Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

195. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2021, stran 741.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2021 
Št. 35280-59/2020
Koper, dne 30. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. decembra 2020 sprejel
S K L E P 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper za leto 2021 
1. 
S tem sklepom se za leto 2021 najemnine za poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper znižajo za 30 % od obračunane mesečne najemnine.
2. 
Ta sklep velja za poslovne prostore, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra, kot ga določa Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07, 44/18).
3. 
Ta sklep velja za najemnike, vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost ter društva, ob pogoju da imajo na dan zapadlosti v celoti poravnane tako obveznosti iz naslova najemnin, kot obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.
Št. 35280-59/2020
Koper, dne 29. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali nel centro storico di Capodistria che sono di proprietà del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
Nr. 35280-59/2020
Capodistria, 30 dicembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) e della Legge sul patrimonio reale dello stato e delle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/18 e 79/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 29 dicembre 2020 approva il seguente atto di
D E L I B E R A 
sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali nel centro storico di Capodistria che sono di proprietà del Comune città di Capodistria per l'anno 2021 
Con la presente Delibera si riduce per l'anno 2021 il canone di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria, e cioè del 30 % del canone di locazione mensile commisurato.
La presente Delibera si applica ai locali commerciali, situati nel centro storico di Capodistria, come definito dal Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 98/07, 44/18).
La presente Delibera si applica ai locatari, a tutte le persone giuridiche e fisiche che svolgono un'attività lucrativa e alle associazioni, a condizione che abbiano corrisposto alla data di scadenza gli obblighi a titolo di canoni di locazione nel completo, come anche gli obblighi a titolo di spese di esercizio.
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica invece dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Prot. n. 35280-59/2020
Capodistria, 29 dicembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti