Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

291. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog, stran 887.

  
Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog 
1. člen 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02) za podenoto urejanja PD-3/1 (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN)
2. člen 
(Potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ZN, ki jih je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o. iz Celja pod številko projekta 55/20 v mesecu novembru 2020.
3. člen 
(Območje sprememb in dopolnitev ZN in predmet načrtovanja) 
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega severni del veljavnega Zazidalnega načrta. Območje poslovno proizvodnih dejavnosti Podlog se nahaja severno od naselja Podlog v Savinjski dolini, na zahodni strani lokalne ceste LC 490391 Podlog–Pekel. Velikost območja sprememb znaša približno 1,42 ha in vključuje naslednje parcele oziroma njihove dele, parcele št.: 457/17, 457/20, 457/24, 457/60, 457/69, 457/72, 457/73, 457/74, 457/75, 457/77, 457/82, 457/95, 457/97, 457/98, 457/101, 457/102, 457/103, 457/106, 457/114, 457/115, 457/116, 457/117, 457/118, 457/119, 457/120, 457/121, 457/133, 457/134, 457/136, 457/138, 457/140, vse k.o. Zalog (994).
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora ali novih usmeritev, se območje v času priprave sprememb in dopolnitev ZN lahko tudi spremeni, prav tako bodo določila odloka sprememb in dopolnitev ZN veljala za celotno območje.
S spremembami in dopolnitvami ZN se načrtujejo spremembe na podlagi potreb pobudnikov saj obstoječi akt ne severnem delu območja ZN ne omogoča gradnje glede na potrebe investitorjev. Opredeljena je gradbena linija do katere je dopustno graditi nove objekte, severno od nje pa je rezervat za predvidene vodnogospodarske ureditve za izgradnjo visokovodnega nasipa. Z izvedenimi ukrepi ob vodotoku na obravnavanem zemljišču ni več potrebe po izgradnji dodatnih protipoplavnih ukrepov, območje ni več poplavno ogroženo zato želijo lastniki na njem izvajati gradnje za potrebe dejavnosti, ki jih že opravljajo na območju ZN.
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Žalec, analize prostora, idejne zasnove, smernic nosilcev urejanja prostora in programskih izhodišč za spremembe in dopolnitve ZN na predmetnem območju.
5. člen 
(Vrsta postopka in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Postopek priprave spremembe in dopolnitve ZN se izvaja skladno s 119., 123. in 268. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter se pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN:
– priprava osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni,
– dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga OPPN / 15 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN / 15 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
3. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
4. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
5. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
7. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
8. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
9. KS Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v Sav. dolini,
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove.
7. člen 
(Vključevanje javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev ZN z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa ter izhodišč na spletni strani Občine Žalec.
V postopek priprave bo občina skupaj s Krajevno skupnostjo Šempeter javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN za 30 dni javno razgrnila, gradivo pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek sprememb in dopolnitev ZN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom sprememb in dopolnitev ZN, objavi na svoji spletni strani.
8. člen 
(Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja) 
Za potrebe priprave sprememb in dopolnitev ZN se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik, oziroma investitor pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim prostorskim načrtom,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
9. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi pobudnik – investitor, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
10. člen 
(Začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-0010/2020
Žalec, dne 14. januarja 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti