Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

194. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper, stran 732.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper 
Št. 302-2/2020
Koper, dne 30. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odločba US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), v skladu z določili Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. decembra 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih sredstev za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev oziroma pomoči za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v Mestni občini Koper.
(2) Namen ukrepov, določenih v pravilniku, je dodelitev izredne finančne pomoči mikro, majhnim in srednjim gospodarskim družbam ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki so utrpeli poslovno izgubo zaradi epidemije Covid-19, razglašene na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(način zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvajanje ukrepov iz tega pravilnika se zagotovijo v proračunu Mestne občine Koper (v nadaljevanju: občina).
3. člen 
(pravna podlaga de minimis) 
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v skladu z Uredbo Komisije EU (št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, št. L 352, 24. 12. 2013)), spremenjene z Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020), Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter morebitnimi spremembami navedenih predpisov, ki bodo v veljavi v času odločanja po tem pravilniku.
4. člen 
(oblika pomoči) 
Pomoči za blaženje posledic epidemije Covid-19 se podjetjem v občini dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– »podjetje« je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost (tj. vsaka dejavnost ponujanja dobrin in storitev na trgu proti plačilu – tržna dejavnost);
– »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja, sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka prek enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje;
– »upravičeni stroški« so stroški, za katere se lahko dodeljuje pomoč.
II. UPRAVIČENCI 
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhne in srednje gospodarske družbe, ki so registrirani po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in imajo registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine ter imajo na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane vse zapadle obveznosti do občine in poravnane vse zapadle finančne obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo Republike Slovenije, ki jih pobira davčni organ.
(2) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.
7. člen 
(kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)) 
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz katerega koli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili pomoči »de minimis«:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).
8. člen 
(ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)) 
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(3) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(4) Do pomoči ni upravičeno podjetje, ki nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine, EU ali tretjega subjekta, ki ima značaj dodeljevalca državne pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
(6) Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(7) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred dodelitvijo sredstev pridobila njegovo pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– tem, da ni dvojno financiran,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(8) Upravičenec mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo drugega odstavka tega člena pravilnika.
(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila izbranega upravičenca:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o vsebini in odobrenem znesku de minimis pomoči.
(10) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
9. člen 
(omejitve pomoči) 
(1) Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli upravičencem s sedežem, podružnico ali poslovno enoto na območju občine, če svojo dejavnost na tem območju tudi opravljajo, in sicer najmanj od 1. marca 2020 dalje.
(2) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti ukrep dodeljuje le enkrat v proračunskem letu.
(3) Isti upravičeni stroški se v nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi, da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, izbrani prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa prejeta sredstva s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
(4) Do pomoči ni upravičen tudi tisti prijavitelj:
– ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov,
– ki je v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– ki je v težavah in dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– ki je že prejel pomoč po tem pravilniku in sredstev ni koristil namensko ali ni izpolnil obveznosti iz pogodbe o dodelitvi sredstev,
– ki je že koristil državno pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– ki je davčni dolžnik.
(5) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
III. VRSTE POMOČI 
10. člen 
(vrste ukrepov) 
Po tem pravilniku se lahko dodeljuje pomoč za naslednje ukrepe:
– subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19;
– subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19;
– spodbujanje ohranjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja ter
– spodbujanje promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja.
11. člen 
(subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19) 
(1) Namen ukrepa subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov zaradi razglašene epidemije Covid-19 je blaženje poslovne škode, ki je nastala najemnikom poslovnih prostorov kot posledica prepovedi ali omejitve obratovanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči po tem ukrepu je sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni ali javni lasti na območju občine.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi prijavitelji, ki:
– v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
– lahko dokažejo izpad prometa, v obsegu, ki bo opredeljen v javnem razpisu, kot posledico razglašene epidemije Covid-19,
– imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine,
– imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo vsaj od 1. januarja 2020 dalje, najem pa je prijavljen vsem pristojnim organom v skladu z veljavno zakonodajo, in ki lahko dokažejo, da so najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnali.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški najema poslovnega prostora, letnega vrta in terase (velja za gostinske obrate) v zasebni ali javni lasti, v času trajanja razglašene epidemije Covid-19 oziroma v času prepovedi ali omejitve poslovanja, ki je bila predpisana s posebnim aktom Republike Slovenije.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar se dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali z izpisom iz poslovnega registra v primeru, da upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima veljavne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
– obratovalni stroški (ti so upravičeni v drugem ukrepu tega pravilnika),
– stroški zamudnih obresti,
– vplačane varščine in are,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.
(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
12. člen 
(subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19) 
(1) Namen ukrepa subvencioniranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene epidemije Covid-19 je blaženje poslovne škode, ki je nastala upravičencem kot posledica prepovedi poslovanja ali omejenega obratovanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči po tem ukrepu je sofinanciranje obratovalnih stroškov upravičencem za čas razglašene epidemije Covid-19 oziroma jim je bilo slednje s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci kot opredeljeno s tem pravilnikom, ki:
– v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno,
– lahko dokažejo izpad prometa, v obsegu, ki bo opredeljen v javnem razpisu, kot posledico razglašene epidemije Covid-19,
– imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje, torej v času razglašene epidemije Covid-19, registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški, povezani z obratovanjem (poslovanjem) poslovnega prostora upravičenca, v katerih upravičenec izvaja svojo dejavnost, in sicer stroški za:
– ogrevanje,
– električno energijo in z njo povezani stroški,
– komunalne storitve,
– porabo vode in s tem povezani stroški.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada,
– stroški čiščenja in čistilnega materiala,
– stroški storitev upravnika,
– stroški zavarovanja,
– stroški v zasebnih prostorih (npr. stanovanjih oziroma drugih bivalnih enotah),
– stroški zamudnih obresti,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.
(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti, način dodelitve in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
13. člen 
(spodbujanje ohranjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja) 
(1) Namen ukrepa spodbujanje ohranjanja delovnih mest, zaposlovanja in samozaposlovanja je prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine.
(2) Znotraj tega ukrepa se sredstva lahko dodeljujejo za tri predmete pomoči:
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest,
– sofinanciranje ohranjanja obstoječih delovnih mest in
– sofinanciranje samozaposlovanja.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci, ki v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno:
a) za odpiranje novih delovnih mest se sofinancira novo zaposlene osebe:
– ki so državljani Republike Slovenije,
– so bile pred zaposlitvijo pri upravičencu vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– niso imele zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah,
– za katere upravičenec ni prejel sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali drugih državnih virov vezanih za blažitev posledic epidemije Covid-19 za isti namen, kot ga določa ta pravilnik.
b) za ohranjanje obstoječih delovnih mest se sofinancira zaposlitve tistih oseb:
– ki so državljani Republike Slovenije,
– so bile v času razglašene epidemije Covid-19 zaposlene pri upravičencu,
– za katere upravičenec ni prejel sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali drugih državnih virov vezanih za blažitev posledic epidemije Covid-19 za isti namen, kot ga določa ta pravilnik.
c) za samozaposlitve se sofinancira zaposlitve tistih oseb:
– ki so državljani Republike Slovenije,
– jim registrirana dejavnost predstavlja njihov edini in glavni poklic (zavarovalna podlaga 005),
– so se samozaposlile kot direktor oziroma poslovodna oseba oziroma kot zaposlena oseba, če so lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni gospodarski družbi in hkrati ni zaposlen pri drugem delodajalcu (zavarovalna podlaga 040 +112 oziroma 001) ali so pridobile status samostojnega podjetnika posameznika (s. p.) (zavarovalna podlaga 005),
– za katere upravičenec ni prejel sredstev iz ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali drugih državnih virov vezanih za blažitev posledic epidemije Covid-19, za isti namen, kot ga določa ta pravilnik.
(5) Upravičeni stroški:
– za odpiranje novih delovnih mest: stroški do višine izplačane zakonsko določene minimalne mesečne bruto plače;
– za ohranjanje obstoječih delovnih mest: stroški do višine izplačane zakonsko določene minimalne mesečne bruto plače;
– za samozaposlovanje: stroški plačanih prispevkov za socialno varstvo (stroški oproščenih prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter njegovih morebitnih sprememb, ki bodo v veljavi v času odločanja po tem pravilniku).
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na upravičene stroške.
(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti, način dodelitve in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
14. člen 
(spodbujanje promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja) 
(1) Namen ukrepa spodbujanje promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja je spodbujanje promocijskih in tržnih aktivnosti upravičenca. Cilj ukrepa je povečanje prepoznavnosti upravičenca, pospeševanje prodaje in ohranitev poslovanja zaradi posledic razglašene epidemije Covid-19.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov promocije, oglaševanja in digitalizacije poslovanja.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci kot opredeljeno s tem pravilnikom, ki v času epidemije Covid-19 niso smeli obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnim aktom Republike Slovenije prepovedano ali omejeno in:
– lahko dokažejo izpad prometa kot posledico razglašene epidemije Covid-19,
– imajo najmanj od 1. marca 2020 dalje, torej v času razglašene epidemije Covid-19, registriran sedež, podružnico ali poslovno enoto na območju občine.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški zunanjih izvajalcev za:
– pripravo, oblikovanje in tisk promocijskih materialov;
– objave oglasov v časopisih, revijah in medijih;
– izdelava spletne strani ali vzpostavitev spletne trgovine;
– oglaševanje ponudbe na družabnih omrežjih in portalih;
– izvedbo ali udeležbo na sejmih.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– davek na dodano vrednost in druge dajatve, razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar dokaže s potrdilom pristojnega finančnega urada ali z izpisom iz poslovnega registra v primeru, da upravičenec ni zavezanec za davek na dodano vrednost in nima veljavne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost,
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu,
– stroški pridobitve znakov kakovosti in certifikatov,
– vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.
(7) Višino dodeljene pomoči in obseg upravičenih stroškov določi župan s sklepom.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči, obdobje upravičenosti, način dodelitve in ostali pogoji ter merila se dodatno opredelijo v javnem razpisu.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
15. člen 
(način dodeljevanja sredstev in strokovna komisija) 
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenem v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Javni razpis se lahko izvede za vse ali le za posamezne ukrepe oziroma del ukrepov.
(3) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev vodi strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
(4) Naloge komisije so:
– sodelovanje pri pripravi javnega razpisa in razpisne dokumentacije, v skladu s pravilnikom,
– odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih vlog na javni razpis v skladu s pogoji in merili javnega razpisa,
– priprava predlogov o višini dodelitve sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec za posamezni ukrep,
– priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev, če pri posameznem ukrepu ostajajo nerazdeljena sredstva, o čemer dokončno odloči župan.
(5) O razdelitvi proračunskih sredstev, na podlagi javnega razpisa in poročila komisije, odloči župan s sklepom.
(6) Medsebojne obveznosti in pravice med občino in izbranimi prijavitelji se uredijo s pogodbo.
(7) Za izvedbo javnega razpisa, administrativno pomoč komisiji, pripravo sklepov in pogodb ter drugih nalog, povezanih z uspešno izvedbo razpisa, je pristojna organizacijska enota občine, ki je odgovorna za gospodarstvo.
16. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis mora vsebovati najmanj naslednje elemente:
– predmet javnega razpisa;
– skupni znesek sredstev, namenjenih za celoten javni razpis, ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, in skupni znesek po razpisanih ukrepih;
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje in merila, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– obdobje, za katero se dodeljuje finančna pomoč;
– vzorec pogodbe;
– navedbo dokumentacije (dokazil), ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 14 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI 
17. člen 
(organi nadzora) 
Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih pomoči po tem pravilniku preverja organizacijska enota občinske uprave, ki je odgovorna za gospodarstvo, na način obveznega poročanja in po potrebi tudi preverjanja pri upravičencu.
18. člen 
(sankcije za kršitelje) 
(1) V primeru nenamenske porabe sredstev, navajanja neresničnih podatkov, ugotovljenega dvojnega financiranja in kršenja drugih določil tega pravilnika je izbrani prijavitelj dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva izplačila do dneva vračila.
(2) Dodeljena sredstva pomoči, skupaj s pripadajočimi obrestmi, je dolžan vrniti tudi izbrani prijavitelj za zaposlitve, ki so prenehale pred rokom, opredeljenem v besedilu javnega razpisa, in v postavljenem roku zanje ne bodo zagotovili nadomestitve.
VI. KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/2020
Koper, dne 29. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   R E G O L A M E N T O 
sull'assegnazione dei mezzi finanziari per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel Comune città di Capodistria 
Nr. 302-2/2020
Capodistria, 30 dicembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett., 101/13, 55/15 – Sigla: ZFisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617 e 13/18), degli articoli 21 e 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 27/08 – Sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della CC, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), in conformità alle disposizioni della Legge sul controllo degli aiuti di stato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/04) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla XVII seduta ordinaria il 29 dicembre 2020 approva il seguente
R E G O L A M E N T O 
sull'assegnazione dei mezzi finanziari per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuto e obiettivo) 
(1) Il presente regolamento stabilisce le misure, le condizioni e il procedimento di assegnazione dei mezzi ovv. degli aiuti per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 nel settore dell'economia nel Comune città di Capodistria.
(2) L'obiettivo delle misure, stabilite nel regolamento, è l'assegnazione degli aiuti finanziari straordinari alle micro imprese, alle società piccole e medie e agli imprenditori autonomi che hanno subito un danno commerciale a causa dell'epidemia da Covid-19, proclamata nel territorio della Repubblica di Slovenia.
Articolo 2 
(modalità di garanzia dei mezzi) 
I mezzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente regolamento vengono garantiti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: comune).
Articolo 3 
(base giuridica de minimis) 
I mezzi di cui al presente regolamento vengono assegnati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« (Gazzetta Ufficiale dell'UE n. L 352 del 24 dicembre 2013), modificato con il Regolamento (UE) della Commissione (n. 2020/972 del 2 luglio 2020), alla Legge sul controllo degli aiuti di stato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/04) e alle eventuali modifiche di dette disposizioni, vigenti nel periodo di deliberazione a seconda del presente regolamento.
Articolo 4 
(forma di aiuto) 
Gli aiuti per alleviare le conseguenze dell'epidemia da Covid-19 si assegnano quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.
Articolo 5 
(definizione dei termini) 
I termini, utilizzati nel presente regolamento, hanno il seguente significato:
– »aiuto« significa ogni provvedimento che soddisfa le misure di cui all'articolo 107 (1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
– »impresa« significa ogni soggetto che svolge l'attività economica (cioè ogni attività di offerta di beni e servizi sul mercato a fronte di pagamento – attività lucrativa);
– »impresa unica« significa tutte le imprese, legate da almeno uno dei seguenti rapporti:
a) l'impresa ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci della seconda impresa,
b) l'impresa ha diritto a nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di gestione o di controllo della seconda impresa,
c) l'impresa ha diritto ad esercitare un'influenza dominante sulla seconda impresa in base al contratto, stipulato con detta impresa, o alla disposizione di cui al suo contratto di società o statuto,
d) l'impresa, azionista o socio della seconda impresa, in base all'accordo con altri azionisti o soci di detta impresa, controlla autonomamente la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di detta impresa,
e) le imprese che sono legate da qualsiasi rapporto di cui ai punti dall'a) al d) del presente comma tramite una o più altre imprese, si considerano altresì impresa unica;
– »spese ammissibili« sono le spese, per le quali si assegna gli aiuti.
II AVENTI DIRITTO 
Articolo 6 
(aventi diritto) 
(1) Gli aventi diritto agli aiuti a seconda del presente regolamento sono gli imprenditori autonomi, le micro, piccole e medie società commerciali, registrate in base alla legge che regola le società commerciali e che hanno sede, filiale o unità commerciale registrata nel territorio del comune e hanno saldato il giorno di richiesta al bando pubblico tutti gli obblighi nei confronti del comune e tutti gli obblighi finanziari a titolo di imposte obbligatorie e altre obblighi pecuniari extratributari in conformità alla legge che regola l'amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, e riscossi dall'organo tributario.
(2) Per la determinazione delle dimensioni dell'impresa si considerano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
Articolo 7 
(cumulo degli aiuti de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione) 
Nell'assegnazione degli aiuti si considera il cumulo degli aiuti che stabilisce che gli aiuti, percepiti dall'avente diritto da qualsiasi fonte pubblica per le stesse spese ammissibili e per gli stessi obiettivi, si sommano e non devono superare la somma massima degli aiuti, stabilita dalla normativa che regola gli aiuti »de minimis«:
– l'aiuto de minimis non deve essere cumulato con l'aiuto di stato in relazione alle stesse spese ammissibili o con l'aiuto di stato per lo stesso provvedimento per il finanziamento del rischio, se detto cumulo supererebbe l'intensità massima dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto,
– l'aiuto de minimis, assegnato in virtù del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione può essere cumulato con l'aiuto de minimis, assegnato in virtù del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione fino al limite superiore, stabilito nel regolamento n. 360/2012,
– l'aiuto de minimis, assegnato in virtù del Regolamento (UE) n. 1407/2013della Commissione può essere cumulato con l'aiuto de minimis, assegnato in virtù degli altri regolamenti de minimis fino al limite superiore idoneo (200.000 EURO ovv. 100.000 EURO).
Articolo 8 
(altre disposizioni degli aiuti de minimis (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione)) 
(1) Non hanno diritto agli aiuti in regime de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 le imprese dei seguenti settori:
– pesca ed acquacoltura;
– produzione primaria di prodotti agricoli dell'elenco di cui all'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
– trasformazione e commercio di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei seguenti casi:
a) se la somma dell'aiuto è determinata in base al prezzo o alla quantità di detti prodotti, acquistati dai produttori primari o lanciati sul mercato dalle imprese in oggetto,
b) se l'aiuto è condizionato dal trasferimento parziale o totale ai produttori primari.
(2) Se l'impresa è attiva nei settori di cui al primo comma del presente articolo, ed è inoltre attiva in uno o più settori, o svolge anche altre attività che rientrano nel settore di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, detto regolamento si applica per l'aiuto, assegnato in merito a detti settori o attività, se l'impresa garantisce in modo idoneo, ad esempio con la separazione delle attività o delle spese, che le attività nei settori esclusi dal settore di applicazione del presente regolamento, non percepiscono gli aiuti de minimis in virtù del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
(3) L'aiuto non verrà destinato all'esportazione ovv. ad attività legate all'esportazione in Paesi terzi o Paesi membri, quali l'aiuto, legato direttamente alle quantità esportate, all'istituzione e al funzionamento della rete di distribuzione o ad altre spese correnti, legate all'attività di esportazione.
(4) Non ha diritto all'aiuto l'impresa che non ha saldato tutti gli obblighi a causa della Delibera della Commissione sulla proclamazione dell'aiuto quale illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
(5) L'importo totale dell'aiuto, assegnato all'impresa unica, non deve superare i 200.000 EURO nel periodo degli ultimi tre anni di bilancio, senza riguardo alla forma e all'obiettivo dell'aiuto e a prescindere al fatto che l'aiuto sia erogato dai mezzi dello stato, del comune, dall'UE o da un soggetto terzo in qualità di erogatore dell'aiuto statale ((nel caso di imprese che operano nel trasporto merci stradale commerciale, il limite di cui sopra ammonta a 100.000 EURO).
(6) L'aiuto non è destinato all'acquisto di veicoli per il trasporto merci nelle imprese che svolgono il trasporto merci stradale commerciale.
(7) Il comune quale erogatore dell'aiuto acquisirà dall'avente diritto prima dell'assegnazione dei mezzi la sua dichiarazione scritta relativa a:
– tutti gli altri aiuti de minimis, percepiti dall'impresa in base ai regolamenti de minimis nei due anni precedenti e nell'anno di bilancio corrente,
– altri aiuti già percepiti (o richiesti) per le stesse spese ammissibili,
– al fatto di essere doppiamente finanziato,
e le garanzie che con l'importo assegnato dell'aiuto »de minimis« non verrà superato il limite massimo dell'aiuto de minimis e l'intensità dell'aiuto a seconda delle altre disposizioni.
(8) L'avente diritto è tenuto ad allegare alla richiesta anche:
– l'elenco delle imprese con le quali è legato in termini di proprietà, in modo da controllare l'importo totale deli aiuti de minimis già percepiti da tutte le imprese legate allo stesso,
– la dichiarazione di separazione dell'attività ovv. delle spese, legata alla disposizione di cui al secondo comma del presente regolamento.
(9) Con apposita Delibera il comune informerà l'avente diritto selezionato:
– che l'aiuto è assegnato con regime de minimis in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuto de minimis (Gazzetta Ufficiale dell'UE L 352 del 24 dicembre 2013),
– sul contenuto e sull'importo assegnato dell'aiuto de minimis.
(10) Il comune provvederà a conservare il registro sull'aiuto individuale de minimis per almeno 10 anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'aiuto agli aventi diritto.
Articolo 9 
(limitazioni dell'aiuto) 
(1) L'aiuto secondo il presente regolamento può essere assegnato agli aventi diritto con sede, filiale o unità commerciale nel territorio del comune se svolgono la propria attività nel territorio del comune, e cioè almeno a decorrere dal 1º marzo 2020.
(2) L'aiuto del bilancio di previsione si assegna per lo stesso provvedimento solamente una volta nell'anno di bilancio.
(3) Le stesse spese ammissibili non vengono finanziate in nessun caso due volte. Nel caso in cui il comune rilevi che il richiedente selezionato (l'avente diritto) abbia percepito i mezzi per le spese ammissibili anche da altre fonti di finanziamento o che gli stessi gli siano stati approvati, senza aver informato per iscritto il comune, il contratto sull'assegnazione dei mezzi può essere rescisso, il richiedente selezionato è tenuto invece a risarcire il comune di tutti i mezzi percepiti, comprensivi dei legittimi interessi di mora a decorrere dal giorno del bonifico al giorno di risarcimento di detti mezzi.
(4) Non ha diritto ai mezzi nemmeno il richiedente che:
– non retribuisce regolarmente i salari e i contributi della previdenza sociale,
– è in procedimento di concordato preventivo, fallimento o liquidazione,
– ha difficoltà e percepisce l'aiuto statale per il salvataggio e la ristrutturazione,
– ha già percepito l'aiuto a seconda del presente regolamento e non ha utilizzato i mezzi per la finalità prevista o non ha soddisfatto gli obblighi di cui al contratto sull'assegnazione dei mezzi,
– ha già utilizzato l'aiuto statale per le singole finalità fino all’importo ammesso dalle singole disposizioni degli aiuti di stato,
– è debitore fiscale.
(5) L'aiuto non sarà condizionato con l’utilizzo preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati.
III TIPI DI AIUTO 
Articolo 10 
(tipi di provvedimenti) 
A seconda del presente regolamento si può assegnare aiuti per i seguenti provvedimenti:
– sovvenzionamento dei canoni di locazione per i locali commerciali a causa della proclamata epidemia da Covid-19;
– sovvenzionamento delle spese di esercizio urgenti a causa della proclamata epidemia da Covid-19;
– stimolazione a mantenere i posti di lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria autonoma, e
– stimolazione della promozione, della pubblicizzazione e della digitalizzazione della gestione.
Articolo 11 
(sovvenzionamento dei canoni di locazione dei locali commerciali a causa della proclamata epidemia da Covid-19) 
(1) L'obiettivo del provvedimento di sovvenzionamento dei canoni di locazione per i locali commerciali a causa della proclamata epidemia da Covid-19 è alleviare i danni commerciali, insorti ai locatari dei locali commerciali come conseguenza del divieto o della limitazione di attività (esercizio) a causa della proclamata epidemia da Covid-19.
(2) L'oggetto dell'aiuto a seconda del presente provvedimento è il cofinanziamento dei canoni di locazione per i locali commerciali di proprietà privata o pubblica nel territorio del comune.
(3) L'aiuto si assegna quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.
(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti i richiedenti che:
– durante l'epidemia da Covid-19 non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) ovv. ciò gli è stato proibito o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia,
– possono dimostrare la perdita di fatturato, nell’estensione, stabilita nel bando di concorso, quale conseguenza della proclamata epidemia da Covid-19,
– hanno la sede, filiale o unità commerciale registrata nel territorio del comune a decorrere almeno dal 1º marzo 2020,
– hanno il contratto di locazione valido almeno a decorrere dal 1º gennaio 2020 e il rapporto di locazione è denunciato a tutti gli organi competenti in materia, in conformità alla legislazione in vigore e che possono dimostrare di aver corrisposto prima dell'epidemia regolarmente il canone di locazione come da contratto.
(5) Le spese ammissibili per detto provvedimento sono le spese di locazione del locale commerciale, del giardino o del terrazzo (per i locali di ristorazione) di proprietà privata o pubblica, durante la proclamata epidemia da Covid-19 ovv. durante il divieto o limitazione di attività, prescritta con particolare atto dalla Repubblica di Slovenia.
(6) Sono considerate spese inammissibili a seconda del presente provvedimento:
– l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tranne se il richiedente non ha diritto alla detrazione dell'IVA, da dimostrare con il certificato del competente ufficio finanziario o con l'estratto dal registro delle imprese nel caso in cui l'avente diritto non è contribuente dell'imposta sul valore aggiunto e non ha un codice fiscale valido per l'imposta sul valore aggiunto,
– le spese di esercizio (dette spese sono ammissibili per il secondo provvedimento del presente regolamento),
– le spese degli interessi di mora,
– i depositi cauzionali e le caparre versati,
– tutte le altre spese che non sono direttamente legate all'attuazione del provvedimento.
(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono determinati dal Sindaco con apposita Delibera.
(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione del maggior importo di aiuto, la durata dell'ammissibilità e le altre condizioni e misure vengono determinati nel bando di concorso.
Articolo 12 
(sovvenzionamento delle spese di esercizio urgenti a causa della proclamata epidemia da Covid-19) 
(1) L'obiettivo del provvedimento sovvenzionamento delle spese di esercizio urgenti a causa della proclamata epidemia da Covid-19 è alleviare i danni commerciali, insorti agli aventi diritto come conseguenza del divieto o limitazione dell’attività (esercizio) a causa della proclamata epidemia da Covid-19.
(2) L'oggetto dell'aiuto a seconda del presente provvedimento è il cofinanziamento delle spese di esercizio agli aventi diritto per il periodo di proclamata epidemia da Covid-19 ovv. ciò gli è stato vietato o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia.
(3) L'aiuto si assegna quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.
(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti gli aventi diritto a seconda del presente regolamento che:
– durante l'epidemia da Covid-19 non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) ovv. ciò gli è stato proibito o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia,
– possono dimostrare la perdita di fatturato nell'estensioni, stabilita dal bando di concorso, come conseguenza della proclamata epidemia da Covid-19,
– hanno la sede, filiale o unità commerciale registrata nel territorio del comune a decorrere almeno dal 1º marzo 2020.
(5) Le spese ammissibili per detto provvedimento sono le spese legate all'esercizio (alla gestione) del locale commerciale, in cui l'avente diritto svolge la propria attività, e cioè le spese per:
– il riscaldamento,
– l'energia elettrica e le spese connesse,
– i servizi urbani,
– il consumo di acqua e le spese connesse.
(6) Sono considerate spese inammissibili a seconda del presente provvedimento:
– le spese dell'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tranne se l'avente diritto non ha diritto alla detrazione dell'IVA, da dimostrare con il certificato del competente ufficio finanziario,
– le spese di pulizia e del materiale per la pulizia,
– le spese dei servizi dell'amministratore,
– le spese dell'assicurazione,
– le spese relative a locali privati (ad es. appartamenti ovv. altri locali abitativi),
– le spese degli interessi di mora,
– tutte le altre spese che non sono direttamente legate all'attuazione del provvedimento.
(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono determinati dal Sindaco con apposita Delibera.
(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione del maggior importo di aiuto, la durata dell'ammissibilità e le altre condizioni e misure vengono determinati nel bando di concorso.
Articolo 13 
(stimolazione a mantenere i posti di lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria autonoma) 
(1) L'obiettivo del provvedimento stimolazione a mantenere i posti di lavoro, l'occupazione e l'imprenditoria autonoma è contribuire a una minore disoccupazione nel territorio del comune.
(2) Nell'ambito del provvedimento i mezzi possono essere erogati per tre finalità:
– cofinanziamento della creazione di nuovi posti di lavoro,
– cofinanziamento della conservazione degli esistenti posti di lavoro, e
– cofinanziamento dell'imprenditoria autonoma.
(3) L'aiuto si assegna come mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.
(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti gli aventi diritto che durante l'epidemia da Covid-19 non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) ovv. ciò gli è stato proibito o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia:
a) per la creazione di nuovi posti di lavoro si cofinanzia i nuovi assunti che soddisfano le seguenti condizioni:
– sono cittadini della Repubblica di Slovenia,
– prima dell'assunzione presso l'avente diritto erano iscritti nel registro dei disoccupati presso l'Istituto di collocamento della RS,
– la loro ultima occupazione non era presso l'avente diritto o presso le società legate allo stesso,
– per dette persone l'avente diritto non ha percepito mezzi di cui ai provvedimenti della politica attiva di assunzione o da altre fonti statali, legate alla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 per lo stesso obiettivo, come stabilito dal presente regolamento.
b) per la conservazione degli esistenti posti di lavoro si cofinanzia l'assunzione delle persone che soddisfano le seguenti condizioni:
– sono cittadini della Repubblica di Slovenia,
– durante la proclamata epidemia da Covid-19 erano assunte presso l'avente diritto,
– per le quali l'avente diritto non ha percepito mezzi di cui ai provvedimenti della politica attiva di assunzione o da altre fonti statali, legate alla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 per lo stesso obiettivo, come stabilito dal presente regolamento.
c) per l'imprenditoria autonoma si cofinanzia l'assunzione delle persone che soddisfano le seguenti condizioni:
– sono cittadini della Repubblica di Slovenia,
– l'attività registrata rappresenta per loro l'unica e la principale professione (base assicurativa 005),
– sono assunte nell'attività autonoma come direttori ovv. gestori ovv. impiegati, se sono proprietari o comproprietari o impiegati nella nuova società commerciale e non impiegati altresì presso altro datore di lavoro (base assicurativa 040 + 112 ovv. 001) o se hanno acquisito lo status di imprenditore autonomo (s.p.) (base assicurativa 005),
– per le quali l'avente diritto non ha percepito mezzi di cui ai provvedimenti della politica attiva di assunzione o da altre fonti statali legate alla mitigazione delle conseguenze dell'epidemia da Covid-19 per lo stesso obiettivo, come stabilito dal presente regolamento.
(5) Spese ammissibili:
– per la creazione di nuovi posti di lavoro: spese fino all'ammontare del salario mensile minimo lordo, come stabilito dalla legge;
– per conservare gli esistenti posti di lavoro: spese fino all'ammontare del salario mensile minimo lordo, come stabilito dalla legge;
– per l'imprenditoria autonoma: spese dei contributi versati per la previdenza sociale (spese dei contributi esonerati in conformità alla Legge sulle misure d'intervento per contrastare l'epidemia da Covid-19 e alleviare le sue conseguenze per i cittadini e l'economia (Sigla: ZIUZEOP) e alle sue eventuali modifiche, in vigore durante la deliberazione a seconda del presente regolamento).
(6) Sono considerate spese inammissibili a seconda del presente regolamento tutte le altre spese, non legate direttamente alle spese ammissibili.
(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono stabiliti dal Sindaco con apposita Delibera.
(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione dell'importo massimo dell'aiuto, la durata dell'ammissibilità, la modalità di assegnazione e le altre condizioni e misure vengono stabiliti nel bando di concorso.
Articolo 14 
(stimolazione della promozione, della pubblicizzazione e della digitalizzazione della gestione) 
(1) L'obiettivo del provvedimento stimolazione della promozione, della pubblicizzazione e della digitalizzazione della gestione è l'incentivazione delle attività promozionali e commerciali dell'avente diritto. L'obiettivo del provvedimento è aumentare la riconoscibilità dell'avente diritto, incentivare la vendita e mantenere la gestione nonostante le conseguenze della proclamata epidemia da Covid-19.
(2) L'oggetto dell'aiuto è il cofinanziamento delle spese per la promozione, la pubblicizzazione e la digitalizzazione della gestione.
(3) L'aiuto si assegna quali mezzi a fondo perduto sotto forma di dotazioni.
(4) Gli aventi diritto al presente provvedimento sono tutti gli aventi diritto, come stabilito dal presente regolamento che non dovevano rimanere aperti (divieto di esercizio) durante l'epidemia da Covid-19 ovv. ciò gli è stato vietato o limitato con particolare atto della Repubblica di Slovenia:
– possono dimostrare la perdita di fatturato come conseguenza della proclamata epidemia da Covid-19,
– hanno la sede, la filiale o l'unità commerciale registrata nel territorio del comune almeno a decorrere dal 1º marzo 2020, cioè durante il periodo della proclamata epidemia.
(5) Si considerano spese ammissibili per detto provvedimento le spese degli esercenti esterni per:
– la stesura, la progettazione e la stampa dei materiali promozionali;
– la pubblicazione di annunci nei giornali, nelle riviste e nei media;
– la creazione della pagina web o l'istituzione del negozio online;
– la pubblicizzazione dell'offerta su reti e portali sociali;
– l'organizzazione o la partecipazione a fiere.
(6) Le spese inammissibili per detto provvedimento sono:
– l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte, tranne se l'avente diritto non ha diritto alla detrazione dell'IVA, da dimostrare con il certificato del competente ufficio tributario o con l'estratto dal registro delle imprese nel caso in cui l'avente diritto non è contribuente dell'imposta sul valore aggiunto e non ha un codice fiscale valido per l'imposta sul valore aggiunto,
– le spese di lavoro degli impiegati presso l'avente diritto,
– le spese di acquisizione delle indicazioni di qualità e dei certificati,
– tutte le altre spese che non sono direttamente legate all'attuazione del provvedimento.
(7) L'importo dell'aiuto assegnato e l'estensione delle spese ammissibili vengono stabiliti dal Sindaco con apposita Delibera.
(8) L'importo dei mezzi banditi, la limitazione dell'importo massimo dell'aiuto, la durata dell'ammissibilità, la modalità di assegnazione e le altre condizioni e misure vengono stabiliti nel bando di concorso.
IV PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELL'AIUTO 
Articolo 15 
(modalità di assegnazione dei mezzi e commissione tecnica) 
(1) I mezzi di cui al presente regolamento verranno assegnati agli aventi diritto in base al bando di concorso, in conformità alle condizioni e a seconda del procedimento, come stabilito nel presente regolamento, e in base ai risultati della valutazione delle richieste e dell'importo dei mezzi a disposizione.
(2) Il bando di concorso può essere eseguito per tutti o per i singoli provvedimenti ovv. parte di provvedimenti.
(3) Il procedimento di assegnazione dei mezzi di bilancio è gestito dalla commissione tecnica (nel testo a seguire: commissione), nominata dal Sindaco.
(4) Sono compiti della commissione:
– collaborarazione alla stesura del bando di concorso e della documentazione del bando, in conformità al presente regolamento,
– apertura, controllo e valutazione delle richieste pervenute al bando di concorso in conformità alle condizioni e alle misure del bando di concorso,
– stesura delle proposte sull'importo dei mezzi assegnati al singolo avente diritto per il singolo provvedimento,
– stesura della proposta di distribuzione dei mezzi tra i singoli provvedimenti nell'ambito dell'importo totale dei mezzi, se per il singolo provvedimento rimangono mezzi non distribuiti; ne delibera in definitiva il Sindaco.
(5) Il Sindaco delibera in merito alla distribuzione dei mezzi di bilancio in base al bando di concorso e alla relazione della commissione con apposita Delibera.
(6) Gli obblighi e i diritti reciproci tra il comune e i beneficiari selezionati vengono regolati con un apposito contratto.
(7) L'attuazione del bando di concorso, l'assistenza amministrativa alla commissione, la stesura delle Delibere e dei contratti, nonché altri compiti legati all'attuazione del bando di concorso, competono all'unità organizzativa del comune, responsabile per l'economia.
Articolo 16 
(bando di concorso) 
Il bando di concorso deve contenere almeno i seguenti elementi:
– l'oggetto del bando di concorso;
– l'importo totale dei mezzi, destinati al bando di concorso, i provvedimenti, oggetto del bando di concorso e l'importo totale a seconda dei provvedimenti banditi;
– aventi diritto che possono richiedere l'aiuto;
– le condizioni che devono soddisfare gli aventi diritto;
– le condizioni e le misure alle quali si assegnano i mezzi;
– il periodo per il quale si assegna l'aiuto finanziario;
– la bozza del contratto;
– l'indicazione della documentazione (attestati), che il richiedente deve allegare alla richiesta;
– il termine di presentazione delle richieste che non deve essere inferiore ai 14 giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando;
– l'indirizzo al quale inviare le richieste.
V CONTROLLO SUL CONSUMO DEI MEZZI 
Articolo 17 
(organi di controllo) 
L'unità organizzativa dell'amministrazione comunale, responsabile per l'economia, controlla l'ammissibilità e regolarità del consumo dei mezzi assegnati a seconda del presente regolamento, con relazioni obbligatorie e se necessario con controlli e sopraluoghi presso l'avente diritto.
Articolo 18 
(sanzioni per i trasgressori) 
(1) In caso di consumo dei mezzi per finalità non previste dal presente regolamento, indicazione di dati non veritieri, rilevamento di doppio finanziamento e violazione di altre disposizioni di cui al presente regolamento, il richiedente è tenuto a restituire tutti i mezzi assegnati, insieme ai legittimi interessi di mora dal giorno di pagamento al giorno di restituzione.
(2) Deve restituire i mezzi assegnati, insieme agli interessi, anche il richiedente nel caso di assunzioni, terminate prima del termine, stabilito nel testo del bando di concorso e per le quali non si avrà una sostituzione nel termine prestabilito.
VI DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 19 
(entrata in vigore) 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 302-2/2020
Capodistria, 29 dicembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti