Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper, stran 731.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper 
Št. 122-119/2020
Koper, dne 30. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 29. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper 
1. člen 
V Odloku o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 3/17, v nadaljevanju: odlok) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se za besedama »s stalnim« doda besedi »in dejanskim«.
2. člen 
V 5. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se občinsko denarno pomoč za namen iz 6. in 7. točke prejšnjega člena lahko na podlagi sklepa župana dodeli večkrat letno, in sicer upravičencem določenim v sklepu župana.
3. člen 
V prvem odstavku 11. člena odloka se besedilo »Center za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«.
V drugem odstavku se besedilo »Centru za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Centru za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«.
4. člen 
Besedilo prvega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Roki za oddajo vlog za občinsko denarno pomoč za namene iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in sedme alineje 4. člena tega odloka se določijo v Sklepu župana o določitvi pogojev za dodelitev občinske denarne pomoči in njene višine.
Rok za oddajo vlog za občinsko denarno pomoč za namen iz pete alineje 4. člena tega odloka se določi v Sklepu o določitvi meril za delno ali celotno oprostitev plačila storitev socialnega servisa.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen 
V prvem stavku tretjega odstavka 13. člena se besedilo »Center za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«.
V drugem stavku tretjega odstavka se besedilo »Centra za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Centra za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«.
6. člen 
V 14. členu se besedilo »Centrom za socialno delo Koper« nadomesti z besedilom »Centrom za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-119/2020
Koper, dne 29. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria 
Nr. 122-119/2020
Capodistria, 30 dicembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE)) e in virtù dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta il 29 dicembre 2020 approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nel Decreto sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/17, nel testo a seguire: decreto) si modifica il testo dell'articolo 3, e cioè si sostituisce la parola »residenti« con i termini »con residenza stabile« e dopo i termini »con residenza stabile« si aggiunge i termini »ed effettiva«.
Articolo 2 
Nell'articolo 5 del decreto si aggiunge un terzo comma, che recita come segue:
»A prescindere dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il sussidio comunale destinato alle finalità di cui ai punti 6 e 7 dell'articolo precedente, può essere erogato, in base alla Delibera del Sindaco, più volte all'anno, e cioè agli aventi diritto stabiliti in detta Delibera.
Articolo 3 
Nel primo comma dell'articolo 11 del decreto si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«.
Nel secondo comma si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«.
Articolo 4 
Il testo del primo comma dell'articolo 12 si modifica e recita ora come segue:
»I termini per la presentazione delle richieste per l'assegnazione del sussidio comunale per le finalità di cui al primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo alinea dell'articolo 4 del presente decreto, vengono stabiliti nell'atto di Delibera del Sindaco sulla determinazione delle condizioni per l'assegnazione del sussidio comunale e del suo importo.
Il termine per la presentazione delle richieste per l'assegnazione del sussidio comunale per le finalità di cui al quinto alinea dell'articolo 4 del presente decreto si stabilisce nell'atto di Delibera sulla determinazione delle condizioni per l'esonero parziale o totale dal pagamento dei servizi sociali.«
Il secondo comma diventa così il terzo comma.
Articolo 5 
Nella prima frase del terzo comma dell'articolo 13 si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«.
Nella seconda frase del terzo comma si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«.
Articolo 6 
Nell'articolo 14 si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«.
Articolo 7 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 122-119/2020
Capodistria, 29 dicembre 2020
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti