Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

292. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2, stran 889.

  
Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora ZA-3/2 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za manjše funkcionalno zaključeno območje dela enote urejanja prostora (EUP) z oznako ZA-3/2 (v nadaljevanju OPPN), na območju naselja Zabukovica v Občini Žalec.
2. člen 
(izhodišča za pripravo OPPN) 
Priprava OPPN temelji na usmeritvah iz OPN ter na pobudi investitorja priprave OPPN.
Usmeritve za pripravo OPPN so dovolj podrobno določene v OPN, zato priprava izhodišč po 108. členu ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za območje OPPN določa enoto urejanja prostora z oznako ZA-3/2, z opredeljeno namensko rabo prostora: stanovanjske površine (SS). Pri izdelavi OPPN se upošteva:
– predvidi se zgostitev obstoječe strukture naselja z zapolnjevanjem, zaokroževanjem in prenovo obstoječega stavbnega fonda (pretežni del naselja predstavlja sanacija razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje),
– možno sodobno oblikovanje objektov, upoštevajo naj se osnovne značilnosti avtohtonega stavbarstva,
– pred izvedbo posega je treba natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena, izdelati geološko geomehansko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena ter določiti potrebne omilitvene ukrepe.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja OPPN) 
Okvirno ureditveno območje izdelave OPPN obsega približno 3600 m2 in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 40/8, 40/9, 40/5 in del 2130/16 k.o. Zabukovica. Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se območje v času priprave OPPN lahko tudi spremeni.
Predmet izdelave OPPN je možnost gradnje dveh enostanovanjskih stavb (klasifikacija stavb razred CC-SI: 11100) in ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture na obravnavanem območju. Stavbi se bosta priključili na že obstoječo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in pobude na predmetnem območju. Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor.
5. člen 
(vrsta postopka in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Postopek priprave spremembe in dopolnitve ZN se izvaja skladno s 119., 123. in 268. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter se pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev konkretnih smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga stališč do pripomb iz JR, sprejem stališč do pripomb / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni,
– objava odloka OPPN v Uradnem listu RS.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
3. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
4. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
5. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
7. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
8. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
9. KS Griže, Migojnice 6, 3302 Griže,
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN z objavo tega sklepa v Uradnem listu RS in z objavo na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Griže javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer bo osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Za potrebe priprave OPPN mora pobudnik, oziroma investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– geološko geomehansko poročilo,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,
– kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike skladno s 65. členom ZUreP-2.
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
9. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0020/2020
Žalec, dne 14. januarja 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti