Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

187. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029), stran 705.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029) št. 12-09/20 z dne 3. 11. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Zgornje Dravsko polje, ki meri 11 213,55 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Maribor (k.o. Brezje, Tezno, Pobrežje, Zrkovci, Dogoše, Bohova in Dobrava), Rače-Fram (k.o. Rače, Ješenca, Podova in Gorica), Starše (k.o. Loka pri Rošnji, Starše, Zlatoličje, Prepolje in Marjeta na Dravskem polju), Hoče-Slivnica (k.o. Rogoza, Bohova, Slivnica, Orehova vas in Hotinja vas) in Miklavž na Dravskem polju (k.o. Miklavž na Dravskem polju in Skoke).
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Zgornje Dravsko polje je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 82,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 14,5 % državnih gozdov in 2,7 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 2 248,02 ha, od katere je 1 407,33 ha večnamenskih gozdov, 15,14 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, 693,90 ha gozda s posebnim namenom, v katerem so ukrepi dovoljeni, ter 131,65 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 189,8 m3/ha, od tega 10,6 m3/ha iglavcev in 179,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,93 m3/ha, od tega 0,25 m3/ha iglavcev in 4,68 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Zgornje Dravsko polje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 353,20 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 519,82 ha ter
– socialne funkcije na površini 906,75 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Zgornje Dravsko polje za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 112 725 m3, od tega 72 078 m3 iglavcev in 40 647 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 92,15 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 1,81 ha;
4. zaščita s 33 410 količki ali tulci;
5. zaščita s 1 100 m ograje;
6. vzdrževanje 250 m ograje ter
7. 2 dneva ostalega varstva pred divjadjo.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Zgornje Dravsko polje je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-559/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0023
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti