Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2021 z dne 21. 1. 2021

Kazalo

186. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029), stran 705.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029) št. 12-05/20 z dne 25. 9. 2020, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vurberk-Duplek, ki meri 3 980,29 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Duplek oziroma v katastrskih občinah Zgornji Duplek, Završka vas, Zimica, Jablance, Zgornja Korena, Spodnja Korena, Žikarce, Ciglence, Spodnji Duplek, Dvorjane in Vurberk.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vurberk-Duplek je 1. januarja 2020 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 65,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 34,1 % državnih gozdov;
2. površina: 1 328,87 ha, od katere je 901,62 ha večnamenskih gozdov, 8,77 ha gozda s posebnim namenom, v katerem ukrepi niso dovoljeni, 369,15 ha gozda s posebnim namenom, v katerem so ukrepi dovoljeni, ter 49,33 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 394,3 m3/ha, od tega 54,3 m3/ha iglavcev in 340,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,69 m3/ha, od tega 1,08 m3/ha iglavcev in 8,61 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vurberk-Duplek določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1 187,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 397,60 ha ter
– socialne funkcije na površini 60,55 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vurberk-Duplek za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 85 247 m3, od tega 11 111 m3 iglavcev in 74 136 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 62,62 ha;
3. nega drogovnjaka na dejanski površini 11,92 ha ter
4. zaščita s 15 700 količki ali tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vurberk-Duplek je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Maribor, Tyrševa 15, Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020–2029).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-558/2020
Ljubljana, dne 18. januarja 2021
EVA 2020-2330-0022
Dr. Jože Podgoršek 
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti