlaganja odpadkov, opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu,«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode, ukrepe v primeru čezmernega obremenjevanja površinske vode zaradi vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču in ukrepe v primeru čezmernega obremenjevanja okolja zaradi povzročanja znatnega povečanja iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,«.
14. člen 
V 43. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Upravljavec odlagališča mora v načrtu iz prejšnjega odstavka upoštevati tudi prednostni vrstni red ravnanja z odpadki (hierarhijo ravnanja z odpadki), po katerem imajo drugi postopki predelave in odstranjevanja prednost pred odlaganjem, ter pojasniti, zakaj je za odpadke, ki jih odlaga na odlagališču, na ta način zagotovljen najboljši izid za okolje.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če gre za odlaganje na odlagališču za komunalne odpadke, mora načrt iz prejšnjega odstavka za predvideno obdobje odlaganja vsebovati tudi podatke o vrsti in količini biološko razgradljivih odpadkov, ki se odlagajo, ter komunalnih odpadkov, ki se odlagajo, iz načrta pa mora biti razvidno, da so načini zmanjševanja količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov in komunalnih odpadkov v skladu z usmeritvami iz 9. člena te uredbe.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
15. člen 
V 46. členu se v prvem odstavku v tretji alineji besedilo »izcedne vode in« nadomesti z besedilom »izcedne vode, odvajanju«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– meritve parametrov obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.«.
Na koncu tretjega odstavka se za piko doda besedilo:
»Oseba iz prejšnjega stavka pripravi tudi predloge ukrepov iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe.«.
16. člen 
V 47. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravljavec odlagališča pri izvajanju obratovalnega monitoringa ugotovi, da je presežena opozorilna sprememba katerega koli osnovnega ali indikativnega parametra podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju, mora takoj začeti izvajati ustrezne ukrepe iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe ter o tem pisno obvestiti inšpektorat najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe, o izvedenih ukrepih in učinkih izvajanja ukrepov pa poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu iz sedmega odstavka prejšnjega člena in inšpektoratu. Zaradi zmanjšanja opozorilnih sprememb na predpisano raven upravljavec odlagališča v poročilu o obratovalnem monitoringu iz prejšnjega stavka določno opredeli, katere ukrepe bo izvedel do naslednjega poročevalskega obdobja.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek odstavek, ki se glasita:
»(4) Če iz rezultatov meritev obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda, ki se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja površinskih voda, izhaja, da sprememba vsebnosti posameznega parametra obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda presega okoljski standard kakovosti za dobro kemijsko stanje (LP-OSK ali NDK-OSK) ali presega mejno vrednost za dobro ekološko stanje (LP-OSK ali NDK-OSK) iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda, se šteje, da odlagališče čezmerno obremenjuje površinske vode zaradi vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču. Če upravljavec odlagališča ugotovi čezmerno obremenjevanje iz prejšnjega stavka, mora takoj začeti izvajati ustrezne ukrepe iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe ter o načinu ukrepanja in začetku izvajanja ukrepov pisno obvestiti inšpektorat in ministrstvo najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi čezmernosti, o izvedenih ukrepih in učinkih izvajanja ukrepov pa poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda in inšpektoratu.
(5) Če upravljavec odlagališča pri obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda ugotovi, da odlagališče s povzročanjem znatnega povečanja iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, čezmerno obremenjuje okolje, mora takoj začeti izvajati ustrezne ukrepe iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe ter o načinu ukrepanja in začetku izvajanja ukrepov pisno obvestiti inšpektorat in ministrstvo najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi čezmernosti, o izvedenih ukrepih in učinkih izvajanja ukrepov pa poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda in inšpektoratu.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če upravljavec odlagališča pri obratovalnem monitoringu ugotovi, da je presežena mejna vrednost katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje izcedne vode z odlagališč, mora takoj začeti izvajati ukrepe iz 10. točke prvega odstavka 41. člena te uredbe ter o načinu ukrepanja in začetku izvajanja ukrepov pisno obvestiti inšpektorat najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi preseganja mejne vrednosti, o izvedenih ukrepih pa poročati v poročilu o obratovalnem monitoringu odpadnih voda iz predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »drugega ali četrtega« nadomesti z besedilom »drugega, četrtega, petega ali šestega«.
17. člen 
V 50. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec odlagališča mora v poročilu o obdelavi odpadkov, ki ga vsako leto predloži ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, navesti tudi podatke o:
– velikosti površine, na kateri so že odloženi odpadki, prostornini odloženih odpadkov in metodi odlaganja,
– izračunu celotne zmogljivosti in preostale zmogljivosti (v t, m2 in m3) do prenehanja odlaganja ter času prenehanja odlaganja,
– količinah po številkah odpadkov:
a) ki jih je kot gradbeni material uporabil za gradnjo objektov odlagališča,
b) ki jih je prevzel v odlaganje brez ocene odpadkov v skladu s 14. členom te uredbe,
c) ki jih je v skladu s 33. členom te uredbe uporabil za prekrivanje odlagališča,
d) za katere je dovolil skladiščenje na območju odlagališča v skladu s tretjim odstavkom 19. člena te uredbe,
e) za zavrnjene odpadke in
f) ki jih je odložil iz posamezne občine, za katero izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ter obdobje izvajanja te javne službe.«.
18. člen 
V 53. členu se v drugem odstavku za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– predlog ukrepov iz pete alineje četrtega odstavka tega člena,«.
Dosedanja peta do osma alineja postanejo šesta do deveta alineja.
V četrtem odstavku se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– ukrepe ob preseganju opozorilne spremembe parametrov podzemne vode ali mejne vrednosti katerega koli parametra onesnaženosti izcedne vode, ukrepe ob čezmernem obremenjevanju površinske vode zaradi vpliva odlaganja odpadkov na odlagališču in ukrepe ob čezmernem obremenjevanju okolja zaradi povzročanja znatnega povečanja iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,«.
Dosedanja šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
19. člen 
V 54. členu se v prvem odstavku v drugi alineji beseda »členu« nadometi z besedo »člena«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka lahko upravljavec odlagališča v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ministrstvo pisno obvesti o nameri dokončnega prenehanja obratovanja odlagališča in priloži dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje zahtev za prenehanje obratovanja naprave iz zakona in te uredbe.
(4) Šteje se, da emisije z zaprtega odlagališča ne vplivajo škodljivo na okolje, če v zadnjih desetih letih obratovanja pri upravljavcu odlagališča nevarnih odpadkov ali upravljavcu odlagališča nenevarnih odpadkov oziroma v zadnjih petih letih obratovanja pri upravljavcu odlagališča inertnih odpadkov ni prišlo do čezmernih vplivov na okolje iz 55. člena te uredbe in v istem obdobju za vsak parameter ni izkazan trend naraščanja koncentracij onesnaževal.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
20. člen 
V 55. členu se v tretjem odstavku v tretji alineji besedilo »površinske ali« nadomesti z besedilom »površinske vode ali neposredno v«.
21. člen 
V 61. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(primernost odpadka in skladiščenje)«.
Za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, se dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Kovinsko živo srebro se lahko do 1. januarja 2023 v tekoči obliki začasno skladišči v nadzemnih skladiščih, če izpolnjuje posebne zahteve za skladiščenje kovinskega živega srebra iz te uredbe in zahteve iz predpisa, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic.
(3) Kovinsko živo srebro se lahko trajno skladišči, če izpolnjuje posebne zahteve za skladiščenje kovinskega živega srebra iz te uredbe in se pred odstranitvijo pretvori ali pretvori in strdi, če bo odstranjeno v nadzemnih skladiščih kovinskega živega srebra.«.
22. člen 
V 68. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Upravljavec objekta, v katerem se izvajata pretvorba in po potrebi strjevanje kovinskega živega srebra, mora zagotoviti sledljivost z vzpostavitvijo registra na način, predpisan v drugem odstavku 14. člena Uredbe (EU) 2017/852.
(3) Upravljavec skladišča kovinskega živega srebra mora ministrstvu v skladu z zahtevami četrtega odstavka 14. člena Uredbe (EU) 2017/852 poslati podatke iz registra iz prejšnjega člena.«.
23. člen 
Naslov poglavja »X. POROČANJE KOMISIJI« se spremeni tako, da se glasi:
»X. KONTROLA IN ANALIZA PODATKOV TER POROČANJE KOMISIJI«. 
24. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(kontrola in analiza podatkov ter poročanje Komisiji o izvajanju Direktive 1999/31/ES) 
(1) Ministrstvo vsako leto na podlagi poročil iz predpisa, ki ureja odpadke, in poročil iz 50. člena te uredbe preveri poslane podatke zavezancev, pripravi analizo podatkov o odloženih odpadkih na odlagališčih v preteklem koledarskem letu in jo v devetih mesecih po izteku roka za predložitev teh poročil objavi na svoji spletni strani.
(2) V skladu s 15. členom Direktive 1999/31/ES ministrstvo Komisiji sporoči podatke o odloženih komunalnih odpadkih na odlagališčih in o odloženih biorazgradljivih komunalnih odpadkih na odlagališčih za vsako koledarsko leto, in sicer elektronsko v 18 mesecih po izteku leta poročanja, za katero so se podatki zbirali, in v obliki, določeni v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2019/1885.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka ministrstvo Komisiji prvič poroča za leto 2020, pri čemer podatke o odloženih biorazgradljivih komunalnih odpadkih na odlagališčih ministrstvo Komisiji sporoča le do leta 2025.«.
25. člen 
V 71. členu se v prvem odstavku v 5. točki beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«.
V 6. točki se beseda »drugi« nadomesti z besedo »tretji«.
Za 34. točko se dodata novi 35. in 36. točka, ki se glasita:
»35. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 47. člena te uredbe,
36. ravna v nasprotju s petim odstavkom 47. člena te uredbe,«.
Dosedanja 35. točka, ki postane 37. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»37. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 47. člena te uredbe,«.
Dosedanje 36. do 49. postanejo 38. do 51. točka.
V dosedanji 49. točki, ki postane 51. točka, se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »petim«.
Dosedanje 50. do 68. točka postanejo 52. do 70. točka.
26. člen 
V 73. členu se v prvem odstavku v 1. točki beseda »prvi« nadomesti z besedo »drugi«.
2. točka se črta.
V dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, se beseda »petim« nadomesti z besedo »četrtim«.
27. člen 
Šesti odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ministrstvo v postopku iz šestega odstavka 85. člena v zvezi z 78. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ali v postopku iz 78. člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri in spremeni okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka in za obstoječe odlagališče smiselno upošteva obseg ukrepov varstva okolja za zaprto odlagališče iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer pa se določbe prvega odstavka 80. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ne uporabljajo.«.
28. člen 
V prilogi 1 se v 1. točki sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z industrijsko odpadno vodo s funkcionalnih prometnih in manipulativnih površin, ki nastane kot posledica padavin, je treba ravnati v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, ter jo odvajati najmanj čez lovilnik olj.«.
Za devetim odstavkom se dodajo novi, deseti do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Center za ravnanje s komunalnimi odpadki mora za skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem izpolnjevati tudi zahteve iz predpisa, ki ureja skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov na prostem.
(11) Skladišče mešanih komunalnih odpadkov ter obdelanih in izločenih odpadkov se izvede tako, da so izpolnjene zahteve za skladiščenje, shranjevanje in označevanje odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke.
(12) Za skladiščenje izločene odpadne embalaže mora biti v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki zagotovljen tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj sedemdnevno skladiščenje teh odpadkov.«.
V 2. točki se besedilo »z uredbo, ki ureja« nadomesti z besedilom »s predpisi, ki urejajo«.
29. člen 
V prilogi 2 se v 6.2 točki v opombah beseda »zemljini« nadomesti z besedilom »zemeljskih izkopih«.
30. člen 
V prilogi 3 se v preglednici besedilo »gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji ali razgradnji objektov« nadomesti z besedilom »gradbeni odpadki, ki nastajajo pri graditvi«.
31. člen 
V prilogi 7 se v celotnem besedilu 4.6 točke beseda »onesnaževanja« nadomesti z besedo »stanja«.
32. člen 
V prilogi 8 se v 6. točki prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Meritve parametrov podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in parametrov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za posamezno odlagališče, ki vključuje tudi program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz točke 6.2 te priloge.«.
V drugem odstavku se številka »1« nadomesti s številko »2«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Meritve parametrov podzemne vode in spremembe vsebnosti posameznega parametra zaradi ugotavljanja vpliva odlagališča na podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se doda nova preglednica 1, ki se glasi:
»PREGLEDNICA 1: Opozorilne spremembe A in B 
Za posamezni parameter organskih spojin, ki v preglednici 1 niso navedene, velja opozorilna sprememba A: +100 in B: +100, za posamezni parameter anorganskih spojin pa A: +300 in B: +100.
Parameter
Enota
Izražen kot
Meja zaznavnosti
Opozorilna sprememba ( %) A
Opozorilna sprememba ( %) B
OSNOVNI PARAMETRI
TOC
mg/l
C
0,5
+100
+50
AOX
µg/l
Cl
2
+100
+50
Amonij
mg/l
NH4
0,01
+200
+100
Natrij
mg/l
Na
1
+500
+1000
Kalij
mg/l
K
1
+500
+1000
Kalcij
mg/l
Ca
3
+100
+50
Magnezij
mg/l
Mg
1
+100
+50
Železo
mg/l
Fe
1
+300
+150
Hidrogenkarbonati
mg/l
HCO3
3
+100
+50
Nitrati
mg/l
NO3
1
+100
+50
Sulfati
mg/l
SO4
1
+500
+1000
Kloridi
mg/l
Cl
1
+500
+1000
Ortofosfati
mg/l
PO4
0,05
+100
+50
Bor
mg/l
B
0,02
+100
+50
INDIKATIVNI PARAMETRI
Nitriti
mg/l
NO2
0,01
+200
+100
Fluoridi
mg/l
F
0,1
+200
+100
Cianidi
µg/l
CN
5
+200
+100
Sulfidi
mg/l
S
0,05
+200
+100
Kovine
Aluminij
µg/l
Al
1
+300
+150
Antimon
µg/l
Sb
0,2
+300
+100
Arzen
µg/l
As
1
+300
+100
Baker 
µg/l
Cu
1
+300
+100
Barij
µg/l
Ba
10
+300
+100
Berilij
µg/l
Be
0,2
+300
+100
Cink
µg/l
Zn
5
+300
+100
Kadmij
µg/l
Cd
0,1
+300
+100
Kobalt
µg/l
Co
1
+300
+100
Kositer
µg/l
Sn
2
+300
+100
Krom (skupno)
µg/l
Cr
1
+300
+100
Krom (6+)
µg/l
Cr 6+
1
+300
+100
Mangan
mg/l
Mn
0,2
+300
+150
Molibden
µg/l
Mo
1
+300
+100
Nikelj
µg/l
Ni
1
+300
+100
Selen
µg/l
Se
1
+300
+100
Srebro
µg/l
Ag
1
+300
+100
Svinec
µg/l
Pb
1
+300
+100
Talij
µg/l
Tl
1
+300
+100
Titan
µg/l
Ti
1
+300
+100
Telur
µg/l
Te
1
+300
+100
Vanadij
µg/l
V
1
+300
+100
Živo srebro
µg/l
Hg
0,1
+100
+100
Mineralna olja
µg/l
5
+100
+50
Fenolne snovi
µg/l
1
+300
+100
Epiklorhidrin
µg/l
1
+200
+200
Lahkohlapni klorirani
ogljikovodiki – LKCH (1)
µg/l
Cl
2.0
+200
+100
Diklorometan
µg/l
0,5
+100
+100
Tetraklorometan
µg/l
0,1
+100
+100
Kloroform
µg/l
0,3
+100
+100
1,1,1-trikloroetan
µg/l
0,1
+100
+100
1,2-dikloroetan
µg/l
0,5
+100
+100
cis-1,2-dikloroeten
µg/l
0,5
+100
+100
Trikloroeten
µg/l
0,2
+100
+100
Tetrakloroeten
µg/l
0,2
+100
+100
Lahkohlapni aromatski
ogljikovodiki – BTX (2)
µg/l
1
+200
+100
Poliklorirani bifenili – PCB (3)
µg/l
0,02
+300
+100
Policiklični aromatski
ogljikovodiki – PAH (4)
µg/l
0,01
+200
+100
Pesticidi (5)
µg/l
0,05
+200
+100
Alaklor
µg/l
0,03
+100
+100
Terbutilazin
µg/l
0,03
+100
+100
Dimetenamid
µg/l
0,03
+100
+100
Klortoluron
µg/l
0,03
+100
+100
Metolaklor
µg/l
0,03
+100
+100
Atrazin
µg/l
0,03
+100
+100
Desetil – atrazin
µg/l
0,03
+100
+100
Desizopropil – atrazin
µg/l
0,03
+100
+100
Simazin
µg/l
0,03
+100
+100
Prometrin
µg/l
0,03
+100
+100
Propazin
µg/l
0,03
+100
+100
(1) vsota lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov. Za parametre, ki v preglednici niso navedeni, je opozorilna sprememba A: +100 in B: +100;
(2) vsota benzena, toluena, ksilena in alkil benzenov (orto, meta, para);
(3) vsota polikloriranih bifenilov – PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194;
(4) vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov – fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen (mejna vrednost za pitno vodo velja za seštevek, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(ghi)perilen). Monitoring pesticidov se opravlja za obvezen nabor iz preglednice 1 in za pomembne spojine iz skupine pesticidov in njihovih razgradnih produktov, katerih prisotnost ugotovimo z identifikacijo GC-MS. Za vsak parameter iz vsote velja opozorilna sprememba A: +200 in B: +100;
(5) vsota pesticidov in njihovih metabolitov (organoklorni, triazinski, organofosforni, derivati fenoksi ocetne in sečne kisline). Za parametre, ki v preglednici niso navedeni, velja opozorilna sprememba A: +100 in B: +100.«.
Za novo preglednico 1 se dodata novi, 6.1 in 6.2 točka, ki se glasita:
»6.1 Vpliv odlagališča na podzemno vodo 
a) Odlagališče ne vpliva na kakovost podzemne vode, če je sprememba vsebnosti onesnaževala v podzemni vodi manjša od opozorilne spremembe, določene v programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za to onesnaževalo.
b) Odlagališče ima vpliv na kakovost podzemne vode, če je sprememba vsebnosti onesnaževala v podzemni vodi enaka ali večja od opozorilne spremembe, določene v programu obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode za to onesnaževalo.
c) V primeru čezmernega obremenjevanja okolja, kot je določeno v tretjem odstavku 47. člena te uredbe, mora upravljavec skladno z drugim odstavkom 47. člena te uredbe predvideti ukrepe v poročilu o obratovalnem monitoringu iz sedmega odstavka 46. člena te uredbe in predhodno izvesti vsaj analizo razpoložljivih podatkov o onesnaženosti podzemne vode, upoštevajoč podatke o obremenitvah odpadnih voda in površinskih voda, urejenosti odlagališča, ustreznosti oziroma primernosti merilnih mest upoštevajoč vremenske, hidrološke in hidrogeološke razmere v času izvajanja vzorčenja in kemijskih meritev.
6.2 Obseg vsebine programa ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode (del programa obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode) 
Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode obsega:
1. za odlagališča, za katera je presežena opozorilna sprememba katerega koli parametra, načrt primerjalne analize osnovnih in indikativnih parametrov podzemne vode s preseženo opozorilno spremembo, in onesnaževal, ki prispevajo k tveganju onesnaženosti podzemne vode, z namenom določitve dodatnih indikativnih parametrov iz preglednice 1 te priloge, za katere obstaja v primeru vpliva odlaganja odpadkov na podzemno vodo, glede na značilnost odlagališča (lastnosti in kemijska sestava odpadkov, ki se odlagajo ali so bili odloženi), velika verjetnost, da pripomorejo k prepoznavanju vzrokov in obsega onesnaženja podzemne vode;
2. načrt pregleda sistema za odvajanje odpadne vode z območja odlagališča (načrt pregleda sistema za odvajanje izcednih vod z dna telesa odlagališča);
3. načrt pregleda sistema za odvajanje padavinskih in zalednih voda z območja odlagališča (načrt pregleda sistema za odvajanje padavinske vode izpod prekrivke odlagališča ter sistema za preprečevanje vdora zalednih voda v telo odlagališča);
4. načrt pregleda stabilnosti objektov na območju odlagališča, katerih poškodbe lahko vplivajo na neposredni ali posredni izliv onesnaževal v podzemno vodo (načrt pregleda stabilnosti telesa odlagališča, vključno z dnom odlagališča, obrobnimi in opornimi nasipi in drugimi tehničnimi konstrukcijami za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča ter prekrivko odlagališča);
5. načrt izdelave ter obseg in vsebino potrebnih hidrogeoloških strokovnih podlag, ki jih je treba izdelati zaradi:
– ocenjevanja vpliva nenadzorovanega izliva onesnaževal na podzemne vode na vplivnem območju odlagališča,
– določitve povečane pogostosti vzorčenja podzemne vode na opazovalnih vrtinah, opredeljenih za izvajanje meritev obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode, z namenom, da se oceni obseg izliva onesnaževal v podzemno vodo ter velikost vpliva izliva onesnaževal na podzemno vodo,
6. načrtovanje dodatnih opazovalnih vrtin na širšem območju vodnega telesa podzemne vode zaradi ocenjevanja posledic izliva onesnaževal na kemijsko stanje podzemne vode;
7. izhodišča za izdelavo ocene količine izliva onesnaževal v podzemno vodo.«.
Za novo 6.2 točko se v preglednici 1, ki postane preglednica 2, v točki 2.1 besedilo »količina izcedne vode« nadomesti z besedilom »količina izcedne vode4«, besedilo »mesečno4« pa se nadomesti z besedo »mesečno«.
V celotni točki 3.1 se besedilo »vsakih 6 mesecev5« nadomesti z besedilom »določena v okoljevarstvenem dovoljenju5«.
V opombi 1 k preglednici 2 se beseda »dosežena« nadomesti z besedo »presežena«, v opombi 3 k preglednici 2 pa se beseda »onesnaževanja« nadomesti z besedo »stanja«.
V zadnjem odstavku se besedilo »preglednice 1« nadomesti z besedilom »preglednice 2«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
33. člen 
(1) Upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora obdelavo mešanih komunalnih odpadkov prilagoditi zahtevam te uredbe v enakih rokih, kot so roki za upravljavca naprave, ki lahko povzroča onsnaževanje okolja večjega obsega, določeni v zakonu, ki ureja varstvo okolja.
(2) Upravljavec centra za ravnanje s komunalnimi odpadki mora izdelavo ocene mešanega komunalnega odpadka prilagoditi zahtevam te uredbe najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
34. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.
35. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2021
Ljubljana, dne 28. januarja 2021
EVA 2020-2550-0002
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost