Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

188. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029), stran 706.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029) št. 12-29/20 z dne 3. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Južno Pohorje, ki meri 9 818,92 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Slovenska Bistrica (k.o. Kot, Šmartno na Pohorju, Ošelj, Urh, Rep, Malo Tinje, Tinjska gora, Visole, Jurišna vas, Prebukovje, Kalše, Kovačeva vas, Zgornja Bistrica, Zgornja Ložnica in Gladomes), Zreče (k.o. Brezje pri Oplotnici) in Oplotnica (k.o. Okoška vas, Zlogona gora, Koritno, Božje, Božje pri Oplotnici, Oplotnica in Zgornje Grušovje).
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Južno Pohorje je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 3 % državnih gozdov;
2. površina: 4 917,43 ha, od katere je 4 865,50 ha večnamenskih gozdov, 11,79 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, ter 40,14 ha gozda s posebnim namenom, v katerem so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 398,5 m3/ha, od tega 262,0 m3/ha iglavcev in 136,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,13 m3/ha, od tega 6,00 m3/ha iglavcev in 3,13 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Južno Pohorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 905,64 ha,
– ekološke funkcije na površini 701,55 ha ter
– socialne funkcije na površini 22,05 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Južno Pohorje za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 365 368 m3, od tega 234 914 m3 iglavcev in 130 454 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 340,48 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 40,03 ha;
4. zaščita s premazovanjem vršičkov na 5,48 ha;
5. zaščita s 3 760 količki ali tulci;
6. zaščita z 800 m ograje;
7. vzdrževanje 400 m ograje;
8. 10,7 dni ostalega varstva pred divjadjo ter
9. naravni razvoj biotopov na 13.41 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Južno Pohorje je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenske Bistrice, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-560/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0024
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti