Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29. 1. 2021

Kazalo

252. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi, stran 796.

  
Na podlagi prvega odstavka 125.e člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi 
1. člen 
V Pravilniku o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 30/11 in 55/11) se v 1. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi: »1. dodeljevanju zadev v odločanje zemljiškoknjižnim sodniškim pomočnikom,«.
2. člen 
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(uporaba pravil elektronskega poslovanja v civilnih sodnih postopkih) 
Za elektronsko poslovanje v zemljiškoknjižnem postopku se za vprašanja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih.«.
3. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(izrazi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih) 
Ti izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kakor v naslednjih določbah Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1 – v nadaljnjem besedilu: zakon):
1. »kataster«, »zemljiška parcela«, »stavba«, »posamezni del stavbe«, »identifikacijski znak zemljiške parcele«, »identifikacijski znak stavbe in njenega posameznega dela«, in »geodetska uprava« v prvem odstavku 3. člena,
2. izrazi v zvezi z etažno lastnino v drugem odstavku 3. člena,
3. »Center za informatiko« in »informacijski sistem e-ZK« v prvem odstavku 3.a člena,
4. »portal e-ZK« v drugem odstavku 3.a člena,
5. »osnovni pravni položaj nepremičnine« v prvem odstavku 13.a člena,
6. »širši pravni položaj nepremičnine« v tretjem odstavku 13.a člena,
7. »izvedene pravice« v petem odstavku 13.a člena,
8. »centralno vložišče« v prvem odstavku 125.a člena.«.
4. člen 
V 3. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(pomen izrazov)«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku beseda »Pojmi« nadomesti z besedo »Izrazi«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Informacijski sistem e-ZK je del informacijskega sistema e-sodstvo.
(4) Portal e-ZK je del portala e-sodstvo, prek katerega lahko uporabniki informacijskegasistema e-sodstvo v eZK-postopku opravljajo e-opravila (v nadaljnjem besedilu: eZK-opravila).«.
5. člen 
V 4. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Oseba, ki na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije opravlja dela in naloge vodje projekta informatizacije zemljiške knjige (v nadaljnjem besedilu: vodja projekta), določi eno ali več oseb, ki imajo pooblastila glavnega administratorja v modulu eZK-razpored (v nadaljnjem besedilu: glavni administrator eZK).«.
6. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »e-opravila (v nadaljnjem besedilu: eZK-opravila)« nadomesti z besedilom »eZK-opravila«.
V drugem odstavku se 3. do 7. točka spremenijo, tako da se glasijo:
»3. Državno odvetništvo Republike Slovenije,
4. nepremičninske družbe,
5. občinska odvetništva,
6. stranke ali udeleženci postopka – pravne osebe,
7. stranke ali udeleženci postopka – fizične osebe in«.
V petem odstavku se v 1. in 2. točki za besedo »stranka« doda besedilo »ali udeleženec postopka«.
7. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(neuporaba pravil o odložišču e-sodstvo) 
Ne glede na določbe pravilnika, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih, v eZK-postopku se določbe o zagotavljanju vložitve elektronske vloge prek odložišča e-sodstvo ne uporabljajo.«.
8. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku v 1. točki črta besedilo »ki ustreza zahtevam iz 19. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 64/10 in 23/11),«.
9. člen 
15. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-433/2020/14
Ljubljana, dne 22. januarja 2021
EVA 2020-2030-0047
Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost